Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Hirvikärpäsen leviäminen pohjoisemmaksi on ollut nopeaa – näin käyttäytyy ihmisiin tarrautuva hirven loinen, jota pakkanenkaan ei haittaa

Hir­vi­kär­pä­sen le­viä­mi­nen poh­joi­sem­mak­si on ollut nopeaa – näin käyt­täy­tyy ih­mi­siin tar­rau­tu­va hirven loinen, jota pak­ka­nen­kaan ei haittaa

12:39
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Nälkäpäivänä Hirsikampuksen koululaiset keräävät SPR:n katastrofirahastoon – keräyksellä saatu vuosittain noin 1500 euroa

Näl­kä­päi­vä­nä Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set ke­rää­vät SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon – ­ke­räyk­sel­lä saatu vuo­sit­tain noin 1500 euroa

05:00
Viimeisin 24 tuntia
Pudasjärveltä kotoisin oleva Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 20:00
Tilaajille
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – perinteinen ruoka-aines on elänyt värikkään historian ihmisten suussa

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – pe­rin­tei­nen ruo­ka-ai­nes on elänyt vä­rik­kään his­to­rian ih­mis­ten suussa

28.09.2023 16:00
Tilaajille
Syötteelle valittiin tienhoitourakoijat – Kurenalan tiestön hoidosta tehty oikaisvaatimus hylättiin

Syöt­teel­le va­lit­tiin tien­hoi­to­ura­koi­jat – Ku­re­na­lan tiestön hoi­dos­ta tehty oi­kais­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

28.09.2023 14:36
Tilaajille
Liekokylän ve­si­osuuskunnan alueel­la määräaikainen talousveden käyttökielto kloorauksen takia – sen jälkeen keittokehotus jatkuu

Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan alueel­la mää­rä­ai­kai­nen ta­lous­ve­den käyt­tö­kiel­to kloo­rauk­sen takia – sen jälkeen keit­to­ke­ho­tus jatkuu

28.09.2023 14:28
Viikko
Vanhustenviikolla iästä tehdään numero – Pudasjärvellä on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa ja toimintaa

Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvi - Taivalkoski tienhoitourakoitsija vaihtuu – YIT aloittaa lokakuun alusta

Pu­das­jär­vi - Tai­val­kos­ki tien­hoi­to­ura­koit­si­ja vaihtuu – YIT aloit­taa lo­ka­kuun alusta

28.09.2023 08:16
Näin Hirsikampuksen ysiluokkalaiset ajattelevat medialukutaidosta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen perusteella joku väittää jotain"

Näin Hir­si­kam­puk­sen ysi­luok­ka­lai­set ajat­te­le­vat me­dia­lu­ku­tai­dos­ta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen pe­rus­teel­la joku väittää jotain"

28.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta jatkanee entisellä veroprosentilla: kuluvana vuonna verotuloja kertynyt jo ennakoitua enemmän – seurakuntakoti remontissa, Riekinkankaan hirsiaidasta korjaussuunnitelmat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta jat­ka­nee en­ti­sel­lä ve­rop­ro­sen­til­la: ku­lu­va­na vuonna ve­ro­tu­lo­ja ker­ty­nyt jo en­na­koi­tua enemmän – seu­ra­kun­ta­ko­ti re­mon­tis­sa, Rie­kin­kan­kaan hir­si­ai­das­ta kor­jaus­suun­ni­tel­mat

28.09.2023 08:02
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Niina Impiö valittiin Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi

Niina Impiö va­lit­tiin Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Syötteen osayleiskaavan selvitysvaiheessa – uusi kaava hyväksyttävänä ensi keväänä

Syöt­teen osa­yleis­kaa­van sel­vi­tys­vai­hees­sa – uusi kaava hy­väk­syt­tä­vä­nä ensi keväänä

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Metsäkeskus uudistaa toimintaansa ja käynnistää muutosneuvottelut – toimistot Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Met­sä­kes­kus uu­dis­taa toi­min­taan­sa ja käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut – toi­mis­tot Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Pölkyn toimitusjohtajaksi Jari Suominen – väliaikainen toimitusjohtaja Josef Dringel palaa hallituksen jäseneksi

Pölkyn toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jari Suo­mi­nen – vä­li­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Josef Dringel palaa hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

27.09.2023 12:35
Tilaajille
Ensilumi yllätti ruskaturistit – Oliko tuiske hätähuuto luontoäidiltä?
Kolumni Riika Tauriainen

En­si­lu­mi yllätti rus­ka­tu­ris­tit – Oliko tuiske hä­tä­huu­to luon­toäi­dil­tä?

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Kotitaloudessa ja kuntataloudessa on yhteistä se, että niksit eivät pitkälle auta, kun menot ylittävät tulot
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ti­ta­lou­des­sa ja kun­ta­ta­lou­des­sa on yh­teis­tä se, että niksit eivät pit­käl­le auta, kun menot ylit­tä­vät tulot

27.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Luvassa muutakin kuin nurmikonleikkuuta Pudasjärven viheralueilla – skeittipuiston rakentaminen mukana viisivuotissuunnitelmassa

Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä taloutta sopeutetaan miljoonilla tavoitteena palveluiden ja itsenäisyyden säilyttäminen – kuntaliiton pääekonomisti puhuu jo kuntaliitoksista

Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

26.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni Merja Kyllönen

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa: Tulossa on pitkä syksy

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa: Tulossa on pitkä syksy

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Lapin punaiset hanget -teos on näyttämömuotokuva merkittävästä Lapin kirjailijasta – Topi Mikkola esittää juhlamonologin Pudasjärvellä perjantaina

Lapin pu­nai­set hanget -teos on näyt­tä­mö­muo­to­ku­va mer­kit­tä­väs­tä Lapin kir­jai­li­jas­ta – Topi Mikkola esittää juh­la­mo­no­lo­gin Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusia työpaikkojen määrä romahti – Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyys

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusia työ­paik­ko­jen määrä romahti – Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Vielä yksi uusi vaihe – näin poistotekstiileistä valmistetaan nyt remonttirättejä Pudasjärvellä

Vielä yksi uusi vaihe – näin pois­to­teks­tii­leis­tä val­mis­te­taan nyt re­mont­ti­rät­te­jä Pu­das­jär­vel­lä

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Nyt on taas turvallista lenkkeillä – talkoolaiset kunnostivat Ervastissa kevyen liikenteen väylän

Nyt on taas tur­val­lis­ta lenk­keil­lä – tal­koo­lai­set kun­nos­ti­vat Er­vas­tis­sa kevyen lii­ken­teen väylän

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

25.09.2023 17:25
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pölkky jatkaa Kajaanin sahan investointiprojektia – kapasiteetti aiotaan yli kaksinkertaistaa

Pölkky jatkaa Ka­jaa­nin sahan in­ves­toin­ti­pro­jek­tia – ­ka­pa­si­teet­ti aiotaan yli kak­sin­ker­tais­taa

25.09.2023 13:05
Tilaajille
Urkuimprovisointiin erikoistuneen Olli Kinnusen urkukonsertti soi Pudasjärven kirkossa perjantaina

Ur­ku­imp­ro­vi­soin­tiin eri­kois­tu­neen Olli Kin­nu­sen ur­ku­kon­sert­ti soi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa per­jan­tai­na

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Muuttokummitoimintaa viritellään Pudasjärvellä – vapaaehtoiset pääsevät pian ilmoittautumaan ja koulutukseen

Muut­to­kum­mi­toi­min­taa vi­ri­tel­lään Pu­das­jär­vel­lä – va­paa­eh­toi­set pää­se­vät pian il­moit­tau­tu­maan ja kou­lu­tuk­seen

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Lähelle Pudasjärven rajaa Yli-Iihin suunnitteilla taas lisää tuulivoimaa – Latvaselälle kaavaillaan enintään 11 voimalan tuulipuistoa

Lähelle Pu­das­jär­ven rajaa Yli-Ii­hin suun­nit­teil­la taas lisää tuu­li­voi­maa – Lat­va­se­läl­le kaa­vail­laan enin­tään 11 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

25.09.2023 09:35
Tilaajille
Pudasjärven Hampusvaarassa etsittiin rasteja sekä valoisassa että pimeässä – kisajärjestelyt toimivat hyvin

Pu­das­jär­ven Ham­pus­vaa­ras­sa et­sit­tiin rasteja sekä va­loi­sas­sa että pi­meäs­sä – ki­sa­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hyvin

25.09.2023 15:31
Tilaajille
Pudasjärven Korpiselle kunniamaininta Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2023 -kilpailussa

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sel­le kun­nia­mai­nin­ta Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2023 -kil­pai­lus­sa

24.09.2023 17:00
Tilaajille
Muistisairaille uusi toimintaryhmä Pudasjärvelle – Valoa vanhuuteen -ryhmän toiminnasta haetaan mallia koko Pohteen alueelle

Muis­ti­sai­rail­le uusi toi­min­ta­ryh­mä Pu­das­jär­vel­le – Valoa van­huu­teen -ryhmän toi­min­nas­ta haetaan mallia koko Pohteen alueel­le

24.09.2023 15:00
Tilaajille
Oletko nähnyt Puolan rekisterikilvissä olevaa valkoista Ford S-Maxia? Poliisi pyytää havainnot suoraan hätänumeroon

Oletko nähnyt Puolan re­kis­te­ri­kil­vis­sä olevaa val­kois­ta Ford S-Ma­xia? Poliisi pyytää ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

24.09.2023 14:14
”Työssäni parhaita hetkiä on ihmisten kohtaaminen” – S-market Joki-Jussin uusi marketpäällikkö avasi uuden sivun työurallaan

”Työs­sä­ni par­hai­ta hetkiä on ih­mis­ten koh­taa­mi­nen” – S-mar­ket Jo­ki-Jus­sin uusi mar­ket­pääl­lik­kö avasi uuden sivun työ­ural­laan

24.09.2023 09:40 1
Tilaajille
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Metsäretkellä selvisi, että Kouvanjoen tila kiinnostaa ja valmiutta omin varoin kunnostukseenkin on – "Tekoja täällä tarvittaisiin"

Met­sä­ret­kel­lä sel­vi­si, että Kou­van­joen tila kiin­nos­taa ja val­miut­ta omin varoin kun­nos­tuk­seen­kin on – "Tekoja täällä tar­vit­tai­siin"

23.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kylien työllistämishanke päättymässä – työntekijät ovat etenkin kylätalojen toiminnalle tärkeitä

Pu­das­jär­ven kylien työl­lis­tä­mis­han­ke päät­ty­mäs­sä – työn­te­ki­jät ovat etenkin ky­lä­ta­lo­jen toi­min­nal­le tär­kei­tä

23.09.2023 14:00
Tilaajille
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

23.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Hilimat ovat valmiina auttamaan ja tekevät vapaaehtoista palvelutoimintaa Pudasjärvellä monella tavalla

Hilimat ovat val­mii­na aut­ta­maan ja tekevät va­paa­eh­tois­ta pal­ve­lu­toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä monella tavalla

23.09.2023 08:00
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

22.09.2023 17:00
Tilaajille
Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa – tavoitteena on oltava ideologian sijaan terveystulokset
Kolumni Janne Heikkinen

Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa – ta­voit­tee­na on oltava ideo­lo­gian sijaan ter­veys­tu­lok­set

22.09.2023 15:36 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pudasjärven kyläneuvoston kuulumiskierroksesta ei meinannut tulla loppua – tällainen tunnelma kylillä on kesän jälkeen

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

22.09.2023 12:24
Tilaajille
Pian on lupa huutaa – Pudasjärven kaupunki järjestää huutokaupan vanhalla kirjastolla

Pian on lupa huutaa – Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jär­jes­tää huu­to­kau­pan van­hal­la kir­jas­tol­la

22.09.2023 09:03
Tilaajille
OP:n palveluissa käyttökatkoja viikonlopun aikana

OP:n pal­ve­luis­sa käyt­tö­kat­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

22.09.2023 06:00
Sää tekee täyskäännöksen Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 20:45
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 18:41
Tilaajille
Poliisi varoittaa ja pyytää havaintoja epäilyttävistä rahankerääjistä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa

Poliisi va­roit­taa ja pyytää ha­vain­to­ja epäi­lyt­tä­vis­tä ra­han­ke­rää­jis­tä Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 08:45
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukien periaatteisiin suunnitellaan muutoksia – jatkossa on tarkoitus käyttää nimitystä yhteisölliset avustukset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kien pe­ri­aat­tei­siin suun­ni­tel­laan muu­tok­sia – jat­kos­sa on tar­koi­tus käyttää ni­mi­tys­tä yh­tei­söl­li­set avus­tuk­set

21.09.2023 15:22
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 14:09
Tilaajille
Pohteen järjestämien kyläkyytien käytänteet ovat muuttuneet Pudasjärvellä – kuljetuspalvelupäätösten mukaiset kyydit ovat jatkossa henkilökohtaisia

Pohteen jär­jes­tä­mien ky­lä­kyy­tien käy­tän­teet ovat muut­tu­neet Pu­das­jär­vel­lä – kul­je­tus­pal­ve­lu­pää­tös­ten mu­kai­set kyydit ovat jat­kos­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia

21.09.2023 12:36
Tilaajille
Hetekylän Aittovaaran tuulivoimahankkeesta kysellään, vuoden myöhässä – kannattaa vastata huolella
Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

He­te­ky­län Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ky­sel­lään, vuoden myö­häs­sä – kan­nat­taa vastata huo­lel­la

21.09.2023 10:12 1
Tilaajille
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

21.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Vierassintti puronieriä halutaan häätää Iijoen latvoilta – "En ole itse kuullut, että sitä olisi täällä päin ollut"

Vie­ras­sint­ti pu­ro­nie­riä ha­lu­taan häätää Iijoen lat­voil­ta – "En ole itse kuul­lut, että sitä olisi täällä päin ollut"

21.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Kolmen aikaan yöllä rysähti, kun kova tuuli kaatoi Vilho Kosamon pihakoivun Pudasjärven Puhoksella

Kolmen aikaan yöllä ry­säh­ti, kun kova tuuli kaatoi Vilho Kosamon pi­ha­koi­vun Pu­das­jär­ven Pu­hok­sel­la

20.09.2023 16:49 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 12:50
Tilaajille
Iijoki kuljettaa mukanaan tarinoita, jotka jalostuvat taiteeksi – Pudasjärvellä pysähdyttiin luonnon äärelle ja nyt tuulikello soi Rajamaanrannassa

Iijoki kul­jet­taa mu­ka­naan ta­ri­noi­ta, jotka ja­los­tu­vat tai­teek­si – Pu­das­jär­vel­lä py­säh­dyt­tiin luonnon äärelle ja nyt tuu­li­kel­lo soi Ra­ja­maan­ran­nas­sa

20.09.2023 12:41
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Valtuustoaloite Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpanosta – valtuutettu Ari-Pekka Niemisen mukaan uusi malli lisäisi demokratiaa

Val­tuus­to­aloi­te Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­nos­ta – val­tuu­tet­tu Ari-Pek­ka Nie­mi­sen mukaan uusi malli lisäisi de­mo­kra­tiaa

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Pienyrittäjyys syntyi alun perin maa- ja metsätiloilla – viljelijöiden yrittäjähengen asemesta puhumme heidän ahdingostaan
Kolumni Veli Pohjonen

Pien­yrit­tä­jyys syntyi alun perin maa- ja met­sä­ti­loil­la – vil­je­li­jöi­den yrit­tä­jä­hen­gen ase­mes­ta puhumme heidän ah­din­gos­taan

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Vähempikin riittää, jos liikkuminen on hauskaa – pitkälle kyse on tasapainosta kehon ja mielen välillä
Pääkirjoitus Saana Juutinen

Vä­hem­pi­kin riit­tää, jos liik­ku­mi­nen on hauskaa – pit­käl­le kyse on ta­sa­pai­nos­ta kehon ja mielen välillä

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Christa van der Vegt sai maanantaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa muistamisia – varavaltuutettu otti onnittelut ilolla vastaan

Christa van der Vegt sai maa­nan­tai­ses­sa kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa muis­ta­mi­sia – va­ra­val­tuu­tet­tu otti on­nit­te­lut ilolla vastaan

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talousnäkymät heikentyneet entisestään – "Pylväät ovat hypänneet taivaisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet en­ti­ses­tään – "Pyl­väät ovat hy­pän­neet tai­vai­siin"

19.09.2023 16:00
Tilaajille
Suomen U19 maajoukkue pelasi ensimmäiset arvokisansa – futsalin EM-lopputurnauksessa Kroatiassa oli mukana myös pudasjärveläinen Otto Niemelälle

Suomen U19 maa­jouk­kue pelasi en­sim­mäi­set ar­vo­ki­san­sa – fut­sa­lin EM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa Kroa­tias­sa oli mukana myös pu­das­jär­ve­läi­nen Otto Nie­me­läl­le

19.09.2023 15:00
Tilaajille
Poliisi uskoo: Viime vuonna kadonneen marjastajan jäänteet löytyivät Pudasjärven metsästä

Poliisi uskoo: Viime vuonna ka­don­neen mar­jas­ta­jan jään­teet löy­tyi­vät Pu­das­jär­ven met­säs­tä

19.09.2023 13:47
Pudasjärveläinen yrittäjä tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa Kurenalla – Annika Heikkinen: Aina pelkästään psyykkinen kuntoutus ei riitä

Pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä tarjoaa psy­ko­fyy­sis­tä fy­sio­te­ra­piaa Ku­re­nal­la – Annika Heik­ki­nen: Aina pel­käs­tään psyyk­ki­nen kun­tou­tus ei riitä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Sirkka Pankinaholle ero tarkastuslautakunnasta - tilalle valittiin Juho Kellolampi

Sirkka Pan­kin­ahol­le ero tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­ta - tilalle va­lit­tiin Juho Kel­lo­lam­pi

19.09.2023 09:58
Tilaajille
Pudasjärvellä suunnistetaan ensi viikonloppuna – suunnistuksen superviikonloppu tarjoaa myös yösuunnistusta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Pu­das­jär­vel­lä suun­nis­te­taan ensi vii­kon­lop­pu­na – suun­nis­tuk­sen su­per­vii­kon­lop­pu tarjoaa myös yö­suun­nis­tus­ta lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä

19.09.2023 09:40
Tilaajille
Ilmavoimien pääsotaharjoitus ensi viikolla – lentotoimintaa on myös yöaikaan

Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa on myös yö­ai­kaan

19.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuutettu Paula Soronen siirtyi perussuomalaisista vapauden liittoon

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Paula Soronen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon

18.09.2023 16:36 1
Tilaajille
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

18.09.2023 16:00
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Taiston juoksuseuraksi tuli Parkinson, mutta silti maraton ja Huippukymppi taittuivat peräkkäisinä viikonloppuina

Taiston juok­su­seu­rak­si tuli Par­kin­son, mutta silti maraton ja Huip­pu­kymp­pi tait­tui­vat pe­räk­käi­si­nä vii­kon­lop­pui­na

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Loppunousu otti koville Iso-Syötteen tunturin laella – Huippukympillä mentiin alamäkeen osallistujamäärässä

Lop­pu­nou­su otti koville Iso-Syöt­teen tun­tu­rin laella – Huip­pu­kym­pil­lä mentiin ala­mä­keen osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi juostiin Syötteellä 14. kerran – katso tulokset

Huip­pu­kymp­pi juos­tiin Syöt­teel­lä 14. kerran – katso tu­lok­set

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

17.09.2023 21:00
Tilaajille
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

17.09.2023 12:21
Tilaajille
Taivalkoskella on tiistaina katkoksia televisio- ja radiolähetyksissä – Digita kiipeää mastoon Metsäkylässä

Tai­val­kos­kel­la on tiis­tai­na kat­kok­sia te­le­vi­sio- ja ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä – Digita kiipeää mastoon Met­sä­ky­läs­sä

17.09.2023 12:00
Tilaajille
TE-palveluihin muutos vuodenvaihteessa: Oulu vastaa alueen työllisyyspalveluista – Pudasjärvelle jää lähipalveluita

TE-pal­ve­lui­hin muutos vuo­den­vaih­tees­sa: Oulu vastaa alueen työl­li­syys­pal­ve­luis­ta – Pu­das­jär­vel­le jää lä­hi­pal­ve­lui­ta

17.09.2023 08:00 1
Tilaajille
Pihlajat marjovat nyt terttukaupalla – Tiesitkö miksi pihlajanmarjoja kannattaa syödä?

Pih­la­jat mar­jo­vat nyt tert­tu­kau­pal­la – Tie­sit­kö miksi pih­la­jan­mar­jo­ja kan­nat­taa syödä?

16.09.2023 18:00
Tilaajille
Kirja helmipöllöstä vakuuttaa lukijan – kirja perustuu vankkaan tutkimustietoon, jota on kerätty yli puoli vuosisataa

Kirja hel­mi­pöl­lös­tä va­kuut­taa lukijan – kirja pe­rus­tuu vank­kaan tut­ki­mus­tie­toon, jota on kerätty yli puoli vuo­si­sa­taa

16.09.2023 15:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Porojen rykimä on alkamaisillaan – hirvaita on syytä varoa

Porojen rykimä on al­ka­mai­sil­laan – ­hir­vai­ta on syytä varoa

16.09.2023 09:00 1
Tilaajille
Pudasjärvelle hoitoon taivalkoskelaisia – palvelualuejohtaja: Pudasjärvi isoin osasto alueella ja pudasjärveläisten kannalta muutosta ei juuri tule

Pu­das­jär­vel­le hoitoon tai­val­kos­ke­lai­sia – pal­ve­lua­lue­joh­ta­ja: Pu­das­jär­vi isoin osasto alueel­la ja pu­das­jär­ve­läis­ten kan­nal­ta muu­tos­ta ei juuri tule

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Valtuuston esityslista: puolen vuoden kuntatalouden tulos heikko – Pudasjärven kaupungille ennakoidaan alijäämää

Val­tuus­ton esi­tys­lis­ta: puolen vuoden kun­ta­ta­lou­den tulos heikko – Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le en­na­koi­daan ali­jää­mää

15.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 15:00
Pudasjärvi saa liki kaksi miljoonaa Oulunkaaren purkautumisessa – jäljellä olevat varat reilu 6,8 miljoonaa jaetaan osakaskunnille

Pu­das­jär­vi saa liki kaksi mil­joo­naa Ou­lun­kaa­ren pur­kau­tu­mi­ses­sa – jäl­jel­lä olevat varat reilu 6,8 mil­joo­naa jaetaan osa­kas­kun­nil­le

16.09.2023 20:45
Tilaajille
Syksyn ensimmäinen yöpakkanen kuurasi maan ja tuulilasit – Pudasjärvellä lentoaseman mittari pakkasella puoliyöstä aamuun puoli yhdeksään

Syksyn en­sim­mäi­nen yö­pak­ka­nen kuurasi maan ja tuu­li­la­sit – Pu­das­jär­vel­lä len­to­ase­man mittari pak­ka­sel­la puo­li­yös­tä aamuun puoli yh­dek­sään

15.09.2023 09:52
Tilaajille
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

15.09.2023 09:11
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syötteen talvikausi lähenee kovaa vauhtia ruska-ajan kiireen keskellä – viime viikonloppuna kävijämäärä ylsi kesäkauden ennätyslukemiin

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen tal­vi­kau­si lähenee kovaa vauhtia rus­ka-ajan kiireen kes­kel­lä – viime vii­kon­lop­pu­na kä­vi­jä­mää­rä ylsi ke­sä­kau­den en­nä­tys­lu­ke­miin

15.09.2023 05:00
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

14.09.2023 20:30
Tilaajille
Mikä on oikea hinta tuulivoi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – Metsäasiantuntija painottaa, että sopimuksessa on muutakin tärkeää katsottavaa kuin vuokrataso

Mikä on oikea hinta tuu­li­voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta? – Met­sä­asian­tun­ti­ja pai­not­taa, että so­pi­muk­ses­sa on muu­ta­kin tärkeää kat­sot­ta­vaa kuin vuok­ra­ta­so

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Maksulliset virkistysmetsät tulevaisuuden vaihtoehto – olisitko halukas maksamaan metsänomistajalle nuotiopaikasta?
Kolumni Risto Pikkupeura

Mak­sul­li­set vir­kis­tys­met­sät tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to – oli­sit­ko halukas mak­sa­maan met­sän­omis­ta­jal­le nuo­tio­pai­kas­ta?

15.09.2023 16:11
Tilaajille
Pudasjärvi avustaa Turveksen tiekuntaa – Turpeenteille uusitaan rumpuja

Pu­das­jär­vi avustaa Tur­vek­sen tie­kun­taa – ­Tur­peen­teil­le uu­si­taan rumpuja

14.09.2023 15:00
Traktorimönkijällä liikkuvan kannattaa olla perillä ajokorttiluokista

Trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä liik­ku­van kan­nat­taa olla perillä ajo­kort­ti­luo­kis­ta

14.09.2023 13:25
"Harvinaista jopa maailman mittakaavassa" – Lapin matkailun kasvu jatkuu hurjana: tulevan talven lennoilla 1,6 miljoonaa matkustajapaikkaa

"Har­vi­nais­ta jopa maail­man mit­ta­kaa­vas­sa" – Lapin mat­kai­lun kasvu jatkuu hur­ja­na: tulevan talven len­noil­la 1,6 mil­joo­naa mat­kus­ta­ja­paik­kaa

14.09.2023 13:10
Tilaajille
Karhunmetsästyksessä pyssyt pussiin – itäisellä alueella kaatui 45 ja läntisellä alueella 5 karhua

Kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä pyssyt pussiin – itäi­sel­lä alueel­la kaatui 45 ja län­ti­sel­lä alueel­la 5 karhua

14.09.2023 11:43 1
Tilaajille