Historia
Viimeisin 12 tuntia
Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone

So­ta-ajan muis­to­ja ke­rä­tään talteen Tai­val­kos­kel­la – ta­voit­tee­na on pe­rus­taa so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne

13:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Ensin oli vain Iso-Syötteen tunturin juurelle rakennettu vaatimaton hiihtomaja – näin Syötteen matkailualueen ja hiihtokeskuksen nousu alkoi 40 vuotta sitten

Ensin oli vain Iso-Syöt­teen tun­tu­rin juu­rel­le ra­ken­net­tu vaa­ti­ma­ton hiih­to­ma­ja – näin Syöt­teen mat­kai­lu­alueen ja hiih­to­kes­kuk­sen nousu alkoi 40 vuotta sitten

20.09.2020 11:00 0
Tilaajille
Vaikka puutteita on ollut käytöstavoissa, niin "keskinäinen sowinto on ollut hywä"

Vaikka puut­tei­ta on ollut käy­tös­ta­vois­sa, niin "kes­ki­näi­nen sowinto on ollut hywä"

19.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Syyskuussa 1944 kaikki muuttui kerralla – sotavangit rakensivat sillan Iijoen yli, saksalaisten ohimarssi kesti kolme vuorokautta ja sitten räjähti

Syys­kuus­sa 1944 kaikki muuttui ker­ral­la – so­ta­van­git ra­ken­si­vat sillan Iijoen yli, sak­sa­lais­ten ohi­mars­si kesti kolme vuo­ro­kaut­ta ja sitten räjähti

13.09.2020 13:00 0
Tilaajille
Puukengät jalkaan kesällä ja kaniineja voi kasvattaa ilman ostolupaa – tällaisia olivat 1940-luvun vinkit ja neuvot puutteiden korvaamiseen

Puu­ken­gät jalkaan kesällä ja ka­nii­ne­ja voi kas­vat­taa ilman os­to­lu­paa – täl­lai­sia olivat 1940-lu­vun vinkit ja neuvot puut­tei­den kor­vaa­mi­seen

11.09.2020 20:00 0
Tilaajille
"Jos muualta Euroopasta tällaista näkymää haet, kulutat paljon aikaa ja rahaa", kirjoitettiin Iso-Syötteestä vuonna 1894 – näin tunturia ylistettiin yli 126 vuotta sitten

"Jos muualta Eu­roo­pas­ta täl­lais­ta näkymää haet, kulutat paljon aikaa ja rahaa", kir­joi­tet­tiin Iso-Syöt­tees­tä vuonna 1894 – näin tun­tu­ria ylis­tet­tiin yli 126 vuotta sitten

05.09.2020 14:43 0
Tilaajille
Välirauhanehtoja esitettiin Sarakylästä vuonna 1944 – "Posti saatava vähintään kahdesti päivässä ja sähkölinjat vedettävä Nuukavaaraankin"

Vä­li­rau­han­eh­to­ja esi­tet­tiin Sa­ra­ky­läs­tä vuonna 1944 – "Posti saatava vä­hin­tään kah­des­ti päi­väs­sä ja säh­kö­lin­jat ve­det­tä­vä Nuu­ka­vaa­raan­kin"

28.08.2020 10:30 1
Tilaajille
Tällaiset olivat Pudasjärven kotiseutumuseon avajaiset 60 vuotta sitten – katso historialliset kuvat juhlasta

Täl­lai­set olivat Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seon ava­jai­set 60 vuotta sitten – katso his­to­rial­li­set kuvat juh­las­ta

27.08.2020 07:00 0
Vanhemmat
Historiaa ja luovaa korjaamisen intohimoa – Ritola on toiminut pankkina, kunnantalona ja päiväkotina, nyt Markku Knuuttila ja Ulla-Maija Paukkeri remontoivat siitä kotia

His­to­riaa ja luovaa kor­jaa­mi­sen in­to­hi­moa – Ritola on toi­mi­nut pank­ki­na, kun­nan­ta­lo­na ja päi­vä­ko­ti­na, nyt Markku Knuut­ti­la ja Ul­la-Mai­ja Pauk­ke­ri re­mon­toi­vat siitä kotia

07.06.2020 09:00 0
Olisiko Syötteelle voitu rakentaa Euroopan suurimpiin kuuluva akvaario? – Lama kaatoi Teerivaaran suuret suunnitelmat 1990-luvulla

Olisiko Syöt­teel­le voitu ra­ken­taa Eu­roo­pan suu­rim­piin kuuluva ak­vaa­rio? – Lama kaatoi Tee­ri­vaa­ran suuret suun­ni­tel­mat 1990-lu­vul­la

14.04.2020 15:20 0
Tilaajille
Mannerheimista Usko Kemppiin Pudasjärven sotaveteraanien perinnekokoelmassa

Man­ner­hei­mis­ta Usko Kemp­piin Pu­das­jär­ven so­ta­ve­te­raa­nien pe­rin­ne­ko­koel­mas­sa

06.12.2018 06:00 0
Timo Tiirolalta neljäs kirja – kirjoittaminen on terapiaa ja muistelu tekee hyvää aivoille

Timo Tii­ro­lal­ta neljäs kirja – kir­joit­ta­mi­nen on te­ra­piaa ja muis­te­lu tekee hyvää ai­voil­le

29.10.2017 10:00 0
"Me ajetaan vaikka leipiä uuniin!" – Kiinnostava kirja kuorma-autoilijoilta
Lukijalta

"Me ajetaan vaikka leipiä uu­niin!" – Kiin­nos­ta­va kirja kuor­ma-au­toi­li­joil­ta

27.10.2017 09:00 0
Kuren koulua rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa – kyläläisten yhteinen kokoontumispaikka ja Iijokisoudun tärkeä etappi

Kuren koulua ra­ken­net­tiin kuin Iisakin kirkkoa – ky­lä­läis­ten yh­tei­nen ko­koon­tu­mis­paik­ka ja Ii­jo­ki­sou­dun tärkeä etappi

30.09.2017 10:00 0
Kaadettu kivikirveellä kauan, kauan sitten – yli 5000 vuotta vanha tukki löytyi Aittojärveltä

Kaa­det­tu ki­vi­kir­veel­lä kauan, kauan sitten – yli 5000 vuotta vanha tukki löytyi Ait­to­jär­vel­tä

09.09.2017 11:00 0
Takaisin kotiin -marssi alkaa huomenna

Ta­kai­sin kotiin -marssi alkaa huo­men­na

24.08.2017 07:00 0
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto täytti 60 vuotta

Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ran Pu­das­jär­ven osasto täytti 60 vuotta

09.08.2017 15:00 0
”Ei annettu sodan jälkeen mitään” – sarakyläläinen sotaveteraani Eino Anttila rakensi elämänsä omin käsin

”Ei annettu sodan jälkeen mi­tään” – sa­ra­ky­lä­läi­nen so­ta­ve­te­raa­ni Eino Ant­ti­la ­ra­ken­si elä­män­sä omin käsin

04.08.2017 08:33 0
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Pudasjärvelle – 320 kilometriä sodasta kotiutettujen muistoksi

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le – 320 ki­lo­met­riä sodasta ko­tiu­tet­tu­jen muis­tok­si

04.08.2017 07:30 0
Lapin sodassa 720 kilometriä kävellen – Eino Anttila kulki pitkän taipaleen kotiin

Lapin sodassa 720 ki­lo­met­riä kä­vel­len – Eino Anttila kulki pitkän tai­pa­leen kotiin

04.08.2017 07:00 0