Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Matkailu
Kuukausi
Iijoen Taiteilijat silmiä hivelevällä matkalla Tromssassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iijoen Tai­tei­li­jat silmiä hi­ve­le­väl­lä mat­kal­la Troms­sas­sa

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Sokkoretkeläiset eivät tiedä matkansa kohdetta – Kuljettajamme Antti ajeli aluksi hämäysmutkia kunnes auton nokka tasaantui
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sok­ko­ret­ke­läi­set eivät tiedä mat­kan­sa koh­det­ta – Kul­jet­ta­jam­me Antti ajeli aluksi hä­mäys­mut­kia kunnes auton nokka ta­saan­tui

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

17.09.2023 21:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­toyh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syötteen talvikausi lähenee kovaa vauhtia ruska-ajan kiireen keskellä – viime viikonloppuna kävijämäärä ylsi kesäkauden ennätyslukemiin

Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen tal­vi­kau­si lähenee kovaa vauhtia rus­ka-ajan kiireen kes­kel­lä – viime vii­kon­lop­pu­na kä­vi­jä­mää­rä ylsi ke­sä­kau­den en­nä­tys­lu­ke­miin

15.09.2023 05:00
Tilaajille
"Harvinaista jopa maailman mittakaavassa" – Lapin matkailun kasvu jatkuu hurjana: tulevan talven lennoilla 1,6 miljoonaa matkustajapaikkaa

"Har­vi­nais­ta jopa maail­man mit­ta­kaa­vas­sa" – Lapin mat­kai­lun kasvu jatkuu hur­ja­na: tulevan talven len­noil­la 1,6 mil­joo­naa mat­kus­ta­ja­paik­kaa

14.09.2023 13:10
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa on vilkkainta heinäkuussa – neljässä vuodenajassa on potentiaalia, jota voitaisiin valjastaa lisää matkailualalla
Pääkirjoitus

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa on vilk­kain­ta hei­nä­kuus­sa – nel­jäs­sä vuo­de­na­jas­sa on po­ten­tiaa­lia, jota voi­tai­siin val­jas­taa lisää mat­kai­lua­lal­la

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto edelleen kymmenen suosituimman listalla – luontokeskuksen uudistukset vilkastuttivat alkuvuotta

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to edel­leen kym­me­nen suo­si­tuim­man lis­tal­la – luon­to­kes­kuk­sen uu­dis­tuk­set vil­kas­tut­ti­vat al­ku­vuot­ta

08.09.2023 12:00
Tilaajille
Syötteellä Pärjä Ski Bistro uudistuu jokaiseksi talvisesongiksi – uusimman remontin jäljiltä uudessa keittiössä aletaan valmistaa artesaanipizzoja

Syöt­teel­lä Pärjä Ski Bistro uu­dis­tuu jo­kai­sek­si tal­vi­se­son­gik­si – uu­sim­man re­mon­tin jäl­jil­tä uudessa keit­tiös­sä aletaan val­mis­taa ar­te­saa­ni­piz­zo­ja

02.09.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärven nuorisotoimi matkasi nuorisovaihtoon Itävallan Innsbrockiin – nuoria leirille osallistui neljästä eri maasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven nuo­ri­so­toi­mi matkasi nuo­ri­so­vaih­toon Itä­val­lan Innsb­roc­kiin – nuoria lei­ril­le osal­lis­tui nel­jäs­tä eri maasta

31.08.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Luppovesi palaa -tapahtuma levittäytyy eri puolille Syötettä tulevana lauantaina – tarjolla ohjelmaa ja toimintaa koko perheelle

Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma le­vit­täy­tyy eri puo­lil­le Syö­tet­tä tu­le­va­na lauan­tai­na – tar­jol­la oh­jel­maa ja toi­min­taa koko per­heel­le

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Rovaniemeltä pääsee talvella lentämällä Tromssaan – Finnair aloittaa lennot joulukuun alussa

Ro­va­nie­mel­tä pääsee tal­vel­la len­tä­mäl­lä Troms­saan – Finnair aloit­taa lennot jou­lu­kuun alussa

26.08.2023 12:00
Tilaajille
Missä matkailuajoneuvolla saa oikein yöpyä? Otimme selvää asiantuntijalta: "Usein ostetaan kallis matkailuauto ja mietitään, mihin päästäisiin mahdollisimman halvalla parkkiin"

Missä mat­kai­lua­jo­neu­vol­la saa oikein yöpyä? Otimme selvää asian­tun­ti­jal­ta: "Usein os­te­taan kallis mat­kai­luau­to ja mie­ti­tään, mihin pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man hal­val­la park­kiin"

25.08.2023 12:45
Tilaajille
Metsähallitus julkaisi Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman: sisältää toimenpidelinjauksia muun muassa valtion monikäyttömetsien metsänhoitoon ja hakkuumääriin

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si Poh­jois-Poh­jan­maan luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man: si­säl­tää toi­men­pi­de­lin­jauk­sia muun muassa valtion mo­ni­käyt­tö­met­sien met­sän­hoi­toon ja hak­kuu­mää­riin

25.08.2023 09:00
Tilaajille
Kuusamosta voi lentää ensi talvena toiseenkin uuteen kohteeseen Keski-Euroopassa – reittilennot aloitetaan helmikuussa

Kuu­sa­mos­ta voi lentää ensi talvena toi­seen­kin uuteen koh­tee­seen Kes­ki-Eu­roo­pas­sa – reit­ti­len­not aloi­te­taan hel­mi­kuus­sa

25.08.2023 06:00
Tilaajille
Uusia tontteja tulossa Syötteen luontokeskuksen läheisyyteen – Metsähallituksen tonttikauppa on hidastunut huippuvuosista

Uusia tont­te­ja tulossa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen – Met­sä­hal­li­tuk­sen tont­ti­kaup­pa on hi­das­tu­nut huip­pu­vuo­sis­ta

23.08.2023 11:45
Tilaajille
Pudasjärven kylillä on paljon hienoja ja turvallisia asuinpaikkoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven kylillä on paljon hienoja ja tur­val­li­sia asuin­paik­ko­ja

12.08.2023 09:00
Tilaajille
Perinnepäivä ihastutti – Adele ja Karel saapuivat Syötteen kansallispuiston Rytivaaraan Prahasta saakka

Pe­rin­ne­päi­vä ihas­tut­ti – Adele ja Karel saa­pui­vat Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton Ry­ti­vaa­raan Pra­has­ta saakka

07.08.2023 12:00
Tilaajille
Matkailuideoita Pudasjärvellä – muut haluavat tulla kokemaan, miten me paikalliset täällä Suomessa elämme
Kolumni

Mat­kai­lui­deoi­ta Pu­das­jär­vel­lä – muut ha­lua­vat tulla ko­ke­maan, miten me pai­kal­li­set täällä Suo­mes­sa elämme

02.08.2023 05:00
Tilaajille