Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Rakentaminen
Ville Pulkkanen huomasi puutteen Pudasjärven yritystarjonnassa ja paikkasi sen – yrittäjä ei koskaan sano ei, joten toiminta on monipuolistunut paljon

Ville Pulk­ka­nen huomasi puut­teen Pu­das­jär­ven yri­tys­tar­jon­nas­sa ja paik­ka­si sen – yrit­tä­jä ei koskaan sano ei, joten toi­min­ta on mo­ni­puo­lis­tu­nut paljon

22.02.2024 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki ehdolla Scandinavian Design Awards -palkinnon saajaksi – perusteluna kestävää kehitystä edistävä hirsirakentaminen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki ehdolla Scan­di­na­vian Design Awards -pal­kin­non saa­jak­si – pe­rus­te­lu­na kes­tä­vää ke­hi­tys­tä edis­tä­vä hir­si­ra­ken­ta­mi­nen

30.01.2024 15:00
Tilaajille
Henri ja Kiia-Maija pääsivät jouluksi uuteen kotiin – Jurmun nuoripari päätti rakentaa hirsitalon Sarakylään

Henri ja Kiia-Mai­ja pää­si­vät jou­luk­si uuteen kotiin – Jurmun nuo­ri­pa­ri päätti ra­ken­taa hir­si­ta­lon Sa­ra­ky­lään

23.12.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungille valtakunnallista tunnustusta puurakentamisesta – kaupunginjohtaja Tomi Timonen vakuuttaa, että valitulla tiellä jatketaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen va­kuut­taa, että va­li­tul­la tiellä jat­ke­taan

21.11.2023 13:49
Tilaajille
Pudasjärven Vuokratalot uudistaa ilmettään keskittymällä uudisrakentamiseen – yhtiö myi kesällä osakkeet asunto-osakeyhtiöstä Syötteellä ja rakennuttaa sinne neljä rivitaloa

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot uu­dis­taa il­met­tään kes­kit­ty­mäl­lä uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen – yhtiö myi kesällä osak­keet asun­to-osa­ke­yh­tiös­tä Syöt­teel­lä ja ra­ken­nut­taa sinne neljä ri­vi­ta­loa

08.11.2023 05:00 1
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

21.10.2023 10:00
Tilaajille
Työt ovat käynnistyneet Pudasjärven Nivankankaan uudella asuinalueella – kaupungin videolla näkyy, kuinka puustoa on jo raivattu

Työt ovat käyn­nis­ty­neet Pu­das­jär­ven Ni­van­kan­kaan uudella asuin­alueel­la – kau­pun­gin vi­deol­la näkyy, kuinka puustoa on jo rai­vat­tu

18.10.2023 18:45 2
Tilaajille
Rajamaanrannan kuntoportaiden rakentaminen siirtyy ensi vuodelle – töihin päästää alkukesästä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tai­den ra­ken­ta­mi­nen siirtyy ensi vuo­del­le – töihin päästää al­ku­ke­säs­tä

11.10.2023 12:43
Tilaajille
Rajamaanrannan kuntoportaille haetaan hankerahoitusta, jotta niistä saataisiin monipuolisemmat – portaat pyritään rakentamaan tänä syksynä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tail­le haetaan han­ke­ra­hoi­tus­ta, jotta niistä saa­tai­siin mo­ni­puo­li­sem­mat – portaat py­ri­tään ra­ken­ta­maan tänä syksynä

08.09.2023 05:00
Tilaajille
Syötteellä alkamassa Pudasjärven Vuokratalojen rivitalon rakentaminen – katso havainnekuva

Syöt­teel­lä al­ka­mas­sa Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen – katso ha­vain­ne­ku­va

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Kaupunki rakennuttaa Syötteelle vesihuoltolinjoja uusien vapaa-ajan asuntojen tarpeisiin – lisäksi Luppoveden huoltorakennus saa pian vesivessan

Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Syöt­teel­le ve­si­huol­to­lin­jo­ja uusien va­paa-ajan asun­to­jen tar­pei­siin – lisäksi Lup­po­ve­den huol­to­ra­ken­nus saa pian ve­si­ves­san

30.08.2023 12:00
Tilaajille
Nivankankaan asemakaava-alueen rakentaminen alkaa – kaupunginhallitus päätti urakoitsijasta äänestyksen jälkeen

Ni­van­kan­kaan ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ura­koit­si­jas­ta ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Uusia tontteja tulossa Syötteen luontokeskuksen läheisyyteen – Metsähallituksen tonttikauppa on hidastunut huippuvuosista

Uusia tont­te­ja tulossa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen – Met­sä­hal­li­tuk­sen tont­ti­kaup­pa on hi­das­tu­nut huip­pu­vuo­sis­ta

23.08.2023 11:45
Tilaajille
Lakarin koulun vanhimman osan purku alkamassa – Jäljelle jää käytännössä vain seinärungot ja katto

Lakarin koulun van­him­man osan purku al­ka­mas­sa – Jäl­jel­le jää käy­tän­nös­sä vain sei­nä­run­got ja katto

22.08.2023 15:59
Tilaajille
Veneenvetopaikka valmistui Ala-Kollajan osakaskunnan talkoilla – Uusi rakennelma helpottaa vesillä liikkumista Isojärven suunnalla

Ve­neen­ve­to­paik­ka val­mis­tui Ala-Kol­la­jan osa­kas­kun­nan tal­koil­la – Uusi ra­ken­nel­ma hel­pot­taa vesillä liik­ku­mis­ta Iso­jär­ven suun­nal­la

16.08.2023 12:22
Tilaajille
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Pudasjärven kaupunki osallistuu Nivankankaan vesihuollon rakentamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki osal­lis­tuu Ni­van­kan­kaan ve­si­huol­lon ra­ken­ta­mi­seen

23.06.2023 09:00
Tilaajille
Panumanojan ylittää nyt uusi silta, joka otettiin juhlallisesti käyttöön – Panuman sillan avajaisnauha leikattiin yhdessä

Pa­nu­ma­no­jan ylittää nyt uusi silta, joka otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön – Panuman sillan ava­jais­nau­ha lei­kat­tiin yhdessä

14.06.2023 14:00
Tilaajille