Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

18:00
Tuulialfa sai yhteistyökumppanikseen eurooppalaisen tuulivoimarakentajan – hankkeita Pudasjärvellä ja Kuusamossa: Uolevinsuon kaavoitusaloite kaupungille
Tilaajille

Tuulialfa sai yhteistyökumppanikseen eurooppalaisen tuulivoimarakentajan – hankkeita Pudasjärvellä ja Kuusamossa: Uolevinsuon kaavoitusaloite kaupungille

15:15
Laaja kattaus Pudasjärven Hirsikampuksen oppilaiden kuvistöitä esillä Pirtin Taidekamarissa – katso kuvia nuoresta taituruudesta
Tilaajille

Laaja kattaus Pudasjärven Hirsikampuksen oppilaiden kuvistöitä esillä Pirtin Taidekamarissa – katso kuvia nuoresta taituruudesta

15:00 1
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pudasjärvelle kaksi kunniamerkkiä
Tilaajille

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pudasjärvelle kaksi kunniamerkkiä

14:19
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella
LUONTO
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

18:00
Metsä ei saastuta ilmakehää – Hiilidioksidi ei vähene rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Metsä ei saas­tu­ta il­ma­ke­hää – Hii­li­di­ok­si­di ei vähene rahalla

14:00
Tilaajille
Kalasydän-kalatien asennustyöt alkaneet Iijoen Raasakassa – vaelluskalojen ylisiirtoa toteutetaan alkukesästä entiseen malliin

Ka­la­sy­dän-ka­la­tien asen­nus­työt al­ka­neet Iijoen Raa­sa­kas­sa – vael­lus­ka­lo­jen yli­siir­toa to­teu­te­taan al­ku­ke­säs­tä en­ti­seen malliin

15:55
Tilaajille
Luontotappiot minimoitava tuulivoiman hyödyntämisessä – Tilanne on luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyttämisen kannalta kestämätön ja vaarallinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirkko-Liisa Luhta, Mauri Huhtala

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – Tilanne on luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den ja vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­tä­mä­tön ja vaa­ral­li­nen

11:35
Tilaajille

Hoi ko­li­kok! huu­dah­taa Met­sä­mör­ri – Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­din väki lähti ke­vät­ret­kel­le yhdessä van­hem­pien kanssa, katso kuvat

30.05.2023 18:00

Kuol­leet luon­non­eläi­met maan­omis­ta­jan vas­tuul­la – Pu­hos­jär­ven mök­ki­läi­sen ran­nas­sa kellui kuollut hirvi, soitto po­lii­sil­le ei aut­ta­nut

30.05.2023 18:37 1
Tilaajille
Kalasydän-kalatien asennustyöt alkaneet Iijoen Raasakassa – vaelluskalojen ylisiirtoa toteutetaan alkukesästä entiseen malliin
Tilaajille

Ka­la­sy­dän-ka­la­tien asen­nus­työt al­ka­neet Iijoen Raa­sa­kas­sa – vael­lus­ka­lo­jen yli­siir­toa to­teu­te­taan al­ku­ke­säs­tä en­ti­seen malliin

15:55
Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan
Tilaajille

Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan

22.05.2023 17:59
Emilia Laakkosen lukioaika hurahti ohi nopeasti hyvässä seurassa ja jätti jälkeensä ihanat muistot – lauantaina lakitettava ylioppilas kehuu Pudasjärven lukion yhteishenkeä
Tilaajille

Emilia Laak­ko­sen lu­kio­ai­ka hurahti ohi no­peas­ti hyvässä seu­ras­sa ja jätti jäl­keen­sä ihanat muistot – lauan­tai­na la­ki­tet­ta­va yli­op­pi­las kehuu Pu­das­jär­ven lukion yh­teis­hen­keä

12:00
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta
Tilaajille

Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

12:18
Riekinkankaan hautausmaan katetulle hirsiaidalle korjaussuunnitelma – Pudasjärven seurakunnan suunnitelmissa aidan kunnostus lähivuosina
Tilaajille

Riekinkankaan hautausmaan katetulle hirsiaidalle korjaussuunnitelma – Pudasjärven seurakunnan suunnitelmissa aidan kunnostus lähivuosina

09:14
Pohjoista ohjelmaa lobattiin keskiviikkona hallitusneuvotteluissa –"Emme ole yksittäisten tiepätkien asialla, vaan aidosti suuremman strategisen kokonaisuuden äärellä"
Tilaajille

Pohjoista ohjelmaa lobattiin keskiviikkona hallitusneuvotteluissa –"Emme ole yksittäisten tiepätkien asialla, vaan aidosti suuremman strategisen kokonaisuuden äärellä"

09:00
Pudasjärven ja Taivalkosken seurataloille avustuksia – Suurin summa Jokijärven kyläseuralle, Pudasjärvellä avustusta neljälle yhteisölle

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken seu­ra­ta­loil­le avus­tuk­sia – Suurin summa Jo­ki­jär­ven ky­lä­seu­ral­le, Pu­das­jär­vel­lä avus­tus­ta nel­jäl­le yh­tei­söl­le

31.05.2023 16:29
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti etenee – pintamaiden kuorinta alkaa tällä viikolla
Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti etenee – pin­ta­mai­den kuo­rin­ta alkaa tällä vii­kol­la

31.05.2023 10:10
Ranuan uudeksi hallintojohtajaksi esitetään Pia Sorvalia
Tilaajille

Ranuan uudeksi hallintojohtajaksi esitetään Pia Sorvalia

31.05.2023 13:06
Vastuullisempaa elämää vastedes – Samaa ajattelutapaa voisi soveltaa kotona kuin retkeillessä maastossa
Tilaajille
Kolumni
Markus Pyttynen

Vas­tuul­li­sem­paa elämää vast­edes – Samaa ajat­te­lu­ta­paa voisi so­vel­taa kotona kuin ret­keil­les­sä maas­tos­sa

31.05.2023 05:00 1
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Pudasjärvi ei tyydy Oulun TE-suunnitelmiin – Riekki ja Timonen: "Lähipalvelut säilytettävä, vaihtoehtoinen suunta Kainuu"
Tilaajille

Pu­das­jär­vi ei tyydy Oulun TE-suun­ni­tel­miin – Riekki ja Ti­mo­nen: "Lä­hi­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä, vaih­to­eh­toi­nen suunta Kainuu"

31.05.2023 05:00
Hoi kolikok! huudahtaa Metsämörri – Pikku-Paavalin päiväkodin väki lähti kevätretkelle yhdessä vanhempien kanssa, katso kuvat

Hoi ko­li­kok! huu­dah­taa Met­sä­mör­ri – Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­din väki lähti ke­vät­ret­kel­le yhdessä van­hem­pien kanssa, katso kuvat

30.05.2023 18:00
Hirsikampuksen koululaisille riitti Kurenalla roskia kerättäväksi, vaikka roskis oli ihan vieressä
Tilaajille

Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­sil­le riitti Ku­re­nal­la roskia ke­rät­tä­väk­si, vaikka roskis oli ihan vie­res­sä

30.05.2023 15:00
Kuolleet luonnoneläimet maanomistajan vastuulla – Puhosjärven mökkiläisen rannassa kellui kuollut hirvi, soitto poliisille ei auttanut
Tilaajille

Kuol­leet luon­non­eläi­met maan­omis­ta­jan vas­tuul­la – Pu­hos­jär­ven mök­ki­läi­sen ran­nas­sa kellui kuollut hirvi, soitto po­lii­sil­le ei aut­ta­nut

30.05.2023 18:37 1
Yksityisteiden parannushankkeita valtuuston päätettäväksi – Ohtossa siltahanke ja Valkolassa perusparannus
Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­den pa­ran­nus­hank­kei­ta val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si – Ohtossa sil­ta­han­ke ja Val­ko­las­sa pe­rus­pa­ran­nus

30.05.2023 08:45
Käytöstä poistuneille turvetuotantoalueille hankkeella uutta käyttöä Pudasjärvellä
Tilaajille

Käy­tös­tä pois­tu­neil­le tur­ve­tuo­tan­to­alueil­le hank­keel­la uutta käyttöä Pu­das­jär­vel­lä

30.05.2023 05:00
Lapsia ja nuoria täytyy kannustaa luovuuden äärelle – Liisa Tiirola-Santala: "Toivon lisää käden kosketuksia materiaaliin ja aistivaraisia havaintoja"
Tilaajille

Lapsia ja nuoria täytyy kan­nus­taa luo­vuu­den äärelle – Liisa Tii­ro­la-San­ta­la: "Toivon lisää käden kos­ke­tuk­sia ma­te­riaa­liin ja ais­ti­va­rai­sia ha­vain­to­ja"

29.05.2023 15:58
Sirpa Ollila valittiin maankäyttöpäälliköksi Pudasjärvelle – virka oli haettavana kahteen kertaan
Tilaajille

Sirpa Ollila va­lit­tiin maan­käyt­tö­pääl­li­kök­si Pu­das­jär­vel­le – virka oli haet­ta­va­na kahteen kertaan

29.05.2023 14:10
Lähteenmäen kaavamuutos etenee valtuustoon – Kelosyötteen alueelle lisää rakennusoikeutta
Tilaajille

Läh­teen­mäen kaa­va­muu­tos etenee val­tuus­toon – Ke­lo­syöt­teen alueel­le lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta

29.05.2023 14:00
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"
Tilaajille

Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

31.05.2023 13:02
Kolmetoista joukkuetta juoksi Kurenalan halki – Ipanat, Nopeet ja Liskot vauhdissa
Tilaajille

Kol­me­tois­ta jouk­kuet­ta juoksi Ku­re­na­lan halki – Ipanat, Nopeet ja Liskot vauh­dis­sa

29.05.2023 11:24
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori