Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ohtosen kuutamohiihdot kovassa pakkasessa – kämpällä kuultiin tarinoita Pudasjärvellä olevien metsäkämppien kummituksista
Tilaajille

Ohtosen kuu­ta­mo­hiih­dot kovassa pak­ka­ses­sa – käm­päl­lä kuul­tiin ta­ri­noi­ta Pu­das­jär­vel­lä olevien met­sä­kämp­pien kum­mi­tuk­sis­ta

05:00
Kiistelyä talousmetsien puun riittävyydestä voisi vaimentaa – Voimme nopeasti viljellä ja kasvattaa puuta
Tilaajille
Kolumni
Veli Pohjonen

Kiistelyä talousmetsien puun riittävyydestä voisi vaimentaa – Voimme nopeasti viljellä ja kasvattaa puuta

05:00
Hirvituhot kasvoivat huimasti viime vuodesta – keskimääräinen hehtaarikorvaus 338 euroa
Tilaajille

Hirvituhot kasvoivat huimasti viime vuodesta – keskimääräinen hehtaarikorvaus 338 euroa

21.03.2023 18:45
USA ilmavoimien tankkauskone lentää Pohjois-Suomessa – ilmavoimien Hornetit harjoittelevat torstaihin saakka
Tilaajille

USA ilmavoimien tankkauskone lentää Pohjois-Suomessa – ilmavoimien Hornetit harjoittelevat torstaihin saakka

21.03.2023 16:08
Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon
Eduskuntavaalit 2023
Tilaajille

Suo­ras­sa vaa­li­ten­tis­sä mukana kuusi ni­me­käs­tä Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­ta – he pää­se­vät ker­to­maan vi­sion­sa poh­joi­ses­ta ja ker­to­maan, miten talous pannaan kuntoon

21.03.2023 16:30
Eduskuntaan pyrkivän Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Matti Heikkilän rikostuomio tuli yllätyksenä keskustaväelle – taustalla kuljetusliikkeen konkurssi: ”Harkitsin asian kertomista aiemmin”

Edus­kun­taan pyr­ki­vän Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Matti Heik­ki­län ri­kos­tuo­mio tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­ta­väel­le – ­taus­tal­la kul­je­tus­liik­keen kon­kurs­si: ”Har­kit­sin asian ker­to­mis­ta aiem­min”

20.03.2023 08:59
Tilaajille
Tuulivoima ja Nato erottivat kansanedustajaehdokkaita Hirsikampuksen vaalipaneelissa

Tuu­li­voi­ma ja Nato erot­ti­vat kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­ta Hir­si­kam­puk­sen vaa­li­pa­nee­lis­sa

15.03.2023 20:15
Tilaajille
Mirka Väyrynen: asioita täytyy muuttaa – "Suomalaisten asiat ajettu heikolle tolalle, verotusta kevennettävä ja hintoja laskettava"

Mirka Väy­ry­nen: asioita täytyy muuttaa – "Suo­ma­lais­ten asiat ajettu hei­kol­le to­lal­le, ve­ro­tus­ta ke­ven­net­tä­vä ja hintoja las­ket­ta­va"

15.03.2023 20:24 1
Tilaajille

Hir­si­kam­puk­sel­la kou­lu­lai­set tent­taa­vat pu­das­jär­ve­läi­siä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­ta kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 09:08

Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät kovaa vauhtia – ­Pu­das­jär­ven ää­nes­tys­alueis­sa ja ää­nes­tys­pai­kois­sa muu­ta­mia muu­tok­sia aiem­piin vaa­lei­hin ver­rat­tu­na

13.03.2023 15:00
Tilaajille

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: Alue ja juuret tär­kei­tä – ”Tar­vit­sem­me kas­vu­kes­kuk­set, mutta tar­vit­sem­me myös ym­pä­rys­kun­nat.”

10.03.2023 16:30
Tilaajille
Metsät hoitavat meitä ja me metsiä – Monella meistä on mahdollisuus mennä metsään suoraan kotipihaltamme ja se on valtava etuoikeus
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Metsät hoi­ta­vat meitä ja me metsiä – Monella meistä on mah­dol­li­suus mennä metsään suoraan ko­ti­pi­hal­tam­me ja se on valtava etu­oi­keus

05:00
Moottorikelkkauran tolpitusta Kouvalla
Tilaajille

Moottorikelkkauran tolpitusta Kouvalla

17.03.2023 16:13
Yrittäjä haussa Syötteen luontokeskuksen kahvilaan – Puitteet entistä paremmat ja kävijämäärä kasvussa
SYÖTE
Tilaajille

Yrit­tä­jä haussa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen kah­vi­laan – Puit­teet entistä pa­rem­mat ja kä­vi­jä­mää­rä kas­vus­sa

20.03.2023 12:00
Hiihtokeskus Iso-Syötteen talvilomasesonki sujui vauhdikkaasti – Välinevuokrausten tuotto kasvussa

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen tal­vi­lo­ma­se­son­ki sujui vauh­dik­kaas­ti – Vä­li­ne­vuok­raus­ten tuotto kas­vus­sa

15.03.2023 16:20
Tilaajille

Syöt­teen puh­dis­ta­mol­le os­tet­tiin lisää aluetta

11.03.2023 11:47
Pudasjärvellä reitit kunnossa – Kelkkaurien ylläpitoon on saatu yhteistyökumppaneita, joiden avulla kunnossapitoa voidaan tehdä aiempaa enemmän

Pu­das­jär­vel­lä reitit kun­nos­sa – Kelk­ka­urien yl­lä­pi­toon on saatu yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, joiden avulla kun­nos­sa­pi­toa voidaan tehdä aiempaa enemmän

10.03.2023 10:37
Tilaajille

Va­lo­ku­vaa­ja löysi oikeaa metsää vasta kan­sal­lis­puis­tos­ta – Syöt­teen lu­mi­mai­se­mat miel­lyt­tä­vät Saimi Säilyä, katso upeat kuvat

26.02.2023 13:45
Tilaajille

Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tok­sen tak­soi­hin muu­tok­sia tou­ko­kuun alusta lähtien

25.02.2023 12:00
Tilaajille

Syö­te­hiih­to vauh­tiin maa­lis­kuun lopussa – Oh­to­sel­le hiih­del­lään jo seu­raa­van täy­den­kuun aikaan

25.02.2023 07:51
Tilaajille
Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon
Tilaajille

Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon

21.03.2023 16:30
Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja
Tilaajille

Uusia linja-autovuoroja kesäkuussa Oulun ja Kuusamon välille – Vuorot palvelevat aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja

21.03.2023 15:45
Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Hirvisuolla – henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon

Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Hirvisuolla – henkilöauton kuljettaja toimitettiin hoitoon

21.03.2023 14:44
Kaupunki pyrkii kirkastamaan viestintäänsä – tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti netin verkkosivulla
Tilaajille

Kau­pun­ki pyrkii kir­kas­ta­maan vies­tin­tään­sä – ­tie­dot­teet jul­kais­taan pää­sään­töi­ses­ti netin verk­ko­si­vul­la

21.03.2023 07:03 1
Pudasjärven Kehitys Oy:n uusi matkailun yrityskehittäjä on Markus Pyttynen
Tilaajille

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:n uusi mat­kai­lun yri­tys­ke­hit­tä­jä on Markus Pyt­ty­nen

20.03.2023 16:18
Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa
Tilaajille

Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa

21.03.2023 12:31
Nivankankaan uskotaan houkuttelevan asukkaita – kaupunginvaltuustossa myös kritiikkiä hankkeesta: "Alueella tulee ottaa huomioon, että se on porojen muuttoaluetta"
Tilaajille

Ni­van­kan­kaan us­ko­taan hou­kut­te­le­van asuk­kai­ta – kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa myös kri­tiik­kiä hank­kees­ta: "A­lueel­la tulee ottaa huo­mioon, että se on porojen muut­toa­luet­ta"

20.03.2023 13:45
Yrittäjä haussa Syötteen luontokeskuksen kahvilaan – Puitteet entistä paremmat ja kävijämäärä kasvussa
Tilaajille

Yrit­tä­jä haussa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen kah­vi­laan – Puit­teet entistä pa­rem­mat ja kä­vi­jä­mää­rä kas­vus­sa

20.03.2023 12:00
Nikujärven ja Pelttarin yksityisteille avustusta – Kaupungin halutaan osallistuvan Pyöriäniementien kunnossapitoon
Tilaajille

Ni­ku­jär­ven ja Pelt­ta­rin yk­si­tyis­teil­le avus­tus­ta – Kau­pun­gin ha­lu­taan osal­lis­tu­van Pyö­riä­nie­men­tien kun­nos­sa­pi­toon

20.03.2023 09:15
Pudasjärveläiset voivat nyt hoitaa jätehuoltoasioita sähköisesti
Tilaajille

Pu­das­jär­ve­läi­set voivat nyt hoitaa jä­te­huol­to­asioi­ta säh­köi­ses­ti

20.03.2023 06:00
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu Sarakylässä – Tarjolla tietoa tukimahdollisuuksista
Tilaajille

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Sa­ra­ky­läs­sä – ­Tar­jol­la tietoa tu­ki­mah­dol­li­suuk­sis­ta

19.03.2023 12:00
Pudasjärven kasvatti Antti-Jussi Raappana, 19, menestyi hyvin nuorten SM-hiihdoissa – "Haluan päästä arvokisoihin ja menestyä niissä"
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kas­vat­ti Ant­ti-Jus­si Raap­pa­na, 19, me­nes­tyi hyvin nuorten SM-hiih­dois­sa – "Haluan päästä ar­vo­ki­soi­hin ja me­nes­tyä niissä"

18.03.2023 09:06
Kunniamerkit Kellolammelle ja Heikkilälle

Kun­nia­mer­kit Kel­lo­lam­mel­le ja Heik­ki­läl­le

17.03.2023 22:08
Pudasjärven Kouvalle talkoiltiin moottorikelkkaura – nyt kelkkailijat eivät enää harhaudu taimikoihin
Tilaajille

Pu­das­jär­ven Kou­val­le tal­koil­tiin moot­to­ri­kelk­ka­ura – nyt kelk­kai­li­jat eivät enää har­hau­du tai­mi­koi­hin

17.03.2023 16:33
Yrittäjä Jari Meriläinen tuo työturvallisuuteen liittyvät koulutukset Pudasjärvelle – "Työturvakortti löytyy jo joka kolmannelta suomalaiselta"
Tilaajille

Yrit­tä­jä Jari Me­ri­läi­nen tuo työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät kou­lu­tuk­set Pu­das­jär­vel­le – "­Työ­tur­va­kort­ti löytyy jo joka kol­man­nel­ta suo­ma­lai­sel­ta"

17.03.2023 12:22
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirja
Tilaajille

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­ja

17.03.2023 08:53
Pudasjärven kaupungin taloussopeutus on jäämässä vajaaksi – nykyinen sopeutusohjelma jatkuu vuoden loppuun saakka
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­so­peu­tus on jää­mäs­sä va­jaak­si – ny­kyi­nen so­peu­tus­oh­jel­ma jatkuu vuoden loppuun saakka

16.03.2023 17:00
Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

21.03.2023 12:31
Pudasjärvelle jalankulun ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma – tavoitteena lisätä hyvinvointia ja kehittää kestäviä liikenneratkaisuja
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­le ja­lan­ku­lun ja pyö­rä­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma – ta­voit­tee­na lisätä hy­vin­voin­tia ja ke­hit­tää kes­tä­viä lii­ken­ne­rat­kai­su­ja

16.03.2023 15:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori