Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Historia
Kuukausi
"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun veljesi?" – Petroskoissa syntyneen Taisto Kurtin värikäs elämäntarina pääsi mukaan Elämää kotirintamalla -teokseen

"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun vel­je­si?" – Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen Taisto Kurtin värikäs elä­män­ta­ri­na pääsi mukaan Elämää ko­ti­rin­ta­mal­la -teok­seen

27.02.2024 05:00
Tilaajille
Meluava ja tärisevä moottorisaha saatiin turvalliseksi vuosien kehitystyöllä – nyt tutkimus kohdistuu aivokuormitukseen

Meluava ja tä­ri­se­vä moot­to­ri­sa­ha saatiin tur­val­li­sek­si vuosien ke­hi­tys­työl­lä – nyt tut­ki­mus koh­dis­tuu ai­vo­kuor­mi­tuk­seen

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Kantoja elämän kaskessa – perisynnit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli käsitellyiksi kantoina
Kolumni

Kantoja elämän kas­kes­sa – pe­ri­syn­nit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli kä­si­tel­lyik­si kan­toi­na

21.02.2024 05:00
Tilaajille
Loiseksi kutsumisella on pitkä historia, mutta sana on saanut uusia merkityksiä
Mielipidekirjoitus

Loi­sek­si kut­su­mi­sel­la on pitkä his­to­ria, mutta sana on saanut uusia mer­ki­tyk­siä

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Loisilla oli tärkeä rooli ja tehtävä historiallisessa yhteiskuntarakenteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Loi­sil­la oli tärkeä rooli ja tehtävä his­to­rial­li­ses­sa yh­teis­kun­ta­ra­ken­tees­sa

12.02.2024 10:20
Tilaajille
Hossan Värikallioon liittyvät mysteerit herättävät maailmalla suurta kiinnostusta – Pekka Honkakoski esittelee lyhytelokuvassaan rohkean väitteen

Hossan Vä­ri­kal­lioon liit­ty­vät mys­tee­rit he­rät­tä­vät maail­mal­la suurta kiin­nos­tus­ta – Pekka Hon­ka­kos­ki esit­te­lee ly­hyt­elo­ku­vas­saan rohkean väit­teen

11.02.2024 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tervahiihdoissa koettua ja muisteluja kahden veteraanin SM-hiihtokisoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­va­hiih­dois­sa koettua ja muis­te­lu­ja kahden ve­te­raa­nin SM-hiih­to­ki­sois­ta

30.01.2024 06:00
Tilaajille
Tiettömän taipaleen takana varttunut 18-vuotias nuori mies otti lainan ja osti laatikkokameran – katso pudasjärveläisen Paavo Ruottisen valokuvia, jotka vievät aikamatkalle menneeseen

Tiet­tö­män tai­pa­leen takana vart­tu­nut 18-vuo­tias nuori mies otti lainan ja osti laa­tik­ko­ka­me­ran – katso pu­das­jär­ve­läi­sen Paavo Ruot­ti­sen va­lo­ku­via, jotka vievät ai­ka­mat­kal­le men­nee­seen

27.01.2024 12:00
Tilaajille
Kaupankäynnin muutos näkyy tyhjinä liiketiloina – älypuhelin kaivetaan helposti esiin, kun halutaan ostaa jotain
Pääkirjoitus

Kau­pan­käyn­nin muutos näkyy tyhjinä lii­ke­ti­loi­na – äly­pu­he­lin kai­ve­taan hel­pos­ti esiin, kun ha­lu­taan ostaa jotain

24.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Rajamaan kauppapaikalla monipolvinen historia – satavuotiaaseen perinteeseen sisältyy laukkakauppaa ja hattuarvonta

Ra­ja­maan kaup­pa­pai­kal­la mo­ni­pol­vi­nen his­to­ria – sa­ta­vuo­tiaa­seen pe­rin­tee­seen si­säl­tyy lauk­ka­kaup­paa ja hat­tu­ar­von­ta

27.01.2024 11:23
Tilaajille
Marjatta Tuomaalan muistolle – Marjatta oli paras suvaitsevaisuuden opettaja, jonka nauru helkähti vielä toisella satasellakin

Mar­jat­ta Tuo­maa­lan muis­tol­le – Mar­jat­ta oli paras su­vait­se­vai­suu­den opet­ta­ja, jonka nauru hel­käh­ti vielä toi­sel­la sa­ta­sel­la­kin

22.01.2024 15:20
Tilaajille
Umpihankihiihdon MM-kisojen kisakeskuksena toimii hotelli Pikku-Syöte – kisaan kannattaa harjoitella ajoissa ja ottaa huomioon kisassa käytettävät varusteet

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­so­jen ki­sa­kes­kuk­se­na toimii hotelli Pik­ku-Syö­te – kisaan kan­nat­taa har­joi­tel­la ajoissa ja ottaa huo­mioon kisassa käy­tet­tä­vät va­rus­teet

19.01.2024 12:00
Tilaajille
On tarpeellisia uudistuksia tehty – lapsilisä kuuluu kaikille ja on tervetulotoivotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On tar­peel­li­sia uu­dis­tuk­sia tehty – lap­si­li­sä kuuluu kai­kil­le ja on ter­ve­tu­lo­toi­vo­tus

18.01.2024 15:03 1
Tilaajille
Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n viimeinen toimintavuosi käynnistyi: koko toimintakenttä etujärjestöineen on lakkaamassa – "Kiitos arvokkaasta veteraanityössä mukana olemisesta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry:n vii­mei­nen toi­min­ta­vuo­si käyn­nis­tyi: koko toi­min­ta­kent­tä etu­jär­jes­töi­neen on lak­kaa­mas­sa – "Kiitos ar­vok­kaas­ta ve­te­raa­ni­työs­sä mukana ole­mi­ses­ta"

13.01.2024 11:00
Tilaajille
Pirinkankaan kämpästä Pojankämpäksi ja siitä Metsämuseoksi – muistoja kämppäelämästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­rin­kan­kaan käm­päs­tä Po­jan­käm­päk­si ja siitä Met­sä­mu­seok­si – muis­to­ja kämp­pä­elä­mäs­tä

29.12.2023 09:00
Tilaajille
Mihin luonnossa eläneet suomalaiset ovat tarvinneet tonttuja? Yliluonnollisia tarinoita on kerrottu hyvästä syystä

Mihin luon­nos­sa eläneet suo­ma­lai­set ovat tar­vin­neet tont­tu­ja? Yli­luon­nol­li­sia ta­ri­noi­ta on ker­rot­tu hyvästä syystä

26.12.2023 08:00
Tilaajille
Suomalaisissa joululauluissa ollaan nälkäisiä, orpoja ja yksinäisiä – jokin niissä koskettaa myös nykyihmisiä

Suo­ma­lai­sis­sa jou­lu­lau­luis­sa ollaan näl­käi­siä, orpoja ja yk­si­näi­siä – jokin niissä kos­ket­taa myös ny­ky­ih­mi­siä

23.12.2023 15:00
Tilaajille
Yli 4000 ihmistä joutui evakkoon Pudasjärveltä, kun Lapin sodan alussa pelättiin Neuvostoliiton miehitystä

Yli 4000 ihmistä joutui evak­koon Pu­das­jär­vel­tä, kun Lapin sodan alussa pe­lät­tiin Neu­vos­to­lii­ton mie­hi­tys­tä

18.12.2023 15:00
Tilaajille
Myllypirtti on ollut monena – ensin Pasi hankki ja kunnosti perinteisen seurantalon, sitten tallensi talon historiaa kansien väliin

Myl­ly­pirt­ti on ollut monena – ensin Pasi hankki ja kun­nos­ti pe­rin­tei­sen seu­ran­ta­lon, sitten tal­len­si talon his­to­riaa kansien väliin

15.12.2023 12:00
Tilaajille
Itsenäisyyden merkitys yhdistää suomalaisia ja siksi moni vastaa samalla tavalla sitä koskevaan kysymykseen
Pääkirjoitus

It­se­näi­syy­den mer­ki­tys yh­dis­tää suo­ma­lai­sia ja siksi moni vastaa samalla tavalla sitä kos­ke­vaan ky­sy­myk­seen

13.12.2023 10:56
Tilaajille