Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Hyvinvointi
Viimeisin 4 tuntia
Nälkäpäivänä Hirsikampuksen koululaiset keräävät SPR:n katastrofirahastoon – keräyksellä saatu vuosittain noin 1500 euroa

Näl­kä­päi­vä­nä Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set ke­rää­vät SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon – ­ke­räyk­sel­lä saatu vuo­sit­tain noin 1500 euroa

05:00
Viimeisin 24 tuntia
Vanhustenviikolla iästä tehdään numero – Pudasjärvellä on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa ja toimintaa

Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Viikko
Kotitaloudessa ja kuntataloudessa on yhteistä se, että niksit eivät pitkälle auta, kun menot ylittävät tulot
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­lou­des­sa ja kun­ta­ta­lou­des­sa on yh­teis­tä se, että niksit eivät pit­käl­le auta, kun menot ylit­tä­vät tulot

27.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärven Korpiselle kunniamaininta Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2023 -kilpailussa

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sel­le kun­nia­mai­nin­ta Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2023 -kil­pai­lus­sa

24.09.2023 17:00
Tilaajille
Muistisairaille uusi toimintaryhmä Pudasjärvelle – Valoa vanhuuteen -ryhmän toiminnasta haetaan mallia koko Pohteen alueelle

Muis­ti­sai­rail­le uusi toi­min­ta­ryh­mä Pu­das­jär­vel­le – Valoa van­huu­teen -ryhmän toi­min­nas­ta haetaan mallia koko Pohteen alueel­le

24.09.2023 15:00
Tilaajille
Hilimat ovat valmiina auttamaan ja tekevät vapaaehtoista palvelutoimintaa Pudasjärvellä monella tavalla

Hilimat ovat val­mii­na aut­ta­maan ja tekevät va­paa­eh­tois­ta pal­ve­lu­toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä monella tavalla

23.09.2023 08:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukien periaatteisiin suunnitellaan muutoksia – jatkossa on tarkoitus käyttää nimitystä yhteisölliset avustukset

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tu­kien pe­ri­aat­tei­siin suun­ni­tel­laan muu­tok­sia – jat­kos­sa on tar­koi­tus käyttää ni­mi­tys­tä yh­tei­söl­li­set avus­tuk­set

21.09.2023 15:22
Tilaajille
Hirsikampukselle avattiin oma nuorisotila Kuokkis, jossa pääsee juttelemaan koulunuorisotyöntekijä Miia Ylitalon kanssa – "En tee Wilma-merkintöjä"

Hir­si­kam­puk­sel­le avat­tiin oma nuo­ri­so­ti­la Kuok­kis, jossa pääsee jut­te­le­maan kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Miia Yli­ta­lon kanssa – "En tee Wil­ma-mer­kin­tö­jä"

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Vähempikin riittää, jos liikkuminen on hauskaa – pitkälle kyse on tasapainosta kehon ja mielen välillä
Pääkirjoitus

Vä­hem­pi­kin riit­tää, jos liik­ku­mi­nen on hauskaa – pit­käl­le kyse on ta­sa­pai­nos­ta kehon ja mielen välillä

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärveläinen yrittäjä tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa Kurenalla – Annika Heikkinen: Aina pelkästään psyykkinen kuntoutus ei riitä

Pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä tarjoaa psy­ko­fyy­sis­tä fy­sio­te­ra­piaa Ku­re­nal­la – Annika Heik­ki­nen: Aina pel­käs­tään psyyk­ki­nen kun­tou­tus ei riitä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Taiston juoksuseuraksi tuli Parkinson, mutta silti maraton ja Huippukymppi taittuivat peräkkäisinä viikonloppuina

Taiston juok­su­seu­rak­si tuli Par­kin­son, mutta silti maraton ja Huip­pu­kymp­pi tait­tui­vat pe­räk­käi­si­nä vii­kon­lop­pui­na

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 15:00
Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumi perustettu – johtoon kunnanjohtajat Vesa Anttila ja Paula Karsi-Ruokolainen

Poh­jois-Poh­jan­maan val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­mi pe­rus­tet­tu – johtoon kun­nan­joh­ta­jat Vesa Anttila ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

10.09.2023 12:30
Tilaajille
Rajamaanrannan kuntoportaille haetaan hankerahoitusta, jotta niistä saataisiin monipuolisemmat – portaat pyritään rakentamaan tänä syksynä

Ra­ja­maan­ran­nan kun­to­por­tail­le haetaan han­ke­ra­hoi­tus­ta, jotta niistä saa­tai­siin mo­ni­puo­li­sem­mat – portaat py­ri­tään ra­ken­ta­maan tänä syksynä

08.09.2023 05:00
Tilaajille
SPR:n pyörät tuottavat iloa – vanhusten ja kehitysvammaisten ulkoiluttamiseen kaivataan kuskeja

SPR:n pyörät tuot­ta­vat iloa – ­van­hus­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ul­koi­lut­ta­mi­seen kai­va­taan kuskeja

07.09.2023 05:00
Tilaajille
SPR Pudasjärven riksapyörä

SPR Pu­das­jär­ven rik­sa­pyö­rä

11.09.2023 08:10
Tyyne ja Kauno laskeutuivat ensimmäisinä Puikkarin altaaseen remontin jälkeen – tällaisella mielellä veteen pulahdettiin

Tyyne ja Kauno las­keu­tui­vat en­sim­mäi­si­nä Puik­ka­rin al­taa­seen re­mon­tin jälkeen – täl­lai­sel­la mie­lel­lä veteen pu­lah­det­tiin

04.09.2023 15:00
Tilaajille
Virkistysuimala Puikkarin remontti on viimein valmis ja allasosasto avataan maanantaina – tällaisia uudistuksia uimahalliin on tehty

Vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin re­mont­ti on viimein valmis ja al­las­osas­to avataan maa­nan­tai­na – täl­lai­sia uu­dis­tuk­sia ui­ma­hal­liin on tehty

01.09.2023 14:00
Tilaajille
Muisti pätkii ja tuskastuneisuus kasvaa – jos muistin toiminta alkaa selkeästi häiritä, on viisasta hakeutua tutkimuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muisti pätkii ja tus­kas­tu­nei­suus kasvaa – jos muistin toi­min­ta alkaa sel­keäs­ti häi­ri­tä, on vii­sas­ta ha­keu­tua tut­ki­muk­siin

31.08.2023 06:00
Tilaajille
Hankkeille ja yrityksille jaossa noin 7 miljoonaa paikalliseen kehittämiseen – tällaisia ovat Oulun Seudun Leaderin uudet EU-tukimuodot, jotka kannustavat kokeilemaan ja investoimaan

Hank­keil­le ja yri­tyk­sil­le jaossa noin 7 mil­joo­naa pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen – täl­lai­sia ovat Oulun Seudun Lea­de­rin uudet EU-tu­ki­muo­dot, jotka kan­nus­ta­vat ko­kei­le­maan ja in­ves­toi­maan

31.08.2023 05:00
Tilaajille