VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

SYÖTE: Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Kasvomaskit aiheuttivat tukoksen viemäriverkostossa – pieni hairahdus saattaa aiheuttaa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hinnassa
Tilaajille

Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

04:00
Ennakkoäänestys päättyi – Pudasjärvellä vaisumpaa, Taivalkoskella aktiivisempaa kuin maakunnassa keskimäärin
Tilaajille

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

07:49
Suomen ennätykset romuksi autojen kierrätyksessä: Viime vuonna kierrätettiin ajoneuvoja enemmän kuin koskaan – taustalla muun muassa romutuspalkkio

Suomen en­nä­tyk­set romuksi autojen kier­rä­tyk­ses­sä: Viime vuonna kier­rä­tet­tiin ajo­neu­vo­ja enemmän kuin koskaan – taus­tal­la muun muassa ro­mu­tus­palk­kio

18.01.2022 20:00
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

THL painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä omikron-epidemiassa – tartuntahuippu ehkä jo tammi-helmikuun vaihteessa

18.01.2022 17:17
Mielipide, Aluevaalit
Mielipidekirjoitus
Alpo Turpeinen

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Snellman

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00
Mielipidekirjoitus Juha Piirala

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne-Maria Takkula

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Mielipidekirjoitus Jorma Kouva

Ää­nes­te­tään alue­vaa­leis­sa: "Uudet alue­val­tuus­tot päät­tä­vät alueen­sa pal­ve­lu­ver­kos­ta ja vaa­leis­sa va­li­taan päät­tä­jät, jotka rat­kai­se­vat miten meille tur­va­taan laa­duk­kaat lä­hi­pal­ve­lut"

16.01.2022 18:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hänninen

Arjen tur­val­li­suu­den puo­les­ta – "Po­li­tiik­ko­jen tärkein tehtävä on var­mis­taa ih­mis­ten tur­val­li­nen arki Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Suo­mes­sa"

16.01.2022 11:30
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen
Tilaajille

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 17:14
Aija-Mari Moilanen valittiin Taivalkosken hallintopäälliköksi
Tilaajille

Aija-Mari Moilanen valittiin Taivalkosken hallintopäälliköksi

18.01.2022 11:32
Metsästyskielto laajenee Pikku-Syötteelle – Avi päätti Koillismaan ja Kainuun rajoituksista seuraavaksi viideksi vuodeksi
Luonto
Tilaajille

Met­säs­tys­kiel­to laa­je­nee Pik­ku-Syöt­teel­le – Avi päätti Koil­lis­maan ja Kainuun ra­joi­tuk­sis­ta seu­raa­vak­si vii­dek­si vuo­dek­si

14.01.2022 12:47
Tiesitkö, että kirjolohi on haitallinen vieraslaji? Sillä ei saa korvata järvitaimenistutuksia Kostonjokeen, Taivalkosken Lintu ja Kalan oikaisuvaatimus hylättiin

Tie­sit­kö, että kir­jo­lo­hi on hai­tal­li­nen vie­ras­la­ji? Sillä ei saa korvata jär­vi­tai­men­is­tu­tuk­sia Kos­ton­jo­keen, Tai­val­kos­ken Lintu ja Kalan oi­kai­su­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

14.01.2022 12:05
Tilaajille
Miksi auringon nousu- ja laskuajat vaihtelevat eri lähteissä? – tiedoissa voi olla jopa kymmenien minuuttien erot

Miksi au­rin­gon nousu- ja las­ku­ajat vaih­te­le­vat eri läh­teis­sä? – tie­dois­sa voi olla jopa kym­me­nien mi­nuut­tien erot

14.01.2022 10:30
Tilaajille
Metsätilan suoramyynti kannattaa aina välttää: "Metsätila-arvion metsätaloudellisen arvon ja markkinahinnan ero on myyjän näkökulmasta iso ongelma, mikäli metsätilan myy omatoimisesti suoramyynnillä suoraostajille"
Mielipidekirjoitus Tuomo Liikanen

Met­sä­ti­lan suo­ra­myyn­ti kan­nat­taa aina vält­tää: "Met­sä­ti­la-ar­vion met­sä­ta­lou­del­li­sen arvon ja mark­ki­na­hin­nan ero on myyjän nä­kö­kul­mas­ta iso on­gel­ma, mikäli met­sä­ti­lan myy oma­toi­mi­ses­ti suo­ra­myyn­nil­lä suo­raos­ta­jil­le"

13.01.2022 17:21

Vuoden 2022 luon­non­tuot­teet: mus­tik­ka, mus­ta­tor­vi­sie­ni ja vuo­hen­put­ki – mus­ti­kan marjoja ja lehtiä on pe­rin­tei­ses­ti käy­tet­ty myös rohtona

08.01.2022 20:00
Tilaajille

Met­säs­tä­jä­liit­to: Rau­to­jen kiel­tä­mi­nen olisi suuri luon­non­suo­je­lun vas­tai­nen teko – nää­tä­pyyn­nis­sä kar­huil­le ai­heu­tu­vat riskit mi­ni­moi­ta­vis­sa

08.01.2022 10:00
Tilaajille
Terveydenhuolto saa suomalaisilta heikot arvosanat – Palveluiden läheisyys oli ainoa asia, missä enemmistö on tyytyväinen terveydenhuoltoon
Tilaajille

Terveydenhuolto saa suomalaisilta heikot arvosanat – Palveluiden läheisyys oli ainoa asia, missä enemmistö on tyytyväinen terveydenhuoltoon

18.01.2022 11:00
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta
Tilaajille

Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

18.01.2022 08:30
Pasi Huttunen hyppäsi omille metriluvuilleen veteraanien HS100-mäen kisassa Lahdessa lauantaina.
Tilaajille

Pasi Huttunen hyppäsi omille metriluvuilleen veteraanien HS100-mäen kisassa Lahdessa lauantaina.

17.01.2022 17:31
Mielipidekirjoitus
Alpo Turpeinen

Miettimistä tuleville päättäjille: "Pudasjärven osalta nykyinen soterahoitus ei mielestäni tule riittämään. Tarvitaan huomattava lisäys nykyiseen"

17.01.2022 17:37
Syötteelle upeasti kaksi Awards -palkintoa – Kide-hotelli Suomen paras Ski-hotelli ja Iso-Syöte paras perhehotelli
SYÖTE
Tilaajille

Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

17.01.2022 13:22
Romekievari Syötteeltä Lapin yhdeksänneksi paras ravintola – Toptasten yleisöäänestyksessä Rukan Riipisen Riistaravintola toiseksi

Ro­me­kie­va­ri Syöt­teel­tä Lapin yh­dek­sän­nek­si paras ra­vin­to­la – Top­tas­ten ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä Rukan Rii­pi­sen Riis­ta­ra­vin­to­la toi­sek­si

14.01.2022 14:30
Tilaajille
Uusi ravintola Pudasjärvelle ja kahvila Syötteelle – LaCucina tarjoaa välimerellisiä makuja ja Jäkälä cafe pubi- ja kahvilatunnelmaa vanhassa hirsirakennuksessa

Uusi ra­vin­to­la Pu­das­jär­vel­le ja kahvila Syöt­teel­le – La­Cu­ci­na tarjoaa vä­li­me­rel­li­siä makuja ja Jäkälä cafe pubi- ja kah­vi­la­tun­nel­maa van­has­sa hir­si­ra­ken­nuk­ses­sa

08.01.2022 15:07
Tilaajille
Umpihankihiihto vaarassa – Ilmoittautumisia otetaan vastaan, mutta päätös järjestämisestä tehdään vasta 18. tammikuuta.

Um­pi­han­ki­hiih­to vaa­ras­sa – Il­moit­tau­tu­mi­sia otetaan vas­taan, mutta päätös jär­jes­tä­mi­ses­tä tehdään vasta 18. tam­mi­kuu­ta.

07.01.2022 17:04
Tilaajille

Vesi va­lo­ku­va­näyt­te­lyn aiheena Syöt­teel­lä: "Vesi kä­sit­tää joukon kau­nii­ta luon­to­va­lo­ku­via, joiden pää­ele­ment­ti­nä on vesi eri muo­dois­saan"

07.01.2022 17:02

Uudet jah­ti­kiel­lot vihdoin lop­pu­suo­ral­la – Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na

05.01.2022 09:13
Tilaajille

Syöt­teen yrit­tä­jil­lä va­raus­kir­jat taas täynnä – ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit ovat elin­tär­kei­tä oh­jel­ma­pal­ve­luy­ri­tyk­sil­le, toi­veis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen va­kiin­tu­mi­nen

30.12.2021 12:36
Tilaajille
Taivalkosken kunta joutui jatkamaan kiinteistöpäällikön hakuaikaa – paperinsa jätti vain kaksi kiinnostunutta
Tilaajille

Taivalkosken kunta joutui jatkamaan kiinteistöpäällikön hakuaikaa – paperinsa jätti vain kaksi kiinnostunutta

18.01.2022 05:00
Pudasjärven ja Taivalkosken ehdokkaat tehneet nihkeästi ennakkoilmoituksia vaalirahoituksesta – neljästä puolueesta ei ainuttakaan ilmoitusta
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eh­dok­kaat tehneet nih­keäs­ti en­nak­ko­il­moi­tuk­sia vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta – ­nel­jäs­tä puo­luees­ta ei ai­nut­ta­kaan il­moi­tus­ta

18.01.2022 04:02
"Armi oli sitä mieltä, että minä kirjoitan hänestä niin kauniisti" – Kalle Päätalon innoittamalla Veikko Räisäsellä on omaelämäkerrallisissa romaaneissa tosiperäistä kaksi kolmasosaa, kuuntele tästä näyte tulevasta kirjasta
Tilaajille

"Armi oli sitä mieltä, että minä kir­joi­tan hänestä niin kau­niis­ti" – Kalle Pää­ta­lon in­noit­ta­mal­la Veikko Räi­sä­sel­lä on oma­elä­mä­ker­ral­li­sis­sa ro­maa­neis­sa to­si­pe­räis­tä kaksi kol­ma­so­saa, kuun­te­le tästä näyte tu­le­vas­ta kir­jas­ta

17.01.2022 19:00
Isolla kauhalla mitaleita mäkihypyn ja yhdistetyn Cup-kisoista Lahdesta, Palosaari SM-suurmäen kuudes, Huttunen painoi selkä sinisenä omille metriluvuilleen veteraanisarjassa
Tilaajille

Isolla kau­hal­la mi­ta­lei­ta mä­ki­hy­pyn ja yh­dis­te­tyn Cup-ki­sois­ta Lah­des­ta, Pa­lo­saa­ri SM-suur­mäen kuudes, Hut­tu­nen painoi selkä si­ni­se­nä omille met­ri­lu­vuil­leen ve­te­raa­ni­sar­jas­sa

17.01.2022 18:40
Metsä-Veikot mitalin tuntumassa nuorten SM-viestissä – joukkue taipui ankkuriosuudella neljänneksi
Tilaajille

Met­sä-Vei­kot mitalin tun­tu­mas­sa nuorten SM-vies­tis­sä – joukkue taipui ank­ku­ri­osuu­del­la nel­jän­nek­si

17.01.2022 17:29
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus
Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Taivalkoski toimitti hallintopäällikköhakijoiden hakemukset puolitoista tuntia ennen päätöskokouksen alkua – näin hakijat korostavat vahvuuksiaan
Tilaajille

Tai­val­kos­ki toi­mit­ti hal­lin­to­pääl­lik­kö­ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set puo­li­tois­ta tuntia ennen pää­tös­ko­kouk­sen alkua – näin hakijat ko­ros­ta­vat vah­vuuk­siaan

17.01.2022 15:51
THL: Suomessa 22 217 uutta koronatartuntaa viikonlopulta – Pohjois-Pohjanmaalta ilmoitettiin 755 tapausta, lähes 500 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 22 217 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pul­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta il­moi­tet­tiin 755 ta­paus­ta, lähes 500 Oulussa

17.01.2022 12:18
Taivalkoski valitsee uuden huippuvirkamiehen neljästä vaihtoehdosta, kunta vitkuttaa tietojen luovuttamista hakijoista – "Olemme tosi tupella", pahoittelee kunnanjohtaja
Tilaajille

Tai­val­kos­ki va­lit­see uuden huip­pu­vir­ka­mie­hen nel­jäs­tä vaih­toeh­dos­ta, kunta vit­kut­taa tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta ha­ki­jois­ta – "O­lem­me tosi tu­pel­la", pa­hoit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 11:14
Syötteelle upeasti kaksi Awards -palkintoa – Kide-hotelli Suomen paras Ski-hotelli ja Iso-Syöte paras perhehotelli
Tilaajille

Syöt­teel­le upeasti kaksi Awards -pal­kin­toa – Ki­de-ho­tel­li Suomen paras Ski-ho­tel­li ja Iso-Syö­te paras per­he­ho­tel­li

17.01.2022 13:22
Mielipidekirjoitus
Juha Piirala

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Suomen markka vaihdettiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mielessäsi euron kuudella?
Historia
Tilaajille

Suomen markka vaih­det­tiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mie­les­sä­si euron kuu­del­la?

16.01.2022 13:00
Pakkorokotukset laajennettiin Pudasjärvelle, ja poliisi kiersi talosta taloon – Viimeinen isorokkoepidemia innosti äärioikeistonkin tarttumaan tilaisuuteen

Pak­ko­ro­ko­tuk­set laa­jen­net­tiin Pu­das­jär­vel­le, ja poliisi kiersi talosta taloon – Vii­mei­nen iso­rok­ko­epi­de­mia innosti ää­ri­oi­keis­ton­kin tart­tu­maan ti­lai­suu­teen

15.01.2022 16:01
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta ja Pudasjärveltä tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 08:00
Tilaajille
Puukot ja hiilihangot heiluivat Pudasjärvellä kuusijuhlassa, kun Eepi Juttula ja Väinö Körkkö saapuivat juopuneina räyhäämään

Puukot ja hii­li­han­got hei­lui­vat Pu­das­jär­vel­lä kuu­si­juh­las­sa, kun Eepi Juttula ja Väinö Körkkö saa­pui­vat juo­pu­nei­na räy­hää­mään

23.12.2021 17:05
Tilaajille

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 07:00
Tilaajille

Ar­kis­tos­ta: Syöt­teen ufojen sa­lai­suus sel­vi­si, kertoi Atte Särkelä jou­lu­kuus­sa 2019

17.11.2021 18:01
Tilaajille
Kolmansia rokotteita saatavilla yli 50-vuotiaille Pudasjärvellä – "tällä hetkellä järjestämme rokotuksia pääosin ajanvarauksella"

Kol­man­sia ro­kot­tei­ta saa­ta­vil­la yli 50-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä – "tällä het­kel­lä jär­jes­täm­me ro­ko­tuk­sia pääosin ajan­va­rauk­sel­la"

17.01.2022 09:04
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

17.01.2022 09:01
Koillismaan ylläkin lennetään uusien lentäjien yökoulutuksessa – mitä ovat kirkkaat valoilmiöt, joita nähdään hävittäjien reitillä?
Tilaajille

Koil­lis­maan ylläkin len­ne­tään uusien len­tä­jien yö­kou­lu­tuk­ses­sa – mitä ovat kirk­kaat va­loil­miöt, joita nähdään hä­vit­tä­jien rei­til­lä?

17.01.2022 04:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.