VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Hyvinvointi
Kuukausi
Pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi: rytmi rauhoittuu ja omia tarpeitaan voi kuulla paremmin, sanoo psykologi – oululainen retkeilijä Sari Iwanoff nauttii aistien herkistymisestä

Pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hy­väk­si: rytmi rau­hoit­tuu ja omia tar­pei­taan voi kuulla pa­rem­min, sanoo psy­ko­lo­gi – ou­lu­lai­nen ret­kei­li­jä Sari Iwanoff nauttii aistien her­kis­ty­mi­ses­tä

02.01.2022 16:01
Tilaajille
Ajatus ammattiin syntyi junamatkalla  – Puhetulkki antaa puhevammaiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, harva osaa oikeutta kuitenkaan hyödyntää

Ajatus am­mat­tiin syntyi ju­na­mat­kal­la – ­Pu­he­tulk­ki antaa pu­he­vam­mai­sel­le mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si, harva osaa oi­keut­ta kui­ten­kaan hyö­dyn­tää

02.01.2022 14:53
Tilaajille
Taivalkoskella jaettiin 5000 euroa – saajina Jokijärven kyläseura, Itä-Taivalkosken kyläseura, Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ja Loukusan kylätoimikunta

Tai­val­kos­kel­la jaet­tiin 5000 euroa – saajina Jo­ki­jär­ven ky­lä­seu­ra, Itä-Tai­val­kos­ken ky­lä­seu­ra, Jurmun seudun maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra ja Lou­ku­san ky­lä­toi­mi­kun­ta

31.12.2021 04:03
Tilaajille
Kaksinaamaisen jumalan muistolle
Kolumni

Kak­si­naa­mai­sen jumalan muis­tol­le

30.12.2021 17:27
Tilaajille
Kurenalan kyläyhdistyksessä toivotaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman tuo liikunnan pysyvästi osaksi toimintaa – Toiveissa on, että muissakin kyläyhdistyksissä innostuttaisiin

Ku­re­na­lan ky­lä­yh­dis­tyk­ses­sä toi­vo­taan, että Voimaa van­huu­teen -oh­jel­man tuo lii­kun­nan py­sy­väs­ti osaksi toi­min­taa – ­Toi­veis­sa on, että muis­sa­kin ky­lä­yh­dis­tyk­sis­sä in­nos­tut­tai­siin

29.12.2021 15:09
Tilaajille
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

27.12.2021 16:10
Hormonit alkavat hyrrätä valon määrän lisääntyessä keväällä – päivä pitenee taas

Hor­mo­nit alkavat hyrrätä valon määrän li­sään­tyes­sä ke­vääl­lä – päivä pitenee taas

27.12.2021 10:00
Tilaajille
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset torstaina 16.12. Hyvinvointikeskuksella järjestetystä walk-in koronarokotustilaisuudesta"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set tors­tai­na 16.12. Hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sel­la jär­jes­te­tys­tä walk-in ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­ta"

26.12.2021 04:00 1
Miksi odottaa tammikuuhun, jos elintapojen muuttamisen voi aloittaa jo tänään?

Miksi odottaa tam­mi­kuu­hun, jos elin­ta­po­jen muut­ta­mi­sen voi aloit­taa jo tänään?

25.12.2021 17:33
Tilaajille
Pudasjärvellä innostetaan iäkkäitä liikkumaan – "Haluamme tavoittaa eri puolilla pitäjää asuvat ihmiset nykyistä paremmin ja saada uusia toimijoita mukaan monipuoliseen toimintaan"

Pu­das­jär­vel­lä in­nos­te­taan iäk­käi­tä liik­ku­maan – "­Ha­luam­me ta­voit­taa eri puo­lil­la pitäjää asuvat ihmiset ny­kyis­tä pa­rem­min ja saada uusia toi­mi­joi­ta mukaan mo­ni­puo­li­seen toi­min­taan"

23.12.2021 14:37
Tilaajille
Vanhemmat
Omaishoitajien yhdistys tyytymätön siihen, että Taivalkoskella korotetaan palvelusetelin arvoa vain 10 prosenttia – "Mitä tulee maksamaan, jos 50 % omaishoitajista uupuu ja hoidettava tarvitsee nopeasti tehostettua palveluasumista?"

Omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys tyy­ty­mä­tön siihen, että Tai­val­kos­kel­la ko­ro­te­taan pal­ve­lusete­lin arvoa vain 10 pro­sent­tia – "Mitä tulee mak­sa­maan, jos 50 % omais­hoi­ta­jis­ta uupuu ja hoi­det­ta­va tar­vit­see no­peas­ti te­hos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta?"

20.12.2021 08:30
Tilaajille
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

29.11.2021 13:15
Tilaajille
"Anna huolia hevosen, murehtia mustan ruunan, rautasuisen surkutella, suuripäisen päivitellä" – Kati Marjala tietää hevosen piilevät voimat

"Anna huolia he­vo­sen, mu­reh­tia mustan ruunan, rau­ta­sui­sen sur­ku­tel­la, suu­ri­päi­sen päi­vi­tel­lä" – Kati Marjala tietää hevosen pii­le­vät voimat

28.11.2021 08:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maamme vaietut it­se­mur­hat – "Olemme pää pai­nuk­sis­sa kul­ke­vaa kansaa. Vie­täm­me taas it­se­mur­hien teh­nei­den päivää, vuoden syn­kim­pä­nä kuu­kau­te­na"

20.11.2021 04:00
Lähes 14 prosentilla nuorista on riittämätön lukutaito arjessa selviämiseen – lukutaitostrategian tavoitteena on parantaa lukutaitoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Lähes 14 pro­sen­til­la nuo­ris­ta on riit­tä­mä­tön lu­ku­tai­to arjessa sel­viä­mi­seen – lu­ku­tai­to­stra­te­gian ta­voit­tee­na on pa­ran­taa lu­ku­tai­toa ja eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä

16.11.2021 13:24
Tilaajille
Kun palelee ja väsyttää – Syksy kaipaisi yhtä positiivisuuteen keskittyvää juhlapyhää
Lukijalta Kolumni

Kun palelee ja vä­syt­tää – Syksy kai­pai­si yhtä po­si­tii­vi­suu­teen kes­kit­ty­vää juh­la­py­hää

10.11.2021 20:05
Tilaajille
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: Lähes kolmannes kouluikäisistä pojista ylipainoisia, kuntakohtaiset erot ovat suuria

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lu­ikäi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

29.10.2021 17:14
Uuden raportin mukaan koronapandemia kasvattaa hyvinvoinnin vajeita – vaarana 90-luvun laman kaltaiset pitkäaikaiset vauriot

Uuden ra­por­tin mukaan ko­ro­na­pan­de­mia kas­vat­taa hy­vin­voin­nin vajeita – vaarana 90-lu­vun laman kal­tai­set pit­kä­ai­kai­set vauriot

26.10.2021 14:33
Tilaajille
Erilaisia unihäiriöitä on lähes sata, mutta somnologi Janne Kanervisto tarjoaa lohtua niistä kärsiville: "Kaikkiin unihäiriöihin pystytään vaikuttamaan elintavoilla"

Eri­lai­sia uni­häi­riöi­tä on lähes sata, mutta som­no­lo­gi Janne Ka­ner­vis­to tarjoaa lohtua niistä kär­si­vil­le: "Kaik­kiin uni­häi­riöi­hin pys­ty­tään vai­kut­ta­maan elin­ta­voil­la"

25.10.2021 06:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaikeaa puut­tua, vai­keam­paa jättää puut­tu­mat­ta – "Jo­kai­nen joutuu joskus ti­lan­tee­seen, jossa kas­va­tuk­ses­sa saadut ohjeet ja terve ar­ki­jär­ki vaa­ti­vat puut­tu­maan nä­ke­mään­sä tai koh­taa­maan­sa väärään tekoon tai avun tar­pee­seen"

22.10.2021 04:00