Kehitysvammaisten ryhmäkoti: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Ammattikoulun siirtyminen kaupungintalolle ratkaistaan kevään aikana – yhteishaku koulutuksiin alkaa helmikuussa

Am­mat­ti­kou­lun siir­ty­mi­nen kau­pun­gin­ta­lol­le rat­kais­taan kevään aikana – yh­teis­ha­ku kou­lu­tuk­siin alkaa hel­mi­kuus­sa

16:30
Tilaajille

Korkein hal­lin­to-oi­keus lin­ja­si: po­ron­hoi­don toi­min­ta­edel­ly­tyk­set on säi­ly­tet­tä­vä – tuu­li­voi­maa voidaan kui­ten­kin ra­ken­taa

14:00
Viimeisin 12 tuntia
Suomessa rekisteriin reilut 6 200 uutta tartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 382 tapausta, joista Oulussa 218

Suo­mes­sa re­kis­te­riin reilut 6 200 uutta tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 382 ta­paus­ta, joista Oulussa 218

12:39
Koillismaalla on päästy viime päivinä ihastelemaan poikkeuksellisen näyttäviä pastellinvärisiä helmiäispilviä – taivaanilmiö vaatii syntyäkseen erityiset olosuhteet ilmakehässä

Koil­lis­maal­la on päästy viime päivinä ihas­te­le­maan poik­keuk­sel­li­sen näyt­tä­viä pas­tel­lin­vä­ri­siä hel­miäis­pil­viä – tai­vaan­il­miö vaatii syn­tyäk­seen eri­tyi­set olo­suh­teet il­ma­ke­häs­sä

12:15
Tilaajille
Mielenterveydestä suuri projekti: "Onnellinen kansa voi huonosti. Korona-aika on pahentanut tilannetta. Melkein puolet suomalaisista kokee, että yksinäisyys on lisääntynyt"
Kolumni Mikko Kinnunen

Mie­len­ter­vey­des­tä suuri pro­jek­ti: "On­nel­li­nen kansa voi huo­nos­ti. Ko­ro­na-ai­ka on pa­hen­ta­nut ti­lan­net­ta. Melkein puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee, että yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt"

11:54
Tarkastuslaskenta toi keskustalle yhden lisäpaikan – oululainen Merja Rasinkangas nousee aluevaltuustoon : Aivan huikea juttu"

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan – ou­lu­lai­nen Merja Ra­sin­kan­gas nousee alue­val­tuus­toon : Aivan huikea juttu"

10:46
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa kävi 118 000 matkailijaa – puistojen vaikutus paikallistalouteen kasvoi kävijämääriä enemmän

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

10:09
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Aija-Mari Moilanen aloittaa pian Taivalkoskella huippuvirassa, mutta se ei ole hänen tärkein tehtävänsä – Se selvisi, kun Moilanen pysähtyi hiljattain vuodeksi miettimään elämän tarkoitusta

Ai­ja-Ma­ri Moi­la­nen aloit­taa pian Tai­val­kos­kel­la huip­pu­vi­ras­sa, mutta se ei ole hänen tärkein teh­tä­vän­sä – Se sel­vi­si, kun Moi­la­nen py­säh­tyi hil­jat­tain vuo­dek­si miet­ti­mään elämän tar­koi­tus­ta

04:03
Tilaajille
"Täällä ei haise!" – Kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat kakkukahvittelivat uuden kodin kunniaksi Pudasjärvellä

"Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

26.01.2022 18:59
Tilaajille
Viikko
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartuntaa – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 416 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa hoi­dos­sa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

26.01.2022 18:24
"Minun kauttani aluevaltuustoon tulee ihmisarvoa ja ihmisyyttä kunnioittavaa politiikkaa" – kysyimme Koillismaalta hyvinvointialueen päättäjiksi valituilta ajatuksia tulevasta luottamustehtävästä

"Minun kaut­ta­ni alue­val­tuus­toon tulee ih­mis­ar­voa ja ih­mi­syyt­tä kun­nioit­ta­vaa po­li­tiik­kaa" – ky­syim­me Koil­lis­maal­ta hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jik­si va­li­tuil­ta aja­tuk­sia tu­le­vas­ta luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

26.01.2022 08:00
Tilaajille
Demokratian tappio? – "Vaarana on, että eniten sote-palveluita käyttävien ja nuorten ääni ei kuulu päätöksenteossa"
Kolumni Markus Paso

De­mo­kra­tian tappio? – "Vaa­ra­na on, että eniten so­te-pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien ja nuorten ääni ei kuulu pää­tök­sen­teos­sa"

26.01.2022 06:00
Amaar on vuoden ensimmäinen uusi pudasjärveläinen – syntyvyys kunnassa taas laskusuhdanteinen

Amaar on vuoden en­sim­mäi­nen uusi pu­das­jär­ve­läi­nen – syn­ty­vyys kun­nas­sa taas las­ku­suh­dan­tei­nen

26.01.2022 04:00
Tilaajille
Kehitysvammaisten ryhmäkoti pääsee viimein muuttamaan Pudasjärvellä – Väliaikaistilojen remontti valmistui typistyneenä myöhässä ja saunassa pitää käydä naapurissa, mutta vastaavan ohjaajan mukaan kyseessä on silti askel parempaan

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­ti pääsee viimein muut­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – Vä­li­ai­kais­ti­lo­jen re­mont­ti val­mis­tui ty­pis­ty­nee­nä myö­häs­sä ja sau­nas­sa pitää käydä naa­pu­ris­sa, mutta vas­taa­van oh­jaa­jan mukaan ky­sees­sä on silti askel pa­rem­paan

25.01.2022 17:02
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todetaan paljon koronatartuntoja, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena – kokoontumisrajoituksia tulisi koronanyrkin mukaan tarkastella uudelleen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­de­taan paljon ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mutta sai­raa­la­hoi­don tarve on pysynyt mal­til­li­se­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tulisi ko­ro­na­nyr­kin mukaan tar­kas­tel­la uu­del­leen

25.01.2022 16:47
Viena-Lotta Penttilä voitti Tapsan Cupissa Taivalvaaralla

Vie­na-Lot­ta Pent­ti­lä voitti Tapsan Cupissa Tai­val­vaa­ral­la

25.01.2022 15:25
THL:n uudet koronaluvut tiistaina: Pudasjärvellä kuusi uutta tartuntaa

THL:n uudet ko­ro­na­lu­vut tiis­tai­na: Pu­das­jär­vel­lä kuusi uutta tar­tun­taa

25.01.2022 13:29
Työttömyys laski viime vuonna huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla – Uusia paikkoja avautui eniten myynti- ja palvelualalla sekä hoitoalalla

Työt­tö­myys laski viime vuonna huo­mat­ta­vas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Uusia paik­ko­ja avautui eniten myynti- ja pal­ve­lu­alal­la sekä hoi­to­alal­la

25.01.2022 13:27
Varas hiipi taloon aamuyöllä - Taivalkosken keskustassa liikkuneista autoista pyydetään havaintoja

Varas hiipi taloon aa­mu­yöl­lä - Tai­val­kos­ken kes­kus­tas­sa liik­ku­neis­ta au­tois­ta pyy­de­tään ha­vain­to­ja

25.01.2022 10:28
Kurenpoikien edustusjoukkueelle jälleen hieno voitto Miesten Futsal-Kakkosessa

Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

25.01.2022 08:00
Tilaajille
Yhteismetsien kasvu jatkuu – Viime vuosina on myös purettu yhteismetsiä

Yh­teis­met­sien kasvu jatkuu – Viime vuosina on myös purettu yh­teis­met­siä

25.01.2022 06:30
Tilaajille
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:00
Tilaajille
Sir David Attenborough kuvasi Pudasjärvellä sarjaansa – BBC:n sarjassa ollaan ainakin Syötteellä ja Kuusamon Kuntivaarassa: "Ei tällaisen näkyvyyden ostamiseen rahat riitä"

Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

25.01.2022 06:06
Tilaajille
Aluevaltuustoon rynninyt Olga Oinas-Panuma: "En usko, että se on Pudasjärvi, josta ensimmäisenä tarvitsee ruveta mitään karsimaan"

Alue­val­tuus­toon ryn­ni­nyt Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: "En usko, että se on Pu­das­jär­vi, josta en­sim­mäi­se­nä tar­vit­see ruveta mitään kar­si­maan"

24.01.2022 21:24
Tilaajille
Omikron jyllää Pohjois-Pohjanmaalla, mutta sairaaloita se ei vielä kuormita – "Erinomaisen hyvä asia, että kuormitus ei ole lähtenyt nousuun"

Omikron jyllää Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta sai­raa­loi­ta se ei vielä kuor­mi­ta – "E­ri­no­mai­sen hyvä asia, että kuor­mi­tus ei ole läh­te­nyt nou­suun"

24.01.2022 21:12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuutetuista suuri osa on arvoiltaan vahvasti oikealla – Katso, miten vastaukset sijoittuvat arvokartalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen val­tuu­te­tuis­ta suuri osa on ar­voil­taan vah­vas­ti oi­keal­la – Katso, miten vas­tauk­set si­joit­tu­vat ar­vo­kar­tal­le

24.01.2022 19:30
Tilaajille
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Taivalkoskelta ja Kuusamosta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Tai­val­kos­kel­ta ja Kuu­sa­mos­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

24.01.2022 17:37
Tilaajille
Hävittäjiä tankataan ilmassa Pudasjärven yllä – vuonna 2015 vastaavassa harjoituksessa jouduttiin pudottamaan outo esine posiolaisjängälle

Hä­vit­tä­jiä tan­ka­taan ilmassa Pu­das­jär­ven yllä – vuonna 2015 vas­taa­vas­sa har­joi­tuk­ses­sa jou­dut­tiin pu­dot­ta­maan outo esine po­sio­lais­jän­gäl­le

24.01.2022 17:00
Tilaajille
Kurenpojat P19 Futsal-Liigassa taistelun kautta tasapisteisiin

Ku­ren­po­jat P19 Fut­sal-Lii­gas­sa tais­te­lun kautta ta­sa­pis­tei­siin

24.01.2022 16:15
Tilaajille
Ensi keväänä yritetään uudestaan – Rajalta rajalle-hiihto jouduttiin perumaan tältäkin vuodelta, periksi ei silti anneta

Ensi keväänä yri­te­tään uu­des­taan – Rajalta ra­jal­le-hiih­to jou­dut­tiin pe­ru­maan täl­tä­kin vuo­del­ta, periksi ei silti anneta

24.01.2022 16:00
Tilaajille
Juominginojaa kunnostetaan yhteistyössä –  "Naapuri sai joskus jopa kolmekiloisia taimenia Ojalan myllykanavasta. Nykyään taitaa ojassa olla enää seipiä"

Juo­min­gin­ojaa kun­nos­te­taan yh­teis­työs­sä –  "Naa­pu­ri sai joskus jopa kol­me­ki­loi­sia tai­me­nia Ojalan myl­ly­ka­na­vas­ta. Nykyään taitaa ojassa olla enää seipiä"

24.01.2022 13:49
Tilaajille
Poliisi pyytää tietoja oudoista liikkujista – asunto- ja mökkivarkauksia tehneet kiinni perjantaina

Poliisi pyytää tietoja ou­dois­ta liik­ku­jis­ta – asunto- ja mök­ki­var­kauk­sia tehneet kiinni per­jan­tai­na

24.01.2022 12:32
Pohjoisen Polut tarjoaa tuhtia luettavaa retkeilykansalle – päätoimittaja: "Uutta verkkolehteä tehdään kaikille retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneille ihmisille"

Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le – pää­toi­mit­ta­ja: "Uutta verk­ko­leh­teä tehdään kai­kil­le ret­kei­lys­tä ja luon­nos­ta kiin­nos­tu­neil­le ih­mi­sil­le"

24.01.2022 11:40
Pohjois-Pohjanmaan 79:n aluevaltuutetun tiukka työ alkaa heti, vaikka virallisesti toimikausi alkaa maaliskuun alussa – "Kireä aikataulu, mutta haaste on tunnistettu"

Poh­jois-Poh­jan­maan 79:n alue­val­tuu­te­tun tiukka työ alkaa heti, vaikka vi­ral­li­ses­ti toi­mi­kau­si alkaa maa­lis­kuun alussa – "Kireä ai­ka­tau­lu, mutta haaste on tun­nis­tet­tu"

24.01.2022 06:00
Tilaajille
Analyysi: Keskusta nousi kesän kuntavaalinöyryytyksestä veret seisauttavaan aluejytkyyn Pudasjärvellä – Perussuomalaiset romahtivat yhtä jalkaa äänestysprosentin kanssa

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta nousi kesän kun­ta­vaa­li­nöy­ryy­tyk­ses­tä veret sei­saut­ta­vaan alue­jyt­kyyn Pu­das­jär­vel­lä – Pe­rus­suo­ma­lai­set ro­mah­ti­vat yhtä jalkaa ää­nes­tys­pro­sen­tin kanssa

24.01.2022 04:02
Tilaajille
Oululaisilla vahva rooli uudessa aluevaltuustossa – katso, mistä päin maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan uudet valtuutetut tulevat

Ou­lu­lai­sil­la vahva rooli uudessa alue­val­tuus­tos­sa – katso, mistä päin maa­kun­taa Poh­jois-Poh­jan­maan uudet val­tuu­te­tut tulevat

16:40
Tilaajille
Yksi ääniharava, kolme valtuutettua – Näin pudasjärveläiset ja taivalkoskelaiset keräsivät ääniä ensimmäisissä aluevaaleissa

Yksi ää­ni­ha­ra­va, kolme val­tuu­tet­tua – Näin pu­das­jär­ve­läi­set ja tai­val­kos­ke­lai­set ke­rä­si­vät ääniä en­sim­mäi­sis­sä alue­vaa­leis­sa

24.01.2022 00:22
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11
Tilaajille
Kaikki äänet Pudasjärvellä laskettu – Anni-Inkeri Törmäselle 800 ääntä, Olga Oinas-Panuman saalis 554 ääntä

Kaikki äänet Pu­das­jär­vel­lä las­ket­tu – An­ni-In­ke­ri Tör­mä­sel­le 800 ääntä, Olga Oi­nas-Pa­nu­man saalis 554 ääntä

23.01.2022 22:29
Tilaajille
"Olen jo ikäihminen, ja ei tahdo kaikkea jaksaa" – taivalkoskelainen Niilo Keränen aikoo vakavasti harkita, lähteekö aluehallitukseen, jos paikkaa hänelle ehdotetaan

"Olen jo ikäih­mi­nen, ja ei tahdo kaikkea jaksaa" – tai­val­kos­ke­lai­nen Niilo Keränen aikoo va­ka­vas­ti har­ki­ta, läh­tee­kö alue­hal­li­tuk­seen, jos paikkaa hänelle eh­do­te­taan

23.01.2022 22:14
Tilaajille
Pudasjärven äänikuningatar Anni-Inkeri Törmänen sanoo, että keskusta on palannut: "Huoli palveluiden keskittämisestä oli aito"

Pu­das­jär­ven ää­ni­ku­nin­ga­tar An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen sanoo, että kes­kus­ta on pa­lan­nut: "Huoli pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­ses­tä oli aito"

23.01.2022 21:55
Tilaajille
Juha Sipilä Pohjois-Pohjanmaan äänikuninkaaksi – Keskustan entiset kansanedustajat Tapani Tölli ja Niilo Keränen keräsivät muhkeat äänimäärät sunnuntain aluevaaleissa

Juha Sipilä Poh­jois-Poh­jan­maan ää­ni­ku­nin­kaak­si – ­Kes­kus­tan entiset kan­san­edus­ta­jat Tapani Tölli ja Niilo Keränen ke­rä­si­vät muhkeat ää­ni­mää­rät sun­nun­tain alue­vaa­leis­sa

23.01.2022 22:58
Tilaajille
Aluevaalien kisastudiossa maistuu mansikkasuklaakakku – Pudasjärven Olga Oinas-Panuma kahmi nuorimpana ehdokkaana muhkean ennakkoäänisaaliin: "Hyvältähän tämä tuntuu"

Alue­vaa­lien ki­sa­stu­dios­sa maistuu man­sik­ka­suk­laa­kak­ku – Pu­das­jär­ven Olga Oi­nas-Pa­nu­ma kahmi nuo­rim­pa­na eh­dok­kaa­na muhkean en­nak­koää­ni­saa­liin: "Hy­väl­tä­hän tämä tuntuu"

23.01.2022 20:44
Tilaajille
Keskustalaiset juhlivat Koillismaallakin Pohjois-Pohjanmaan vaalitulosta, taivalkoskelainen Niilo Keränen joutuu avaamaan aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen – varapuheenjohtaja Markus Lohen mielestä vaalit näyttävät Keskustan jytkyltä

Kes­kus­ta­lai­set juh­li­vat Koil­lis­maal­la­kin Poh­jois-Poh­jan­maan vaa­li­tu­los­ta, tai­val­kos­ke­lai­nen Niilo Keränen joutuu avaa­maan alue­val­tuus­ton en­sim­mäi­sen ko­kouk­sen – va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Markus Lohen mie­les­tä vaalit näyt­tä­vät Kes­kus­tan jyt­kyl­tä

23.01.2022 21:26
Tilaajille
Ennakkoäänet: Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta menossa molemmista kaksi ehdokasta aluevaltuustoon

En­nak­koää­net: Pu­das­jär­vel­tä ja Tai­val­kos­kel­ta menossa mo­lem­mis­ta kaksi eh­do­kas­ta alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:17
Tilaajille
Äänet on laskettu – Katso aluevaalien tulokset täältä!

Äänet on las­ket­tu – Katso alue­vaa­lien tu­lok­set täältä!

23.01.2022 16:52
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimestä muovautuu vielä osuva ilmaus, kuten vaikkapa Poppa-Luu:   "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen nimestä muo­vau­tuu vielä osuva ilmaus, kuten vaik­ka­pa Pop­pa-Luu: "Kansa ottaa sen nimen, joka sen suuhun sopii"

23.01.2022 09:01
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

23.01.2022 06:00
Tilaajille
Osa lääkäreistä epäilee, ettei Janika Paunan, 25, sairaus ole todellinen – vaikka hän on sairauden vuoksi niin uupunut, ettei pysty tekemään asioita, joita rakastaa

Osa lää­kä­reis­tä epäi­lee, ettei Janika Paunan, 25, sairaus ole to­del­li­nen – vaikka hän on sai­rau­den vuoksi niin uu­pu­nut, ettei pysty te­ke­mään asioi­ta, joita ra­kas­taa

23.01.2022 04:08
Tilaajille
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon - hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle
Mielipidekirjoitus Jenni Pitko, Marjo Tapaninen

Naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­sen työn ra­ken­teet on saa­tet­ta­va kuntoon - hy­vin­voin­ti­alueen ja kuntien välinen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

22.01.2022 23:55

Nousut ja laskut: "Myrsky ja tyk­ky­lu­mi on ai­heut­ta­nut jälleen säh­kö­kat­ko­ja Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la. Muis­tet­ta­va kui­ten­kin, että säh­kö­kat­kot tulivat täällä rie­sak­si enemmän vasta 1960- ja 1970-lu­vul­la""

22.01.2022 21:56
Yhtäkkiä Harri Lämsä on 300 työntekijän pomo – näin Koillismaan Osuuskaupan uusi toimitusjohtaja aikoo ottaa haasteen vastaan

Yht­äk­kiä Harri Lämsä on 300 työn­te­ki­jän pomo – näin Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja aikoo ottaa haas­teen vastaan

22.01.2022 15:00
Tilaajille
Arkiston aarteet: Iijokiseutu 2007

Ar­kis­ton aar­teet: Ii­jo­ki­seu­tu 2007

22.01.2022 15:00
Vastaa Iijokiseudun vaalikoneen kysymyksiin ja katso kuka voisi olla ehdokkaasi

Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

22.01.2022 13:04
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset kirjoituksestasi omaishoitajien puolesta. Asia on juuri noin, kuin kirjoitit lehdessä ja olen samaa mieltä kanssasi"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set kir­joi­tuk­ses­ta­si omais­hoi­ta­jien puo­les­ta. Asia on juuri noin, kuin kir­joi­tit leh­des­sä ja olen samaa mieltä kans­sa­si"

22.01.2022 13:00

Seu­ra­kun­nan per­he­työ­pro­jek­ti käyn­nis­tyi – Pro­jek­tin tar­koi­tuk­se­na on yh­teis­työs­sä ja mo­ni­am­ma­til­li­ses­ti auttaa, tukea ja tarjota yleistä hy­vin­voin­tia tuovia toi­min­to­ja lap­si­per­heil­le

22.01.2022 12:53
Viisi nopeaa valintaa

Viisi nopeaa va­lin­taa

22.01.2022 12:45
Tilaajille
Koronatartunnan saaneiden eristyskäytännöt muuttuvat ympäri Suomea, Pohjois-Pohjanmaalla päätöksiä tulossa ensi viikolla – omaehtoinen eristäytyminen nousee entistä tärkeämpään asemaan

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­den eris­tys­käy­tän­nöt muut­tu­vat ympäri Suomea, Poh­jois-Poh­jan­maal­la pää­tök­siä tulossa ensi vii­kol­la – oma­eh­toi­nen eris­täy­ty­mi­nen nousee entistä tär­keäm­pään asemaan

22.01.2022 12:38
Tilaajille
Väitöstutkimus: Pelivideoiden katsominen ja tekeminen ovat jo yhtä tärkeää kuin itse  pelaaminen

Väi­tös­tut­ki­mus: Pe­li­vi­deoi­den kat­so­mi­nen ja te­ke­mi­nen ovat jo yhtä tärkeää kuin itse pe­laa­mi­nen

22.01.2022 11:02
Tilaajille
Heli Similä otti Pohjois-Pohjanmaan Marttojen ohjakset – "Marttailu kuuluu kaikille"

Heli Similä otti Poh­jois-Poh­jan­maan Mart­to­jen oh­jak­set – "Mart­tai­lu kuuluu kai­kil­le"

22.01.2022 10:00
Tilaajille
Yrittäjillä usko säilynyt Pohjois-Pohjanmaalla – uusille työntekijöillä on yrityksissä tarvetta

Yrit­tä­jil­lä usko säi­ly­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusille työn­te­ki­jöil­lä on yri­tyk­sis­sä tar­vet­ta

22.01.2022 04:14
Tilaajille
"Katkaistuista kuusenoksista olisi jo kohtuu hyvä päästä eroon" – kalastusasiantuntija muistuttaa talvipyydysten ja avantojen merkkaamisen tärkeydestä

"Kat­kais­tuis­ta kuu­sen­ok­sis­ta olisi jo kohtuu hyvä päästä eroon" – ka­las­tus­asian­tun­ti­ja muis­tut­taa tal­vi­pyy­dys­ten ja avan­to­jen merk­kaa­mi­sen tär­key­des­tä

22.01.2022 04:10
Tilaajille
Aluevaaleista yhteistyöhön – Näissä vaaleissa on pelissä isoja ja elintärkeitä asioista
Kolumni Hanna Sarkkinen

Alue­vaa­leis­ta yh­teis­työ­hön – Näissä vaa­leis­sa on pelissä isoja ja elin­tär­kei­tä asiois­ta

22.01.2022 04:00
Avin Savolainen: Epidemiatilanne yhä vaikea Pohjois-Pohjanmaalla – kauppojen henkilöstössä odotettavissa poissaoloja

Avin Sa­vo­lai­nen: Epi­de­mia­ti­lan­ne yhä vaikea Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kaup­po­jen hen­ki­lös­tös­sä odo­tet­ta­vis­sa pois­sa­olo­ja

21.01.2022 18:08
Tilaajille
Ulkotiloja koskeva kokoontumisrajoitus poistuu Pohjois-Pohjanmaalla lauantaista alkaen, kertoo avi – Sisätilojen kokoontumiskielto pysyy voimassa

Ul­ko­ti­lo­ja koskeva ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus poistuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tais­ta alkaen, kertoo avi – Si­sä­ti­lo­jen ko­koon­tu­mis­kiel­to pysyy voi­mas­sa

21.01.2022 17:30
Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu 568 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvellä neljä uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­le on kir­jat­tu 568 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä neljä uutta tar­tun­taa

21.01.2022 16:49
Syötteen kansallispuiston kävijät lisääntyneet, tuorentuneet ja nuorentuneet – kokonaisvaikutus talouteen oli lähes 7 miljoonaa viime mittauksessa

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton kävijät li­sään­ty­neet, tuo­ren­tu­neet ja nuo­ren­tu­neet – ko­ko­nais­vai­ku­tus ta­lou­teen oli lähes 7 mil­joo­naa viime mit­tauk­ses­sa

21.01.2022 15:48
Tilaajille
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 11:00
Tilaajille
Tällaisiin hallintohimmeleihin aluevaaleissa annettu ääni johtaa – "Neuvottelukunnilla olisi alueille paremmat tuntosarvet, kun niissä olisi maallikkoedustajiakin"

Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

21.01.2022 09:40
Tilaajille
Kuusamossa syntyneen Klasu-maakotkan matka päättyi salametsästäjän hauliin Ukrainassa – Kotkanpoikanen ennätti 1500 kilometrin päähän synnyinseuduiltaan

Kuu­sa­mos­sa syn­ty­neen Kla­su-maa­kot­kan matka päättyi sa­la­met­säs­tä­jän hauliin Uk­rai­nas­sa – Kot­kan­poi­ka­nen ennätti 1500 ki­lo­met­rin päähän syn­nyin­seu­duil­taan

21.01.2022 09:34
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 09:18
Utajärvi lähtee Pudasjärven ehdottamaan yhteistyöhön edistämään Olvassuon kansallispuiston perustamista – Perussuomalaiset asettuivat poikkiteloin

Uta­jär­vi lähtee Pu­das­jär­ven eh­dot­ta­maan yh­teis­työ­hön edis­tä­mään Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – ­Pe­rus­suo­ma­lai­set aset­tui­vat poik­ki­te­loin

21.01.2022 07:57
Tilaajille
Oletko pitänyt tätä seteliä kädessäsi? Jos et, kohta siihen ei ole enää mahdollisuuttakaan

Oletko pitänyt tätä seteliä kä­des­sä­si? Jos et, kohta siihen ei ole enää mah­dol­li­suut­ta­kaan

21.01.2022 04:00
Tilaajille
Netissä matka on helppo suunnitella: "Ei voi sanoa, että matkailu olisi helpompaa nykyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin helppoa, mutta keveämmällä repulla voi ainakin lähteä matkaan"
Kolumni Nina Oja

Netissä matka on helppo suun­ni­tel­la: "Ei voi sanoa, että mat­kai­lu olisi hel­pom­paa ny­kyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin help­poa, mutta ke­veäm­mäl­lä repulla voi ainakin lähteä mat­kaan"

21.01.2022 04:00
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni Risto Pikkupeura

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:00
Inssiajo ehkä vain harvoihin paikkoihin – Tällöin kyllä jää puoli Suomea pois tutkintopalveluista. Tyhjeneekö maaseutu edelleen kaupunkipaikoille. Tämä vaikuttaa jo tasa-arvoon, pohtii pudasjärveläinen autokouluyrittäjä

Ins­si­ajo ehkä vain har­voi­hin paik­koi­hin – ­Täl­löin kyllä jää puoli Suomea pois tut­kin­to­pal­ve­luis­ta. Tyh­je­nee­kö maa­seu­tu edel­leen kau­pun­ki­pai­koil­le. Tämä vai­kut­taa jo ta­sa-ar­voon, pohtii pu­das­jär­ve­läi­nen au­to­kou­lu­yrit­tä­jä

21.01.2022 19:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus Mari Kärkkäinen, Pasi Laukka

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Aluehallintovirasto harkitsee ulkotilojen rajoitusten lieventämistä Pohjois-Pohjanmaalla, päätös voi tulla nopealla aikataululla

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to har­kit­see ul­ko­ti­lo­jen ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, päätös voi tulla no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

20.01.2022 17:34
Kuukausi ja vanhemmat
Mieli ry: Itsemurhasuunnitelmista soitetaan Kriisipuhelimeen lähes kolme kertaa useammin kuin ennen pandemiaa

Mieli ry: It­se­mur­ha­suun­ni­tel­mis­ta soi­te­taan Krii­si­pu­he­li­meen lähes kolme kertaa useam­min kuin ennen pan­de­miaa

20.01.2022 15:40
Snapchatissa nuorille tarjotaan avoimesti päihteitä ja hakupalveluita, paljastaa selvitys – nuoret näkevät erityisesti nikotiinituotteet arkipäiväisinä

Snapc­ha­tis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan avoi­mes­ti päih­tei­tä ja ha­ku­pal­ve­lui­ta, pal­jas­taa sel­vi­tys – nuoret näkevät eri­tyi­ses­ti ni­ko­tii­ni­tuot­teet ar­ki­päi­väi­si­nä

20.01.2022 14:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 356 koronatartuntaa, joista 231 Oulussa – koko maassa sairaalahoidossa 718 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 356 ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 231 Oulussa – koko maassa sai­raa­la­hoi­dos­sa 718 ko­ro­na­po­ti­las­ta

20.01.2022 15:58
Aluevaalit Pohjois-Pohjanmaalla: Keskustan ehdokkaista enemmistö sitä mieltä, että aluehallinnon ylimpien poliittisten päättäjien oltava päätoimisia

Alue­vaa­lit Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kes­kus­tan eh­dok­kais­ta enem­mis­tö sitä mieltä, että alue­hal­lin­non ylim­pien po­liit­tis­ten päät­tä­jien oltava pää­toi­mi­sia

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Reittejä raivattu ja kunnossa kelkoille – Syötteen ympyräreitti on mutkaisin, joka tekee sen ylläpidosta myös hankalan

Reit­te­jä rai­vat­tu ja kun­nos­sa kel­koil­le – Syöt­teen ym­py­rä­reit­ti on mut­kai­sin, joka tekee sen yl­lä­pi­dos­ta myös han­ka­lan

20.01.2022 08:30
Tilaajille
Vaalirahoituksen leivät, laulut ja hys-hys-kynnys
Kolumni Jussi Korhonen

Vaa­li­ra­hoi­tuk­sen leivät, laulut ja hys-hys-kyn­nys

20.01.2022 07:51
Tilaajille
Dieselin hinta uhkaa bussiyhteyksiä Koillismaalle – "Eletään aika kriittisiä aikoja"

Die­se­lin hinta uhkaa bus­si­yh­teyk­siä Koil­lis­maal­le – "E­le­tään aika kriit­ti­siä aikoja"

20.01.2022 04:02
Tilaajille
Harri Lämsä on Koillismaan Osuuskaupan uusi toimitusjohtaja – Uusi johtaja aloittaa tehtävässään maaliskuussa

Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

20.01.2022 00:00
Tilaajille
Uudet läänintaiteilijat Janne Niskala ja Janne Rosenvall toimivat työparina – Suunnitteilla on Pohjois-Suomen av-toimijoiden ja kirjoittajien törmäyttämistä

Uudet lää­nin­tai­tei­li­jat Janne Niskala ja Janne Ro­sen­vall toi­mi­vat työ­pa­ri­na – Suun­nit­teil­la on Poh­jois-Suo­men av-toi­mi­joi­den ja kir­joit­ta­jien tör­mäyt­tä­mis­tä

19.01.2022 20:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hankkii osamaksulla käytetyn Volkswagenin korvaamaan vanhan auton, jota ei kannata enää korjata

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hankkii osa­mak­sul­la käy­te­tyn Volks­wa­ge­nin kor­vaa­maan vanhan auton, jota ei kannata enää korjata

19.01.2022 17:02
Tilaajille
Yli 200 liikennekuoleman synkkä trendi jatkuu – "Tavoite puolittaa liikennekuolemat  muuttumassa entistä haastavammaksi"

Yli 200 lii­ken­ne­kuo­le­man synkkä trendi jatkuu – "Ta­voi­te puo­lit­taa lii­ken­ne­kuo­le­mat muut­tu­mas­sa entistä haas­ta­vam­mak­si"

19.01.2022 16:00
Tilaajille
Aluevaalien h-hetki lähestyy – katso yleiset äänestysohjeet ja toimintaohjeet äänestämiseen hengitystieoireisena tai karanteenissa

Alue­vaa­lien h-hetki lä­hes­tyy – katso yleiset ää­nes­tys­oh­jeet ja toi­min­ta­oh­jeet ää­nes­tä­mi­seen hen­gi­tys­tie­oi­rei­se­na tai ka­ran­tee­nis­sa

19.01.2022 15:00
Tilaajille
Taivalkosken terveyskeskuksen uudesta automaatista helposti hoitotarvikkeita mukaan

Tai­val­kos­ken ter­veys­kes­kuk­sen uudesta au­to­maa­tis­ta hel­pos­ti hoi­to­tar­vik­kei­ta mukaan

19.01.2022 14:26
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 14:00
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 12:21
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 250 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 250 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tar­tun­taa

19.01.2022 12:14
Ennakkoäänestys päättyi – Pudasjärvellä vaisumpaa, Taivalkoskella aktiivisempaa kuin maakunnassa keskimäärin

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

19.01.2022 07:49
Tilaajille
Kasvomaskit aiheuttivat tukoksen viemäriverkostossa – pieni hairahdus saattaa aiheuttaa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hinnassa

Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

19.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Suomen ennätykset romuksi autojen kierrätyksessä: Viime vuonna kierrätettiin ajoneuvoja enemmän kuin koskaan – taustalla muun muassa romutuspalkkio

Suomen en­nä­tyk­set romuksi autojen kier­rä­tyk­ses­sä: Viime vuonna kier­rä­tet­tiin ajo­neu­vo­ja enemmän kuin koskaan – taus­tal­la muun muassa ro­mu­tus­palk­kio

18.01.2022 20:00
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL pai­not­taa ro­ko­tuk­sia ja oi­reis­ten ko­ti­eris­tys­tä omik­ron-epi­de­mias­sa – tar­tun­ta­huip­pu ehkä jo tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa

18.01.2022 17:17
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 17:14
Tilaajille