Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Punnitsevan jäteauton pilotointi alkoi Pudasjärvellä – tekniikka voi ensi vuonna vaikuttaa jätehuollon maksuihin

Pun­nit­se­van jä­teau­ton pi­lo­toin­ti alkoi Pu­das­jär­vel­lä – tek­niik­ka voi ensi vuonna vai­kut­taa jä­te­huol­lon mak­sui­hin

05:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Nivankankaan tonttien myynti aloitettu –yhtään tonttia ei vielä varattu

Ni­van­kan­kaan tont­tien myynti aloi­tet­tu –yhtään tonttia ei vielä varattu

28.02.2024 16:09
Tilaajille
Kaleva Median lehtien Apple-sovellusten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

28.02.2024 12:16
Vesialueiden omistusta halutaan yhdistää – Kalatalouden keskusliitto aloittaa hankkeen osakaskuntien vähentämiseksi

Ve­sia­luei­den omis­tus­ta ha­lu­taan yh­dis­tää – ­Ka­la­ta­lou­den kes­kus­liit­to aloit­taa hank­keen osa­kas­kun­tien vä­hen­tä­mi­sek­si

28.02.2024 12:06
Tilaajille
Iijoesta valmistui lyhytdokumentti –  Tarina vuodenkierrosta, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta

Ii­joes­ta val­mis­tui ly­hyt­do­ku­ment­ti –  Tarina vuo­den­kier­ros­ta, ihmisen ja luonnon vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta

28.02.2024 11:42
Tilaajille
Viikko
Ohtosen Kuutamohiihdoissa reilu 80 osallistujaa – paluumatkalla kuukin välillä pilkahteli pilvien takaa

Ohtosen Kuu­ta­mo­hiih­dois­sa reilu 80 osal­lis­tu­jaa – pa­luu­mat­kal­la kuukin välillä pil­kah­te­li pilvien takaa

28.02.2024 06:00
Tilaajille
Kirkon jäsenmäärä laskee vuosittain – Pudasjärven seurakunnan jäsenmäärä vuodenvaihteessa oli 6325
Kolumni Timo Liikanen

Kirkon jä­sen­mää­rä laskee vuo­sit­tain – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rä vuo­den­vaih­tees­sa oli 6325

28.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Tekoäly ei kirjoittanut tätä pääkirjoitusta, mutta se osaisi tehdä sen, jos pyytäisin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Tekoäly ei kir­joit­ta­nut tätä pää­kir­joi­tus­ta, mutta se osaisi tehdä sen, jos pyy­täi­sin

28.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Ryhmäkoti Kortteessa alkoi uusi aktiivisempi arki – tältä näyttää vastavalmistuneessa kodissa, joka on asukkaiden mielestä unelmien täyttymys

Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

28.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntaan on perustettu uudenlainen vaikuttajaryhmä –  Nuorten vastuuryhmä haluaa vaikuttaa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan on pe­rus­tet­tu uu­den­lai­nen vai­kut­ta­ja­ryh­mä – Nuorten vas­tuu­ryh­mä haluaa vai­kut­taa

27.02.2024 17:00
Tilaajille
Pohteen yt-neuvottelut käyntiin – Koko alueelle tuli rekrytointikielto

Pohteen yt-neu­vot­te­lut käyn­tiin – Koko alueel­le tuli rek­ry­toin­ti­kiel­to

27.02.2024 15:46
Tilaajille
Uudet metka-tuet metsänomistajien haettaviksi – korvaa aiemman kemera-tuen

Uudet met­ka-tuet met­sä­no­mis­ta­jien haet­ta­vik­si – korvaa aiemman ke­me­ra-tuen

27.02.2024 13:20
Tilaajille
Suksen huolto tekee hiihtämisestä luistavampaa – katso videolta ohjeet miten sukset kunnostetaan

Suksen huolto tekee hiih­tä­mi­ses­tä luis­ta­vam­paa – katso vi­deol­ta ohjeet miten sukset kun­nos­te­taan

27.02.2024 12:00
Tilaajille
Pudasjärven vesiosuuskunnalle avustusta tiedonhallinnan ja tietoinfran kyberturvallisuuden kehittämishankkeeseen

Pu­das­jär­ven ve­sio­suus­kun­nal­le avus­tus­ta tie­don­hal­lin­nan ja tie­toinf­ran ky­ber­tur­val­li­suu­den ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen

27.02.2024 10:16
Tilaajille
Huumekuski jäi poliisin haaviin Ouluntiellä

Huu­me­kus­ki jäi po­lii­sin haaviin Ou­lun­tiel­lä

27.02.2024 08:48
Iijoen sillan valotaideteos on ollut vaurioituneena pitkään – korjaustöitä ei ole voitu aloittaa saatavuusongelmien vuoksi

Iijoen sillan va­lo­tai­de­teos on ollut vau­rioi­tu­nee­na pitkään – kor­jaus­töi­tä ei ole voitu aloit­taa saa­ta­vuu­son­gel­mien vuoksi

27.02.2024 05:00 4
Tilaajille
"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun veljesi?" – Petroskoissa syntyneen Taisto Kurtin värikäs elämäntarina pääsi mukaan Elämää kotirintamalla -teokseen

"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun vel­je­si?" – Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen Taisto Kurtin värikäs elä­män­ta­ri­na pääsi mukaan Elämää ko­ti­rin­ta­mal­la -teok­seen

27.02.2024 05:00
Tilaajille
Meluava ja tärisevä moottorisaha saatiin turvalliseksi vuosien kehitystyöllä – nyt tutkimus kohdistuu aivokuormitukseen

Meluava ja tä­ri­se­vä moot­to­ri­sa­ha saatiin tur­val­li­sek­si vuosien ke­hi­tys­työl­lä – nyt tut­ki­mus koh­dis­tuu ai­vo­kuor­mi­tuk­seen

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Sämpylä laukkasi voittoon – Nuorittan Porocupin kuuman sarjan kulta meni Pintamon paliskuntaan, hopeaa Pudasjärven paliskunnan Vilikkaalle

Sämpylä lauk­ka­si voit­toon – Nuo­rit­tan Po­ro­cu­pin kuuman sarjan kulta meni Pin­ta­mon pa­lis­kun­taan, hopeaa Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan Vi­lik­kaal­le

26.02.2024 15:09
Tilaajille
Tuutorit tuovat eloa Pudasjärven lukion arkeen – Siirin, Aadan, Lotan ja Iidan mielestä on hauska järjestää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia

Tuu­to­rit tuovat eloa Pu­das­jär­ven lukion arkeen – Siirin, Aadan, Lotan ja Iidan mie­les­tä on hauska jär­jes­tää yh­teis­hen­keä ko­hot­ta­via ta­pah­tu­mia

26.02.2024 15:00
Tilaajille
Taivalkoski ja Kuusamo eivät hyväksy ilmastokaavaehdotusta – lausunnot: heikentää maakunnan koillisosan elinvoimaisuutta

Tai­val­kos­ki ja Kuusamo eivät hyväksy il­mas­to­kaa­vaeh­do­tus­ta – lau­sun­not: hei­ken­tää maa­kun­nan koil­li­so­san elin­voi­mai­suut­ta

27.02.2024 09:33
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginhallitus: tuulipuistoalueet säilytettävä maakuntakaavassa – maakuntaliiton tavoitteena hyväksyä kaava vuoden loppuun mennessä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus: tuu­li­puis­toa­lueet säi­ly­tet­tä­vä maa­kun­ta­kaa­vas­sa – maa­kun­ta­lii­ton ta­voit­tee­na hy­väk­syä kaava vuoden loppuun men­nes­sä

27.02.2024 08:37 1
Tilaajille
Moottorikelkkailijoiden etsintäpartio harjoitteli Taivalkoskella – näin syntyi Suomen vientituotteeksikin mainostettu ambulanssivaunu maasto-olosuhteisiin

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

26.02.2024 05:00
Tilaajille
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

25.02.2024 12:52
Tilaajille
Taivalkosken näyttämöllä kuullaan maaliskuussa muun muassa Turmion Kätilöitä, kun mukaan teatteriporukkaan saatiin pari nuorta musiikkimiestä: ”Säestäjä vähän pyöritteli silmiään, että onpa vaikeita kappaleita”

Tai­val­kos­ken näyt­tä­möl­lä kuul­laan maa­lis­kuus­sa muun muassa Turmion Kä­ti­löi­tä, kun mukaan teat­te­ri­po­ruk­kaan saatiin pari nuorta mu­siik­ki­mies­tä: ”Säes­tä­jä vähän pyö­rit­te­li sil­miään, että onpa vai­kei­ta kap­pa­lei­ta”

25.02.2024 08:00
Tilaajille
Nuorittan porokisoissa yllättävä käänne – Porojen hyvinvointi meni kaiken edelle ja lopulta kisa keskeytettiin

Nuo­rit­tan po­ro­ki­sois­sa yl­lät­tä­vä käänne – Porojen hy­vin­voin­ti meni kaiken edelle ja lopulta kisa kes­key­tet­tiin

24.02.2024 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki jatkaa vauvarahan maksamista – summa nyt jo 485 euroa

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jatkaa vau­va­ra­han mak­sa­mis­ta – summa nyt jo 485 euroa

24.02.2024 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulee neljä työllisyysaluetta – yt-neuvottelut henkilöstön siirtämisestä luvassa lähiaikoina

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee neljä työl­li­syy­sa­luet­ta – yt-neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­ses­tä luvassa lä­hiai­koi­na

24.02.2024 13:15 1
Osa hiihtäjistä hamstraa fluorivoiteita, vaikka ilman myrkkyjäkin pärjäisi – Hiihtokonsultti Aleksi Harjulan mukaan vauhti ei ole ongelma

Osa hiih­tä­jis­tä hamst­raa fluo­ri­voi­tei­ta, vaikka ilman myrk­ky­jä­kin pär­jäi­si – Hiih­to­kon­sult­ti Aleksi Har­ju­lan mukaan vauhti ei ole ongelma

24.02.2024 11:00
Tilaajille
Lähes käsittämätön hiljaisuus miellytti hollantilaismatkailijoita – tätä kaikkea he pääsivät Pudasjärvellä lomaillessaan kokemaan

Lähes kä­sit­tä­mä­tön hil­jai­suus miel­lyt­ti hol­lan­ti­lais­mat­kai­li­joi­ta – tätä kaikkea he pää­si­vät Pu­das­jär­vel­lä lo­mail­les­saan ko­ke­maan

24.02.2024 08:00 1
Tilaajille
Kasvisruokapäivä Pudasjärven kouluille – kaupunginhallitus hyväksyi ateriapalvelusopimuksen PPP-Köökin kanssa

Kas­vis­ruo­ka­päi­vä Pu­das­jär­ven kou­luil­le – kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ate­ria­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen PPP-Köö­kin kanssa

23.02.2024 20:00
Tilaajille
Pudasjärvi mukaan Kiiminkijoen ympäristön parantamiseen

Pu­das­jär­vi mukaan Kii­min­ki­joen ym­pä­ris­tön pa­ran­ta­mi­seen

23.02.2024 19:00
Tilaajille
Pohde järjestää ensi viikolla kaikille avoimen asukastilaisuuden

Pohde jär­jes­tää ensi vii­kol­la kai­kil­le avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den

25.02.2024 18:56
Puhtaan energian suurvalta -tavoite tarkoittaa Suomelle merkittäviä teollisia investointeja ja niiden myötä työpaikkoja ja hyvinvointia
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Puhtaan ener­gian suur­val­ta -ta­voi­te tar­koit­taa Suo­mel­le mer­kit­tä­viä teol­li­sia in­ves­toin­te­ja ja niiden myötä työ­paik­ko­ja ja hy­vin­voin­tia

23.02.2024 15:27 2
Tilaajille
Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen kokous: hirvilupamäärää olisi pudotettava alueellisesti

Pu­das­jär­ven riis­tan­hoi­toyh­dis­tyk­sen kokous: hir­vi­lu­pa­mää­rää olisi pu­do­tet­ta­va alueel­li­ses­ti

23.02.2024 14:45 1
Tilaajille
Suksivoide

Suk­si­voi­de

23.02.2024 14:07
Tilaajille
Taivalkosken kunta sopi säilölumesta hiihtoseuran kanssa  – määrärahan siirrolla asiaa varten 15 000 euroa

Tai­val­kos­ken kunta sopi säi­lö­lu­mes­ta hiih­to­seu­ran kanssa – mää­rä­ra­han siir­rol­la asiaa varten 15 000 euroa

23.02.2024 14:03
Tilaajille
OP Koillismaa aloittaa syyskuun alussa – Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon Osuuspankkien yhdistyminen hyväksytty hallinnoissa

OP Koil­lis­maa aloit­taa syys­kuun alussa – Pu­das­jär­ven, Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon Osuus­pank­kien yh­dis­ty­mi­nen hy­väk­syt­ty hal­lin­nois­sa

23.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Syötteen henkilöstömaja korjattu päivähoidon tarpeisiin – lapset uusittuihin tiloihin maaliskuussa

Syöt­teen hen­ki­lös­tö­ma­ja kor­jat­tu päi­vä­hoi­don tar­pei­siin – lapset uu­sit­tui­hin ti­loi­hin maa­lis­kuus­sa

23.02.2024 10:40
Tilaajille
Taivalkosken kulttuurituottaja Tiina Luokkasen mukaan 50-vuotiaalla Päätaloviikolla on yhä paljon annettavaa niin paikkakuntalaisille kuin turisteillekin: ”Tänä vuonna tuomme esille tapahtuman pitkää historiaa"

Tai­val­kos­ken kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Tiina Luok­ka­sen mukaan 50-vuo­tiaal­la Pää­ta­lo­vii­kol­la on yhä paljon an­net­ta­vaa niin paik­ka­kun­ta­lai­sil­le kuin tu­ris­teil­le­kin: ”Tänä vuonna tuomme esille ta­pah­tu­man pitkää his­to­riaa"

23.02.2024 09:00
Tilaajille
Lumikasat kasvavat Kurenalan parkkipaikoilla – Pietarilaan ja Heteharjuun kuljetetaan tuhansia kuutioita

Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

23.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven terveyskeskuksen palvelutaso säilymässä nykyisenkaltaisena – tällaisia muutoksia Pohteella suunnitellaan

Pu­das­jär­ven ter­veys­kes­kuk­sen pal­ve­lu­ta­so säi­ly­mäs­sä ny­kyi­sen­kal­tai­se­na – täl­lai­sia muu­tok­sia Poh­teel­la suun­ni­tel­laan

22.02.2024 18:45
Tilaajille
Ranuan päättäjät saavat eteensä yli 200 voimalan aikeet – mihin kiikkerä tuulivoimalinja kallistuu?

Ranuan päät­tä­jät saavat eteensä yli 200 voi­ma­lan aikeet – mihin kiik­ke­rä tuu­li­voi­ma­lin­ja kal­lis­tuu?

22.02.2024 18:25
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki valitsi maankäyttöpäällikön

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki valitsi maan­käyt­tö­pääl­li­kön

22.02.2024 15:44 3
Tilaajille
Taivalkosken kunta luovutti pienimmät hyppyrimäet TaKun omistukseen – junioritoiminta jatkuu, mutta vielä ei tiedetä, ehditäänkö mäet saada hyppykuntoon tänä keväänä

Tai­val­kos­ken kunta luo­vut­ti pie­nim­mät hyp­py­ri­mäet TaKun omis­tuk­seen – ju­nio­ri­toi­min­ta jatkuu, mutta vielä ei tie­de­tä, eh­di­tään­kö mäet saada hyp­py­kun­toon tänä keväänä

22.02.2024 15:00
Tilaajille
Tyttöjen leirille, tansseihin, laskettelemaan, poroajelulle? – Pudasjärvellä tapahtuu hiihtolomaviikoilla

Tyt­tö­jen lei­ril­le, tans­sei­hin, las­ket­te­le­maan, po­roa­je­lul­le? – Pu­das­jär­vel­lä ta­pah­tuu hiih­to­lo­ma­vii­koil­la

22.02.2024 12:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan tulos koheni yli 11 prosenttia – Suurinta kasvu oli matkailu- ja ravitsemiskaupassa

Osuus­kaup­pa Arinan tulos koheni yli 11 pro­sent­tia – Suu­rin­ta kasvu oli mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mis­kau­pas­sa

22.02.2024 11:23
Kuukausi ja vanhemmat
Ville Pulkkanen huomasi puutteen Pudasjärven yritystarjonnassa ja paikkasi sen – yrittäjä ei koskaan sano ei, joten toiminta on monipuolistunut paljon

Ville Pulk­ka­nen huomasi puut­teen Pu­das­jär­ven yri­tys­tar­jon­nas­sa ja paik­ka­si sen – yrit­tä­jä ei koskaan sano ei, joten toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­tu­nut paljon

22.02.2024 05:00
Tilaajille
Iijoen matkailun kehittämishanke etenee – tavoitteena luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle

Iijoen mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­han­ke etenee – ta­voit­tee­na luoda uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alueel­le

21.02.2024 18:00
Tilaajille
Heikki Ruokangas keikkailee Pudasjärvellä Kurkisalissa – oululainen kitaristi on esiintynyt ympäri maailmaa

Heikki Ruo­kan­gas keik­kai­lee Pu­das­jär­vel­lä Kur­ki­sa­lis­sa – ou­lu­lai­nen ki­ta­ris­ti on esiin­ty­nyt ympäri maail­maa

21.02.2024 15:42
Metsähallitus alkaa kartoittaa vanhoja ja luonnontilaisia metsiä – inventoitava ala painottuu Lappiin

Met­sä­hal­li­tus alkaa kar­toit­taa vanhoja ja luon­non­ti­lai­sia metsiä – in­ven­toi­ta­va ala pai­not­tuu Lappiin

21.02.2024 15:00
Tilaajille
Syötteen uusi osayleiskaava nähtäville – Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen loma-asumista tiivistetään

Syöt­teen uusi osay­leis­kaa­va näh­tä­vil­le – I­so-Syöt­teen ja Pik­ku-Syöt­teen lo­ma-asu­mis­ta tii­vis­te­tään

21.02.2024 13:00
Tilaajille
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

22.02.2024 08:11 1
Tilaajille
Arpet Oy varmisti kaupungin urakoilla töitä ja mahdollisti kasvun

Arpet Oy var­mis­ti kau­pun­gin ura­koil­la töitä ja mah­dol­lis­ti kasvun

21.02.2024 08:50
Tilaajille
Kaupunki kilpailutti urakat pieninä kokonaisuuksina –Mahdollisuus myös pienemmille yrittäjille, katso kuka urakoi missäkin

Kau­pun­ki kil­pai­lut­ti urakat pieninä ko­ko­nai­suuk­si­na –Mah­dol­li­suus myös pie­nem­mil­le yrit­tä­jil­le, katso kuka urakoi mis­sä­kin

21.02.2024 10:43
Tilaajille
Matkailulla on tulevaisuutta – ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Pudasjärvellä on jo ohittanut koronaa edeltävän ajan
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Mat­kai­lul­la on tu­le­vai­suut­ta – ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä Pu­das­jär­vel­lä on jo ohit­ta­nut koronaa edel­tä­vän ajan

21.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Kantoja elämän kaskessa – perisynnit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli käsitellyiksi kantoina
Kolumni Markku Riihiaho

Kantoja elämän kas­kes­sa – pe­ri­syn­nit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli kä­si­tel­lyik­si kan­toi­na

21.02.2024 05:00
Tilaajille
Hirvaskosken koululaiset kovimpia lukemaan – Pudis lukee! -kampanja innosti tarttumaan kirjaan

Hir­vas­kos­ken kou­lu­lai­set ko­vim­pia lu­ke­maan – Pudis lukee! -kam­pan­ja innosti tart­tu­maan kirjaan

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Pudasjärvellä maakunnan suurin työttömyysaste –  työttömiä työnhakijoita oli kuukauden vaihtuessa 521

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan suurin työt­tö­myy­sas­te –  työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli kuu­kau­den vaih­tues­sa 521

20.02.2024 16:15
Tilaajille
Niina Impiö lähti Taivalkoskelta ylioppilaana ja palasi yli 20 vuoden jälkeen sivistystoimenjohtajaksi : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla annettavaa sivistystoimelle"

Niina Impiö lähti Tai­val­kos­kel­ta yliop­pi­laa­na ja palasi yli 20 vuoden jälkeen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla an­net­ta­vaa si­vis­tys­toi­mel­le"

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Opettajien lomautukset siirtynevät syksyyn – OAJ:n valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä

Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

20.02.2024 12:41
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­riaat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­töuu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 10:52
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku on alkanut

Pe­ru­so­pe­tuk­sen jäl­keis­ten kou­lu­tus­ten yh­teis­ha­ku on alkanut

20.02.2024 09:00
Tilaajille
Pudasjärven varavaltuutettu Mauno Ruokankaalle ero luottamustehtävästä

Pu­das­jär­ven va­ra­val­tuu­tet­tu Mauno Ruo­kan­kaal­le ero luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

20.02.2024 06:00
Raskas lumi voi koitua kohtaloksi katolle tai ohikulkijalle – yrittäjä Paavo Outila: Pudasjärvellä tiedetään, milloin lumet kannattaa pudottaa katolta

Raskas lumi voi koitua koh­ta­lok­si katolle tai ohi­kul­ki­jal­le – yrit­tä­jä Paavo Outila: Pu­das­jär­vel­lä tie­de­tään, milloin lumet kan­nat­taa pu­dot­taa katolta

20.02.2024 05:00
Tilaajille
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

19.02.2024 16:00
Tilaajille
Pohteen palveluita uudistetaan rohkeasti ja taloudellisesti tavoitellaan tasapainoa määräajassa
Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Pohteen pal­ve­lui­ta uu­dis­te­taan roh­keas­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti ta­voi­tel­laan ta­sa­pai­noa mää­räa­jas­sa

19.02.2024 15:15
Tilaajille
Poronlihan tuotannon kulut kovimmat Koillismaalla ja Kainuussa – poronhoitoalueella kokonaisuutena kannattavuus parani, kokonaispääoman tuottoprosentti jäi kuitenkin negatiiviseksi

Po­ron­li­han tuo­tan­non kulut ko­vim­mat Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – ­po­ron­hoi­toa­lueel­la ko­ko­nai­suu­te­na kan­nat­ta­vuus parani, ko­ko­nais­pääo­man tuot­top­ro­sent­ti jäi kui­ten­kin ne­ga­tii­vi­sek­si

19.02.2024 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden Henna Vanhaselle neljä SM-kultaa hallikisoista – myös muille aikuisurheilijoille menestystä

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Henna Van­ha­sel­le neljä SM-kul­taa hal­li­ki­sois­ta – myös muille ai­kui­sur­hei­li­joil­le me­nes­tys­tä

21.02.2024 14:25 1
Tilaajille
Syötekylän kauppa lopettaa – Kalle Tihinen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrittäjälle"

Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

19.02.2024 12:20
Tilaajille
Suomessa Pudasjärven Urheilijoita edustava Susanna Saapunki muutti talveksi Italiaan vuorijuoksun perässä – Katso, millainen on hänen treeniohjelmansa

Suo­mes­sa Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va Susanna Saa­pun­ki muutti tal­vek­si Ita­liaan vuo­ri­juok­sun perässä – Katso, mil­lai­nen on hänen tree­nioh­jel­man­sa

18.02.2024 16:45
Tilaajille
Ranualle laaditaan tuulivoimaohjelma – tavoitteena kirjata selkeät kriteerit tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen ja selvittää kuntalaisten mielipiteitä

Ra­nual­le laa­di­taan tuu­li­voi­maoh­jel­ma – ta­voit­tee­na kirjata selkeät kri­tee­rit tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­seen ja sel­vit­tää kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä

18.02.2024 16:42
Tilaajille
Tannalta ilmestyi uutuuslevy – kasarirockin comeback

Tan­nal­ta il­mes­tyi uu­tuus­le­vy – ka­sa­ri­roc­kin co­me­back

18.02.2024 15:06
Tilaajille
Revontulet vaikuttavat merkittävästi Suomen talvilämpötiloihin ja sähkönkulutukseen – Polaaripyörre hajoaa taas

Re­von­tu­let vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suomen tal­vi­läm­pö­ti­loi­hin ja säh­kön­ku­lu­tuk­seen – Po­laa­ri­pyör­re hajoaa taas

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Lapsen korvatulehdusta ei enää automaattisesti hoideta antibiooteilla  – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä korvaansa huutavaa lasta

Lapsen kor­va­tu­leh­dus­ta ei enää au­to­maat­ti­ses­ti hoideta an­ti­bioo­teil­la – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä kor­vaan­sa huu­ta­vaa lasta

18.02.2024 08:00
Tilaajille
Syötteen Luontokeskus avoinna joka päivä sesongin ajan

Syöt­teen Luon­to­kes­kus avoinna joka päivä se­son­gin ajan

17.02.2024 09:45
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä –Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä –Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

20.02.2024 12:14
Tilaajille
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – juttumme kertoo, mistä kelkkasafarien onnettomuudet yleensä johtuvat

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – jut­tum­me kertoo, mistä kelk­ka­sa­fa­rien on­net­to­muu­det yleensä joh­tu­vat

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Talvilomakausi alkaa lauhtuen – viikonvaihteessa ulkoilukelit, loppuviikosta jo nollakelejä

Tal­vi­lo­ma­kau­si alkaa lauh­tuen – vii­kon­vaih­tees­sa ul­koi­lu­ke­lit, lop­pu­vii­kos­ta jo nol­la­ke­le­jä

16.02.2024 09:19
Tilaajille
Hirvikantoja aiotaan kasvattaa Pudasjärvellä ja Koillismaalla – aihe esillä riistanhoitoyhdistysten kokouksissa

Hir­vi­kan­to­ja aiotaan kas­vat­taa Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la – aihe esillä riis­tan­hoi­toyh­dis­tys­ten ko­kouk­sis­sa

18.02.2024 14:49 2
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen ala­sa­joa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 18:41
Ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus näkyy Pudasjärvellä – Pudasjärven lentokenttä ja sen lähialueet harjoituskäytössä, liikkumista voidaan rajoittaa

Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja sen lä­hia­lueet har­joi­tus­käy­tös­sä, liik­ku­mis­ta voidaan ra­joit­taa

15.02.2024 13:31
Vanhenemista voi hidastaa terveillä elintavoilla ja vähentämällä stressiä – lääkäri Seppo Leppänen listaa hyvinvointia edistäviä keinoja

Van­he­ne­mis­ta voi hi­das­taa ter­veil­lä elin­ta­voil­la ja vä­hen­tä­mäl­lä stres­siä – lääkäri Seppo Lep­pä­nen listaa hy­vin­voin­tia edis­tä­viä keinoja

15.02.2024 12:32
Tilaajille
Vapaat vaalit ovat demokratiaa – media toi presidentinvaaleihin jopa karnevaalitunnelmaa
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Vapaat vaalit ovat de­mok­ra­tiaa – media toi pre­si­den­tin­vaa­lei­hin jopa kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa

15.02.2024 06:00
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki teki historiallisen kovan tuloksen – liki 5 miljoonaa euroa liikevoittoa

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki teki his­to­rial­li­sen kovan tu­lok­sen – liki 5 mil­joo­naa euroa lii­ke­voit­toa

15.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia helmikuussa – hankkeessa tutkitaan susien lisäksi maakotkien ja porojen liikkumista tuulivoima-alueilla

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia hel­mi­kuus­sa – hank­kees­sa tut­ki­taan susien lisäksi maa­kot­kien ja porojen liik­ku­mis­ta tuu­li­voi­ma-alueil­la

15.02.2024 05:00
Tilaajille

Hen­ki­lö­va­hin­ko­jen kor­vaus­mää­rät kas­va­neet Pu­das­jär­vel­lä – Lähi Tapiola korvasi 850 va­hin­koa

14.02.2024 18:30
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee ilmatankkausta Pudasjärven yllä – harjoitus jatkuu vielä torstaihin

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee il­ma­tank­kaus­ta Pu­das­jär­ven yllä – har­joi­tus jatkuu vielä tors­tai­hin

14.02.2024 17:28
Tilaajille
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 17:10
Lakko ei vaikuta Pudasjärven bussiliikenteeseen – kahdeksan vuoroa päivässä Ouluun ja takaisin

Lakko ei vaikuta Pu­das­jär­ven bus­si­lii­ken­tee­seen – kah­dek­san vuoroa päi­väs­sä Ouluun ja ta­kai­sin

14.02.2024 15:07
Metsähallitus palkkaa metsänistuttajia Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle – nuorille tarjolla kaikkiaan 70 kesätyöpaikkaa

Met­sä­hal­li­tus palkkaa met­sä­nis­tut­ta­jia Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le – nuo­ril­le tar­jol­la kaik­kiaan 70 ke­sä­työ­paik­kaa

14.02.2024 13:45
Tilaajille

Pohteen asiak­kail­le ai­heet­to­mia mak­su­muis­tu­tuk­sia – syynä tek­ni­nen vika

14.02.2024 16:22
Hirsikampuksen tokaluokkalaiset pohtivat ystävyyttä kirjastoseikkailulla: Ystävälle voi kertoa vaikka kirjeellä, että tämä on tärkeä

Hir­si­kam­puk­sen to­ka­luok­ka­lai­set poh­ti­vat ys­tä­vyyt­tä kir­jas­to­seik­kai­lul­la: Ys­tä­väl­le voi kertoa vaikka kir­jeel­lä, että tämä on tärkeä

14.02.2024 12:00
Tilaajille
Loiseksi kutsumisella on pitkä historia, mutta sana on saanut uusia merkityksiä
Mielipidekirjoitus Juha Jaara

Loi­sek­si kut­su­mi­sel­la on pitkä his­to­ria, mutta sana on saanut uusia mer­ki­tyk­siä

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Puolet kaupungin lomautettavista opettajia – lomautuspäätöksestä tehty valitus hallinto-oikeudelle

Puolet kau­pun­gin lo­mau­tet­ta­vis­ta opet­ta­jia – lo­mau­tus­pää­tök­ses­tä tehty valitus hal­lin­to-oi­keu­del­le

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Ruokohelven paluu turvepelloille voi koittaa ilmastokamppailun myötä
Kolumni Veli Pohjonen

Ruo­ko­hel­ven paluu tur­ve­pel­loil­le voi koittaa il­mas­to­kamp­pai­lun myötä

14.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärvellä äänestysinto laski ehdokkaiden vähetessä – kiinnostaisikohan uudella presidentillä tutustua Pudasjärveen umpihangessa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­ty­sin­to laski eh­dok­kai­den vä­he­tes­sä – kiin­nos­tai­si­ko­han uudella pre­si­den­til­lä tu­tus­tua Pu­das­jär­veen um­pi­han­ges­sa?

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti konserniohjeen muuttamisesta – tavoitteena vuorovaikutuksen ja tiedonkulun lisääminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kon­ser­nioh­jeen muut­ta­mi­ses­ta – ta­voit­tee­na vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja tie­don­ku­lun li­sää­mi­nen

13.02.2024 16:12
Tilaajille