Kaupunkisotaa käytiin syyslomaviikolla Rimmillä – innokkaimpien joukossa tyttöjä
Tilaajille

Kau­pun­ki­so­taa käytiin syys­lo­ma­vii­kol­la Rim­mil­lä – in­nok­kaim­pien jou­kos­sa tyttöjä

08:00 0
Hilimoilta lahjoituksia kahteen kohteeseen: Sarakylälle sydäniskuri ja työkeskukselle infonäyttö
Tilaajille

Hilimoilta lahjoituksia kahteen kohteeseen: Sarakylälle sydäniskuri ja työkeskukselle infonäyttö

23.10.2020 14:52 0
THL:n tuoreet luvut: Perjantaina uusia tartuntoja kirjattiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tautitapausta

THL:n tuoreet luvut: Perjantaina uusia tartuntoja kirjattiin Ouluun 16 – Koko maassa 219 uutta tautitapausta

23.10.2020 14:14 0
Oulussa tällä viikolla noin 40 uutta koronatartuntaa – tartuntojen määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla

Oulussa tällä viikolla noin 40 uutta koronatartuntaa – tartuntojen määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla

23.10.2020 11:50 0
Käpyjä on tänä vuonna ennätyksellisesti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päiväpalkoille: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toimitetaan"
Tilaajille

Käpyjä on tänä vuonna ennätyksellisesti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päiväpalkoille: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toimitetaan"

23.10.2020 06:00 0
Mielipide
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

To­teu­tuu­ko so­te-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Valheet ja huuhaa koronan vanavedessä – sama tilanne kaikkialla
Kolumni Risto Pikkupeura

Valheet ja huuhaa koronan va­na­ve­des­sä – sama tilanne kaik­kial­la

21.10.2020 04:00 0
Eduskunnasta Mari-Leena Talvitie: Laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä, yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Laa­jen­ne­taan ja nos­te­taan ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

20.10.2020 15:38 0
Desanttien kohtalosta omakohtainen muisto
Lukijalta Mielipide Kalevi Jokikokko

De­sant­tien koh­ta­los­ta oma­koh­tai­nen muisto

19.10.2020 06:51 0
Iso luuta lakaisee – ei kansantalous kaadu, vaikka maksetaan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkoja
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Iso luuta la­kai­see – ei kan­san­ta­lous kaadu, vaikka mak­se­taan ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sia palk­ko­ja

17.10.2020 10:02 0
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

23.10.2020 05:55 0
Pudasjärvelle tarvittaisiin 24 h palolaitos – päivystysjärjestelyt avoinna varallaolokiistan vuoksi
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le tar­vit­tai­siin 24 h pa­lo­lai­tos – päi­vys­tys­jär­jes­te­lyt avoinna va­ral­la­olo­kiis­tan vuoksi

23.10.2020 04:00 0
Luminen luontopolku avattiin Pikku-Syötteellä – uusi, kahden kilometrin pituinen reitti kulkee vaihtelevassa maastossa
Syöte
Tilaajille

Luminen luon­to­pol­ku avat­tiin Pik­ku-Syöt­teel­lä – uusi, kahden ki­lo­met­rin pi­tui­nen reitti kulkee vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa

21.10.2020 06:00 0
Pikku-Syöte investoi uusiutuvaan energiaan – huipulle asennetaan aurinkopaneeleja

Pik­ku-Syö­te in­ves­toi uu­siu­tu­vaan ener­giaan – hui­pul­le asen­ne­taan au­rin­ko­pa­nee­le­ja

20.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Pikku-Syöte aloitti yt-neuvottelut – syynä koronatilanteen takia oleellisesti supistunut toiminta

Pik­ku-Syö­te aloitti yt-neu­vot­te­lut – syynä ko­ro­na­ti­lan­teen takia oleel­li­ses­ti su­pis­tu­nut toi­min­ta

19.10.2020 15:59 0
Tilaajille
Kyläkauppias matkailun pioneerina – Syötteen ensimmäistä hotellia ei suunniteltu tunturin päälle, vaan Saarilampien maastoon

Ky­lä­kaup­pias mat­kai­lun pio­nee­ri­na – Syöt­teen en­sim­mäis­tä ho­tel­lia ei suun­ni­tel­tu tun­tu­rin päälle, vaan Saa­ri­lam­pien maas­toon

17.10.2020 07:00 0
Tilaajille

Pik­ku-Syöt­teel­lä avataan uusi luon­to­pol­ku – Syöt­teel­lä mo­nen­lais­ta syys­lo­ma­oh­jel­maa

16.10.2020 06:06 0
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti
Tilaajille

Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

22.10.2020 18:01 0
Nyt huijataan Kelan nimissä: Älä vastaa tällaiseen viestiin
Tilaajille

Nyt huijataan Kelan nimissä: Älä vastaa tällaiseen viestiin

22.10.2020 16:09 0
Ensilumi laittaa kiinteistönhuollon töihin. Pudasjärvellä satoi liki kaksitoista senttiä torstaiaamuna.

Ensilumi laittaa kiinteistönhuollon töihin. Pudasjärvellä satoi liki kaksitoista senttiä torstaiaamuna.

22.10.2020 11:39 0
Lakarin koulu Pudasjärveltä mukaan päiväkotien ja koulujen kansainvälisyyshankkeeseen
Tilaajille

Lakarin koulu Pu­das­jär­vel­tä mukaan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen kan­sain­vä­li­syys­hank­kee­seen

22.10.2020 16:00 0
Vastaanottokeskuksen lakkauttaminen käänsi Pudasjärven asukasmäärän jyrkkään laskuun – ennakkoväkiluvut: Pudasjärvi 7767 - Taivalkoski 3923
Tilaajille

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mi­nen käänsi Pu­das­jär­ven asu­kas­mää­rän jyrk­kään laskuun – en­nak­ko­vä­ki­lu­vut: Pu­das­jär­vi 7767 - Tai­val­kos­ki 3923

22.10.2020 14:00 0
Oulussa todettu taas huomattava määrä uusia koronatartuntoja – koko maassa 184 uutta tautitapausta

Oulussa todettu taas huomattava määrä uusia koronatartuntoja – koko maassa 184 uutta tautitapausta

22.10.2020 12:38 0
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

22.10.2020 11:49 0
Lumisade laittoi kiinteistöhuollon töihin – sulaan maahan satava lumi on hidasta aurata
Tilaajille

Lu­mi­sa­de laittoi kiin­teis­tö­huol­lon töihin – sulaan maahan satava lumi on hidasta aurata

22.10.2020 11:42 0
Korona on vaikuttanut täkäläiseen kiinteistöbisnekseen – mummonmökkejä kysellään nyt Keski-Euroopasta saakka
Tilaajille

Korona on vai­kut­ta­nut tä­kä­läi­seen kiin­teis­tö­bis­nek­seen – mum­mon­mök­ke­jä ky­sel­lään nyt Kes­ki-Eu­roo­pas­ta saakka

22.10.2020 10:00 0
Soratie ei ole koskaan valmis – sorateitä on kunnostettu monenlaisin menetelmin eri puolilla Pudasjärveä
Tilaajille

Soratie ei ole koskaan valmis – so­ra­tei­tä on kun­nos­tet­tu mo­nen­lai­sin me­ne­tel­min eri puo­lil­la Pu­das­jär­veä

22.10.2020 06:00 0
Suomi hiilineutraaliksi tuulivoimalla – nestemäisiä biopolttoaineita voi valmistaa tehtaiden hiilipäästöistä ja vedystä sähköllä
Tilaajille

Suomi hii­li­neut­raa­lik­si tuu­li­voi­mal­la – nes­te­mäi­siä bio­polt­to­ai­nei­ta voi val­mis­taa teh­tai­den hii­li­pääs­töis­tä ja vedystä säh­köl­lä

22.10.2020 05:00 0
Pudasjärven kiinteistötoimi kriisissä? – kiinteistötietoja kartoitetaan opiskelijavoimin, kiinteistöpäällikön virka uuten hakuun...
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­toi­mi krii­sis­sä? – kiin­teis­tö­tie­to­ja kar­toi­te­taan opis­ke­li­ja­voi­min, kiin­teis­tö­pääl­li­kön virka uuten ha­kuun...

21.10.2020 16:00 0
Oulussa peräti 15 uutta koronatapausta, noin sata ihmistä karanteenissa, kouluilla altistumisia – koko maassa 222 uutta tartuntaa

Oulussa peräti 15 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, noin sata ihmistä ka­ran­tee­nis­sa, kou­luil­la al­tis­tu­mi­sia – koko maassa 222 uutta tar­tun­taa

21.10.2020 14:17 0
Arina hakee rakennuslupaa Pudasjärven uudelle ABC-asemalle
Tilaajille

Arina hakee ra­ken­nus­lu­paa Pu­das­jär­ven uudelle ABC-ase­mal­le

21.10.2020 12:11 0
Talvinopeudet maanteille jo tällä viikolla – merkkien vaihto alkaa torstaina
Tilaajille

Tal­vi­no­peu­det maan­teil­le jo tällä vii­kol­la – merk­kien vaihto alkaa tors­tai­na

21.10.2020 11:37 0
Korona kasvatti taksien ajamia Kela-kyytejä – ravintolakeikat vähenivät aukiolorajoitusten myötä
Tilaajille

Korona kas­vat­ti taksien ajamia Ke­la-kyy­te­jä – ra­vin­to­la­kei­kat vä­he­ni­vät au­ki­olo­ra­joi­tus­ten myötä

21.10.2020 11:20 0
Karhuja runsaasti kaatamatta – Asiantuntija: "Karhukanta on kenties pienentynyt"
Tilaajille

Karhuja run­saas­ti kaa­ta­mat­ta – Asian­tun­ti­ja: "Kar­hu­kan­ta on kenties pie­nen­ty­nyt"

21.10.2020 10:00 0
Luminen luontopolku avattiin Pikku-Syötteellä – uusi, kahden kilometrin pituinen reitti kulkee vaihtelevassa maastossa
Tilaajille

Luminen luon­to­pol­ku avat­tiin Pik­ku-Syöt­teel­lä – uusi, kahden ki­lo­met­rin pi­tui­nen reitti kulkee vaih­te­le­vas­sa maas­tos­sa

21.10.2020 06:00 0
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle – tiukimmat rajoitukset kohdistuvat anniskelubaareihin ja yökerhoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta: Huol­to­ase­mien kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat voi­si­vat jäädä ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le – tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set koh­dis­tu­vat an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin

21.10.2020 05:55 0
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori