Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Rakentaminen
Kuukausi
Rajamaanrannan kuntoportaille haetaan hankerahoitusta, jotta niistä saataisiin monipuolisemmat – portaat pyritään rakentamaan tänä syksynä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tail­le haetaan han­ke­ra­hoi­tus­ta, jotta niistä saa­tai­siin mo­ni­puo­li­sem­mat – portaat py­ri­tään ra­ken­ta­maan tänä syksynä

08.09.2023 05:00
Tilaajille
Syötteellä alkamassa Pudasjärven Vuokratalojen rivitalon rakentaminen – katso havainnekuva

Syöt­teel­lä al­ka­mas­sa Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen – katso ha­vain­ne­ku­va

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Kaupunki rakennuttaa Syötteelle vesihuoltolinjoja uusien vapaa-ajan asuntojen tarpeisiin – lisäksi Luppoveden huoltorakennus saa pian vesivessan

Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Syöt­teel­le ve­si­huol­to­lin­jo­ja uusien va­paa-ajan asun­to­jen tar­pei­siin – lisäksi Lup­po­ve­den huol­to­ra­ken­nus saa pian ve­si­ves­san

30.08.2023 12:00
Tilaajille
Nivankankaan asemakaava-alueen rakentaminen alkaa – kaupunginhallitus päätti urakoitsijasta äänestyksen jälkeen

Ni­van­kan­kaan ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti ura­koit­si­jas­ta ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uusia tontteja tulossa Syötteen luontokeskuksen läheisyyteen – Metsähallituksen tonttikauppa on hidastunut huippuvuosista

Uusia tont­te­ja tulossa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen – Met­sä­hal­li­tuk­sen tont­ti­kaup­pa on hi­das­tu­nut huip­pu­vuo­sis­ta

23.08.2023 11:45
Tilaajille
Lakarin koulun vanhimman osan purku alkamassa – Jäljelle jää käytännössä vain seinärungot ja katto

Lakarin koulun van­him­man osan purku al­ka­mas­sa – Jäl­jel­le jää käy­tän­nös­sä vain sei­nä­run­got ja katto

22.08.2023 15:59
Tilaajille
Veneenvetopaikka valmistui Ala-Kollajan osakaskunnan talkoilla – Uusi rakennelma helpottaa vesillä liikkumista Isojärven suunnalla

Ve­neen­ve­to­paik­ka val­mis­tui Ala-Kol­la­jan osa­kas­kun­nan tal­koil­la – Uusi ra­ken­nel­ma hel­pot­taa vesillä liik­ku­mis­ta Iso­jär­ven suun­nal­la

16.08.2023 12:22
Tilaajille
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Pudasjärven kaupunki osallistuu Nivankankaan vesihuollon rakentamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki osal­lis­tuu Ni­van­kan­kaan ve­si­huol­lon ra­ken­ta­mi­seen

23.06.2023 09:00
Tilaajille
Panumanojan ylittää nyt uusi silta, joka otettiin juhlallisesti käyttöön – Panuman sillan avajaisnauha leikattiin yhdessä

Pa­nu­ma­no­jan ylittää nyt uusi silta, joka otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön – Panuman sillan ava­jais­nau­ha lei­kat­tiin yhdessä

14.06.2023 14:00
Tilaajille
Syötteen mökkirakentaminen vähissä verrattuna edellisvuosiin – paikallisilla yrittäjillä riittää silti töitä

Syöt­teen mök­ki­ra­ken­ta­mi­nen vähissä ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­siin – pai­kal­li­sil­la yrit­tä­jil­lä riittää silti töitä

05.06.2023 05:00
Tilaajille
Rakentajan palvelupolku neuvoo vaihe vaiheelta ja johdattaa tiedon äärelle – Näin Pudasjärvellä asumista ja paikkakunnalle muuttamista edistetään

Ra­ken­ta­jan pal­ve­lu­pol­ku neuvoo vaihe vai­heel­ta ja joh­dat­taa tiedon äärelle – Näin Pu­das­jär­vel­lä asu­mis­ta ja paik­ka­kun­nal­le muut­ta­mis­ta edis­te­tään

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Mietityttääkö rakentamisen lupa-asiat tai kiinnostavatko tontit? – Rakentajan palvelupolku on julkaistu Pudasjärven kaupungin verkkosivuilla

Mie­ti­tyt­tää­kö ra­ken­ta­mi­sen lu­pa-asiat tai kiin­nos­ta­vat­ko tontit? – Ra­ken­ta­jan pal­ve­lu­pol­ku on jul­kais­tu Pu­das­jär­ven kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la

14.05.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven naapurikunnassa on käynnissä monta isoa rakennushanketta – Ranualla investointeja tehdään yli 20 miljoonalla eurolla

Pu­das­jär­ven naa­pu­ri­kun­nas­sa on käyn­nis­sä monta isoa ra­ken­nus­han­ket­ta – Ra­nual­la in­ves­toin­te­ja tehdään yli 20 mil­joo­nal­la eurolla

09.05.2023 16:16
Tilaajille
Kevään aikana kattoja kuntoon Syötteen kansallispuistossa – Tarkoitus on uusia kolmessatoista kohteessa kaikkiaan 25 kattoa

Kevään aikana kattoja kuntoon Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Tar­koi­tus on uusia kol­mes­sa­tois­ta koh­tees­sa kaik­kiaan 25 kattoa

26.04.2023 11:55
Tilaajille
Syötteen vesihuoltolaitoksen valvomorakennus hankitaan Kontiotuotteelta

Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tok­sen val­vo­mo­ra­ken­nus han­ki­taan Kon­tio­tuot­teel­ta

31.03.2023 16:02
Tilaajille
Syötteen entisen hiihtostadionin tontille lisää rakentamista – Uusi rivitalo suunnitelmissa

Syöt­teen entisen hiih­to­sta­dio­nin ton­til­le lisää ra­ken­ta­mis­ta – Uusi ri­vi­ta­lo suun­ni­tel­mis­sa

31.03.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontin urakoitsijoita tiedossa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mon­tin ura­koit­si­joi­ta tie­dos­sa

31.03.2023 05:00
Tilaajille
Panuman siltatyömaa käynnissä – Vanha silta on purettu ja väliaikainen kiertotie on käytössä

Panuman sil­ta­työ­maa käyn­nis­sä – Vanha silta on purettu ja vä­li­ai­kai­nen kier­to­tie on käy­tös­sä

16.03.2023 12:00
Tilaajille