VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Historia
Kuukausi
Suomen markka vaihdettiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mielessäsi euron kuudella?

Suomen markka vaih­det­tiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mie­les­sä­si euron kuu­del­la?

16.01.2022 13:00
Tilaajille
Pakkorokotukset laajennettiin Pudasjärvelle, ja poliisi kiersi talosta taloon – Viimeinen isorokkoepidemia innosti äärioikeistonkin tarttumaan tilaisuuteen

Pak­ko­ro­ko­tuk­set laa­jen­net­tiin Pu­das­jär­vel­le, ja poliisi kiersi talosta taloon – Vii­mei­nen iso­rok­ko­epi­de­mia innosti ää­ri­oi­keis­ton­kin tart­tu­maan ti­lai­suu­teen

15.01.2022 16:01
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta ja Pudasjärveltä tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 08:00
Tilaajille
Veteraanijärjestöt koolla Taivalkoskella – Pohjois-Pohjanmaan alueelle perustettiin Oulussa veteraaniperinneyhdistys.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt koolla Tai­val­kos­kel­la – Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­le pe­rus­tet­tiin Oulussa ve­te­raa­ni­pe­rin­neyh­dis­tys.

08.01.2022 15:15
Puukot ja hiilihangot heiluivat Pudasjärvellä kuusijuhlassa, kun Eepi Juttula ja Väinö Körkkö saapuivat juopuneina räyhäämään

Puukot ja hii­li­han­got hei­lui­vat Pu­das­jär­vel­lä kuu­si­juh­las­sa, kun Eepi Juttula ja Väinö Körkkö saa­pui­vat juo­pu­nei­na räy­hää­mään

23.12.2021 17:05
Tilaajille
Vanhemmat
Joululla on rikas ja pitkä historia –  Nykyinen joulun henki ja tarina syntyi osaltaan myös Charles Dickensin 19. joulukuuta 1843 julkaistusta Joulukertomuksesta
Pääkirjoitus

Jou­lul­la on rikas ja pitkä his­to­ria – Ny­kyi­nen joulun henki ja tarina syntyi osal­taan myös Charles Dic­ken­sin 19. jou­lu­kuu­ta 1843 jul­kais­tus­ta Jou­lu­ker­to­muk­ses­ta

22.12.2021 07:20
Näin vietettiin joulua vuosisatoja sitten – Pohjois-Pohjanmaan museon joulu voi olla viimeinen nykytiloissa

Näin vie­tet­tiin joulua vuo­si­sa­to­ja sitten – Poh­jois-Poh­jan­maan museon joulu voi olla vii­mei­nen ny­ky­ti­lois­sa

21.12.2021 08:00
Tilaajille
Veteraanijärjestöt loppusuoralla – Perinnetyöhön kutsutaan laajalla rintamalla

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt lop­pu­suo­ral­la – Pe­rin­ne­työ­hön kut­su­taan laa­jal­la rin­ta­mal­la

06.12.2021 16:38
Tilaajille
Koillismaalaisten ajatuksia itsenäisyydestä – ”Muistelkaamme itsenäisyytemme mahdollistaneiden sukupolvien tarinoita, kirjoittakaamme niitä ylös ja kertokaamme niistä seuraaville polville”

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 07:00
Tilaajille
Väinö Nyman sivalsi Svantte Viirrettiä puukolla, ja sitten hän tarttui koivuhalkoon – Itsenäisyyspäivän aatto riistäytyi Pudasjärvellä riehumiseksi 85 vuotta sitten, kun työmiesten lauantaita juhlistettiin sahtipäniköiden äärellä

Väinö Nyman sivalsi Svantte Viir­ret­tiä puu­kol­la, ja sitten hän tarttui koi­vu­hal­koon – It­se­näi­syys­päi­vän aatto riis­täy­tyi Pu­das­jär­vel­lä rie­hu­mi­sek­si 85 vuotta sitten, kun työ­mies­ten lauan­tai­ta juh­lis­tet­tiin sah­ti­pä­ni­köi­den äärellä

05.12.2021 04:01
Tilaajille
Arkistosta: Syötteen ufojen salaisuus selvisi, kertoi Atte Särkelä joulukuussa 2019

Ar­kis­tos­ta: Syöt­teen ufojen sa­lai­suus sel­vi­si, kertoi Atte Särkelä jou­lu­kuus­sa 2019

17.11.2021 18:01
Tilaajille
Poliisi iski pimeässä talvi-illassa ompeluseuroihin – Suurrikollisen takaa-ajo päättyi pidätykseen Sarakylässä Sattulan pirtissä helmikuussa 1937

Poliisi iski pi­meäs­sä tal­vi-il­las­sa om­pe­luseu­roi­hin – ­Suur­ri­kol­li­sen ta­kaa-ajo päättyi pi­dä­tyk­seen Sa­ra­ky­läs­sä Sat­tu­lan pir­tis­sä hel­mi­kuus­sa 1937

31.10.2021 08:00
Tilaajille
Muistoja Osaran aukeilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­ja Osaran au­keil­ta

30.10.2021 20:08
Tilaajille
Tietäjien tai taikojen mailla – Pohjoinen on kuvattu kautta historian pelottavaksi ja uhkaavaksi paikaksi, jossa tarjotaan tuoppi kyykäärmeitä juotavaksi tai noidutaan piru rattaille

Tie­tä­jien tai tai­ko­jen mailla – Poh­joi­nen on kuvattu kautta his­to­rian pe­lot­ta­vak­si ja uh­kaa­vak­si pai­kak­si, jossa tar­jo­taan tuoppi kyy­käär­mei­tä juo­ta­vak­si tai noi­du­taan piru rat­tail­le

24.10.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liu­ku-ku­mi­ken­kiä ja te­ry­lee­niä – "Jo syk­syl­lä oli ha­vain­to­ja, että kaup­poi­hin oli il­mes­ty­nyt uusi ku­mi­ken­kä­mal­li. Kenkä poik­ke­si täy­del­li­ses­ti edel­tä­jis­tään rus­keis­ta Pek­ka-ken­gis­tä sekä vielä enemmän fi­la­de­raa­li­sen kaupan kaynnin yh­tey­des­sä Neu­vos­to­lii­tos­ta tuo­duis­ta muo­vi­ken­gis­tä"

24.10.2021 04:00
Nimismies selvitteli 1930-luvulla salakaatoja: "Pudasjärven sydänmaat ovat niin laajoja, että niissä oli salakaatajien helppo valtion sarvipäitä jahdata ilman suurtakaan virkavallan riskiä"

Ni­mis­mies sel­vit­te­li 1930-lu­vul­la sa­la­kaa­to­ja: "Pu­das­jär­ven sy­dän­maat ovat niin laa­jo­ja, että niissä oli sa­la­kaa­ta­jien helppo valtion sar­vi­päi­tä jahdata ilman suur­ta­kaan vir­ka­val­lan riskiä"

23.10.2021 08:00
Tilaajille
Kenttäradan dokumentoija Raimo Salo tekee nyt elokuvaa kämppäemännistä – "Nuorelta naiselta vaadittiin rohkeutta mennä karskien miesten joukkoon"

Kent­tä­ra­dan do­ku­men­toi­ja Raimo Salo tekee nyt elo­ku­vaa kämp­pä­emän­nis­tä – "Nuo­rel­ta nai­sel­ta vaa­dit­tiin roh­keut­ta mennä kars­kien miesten jouk­koon"

18.10.2021 09:00
Tilaajille
Villa Hannalan ostanut pudasjärveläinen Martti Haapala suomii oululaista päätöksentekoa: "Päätöksentekokulttuuri on hukassa ja hallintojärjestelmä valuvikainen"

Villa Han­na­lan ostanut pu­das­jär­ve­läi­nen Martti Haapala suomii ou­lu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa: "Pää­tök­sen­te­ko­kult­tuu­ri on hukassa ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mä va­lu­vi­kai­nen"

18.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelainen Erkki Moilanen, 96, latoi tuossa halot kuivumaan – "Kun kylälle menee ja saa jutella ihmisten kans, se paljon piristää ja virkistää"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Erkki Moi­la­nen, 96, latoi tuossa halot kui­vu­maan – "Kun kylälle menee ja saa jutella ih­mis­ten kans, se paljon pi­ris­tää ja vir­kis­tää"

11.10.2021 19:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Diabetesneuvonnassa mitattiin muun muassa verensokeria ja annettiin tietoja oikeasta ruokavaliosta.

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Dia­be­tes­neu­von­nas­sa mi­tat­tiin muun muassa ve­ren­so­ke­ria ja an­net­tiin tietoja oi­keas­ta ruo­ka­va­lios­ta.

10.10.2021 19:48