Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointi
Kuukausi
Koulukiusaamisesta pitää tehdä loppu heti, kun sitä havaitaan – Koulun kuuluu olla turvallinen tila kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta pitää tehdä loppu heti, kun sitä ha­vai­taan – Koulun kuuluu olla tur­val­li­nen tila kai­kil­le

16.03.2023 10:36
Tilaajille
Yhteisvastuukeräys oli hieno kokemus – Useampi ihminen jutellessa kaivoi taskun pohjalta valuuttaa ja tipautti lippaaseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys oli hieno kokemus – Useampi ihminen ju­tel­les­sa kaivoi taskun poh­jal­ta va­luut­taa ja ti­paut­ti lip­paa­seen

16.03.2023 10:32
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

16.03.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön uudenlaisen verkkopalvelun, josta voi olla apua apuvälineiden lainaajalle

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue ottaa käyt­töön uu­den­lai­sen verk­ko­pal­ve­lun, josta voi olla apua apu­vä­li­nei­den lai­naa­jal­le

10.03.2023 15:39 1
Tilaajille
Porinatuvan toimintamatka käynnistettiin – Oli ihailtavaa huomata kuinka aktiivisia ihmisiä Pudasjärveltä löytyy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ri­na­tu­van toi­min­ta­mat­ka käyn­nis­tet­tiin – Oli ihail­ta­vaa huomata kuinka ak­tii­vi­sia ihmisiä Pu­das­jär­vel­tä löytyy

04.03.2023 18:00
Tilaajille
Puuttukaa varhain ja vahvasti – On välttämätöntä lisätä yhteistyötä peruskoulujen, poliisin ja muiden viranomaisten välillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puut­tu­kaa varhain ja vah­vas­ti – On vält­tä­mä­tön­tä lisätä yh­teis­työ­tä pe­rus­kou­lu­jen, po­lii­sin ja muiden vi­ran­omais­ten välillä

04.03.2023 14:07
Tilaajille
Vuoden Suomessa asuneille ukrainalaisille oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yhdistelmälomake helpottaa Kela-kortin ja lapsilisän hakemista

Vuoden Suo­mes­sa asu­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le oikeus hakea Kelan tukea – Uusi yh­dis­tel­mä­lo­ma­ke hel­pot­taa Ke­la-kor­tin ja lap­si­li­sän ha­ke­mis­ta

23.02.2023 16:30
Lauteilla saunan – parissa minuutissa löytyy yhteenkuuluvuutta ja myötäelämistä
Kolumni

Lau­teil­la saunan – parissa mi­nuu­tis­sa löytyy yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja myö­tä­elä­mis­tä

22.02.2023 05:00
Tilaajille
Porinatupa avattiin Kurenalla Kauppatien varressa – Pudasjärven kirjakaupan entisissä tiloissa on monenlaista käyttöä

Po­ri­na­tu­pa avat­tiin Ku­re­nal­la Kaup­pa­tien var­res­sa – Pu­das­jär­ven kir­ja­kau­pan en­ti­sis­sä ti­lois­sa on mo­nen­lais­ta käyttöä

21.02.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yhdessäolo virkistää – Pudasjärvellä on kiitettävästi mahdollisuuksia kaiken ikäisille päästä mukaan yhteisiin tekemisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­des­sä­olo vir­kis­tää – Pu­das­jär­vel­lä on kii­tet­tä­väs­ti mah­dol­li­suuk­sia kaiken ikäi­sil­le päästä mukaan yh­tei­siin te­ke­mi­siin

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuista voi saada alennusta – Perusteena voi olla lääkekustannuksia, velkajärjestely ja elatusapu

Pohteen asia­kas­mak­suis­ta voi saada alen­nus­ta – Pe­rus­tee­na voi olla lää­ke­kus­tan­nuk­sia, vel­ka­jär­jes­te­ly ja ela­tus­apu

16.02.2023 15:00
Tilaajille
Yksinäisyys koskettaa yhä useampaa – tuoreen barometrin tulokset hälyttäviä

Yk­si­näi­syys kos­ket­taa yhä useam­paa – ­tuo­reen ba­ro­met­rin tu­lok­set hä­lyt­tä­viä

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Pudasjärven osasto kokousti ja valitsi toimijoita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­ven osasto ko­kous­ti ja valitsi toi­mi­joi­ta

15.02.2023 16:27
Tilaajille
Kevään riemujuhlaa on ilo seurata – yhteiset nuoruusmuistot kantavat
Pääkirjoitus

Kevään rie­mu­juh­laa on ilo seurata – yh­tei­set nuo­ruus­muis­tot kan­ta­vat

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Ystävänpäiväpirskeiden lämmin tunnelma nosti hymyn huulille – katso kuvat Pirtin Kurkisalista

Ys­tä­vän­päi­vä­pirs­kei­den lämmin tun­nel­ma nosti hymyn huu­lil­le – katso kuvat Pirtin Kur­ki­sa­lis­ta

14.02.2023 16:12
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa Oulun seudun leaderille jaettavaksi yritys- ja hanketukiin

Yli kuusi mil­joo­naa euroa Oulun seudun lea­de­ril­le jaet­ta­vak­si yritys- ja han­ke­tu­kiin

11.02.2023 09:00
Tilaajille
Kurenalan kyläyhdistys avaa Porinatuvan entisen kirjakaupan tiloihin – "Odotukset ovat huikeat"

Ku­re­na­lan ky­lä­yh­dis­tys avaa Po­ri­na­tu­van entisen kir­ja­kau­pan ti­loi­hin – "O­do­tuk­set ovat hui­keat"

08.02.2023 15:45
Tilaajille
Pohteelle tulossa yhteinen matkapalvelukeskus – Välityspalveluun kaavaillaan mukaan kaikkia muitakin Pohjois-Suomen hyvinvointialueita

Poh­teel­le tulossa yh­tei­nen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus – Vä­li­tys­pal­ve­luun kaa­vail­laan mukaan kaikkia mui­ta­kin Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­aluei­ta

07.02.2023 11:23
Tilaajille
Puikkari auki enää muutaman päivän – ilmanvaihtoremontti sulkee uimahallin ja kuntosalin koko kevään ajaksi

Puik­ka­ri auki enää muu­ta­man päivän – il­man­vaih­to­re­mont­ti sulkee ui­ma­hal­lin ja kun­to­sa­lin koko kevään ajaksi

06.02.2023 11:28
Tilaajille
Pudasjärven kansalaisopiston kevään kurssit pyörivät jo täydellä tohinalla – eskari-ikäinen Sofia Illikainen löysi uuden harrastuksen sellonsoitosta

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton kevään kurssit pyö­ri­vät jo täy­del­lä to­hi­nal­la – es­ka­ri-ikäi­nen Sofia Il­li­kai­nen löysi uuden har­ras­tuk­sen sel­lon­soi­tos­ta

03.02.2023 17:05
Tilaajille