Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tapahtumat
Viimeisin 24 tuntia
Vanhustenviikolla iästä tehdään numero – Pudasjärvellä on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa ja toimintaa

Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Männyntaimia nykittiin ja tienpientareita raivattiin – syksyn viimeiset isot suviseuratalkoot kokosivat kaksisataa henkeä Pudasjärven lentokentälle

Män­nyn­tai­mia ny­kit­tiin ja tien­pien­ta­rei­ta rai­vat­tiin – syksyn vii­mei­set isot su­vi­seu­ra­tal­koot ko­ko­si­vat kak­si­sa­taa henkeä Pu­das­jär­ven len­to­ken­täl­le

17.09.2023 12:21
Tilaajille
Huippukymppi on kestävyysjuoksijoiden kiirastuli, jossa noustaan viimeisillä voimilla Iso-Syötteen tunturin huipulle

Huip­pu­kymp­pi on kes­tä­vyys­juok­si­joi­den kii­ras­tu­li, jossa nous­taan vii­mei­sil­lä voi­mil­la Iso-Syöt­teen tun­tu­rin hui­pul­le

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Kauppa kävi ja sienet kiinnostivat – Luppovesi palaa -tapahtuma liikutti Syötteellä matkailijoita ja paikallisia metsässä ja asvaltilla

Kauppa kävi ja sienet kiin­nos­ti­vat – Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma lii­kut­ti Syöt­teel­lä mat­kai­li­joi­ta ja pai­kal­li­sia met­säs­sä ja as­val­til­la

04.09.2023 14:00
Tilaajille
Sateesta huolimatta kokko syttyi ja paloi komeasti Syötteen Luppovedellä iltatapahtumassa

Sa­tees­ta huo­li­mat­ta kokko syttyi ja paloi ko­meas­ti Syöt­teen Lup­po­ve­del­lä il­ta­ta­pah­tu­mas­sa

04.09.2023 11:18
Tilaajille
Truck Weekend järjestetään Iso-Syötteellä neljättä kertaa – järjestäjät ovat valmistautuneet suureen kävijämäärään

Truck Weekend jär­jes­te­tään Iso-Syöt­teel­lä nel­jät­tä kertaa – jär­jes­tä­jät ovat val­mis­tau­tu­neet suureen kä­vi­jä­mää­rään

03.09.2023 12:00
Tilaajille
Maailman lavoilta tunnettu Jyrki Anttila konsertoi Iso-Syötteen Lumiareenalla – "Yleisö voi konsertin aikana palata nostalgisesti ajassa taaksepäin"

Maail­man la­voil­ta tun­net­tu Jyrki Anttila kon­ser­toi Iso-Syöt­teen Lu­mi­aree­nal­la – "Yleisö voi kon­ser­tin aikana palata nos­tal­gi­ses­ti ajassa taak­se­päin"

02.09.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Luppovesi palaa -tapahtuma levittäytyy eri puolille Syötettä tulevana lauantaina – tarjolla ohjelmaa ja toimintaa koko perheelle

Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma le­vit­täy­tyy eri puo­lil­le Syö­tet­tä tu­le­va­na lauan­tai­na – tar­jol­la oh­jel­maa ja toi­min­taa koko per­heel­le

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Veden, tulen ja valon juhlaa – Venetsialaiset houkuttelivat jälleen juhlakansaa Jyrkkäkoskelle

Veden, tulen ja valon juhlaa – Ve­net­sia­lai­set hou­kut­te­li­vat jälleen juh­la­kan­saa Jyrk­kä­kos­kel­le

28.08.2023 18:00
Tilaajille
Pirttipäivässä nisu vaihtui suussa sulavaan vaniljaviineriin – näistä aiheista pudasjärveläiset juttelevat kahvittelun lomassa

Pirt­ti­päi­väs­sä nisu vaihtui suussa su­la­vaan va­nil­ja­vii­ne­riin – näistä ai­heis­ta pu­das­jär­ve­läi­set jut­te­le­vat kah­vit­te­lun lomassa

25.08.2023 14:53
Tilaajille
Venetsialaisia juhlitaan lauantaina Jyrkkäkosken huvikeskuksella – kesäkausi päättyy ilotulitukseen

Ve­net­sia­lai­sia juh­li­taan lauan­tai­na Jyrk­kä­kos­ken hu­vi­kes­kuk­sel­la – ke­sä­kau­si päättyy ilo­tu­li­tuk­seen

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Perjantaina vietetään Pirttipäivää Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtillä – tarjolla nisukahvia, taidetta, musiikkia ja taikatemppuja

Per­jan­tai­na vie­te­tään Pirt­ti­päi­vää Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus Pir­til­lä – tar­jol­la ni­su­kah­via, tai­det­ta, mu­siik­kia ja tai­ka­temp­pu­ja

23.08.2023 15:00
Tilaajille
Vattumarkkinoiden puheet ja ohjelma melkein kylän omin voimin – Kansanedustaja Oinas-Panuma tutustui sukujuuriinsa Sarakylässä

Vat­tu­mark­ki­noi­den puheet ja ohjelma melkein kylän omin voimin – Kan­san­edus­ta­ja Oi­nas-Pa­nu­ma tu­tus­tui su­ku­juu­riin­sa Sa­ra­ky­läs­sä

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Järjestäjät, torikauppiaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sarakylän Vattumarkkinat!

Jär­jes­tä­jät, to­ri­kaup­piaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­nat!

21.08.2023 12:24
Tilaajille
Kouvan kalastuskunta palkittiin Sarakylän Vattumarkkinoilla – Tunnustusta talkooinnosta ja Karhulan kunnostamisesta

Kouvan ka­las­tus­kun­ta pal­kit­tiin Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­noil­la – Tun­nus­tus­ta tal­koo­in­nos­ta ja Kar­hu­lan kun­nos­ta­mi­ses­ta

20.08.2023 13:37
Tilaajille
Yhteisvastuun Nuorten ilta kutsuu Pirtille – Luvassa ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä Elias Kaskisen konsertti suorana lähetyksenä

Yh­teis­vas­tuun Nuorten ilta kutsuu Pir­til­le – Luvassa oh­jel­maa lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä Elias Kas­ki­sen kon­sert­ti suorana lä­he­tyk­se­nä

17.08.2023 18:00
Tilaajille
Vattumarkkinoilla perinteistä kuivalihavelliä ja Sarakylän kansakoulun satavuotista historiaa – Pudasjärven Sarakylän vattumarkkinat järjestetään viikonloppuna jo 33. kertaa

Vat­tu­mark­ki­noil­la pe­rin­teis­tä kui­va­li­ha­vel­liä ja Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun sa­ta­vuo­tis­ta his­to­riaa – Pu­das­jär­ven Sa­ra­ky­län vat­tu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na jo 33. kertaa

14.08.2023 12:06
Tilaajille
Loisto Festareiden kävijämäärä kasvoi – Pudasjärven Jongun festarit niittävät mainetta esiintyjien keskuudessa

Loisto Fes­ta­rei­den kä­vi­jä­mää­rä kasvoi – Pu­das­jär­ven Jongun fes­ta­rit niit­tä­vät mai­net­ta esiin­ty­jien kes­kuu­des­sa

08.08.2023 18:00
Tilaajille