Uusimmat

Viimeisin tunti
Pohjois-Pohjanmaa kylpi lämmössä helatorstaina, helleraja rikkoutui monin paikoin – Ylivieska oli Suomen kuumin paikka 28,7 asteella

Poh­jois-Poh­jan­maa kylpi läm­mös­sä he­la­tors­tai­na, hel­le­ra­ja rik­kou­tui monin paikoin – Yli­vies­ka oli Suomen kuumin paikka 28,7 as­teel­la

21:22
Viimeisin 12 tuntia
Luonnontuotteiden keruuaika lähestyy – Luonnontuoteluvalla voi kerätä valtion monikäyttömetsistä esimerkiksi kuusenkerkkiä

Luon­non­tuot­tei­den ke­ruu­ai­ka lä­hes­tyy – Luon­non­tuo­te­lu­val­la voi kerätä valtion mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä esi­mer­kik­si kuu­sen­kerk­kiä

15:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – koko maan tartuntamäärä kasvoi 262:lla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi 262:lla

11:49
Juuri julkaistu keruukello havainnollistaa kerääjille, milloin luonnon raaka-aineita on saatavilla metsistä ja maastosta

Juuri jul­kais­tu ke­ruu­kel­lo ha­vain­nol­lis­taa ke­rää­jil­le, milloin luonnon raa­ka-ai­nei­ta on saa­ta­vil­la met­sis­tä ja maas­tos­ta

11:00
Viimeisin 24 tuntia
Pudasjärven kaupunki keskeytti uimahalli Puikkarin ilmanvaihtosaneerauksen hankinnan – kilpailutukseen saatiin vain yksi tarjous

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kes­keyt­ti ui­ma­hal­li Puik­ka­rin il­man­vaih­to­sa­nee­rauk­sen han­kin­nan – kil­pai­lu­tuk­seen saatiin vain yksi tarjous

08:00
Tilaajille
Pudasjärven kirjastossa ja Puikkarissa palattiin lähes normaaliin arkeen, kun koronarajoituksia lievennettiin – "Omatoimiasiointia on kaivattu", kirjastovirkailija sanoo

Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa ja Puik­ka­ris­sa pa­lat­tiin lähes nor­maa­liin arkeen, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin – "O­ma­toi­mia­sioin­tia on kai­vat­tu", kir­jas­to­vir­kai­li­ja sanoo

04:00
Tilaajille
Kansalaisen koronavuosi: "Suomessa ei saada vuodessa rajoille pakkotestausta muiden tapaan, muuten on kirein raja"
Kolumni Markku Riihiaho

Kan­sa­lai­sen ko­ro­na­vuo­si: "Suo­mes­sa ei saada vuo­des­sa ra­joil­le pak­ko­tes­taus­ta muiden tapaan, muuten on kirein raja"

04:00
Viikko
Tuore tutkimus: Avohakkuut ja metsäojitukset heikentävät puroluonnon monimuotoisuutta

Tuore tut­ki­mus: Avo­hak­kuut ja met­sä­oji­tuk­set hei­ken­tä­vät pu­ro­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta

12.05.2021 18:00
Tänä vuonna 50 vuotta täyttävät ja 16–49-vuotiaat riskiryhmäläiset ovat koronarokotusvuorossa Pudasjärvellä – Oulunkaaren kuntayhtymä pyytää kärsivällisyyttä ajanvarauksessa vaihtelevien rokotemäärien vuoksi

Tänä vuonna 50 vuotta täyt­tä­vät ja 16–49-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set ovat ko­ro­na­ro­ko­tus­vuo­ros­sa Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­mä pyytää kär­si­väl­li­syyt­tä ajan­va­rauk­ses­sa vaih­te­le­vien ro­ko­te­mää­rien vuoksi

12.05.2021 16:21
Tilaajille
Pitkään siirrettyjä penkkareita vietetään Pudasjärven lukiossa 14. toukokuuta – abiturientit kiertävät Hirsikampuksella pareittain

Pitkään siir­ret­ty­jä penk­ka­rei­ta vie­te­tään Pu­das­jär­ven lu­kios­sa 14. tou­ko­kuu­ta – abi­tu­rien­tit kier­tä­vät Hir­si­kam­puk­sel­la pa­reit­tain

12.05.2021 14:28
Tilaajille
Pudasjärven pizzatehtaalle kahden miljoonan laajennus – toimitusjohtaja: "Vaikutus Pudasjärvelle ja paikallisiin tuottajiin raaka-aineiden hankinnassa"

Pu­das­jär­ven piz­za­teh­taal­le kahden mil­joo­nan laa­jen­nus – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Vai­ku­tus Pu­das­jär­vel­le ja pai­kal­li­siin tuot­ta­jiin raa­ka-ai­nei­den han­kin­nas­sa"

12.05.2021 13:28
Pudasjärven ympäristöjohtajaksi haki kuusi henkilöä, hakuaikaa pidennettiin – katso tästä lista hakijoista

Pu­das­jär­ven ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si haki kuusi hen­ki­löä, ha­ku­ai­kaa pi­den­net­tiin – katso tästä lista ha­ki­jois­ta

12.05.2021 13:00
Tilaajille
Tietyöt jatkuvat Pudasjärvellä vilkkaasti tulevana kesänä – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus uusii siltoja Siuruantiellä ja Hetekyläntiellä

Tietyöt jat­ku­vat Pu­das­jär­vel­lä vilk­kaas­ti tu­le­va­na kesänä – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus uusii siltoja Siu­ruan­tiel­lä ja He­te­ky­län­tiel­lä

12.05.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 280 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa, Haapajärvellä ja Taivalkoskella

THL: Suo­mes­sa on todettu 280 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Haa­pa­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

12.05.2021 12:56
OmaVerossa häiriö veroilmoitusten määräpäivänä lähellä puoltayötä – lisäaikaa 11.5. määräpäivän veroilmoittajille perjantaihin 14.5. asti

Oma­Ve­ros­sa häiriö ve­ro­il­moi­tus­ten mää­rä­päi­vä­nä lähellä puol­ta­yö­tä – li­sä­ai­kaa 11.5. mää­rä­päi­vän ve­ro­il­moit­ta­jil­le per­jan­tai­hin 14.5. asti

12.05.2021 11:47
Toukokuiset takatalvet tavallisia – Tämänvuotinen oli poik­keuksellisen kolea Pudas­järvellä, lunta tuli reippaasti

Tou­ko­kui­set ta­ka­tal­vet ta­val­li­sia – Tä­män­vuo­ti­nen oli poik­keuk­sel­li­sen kolea Pu­das­jär­vel­lä, lunta tuli reip­paas­ti

12.05.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärveläiset Suomen tyytyväisimpiä yläkoulun opetuksen järjestämiseen – Hirsikampuksen rehtori uskoo: "Modernit ja terveet tilat ovat varmasti vaikuttaneet"

Pu­das­jär­ve­läi­set Suomen tyy­ty­väi­sim­piä ylä­kou­lun ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen – Hir­si­kam­puk­sen rehtori uskoo: "Mo­der­nit ja terveet tilat ovat var­mas­ti vai­kut­ta­neet"

12.05.2021 04:00
Tilaajille
Koronarajoitukset loivenevat – mutta varovainen saa edelleen olla
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set loi­ve­ne­vat – mutta va­ro­vai­nen saa edel­leen olla

12.05.2021 04:00
Ylävirralla padot tarvittaessa kiinni – tulvaa odotetaan toukokuun puolivälissä

Ylä­vir­ral­la padot tar­vit­taes­sa kiinni – tulvaa odo­te­taan tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

11.05.2021 18:00
Tilaajille
Aikuisten ryhmäharrastukset voivat jatkua Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikosta lähtien – "Etenemme suositusten purkamisessa maltillisesti"

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set voivat jatkua Poh­jois-Poh­jan­maal­la ensi vii­kos­ta lähtien – "E­te­nem­me suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa mal­til­li­ses­ti"

11.05.2021 17:24
Kotipizzan nimi vaihtui – uusi nimi kunnioittaa vanhoja perinteitä

Ko­ti­piz­zan nimi vaihtui – uusi nimi kun­nioit­taa vanhoja pe­rin­tei­tä

11.05.2021 15:34
Tilaajille
THL: Suomessa 124 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle kirjattiin kolme tuoretta tapausta

THL: Suo­mes­sa 124 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le kir­jat­tiin kolme tuo­ret­ta ta­paus­ta

11.05.2021 15:27
Latitude 66 Cobalt varaa lisää alueita Pudasjärveltä – Kouvan ympäristö ja Jaurakkajärvi kohteena

La­ti­tu­de 66 Cobalt varaa lisää alueita Pu­das­jär­vel­tä – Kouvan ym­pä­ris­tö ja Jau­rak­ka­jär­vi koh­tee­na

11.05.2021 13:09
Tilaajille
Taivalkoskelainen Kalevi Remes palkittiin marjanpoimurikeksinnöstään – Ministeri Leppä: "On hienoa, että etsitään idea- ja keksintökilpailun avulla uusia tapoja kerätä talteen kotimaisia, puhtaita ja terveellisiä metsämarjoja"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Kalevi Remes pal­kit­tiin mar­jan­poi­mu­ri­kek­sin­nös­tään – Mi­nis­te­ri Leppä: "On hienoa, että et­si­tään idea- ja kek­sin­tö­kil­pai­lun avulla uusia tapoja kerätä talteen ko­ti­mai­sia, puh­tai­ta ja ter­veel­li­siä met­sä­mar­jo­ja"

11.05.2021 16:51
Tilaajille
Kaupunki kysyy millaista ihmisten arki on – kysely toistuu neljän vuoden välein

Kau­pun­ki kysyy mil­lais­ta ih­mis­ten arki on – kysely toistuu neljän vuoden välein

11.05.2021 04:00
Tilaajille
Kierikkikeskuksen moottorisahataidekurssilla veistetään Kari Tykkyläisen johdolla

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­sil­la veis­te­tään Kari Tyk­ky­läi­sen joh­dol­la

10.05.2021 18:25
Iijokiseudun vaalikone avautuu ensi viikolla – Ehdokas, vastaa nyt kysymyksiin!

Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­ne avautuu ensi vii­kol­la – Eh­do­kas, vastaa nyt ky­sy­myk­siin!

10.05.2021 18:21
Pudasjärven seurakunnan rajoitukset lieventyvät – tilaisuuksiin saa nyt osallistua 20 henkeä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät – ti­lai­suuk­siin saa nyt osal­lis­tua 20 henkeä

10.05.2021 15:15
Tilaajille
Kalastonhoitomaksut ja valtion kalastusluvat menevät kuin kuumille kiville myös tänä vuonna – viime vuonna kalastuksen suosio kasvoi räjähdysmäisesti

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sut ja valtion ka­las­tus­lu­vat menevät kuin kuu­mil­le kiville myös tänä vuonna – viime vuonna ka­las­tuk­sen suosio kasvoi rä­jäh­dys­mäi­ses­ti

10.05.2021 12:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 143 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja vain Oulussa ja Raahessa

THL: Suo­mes­sa on todettu 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja vain Oulussa ja Raa­hes­sa

10.05.2021 11:50
Alkava viikko tuo kerralla kesän kuumuuden: Helleraja rikkoutuu ennusteen mukaan keskellä viikkoa

Alkava viikko tuo ker­ral­la kesän kuu­muu­den: Hel­le­ra­ja rik­kou­tuu en­nus­teen mukaan kes­kel­lä viikkoa

10.05.2021 08:00
Taivalkoski tähtää pysyvään rakennusvalvontapalvelujen ostamiseen Pudasjärveltä – "Kustannusten näkökulmasta tämä on Taivalkosken kunnalle huomattavasti edullisempi ratkaisu"

Tai­val­kos­ki tähtää py­sy­vään ra­ken­nus­val­von­ta­pal­ve­lu­jen os­ta­mi­seen Pu­das­jär­vel­tä – "Kus­tan­nus­ten nä­kö­kul­mas­ta tämä on Tai­val­kos­ken kun­nal­le huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi rat­kai­su"

10.05.2021 04:00
Tilaajille
"Järeämmät konstit ovat kyllä varmaan paikallaan" – Taivalkosken kunta haluaa AVI:lta selvityksen pelastusvalmiudesta, lisäksi VPK perää asiaa kantelulla

"Jä­reäm­mät konstit ovat kyllä varmaan pai­kal­laan" – Tai­val­kos­ken kunta haluaa AVI:lta sel­vi­tyk­sen pe­las­tus­val­miu­des­ta, lisäksi VPK perää asiaa kan­te­lul­la

09.05.2021 22:02
Tilaajille
Neljäsosa suomalaisista arvioi alkoholin käyttönsä vähentyneen korona-aikana – eniten käyttöään olivat vähentäneet 18–34-vuotiaat

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta arvioi al­ko­ho­lin käyt­tön­sä vä­hen­ty­neen ko­ro­na-ai­ka­na – eniten käyt­töään olivat vä­hen­tä­neet 18–34-vuo­tiaat

09.05.2021 21:59
Tilaajille
Terveyspommi kuusenkerkkää ja arvokasta kihokkia voi poimia luonnontuoteluvalla metsähallituksen monikäyttömetsistä

Ter­veys­pom­mi kuu­sen­kerk­kää ja ar­vo­kas­ta ki­hok­kia voi poimia luon­non­tuo­te­lu­val­la met­sä­hal­li­tuk­sen mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä

09.05.2021 12:15
Tilaajille
THL: Suomessa 162 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia ilmi Oulussa ja Iissä

THL: Suo­mes­sa 162 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ta­pauk­sia ilmi Oulussa ja Iissä

09.05.2021 13:12
Hotelli Kurenkosken huoneet saavat kesäksi uudet elokuvateemaiset ilmeet – uudistuksen tavoitteena on houkutella matkailijoita pysähtymään Pudasjärvellä yön yli

Hotelli Ku­ren­kos­ken huoneet saavat kesäksi uudet elo­ku­va­tee­mai­set ilmeet – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta py­säh­ty­mään Pu­das­jär­vel­lä yön yli

09.05.2021 09:00
Tilaajille
THL raportoi Pohjois-Pohjanmaalle kuusi uutta tartuntaa, Oulussa neljä tapausta – Koko maassa 229 uutta tartuntaa

THL ra­por­toi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuusi uutta tar­tun­taa, Oulussa neljä ta­paus­ta – Koko maassa 229 uutta tar­tun­taa

08.05.2021 11:56
Kalastuslupia myytyjä lähes ennätyksellisen viime vuoden tahtiin – huhtikuun loppuun mennessä kalastonhoitomaksun oli maksanut Suomessa yli 70 000 kalastajaa

Ka­las­tus­lu­pia myytyjä lähes en­nä­tyk­sel­li­sen viime vuoden tahtiin – huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä ka­las­ton­hoi­to­mak­sun oli mak­sa­nut Suo­mes­sa yli 70 000 ka­las­ta­jaa

08.05.2021 09:00
Tilaajille
Liikunta- ja kulttuuritiloja avataan Pudasjärvellä maanantaina – Kävijämäärä rajattu Puikkarissa viiteenkymmeneen, kirjasto auki normaalisti

Lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­ti­lo­ja avataan Pu­das­jär­vel­lä maa­nan­tai­na – Kä­vi­jä­mää­rä rajattu Puik­ka­ris­sa vii­teen­kym­me­neen, kir­jas­to auki nor­maa­lis­ti

07.05.2021 12:08
Kyläläiset kävelivät Ihmeessä – Sarakylän alueen kyläseura otti melkein kirjaimellisesti vastaan Pudasjärven kaupungin liikuntahaasteen

Ky­lä­läi­set kä­ve­li­vät Ih­mees­sä – Sa­ra­ky­län alueen ky­lä­seu­ra otti melkein kir­jai­mel­li­ses­ti vastaan Pu­das­jär­ven kau­pun­gin lii­kun­ta­haas­teen

07.05.2021 12:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla viisi uutta koronatartuntaa, Oulun lisäksi tartunnat Limingassa ja Taivalkoskella – koko maassa 280 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulun lisäksi tar­tun­nat Li­min­gas­sa ja Tai­val­kos­kel­la – koko maassa 280 uutta tau­ti­ta­paus­ta

07.05.2021 13:44
Takatalvi viikonlopuksi – Pudasjärvellä lämpenee sunnuntaina

Ta­ka­tal­vi vii­kon­lo­puk­si – Pu­das­jär­vel­lä läm­pe­nee sun­nun­tai­na

07.05.2021 10:58
Tilaajille
Kokoontumisrajoitusten yläraja nousee Pohjois-Pohjanmaalla – Pudasjärvellä sallitaan maanantaista lähtien enimmillään 20 henkilön kokoontumiset

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten yläraja nousee Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­vel­lä sal­li­taan maa­nan­tais­ta lähtien enim­mil­lään 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mi­set

07.05.2021 10:09
Taivalkosken pelastusvalmius puhuttaa perjantaina valtuustossa – vs. pelastusjohtajan mukaan se ei ole muuttunut varallaolomuutosten vaikutuksesta käytännössä mitenkään, mutta kunnassa ei tunnuta ihan vielä uskovan

Tai­val­kos­ken pe­las­tus­val­mius pu­hut­taa per­jan­tai­na val­tuus­tos­sa – vs. pe­las­tus­joh­ta­jan mukaan se ei ole muut­tu­nut va­ral­la­olo­muu­tos­ten vai­ku­tuk­ses­ta käy­tän­nös­sä mi­ten­kään, mutta kun­nas­sa ei tunnuta ihan vielä uskovan

07.05.2021 09:00
Tilaajille
Kyläneuvosto kokoontui – Pudasjärvellä tapahtuu ensi kesänä poikkeuksellisista oloista huolimatta

Ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tui – Pu­das­jär­vel­lä ta­pah­tuu ensi kesänä poik­keuk­sel­li­sis­ta oloista huo­li­mat­ta

07.05.2021 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Toukokuinen lumipyry iskee rajusti Pohjois-Pohjanmaan itäosiin – Oulun seudulla lumikertymä jäänee muutamaan senttiin, mutta kesärenkailla saa olla tarkkana: "Illalla tienpinnat voivat jäätyä"

Tou­ko­kui­nen lu­mi­py­ry iskee rajusti Poh­jois-Poh­jan­maan itä­osiin – Oulun seu­dul­la lu­mi­ker­ty­mä jäänee muu­ta­maan sent­tiin, mutta ke­sä­ren­kail­la saa olla tark­ka­na: "Il­lal­la tien­pin­nat voivat jäätyä"

06.05.2021 21:39
Tilaajille
Suomen talousmetsillä menee mukavasti – lisäkuutioita tarvitaan taas
Kolumni Veli Pohjonen

Suomen ta­lous­met­sil­lä menee mu­ka­vas­ti – li­sä­kuu­tioi­ta tar­vi­taan taas

06.05.2021 18:00
Metson soitimien tarkastus meneillään – Koillismaalla Metsähallituksen tarkastettavia soidinpaikkoja on tänä keväänä 35 kappaletta

Metson soi­ti­mien tar­kas­tus me­neil­lään – Koil­lis­maal­la Met­sä­hal­li­tuk­sen tar­kas­tet­ta­via soi­din­paik­ko­ja on tänä keväänä 35 kap­pa­let­ta

06.05.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärvi joutuisi tyytymään yhteen paikkaan Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa, ajatuspaja arvioi – näin paikkamäärät jakautuisivat kuntien kesken, jos tulos on sama kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa

Pu­das­jär­vi jou­tui­si tyy­ty­mään yhteen paik­kaan Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuus­tos­sa, aja­tus­pa­ja arvioi – näin paik­ka­mää­rät ja­kau­tui­si­vat kuntien kesken, jos tulos on sama kuin vuoden 2017 kun­ta­vaa­leis­sa

06.05.2021 16:35
Tilaajille
Tarroilla komistettuja jäteastioita ilmestyy Kurenalle – Pudasjärvi putipuhtaaksi -siivouskampanja alkaa maanantaina ja kutsuu kaikkia siivoamaan yhdessä yhteisiä alueita

Tar­roil­la ko­mis­tet­tu­ja jä­te­as­tioi­ta il­mes­tyy Ku­re­nal­le – Pu­das­jär­vi pu­ti­puh­taak­si -sii­vous­kam­pan­ja alkaa maa­nan­tai­na ja kutsuu kaikkia sii­voa­maan yhdessä yh­tei­siä alueita

06.05.2021 15:00
Tilaajille
Romeikossa rymytään kaivinkoneella metsää nurin – Hossan kansallispuistossa ennallistetaan metsää, soita ja lähteitä yhteensä noin viiden neliökilometrin alueella

Ro­mei­kos­sa ry­my­tään kai­vin­ko­neel­la metsää nurin – Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa en­nal­lis­te­taan metsää, soita ja läh­tei­tä yh­teen­sä noin viiden ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­la

06.05.2021 15:00
Tilaajille
Huhtikuun loppu oli kolea Pudasjärvellä – sää lämpenee selvästi ensi viikolla

Huh­ti­kuun loppu oli kolea Pu­das­jär­vel­lä – sää läm­pe­nee sel­väs­ti ensi vii­kol­la

06.05.2021 13:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta Tytti Tuppurainen esittää ikääntyneiden edustajaksi vanhusasiavaltuutettua: Arvokkaan ikääntymisen on oltava jokaisen oikeus
Kolumni Tytti Tuppurainen

Edus­kun­nas­ta Tytti Tup­pu­rai­nen esittää ikään­ty­nei­den edus­ta­jak­si van­hu­sa­sia­val­tuu­tet­tua: Ar­vok­kaan ikään­ty­mi­sen on oltava jo­kai­sen oikeus

06.05.2021 12:38
Lintujen muutto myöhässä – kirjosieppoja vasta pieni osa tavallisesta määrästä

Lin­tu­jen muutto myö­häs­sä – kir­jo­siep­po­ja vasta pieni osa ta­val­li­ses­ta mää­räs­tä

06.05.2021 11:07
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on laajakaistatukien ykkönen – nopeiden yhteyksien merkitys on korostunut etätyön lisääntyessä

Poh­jois-Poh­jan­maa on laa­ja­kais­ta­tu­kien ykkönen – no­pei­den yh­teyk­sien mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut etätyön li­sään­tyes­sä

06.05.2021 10:39
Tilaajille
Huskytarhalta otetut koirat siirtyvät sijaiskoteihin ympäri Suomea – "Ei ole poissuljettua, etteikö nuorista aikuisista koirista voisi vielä tulla valjakkokoiria"

Hus­ky­tar­hal­ta otetut koirat siir­ty­vät si­jais­ko­tei­hin ympäri Suomea – "Ei ole pois­sul­jet­tua, etteikö nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta koi­ris­ta voisi vielä tulla val­jak­ko­koi­ria"

06.05.2021 10:32
Tilaajille
Kurkkaus Pudasjärven Hirsihoviin, näin rakennustyöt etenevät – kahvila-ravintolan liiketila vapaana alakerrassa

Kurk­kaus Pu­das­jär­ven Hir­si­ho­viin, näin ra­ken­nus­työt ete­ne­vät – kah­vi­la-ra­vin­to­lan lii­ke­ti­la vapaana ala­ker­ras­sa

06.05.2021 09:23
Tilaajille
Maastopaloja ehkäistään jälleen palolennoilla – Pohjois-Pohjanmaalla kulkee kolme lentoreittiä

Maas­to­pa­lo­ja eh­käis­tään jälleen pa­lo­len­noil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kulkee kolme len­to­reit­tiä

05.05.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven leikkipuistojen lakkautuksesta selvitys – kaksi puistoa lakkautettiin ja kahden viheralueen hoitotaso puolitettiin

Pu­das­jär­ven leik­ki­puis­to­jen lak­kau­tuk­ses­ta sel­vi­tys – kaksi puistoa lak­kau­tet­tiin ja kahden vi­her­alueen hoi­to­ta­so puo­li­tet­tiin

05.05.2021 16:45
Tilaajille
Pudasjärven kuntavaalien ehdokaslistat paljastavat useita puolueesta toiseen siirtyneitä – näin ehdokkaat perustelevat liikkujaan

Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat pal­jas­ta­vat useita puo­luees­ta toiseen siir­ty­nei­tä – näin eh­dok­kaat pe­rus­te­le­vat liik­ku­jaan

05.05.2021 13:49
Tilaajille
THL: Oulussa kymmenen uutta koronavirustartuntaa, Kuusamossa ja Raahessa yksi tapaus kummassakin – koko maassa 269 tuoretta tartuntaa

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Kuu­sa­mos­sa ja Raa­hes­sa yksi tapaus kum­mas­sa­kin – koko maassa 269 tuo­ret­ta tar­tun­taa

05.05.2021 15:12
Neljäkymmentä vuotta valtion kalavesillä – Metsähallituksen eräsuunnittelija Kari Sarajärvi jää eläkkeelle: "Onko jokamiehenoikeus ajantasainen, siis niin, että arvokaloja, kuten harjusta saa kalastaa vapaasti"

Nel­jä­kym­men­tä vuotta valtion ka­la­ve­sil­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sa­ra­jär­vi jää eläk­keel­le: "Onko jo­ka­mie­hen­oi­keus ajan­ta­sai­nen, siis niin, että ar­vo­ka­lo­ja, kuten har­jus­ta saa ka­las­taa va­paas­ti"

05.05.2021 11:00
Tilaajille
Puukauppa Pohjois-Suomessa on kiihtynyt tänä vuonna selvästi

Puu­kaup­pa Poh­jois-Suo­mes­sa on kiih­ty­nyt tänä vuonna sel­väs­ti

05.05.2021 10:50
Tilaajille
Jyrkkäkoski häädettiin Pudasjärven lentokentältä – Hirsikunnaan häädöstä haettu valituslupaa

Jyrk­kä­kos­ki hää­det­tiin Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­tä – Hir­si­kun­naan hää­dös­tä haettu va­li­tus­lu­paa

05.05.2021 06:00
Tilaajille
Katso nimilistat: KD uutena puolueena kuntavaaleihin – perussuomalaiset saivat Pudasjärvellä kokoon suurimman ehdokaslistan

Katso ni­mi­lis­tat: KD uutena puo­luee­na kun­ta­vaa­lei­hin – pe­rus­suo­ma­lai­set saivat Pu­das­jär­vel­lä kokoon suu­rim­man eh­do­kas­lis­tan

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Pudasjärvellä puhdistetaan yleisiä alueita, mutta minä alan nyt siivota työhuonettani – Lämpimät kiitokset kaikille tällä erää!
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­vel­lä puh­dis­te­taan yleisiä aluei­ta, mutta minä alan nyt siivota työ­huo­net­ta­ni – Läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le tällä erää!

05.05.2021 04:00
Tilaajille
ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan työttömyysluvut yhä korkealla tasolla, työllisyystilanteen parantuminen siintää kuitenkin näköpiirissä

ELY-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­myys­lu­vut yhä kor­keal­la ta­sol­la, työl­li­syys­ti­lan­teen pa­ran­tu­mi­nen siintää kui­ten­kin nä­kö­pii­ris­sä

04.05.2021 18:00
Koronatilanne hellittää Pohjois-Pohjanmaalla: Liikuntapaikkoja voidaan avata ensi viikolla ja kokoontumisrajoituksia lievennetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne hel­lit­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Lii­kun­ta­paik­ko­ja voidaan avata ensi vii­kol­la ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään

04.05.2021 17:35
Hotelli Kurenkoskeen muotoillaan huoneita elokuvateemalla – Luvassa Tarantino- ja Leningrad Cowboys -huoneet

Hotelli Ku­ren­kos­keen muo­toil­laan huo­nei­ta elo­ku­va­tee­mal­la – Luvassa Ta­ran­ti­no- ja Le­nin­grad Cowboys -huo­neet

05.05.2021 13:45
Tilaajille
Muuntokoulutusta turvealan yrittäjille ja työntekijöille Oulun seudulla

Muun­to­kou­lu­tus­ta tur­ve­alan yrit­tä­jil­le ja työn­te­ki­jöil­le Oulun seu­dul­la

04.05.2021 15:48
Tilaajille
Kiinteistöyhtiö Harjuksen viemäri vetää vedet – mutta kansantuote jää holvin pohjalle

Kiin­teis­tö­yh­tiö Har­juk­sen viemäri vetää vedet – mutta kan­san­tuo­te jää holvin poh­jal­le

04.05.2021 12:00
Tilaajille
THL: Suomessa 184 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun ja Raaheen

THL: Suo­mes­sa 184 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun ja Raaheen

04.05.2021 11:50
Pappilan myynti toi ylijäämän Pudasjärven seurakunnalle – korona keskeytti monet toiminnot

Pap­pi­lan myynti toi yli­jää­män Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­le – korona kes­keyt­ti monet toi­min­not

04.05.2021 10:00
Tilaajille
SSPL huolissaan Koillismaan pelastustoimen valmiudesta – "Tulisi säätää sopimuspalokuntatoimintaa koskien lakipaketti, joka mahdollistaisi varallaolon"

SSPL huo­lis­saan Koil­lis­maan pe­las­tus­toi­men val­miu­des­ta – "Tulisi säätää so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­taa koskien la­ki­pa­ket­ti, joka mah­dol­lis­tai­si va­ral­lao­lon"

04.05.2021 04:00
Tilaajille
Hyvinvointivaliokunta käsitteli Hirsikampuksen ruokailuja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tiedostettu ja toimenpiteitä on aloitettu"

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta kä­sit­te­li Hir­si­kam­puk­sen ruo­kai­lu­ja – "Saadun tiedon mukaan ongelma on tie­dos­tet­tu ja toi­men­pi­tei­tä on aloi­tet­tu"

03.05.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunkistrategiaan ehtii vielä vaikuttaa – kommentteja kerätään vielä tämän viikon ajan

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­stra­te­giaan ehtii vielä vai­kut­taa – kom­ment­te­ja ke­rä­tään vielä tämän viikon ajan

03.05.2021 16:37
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 117 uutta koronatartuntaa, Oulussa kolme tuoretta tapausta

THL: Suo­mes­sa on todettu 117 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Oulussa kolme tuo­ret­ta ta­paus­ta

03.05.2021 11:53
Juho Latvala ja Susanna Saapunki Vappupinkaisun ykköset – Viidenneksi sijoittunut Veikko Huuskonen viipyi vitosella tasan 18 minuuttia

Juho Latvala ja Susanna Saa­pun­ki Vap­pu­pin­kai­sun ykköset – Vii­den­nek­si si­joit­tu­nut Veikko Huus­ko­nen viipyi vi­to­sel­la tasan 18 mi­nuut­tia

03.05.2021 11:22
Tilaajille
Pitikö vappuna pukeutua toppatakkiin? – Pudasjärven vappu oli kylmin 40 vuoteen

Pitikö vappuna pu­keu­tua top­pa­tak­kiin? – Pu­das­jär­ven vappu oli kylmin 40 vuoteen

03.05.2021 09:47
Tilaajille
Jäät pettivät koiran alta Pudasjärvellä, pelastuslaitos kävi auttamassa pulaan joutunutta seikkailijaa

Jäät pet­ti­vät koiran alta Pu­das­jär­vel­lä, pe­las­tus­lai­tos kävi aut­ta­mas­sa pulaan jou­tu­nut­ta seik­kai­li­jaa

03.05.2021 08:20
Joutsensuon turvelupa rauennut – tuotannon lopettamisen jälkeen tuotantoalue on siistittävä

Jout­sen­suon tur­ve­lu­pa rauen­nut – tuo­tan­non lo­pet­ta­mi­sen jälkeen tuo­tan­to­alue on siis­tit­tä­vä

03.05.2021 06:00
Tilaajille
Toukokuu alkoi, mutta säästä sitä ei arvaisi – Oulun seudulla alkava viikko mennään viileissä tunnelmissa, loppuviikosta voi tulla lunta

Tou­ko­kuu alkoi, mutta säästä sitä ei arvaisi – Oulun seu­dul­la alkava viikko mennään vii­leis­sä tun­nel­mis­sa, lop­pu­vii­kos­ta voi tulla lunta

02.05.2021 21:35
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 132 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa ja Limingassa

THL: Suo­mes­sa on todettu 132 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Oulussa ja Li­min­gas­sa

02.05.2021 11:53
Pudasjärveltä kotoisin olevalta Tiina Pitkäseltä uutta musiikkia, tältä se kuulostaa – kaipuu keikkalavoille on jo kova

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­val­ta Tiina Pit­kä­sel­tä uutta mu­siik­kia, tältä se kuu­los­taa – kaipuu keik­ka­la­voil­le on jo kova

01.05.2021 12:00
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja on todettu 288 – Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta tapausta, joista 10 Oulussa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja on todettu 288 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ta­paus­ta, joista 10 Oulussa

01.05.2021 11:59
Pohjois-Pohjanmaalla on vähän paikkoja, joissa mönkijällä saa ajaa maastossa vapaasti – "Oikein käsiteltynä mönkijä ei jätä luontoon minkäänlaisia jälkiä"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on vähän paik­ko­ja, joissa mön­ki­jäl­lä saa ajaa maas­tos­sa va­paas­ti – "Oikein kä­si­tel­ty­nä mönkijä ei jätä luon­toon min­kään­lai­sia jälkiä"

01.05.2021 08:01
Tilaajille
Livokkaalle Pudasjärven kaupungilta 142 200 euron puskurilaina työllisyyshankkeeseen

Li­vok­kaal­le Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­ta 142 200 euron pus­ku­ri­lai­na työl­li­syys­hank­kee­seen

03.05.2021 09:35
Tilaajille
Koiran ja suden risteymien tunnistamiseen on kehitetty uusi menetelmä – osoitti vanhan DNA-analyysimenetelmän puutteen

Koiran ja suden ris­tey­mien tun­nis­ta­mi­seen on ke­hi­tet­ty uusi me­ne­tel­mä – osoitti vanhan DNA-ana­lyy­si­me­ne­tel­män puut­teen

30.04.2021 15:00
Tilaajille
Vapo vaihtoi nimensä Neovaksi – Yhtiön mukaan vanha nimi viittaa vahvasti energiatuotantoon, ja siksi se säilyykin puu- ja turvekaupassa

Vapo vaihtoi nimensä Neo­vak­si – Yhtiön mukaan vanha nimi viittaa vah­vas­ti ener­gia­tuo­tan­toon, ja siksi se säi­lyy­kin puu- ja tur­ve­kau­pas­sa

30.04.2021 12:32
THL: Uusia koronatartuntoja todettu 195 – Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta tartuntaa, useampia tapauksia Oulussa ja Limingassa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu 195 – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, useam­pia ta­pauk­sia Oulussa ja Li­min­gas­sa

30.04.2021 11:55
Koko ikänsä Pudasjärvellä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

Koko ikänsä Pu­das­jär­vel­lä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

30.04.2021 11:39
Tilaajille
Pudasjärven virkistysuimala Puikkari ja kuntosali avataan 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille maanantaista lähtien

Pu­das­jär­ven vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­ri ja kun­to­sa­li avataan 65-vuo­tiail­le ja sitä van­hem­mil­le maa­nan­tais­ta lähtien

30.04.2021 11:30
Hyvän olon keskukseen hammashoitolaan laitteita ja kirjastoon kalustoa

Hyvän olon kes­kuk­seen ham­mas­hoi­to­laan lait­tei­ta ja kir­jas­toon ka­lus­toa

30.04.2021 11:00
Tilaajille
Turveyrittäjien mitta täyttyi, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät nostivat kytkintä ja lähtivät Helsinkiin – "Turpeen alasajo on uhka koko yritystoiminnalle"

Tur­ve­yrit­tä­jien mitta täyt­tyi, Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jät nos­ti­vat kyt­kin­tä ja läh­ti­vät Hel­sin­kiin – "Tur­peen alasajo on uhka koko yri­tys­toi­min­nal­le"

30.04.2021 09:17
Tilaajille
Työpaikkoja runsaasti tarjolla Pudasjärvellä – haussa muun muassa Hirsikampukselle  apulaisrehtori

Työ­paik­ko­ja run­saas­ti tar­jol­la Pu­das­jär­vel­lä – haussa muun muassa Hir­si­kam­puk­sel­le apu­lais­reh­to­ri

30.04.2021 09:10
Tilaajille
Iinattijärven tenniskentän 40 000 euron rahoitusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa – katso, miten kävi

Ii­nat­ti­jär­ven ten­nis­ken­tän 40 000 euron ra­hoi­tus­ta kä­si­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – katso, miten kävi

29.04.2021 17:11
Tilaajille
Metsäryhmän perustaminen äänestytti Pudasjärven kaupunginhallituksessa – päätettiin hankkia Livokkaalta 67 800 eurolla

Met­sä­ryh­män pe­rus­ta­mi­nen ää­nes­tyt­ti Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – pää­tet­tiin hankkia Li­vok­kaal­ta 67 800 eurolla

29.04.2021 16:04
Tilaajille
AVI linjasi: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoituksia jatketaan 9. toukokuuta saakka

AVI lin­ja­si: Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 9. tou­ko­kuu­ta saakka

29.04.2021 15:03
Uusia johtavia viranhaltijoita ammattiopisto OSAOon – Keijo Kaukon virka vakinaistettiin Pudasjärvelle

Uusia joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta am­mat­ti­opis­to OSAOon – Keijo Kaukon virka va­ki­nais­tet­tiin Pu­das­jär­vel­le

29.04.2021 13:40
Tilaajille