Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginvaltuusto
Viikko
Kaupunki pyrkii kirkastamaan viestintäänsä – tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti netin verkkosivulla

Kau­pun­ki pyrkii kir­kas­ta­maan vies­tin­tään­sä – ­tie­dot­teet jul­kais­taan pää­sään­töi­ses­ti netin verk­ko­si­vul­la

21.03.2023 07:03 1
Tilaajille
Nivankankaan uskotaan houkuttelevan asukkaita – kaupunginvaltuustossa myös kritiikkiä hankkeesta: "Alueella tulee ottaa huomioon, että se on porojen muuttoaluetta"

Ni­van­kan­kaan us­ko­taan hou­kut­te­le­van asuk­kai­ta – kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa myös kri­tiik­kiä hank­kees­ta: "A­lueel­la tulee ottaa huo­mioon, että se on porojen muut­toa­luet­ta"

20.03.2023 13:45
Tilaajille
Nikujärven ja Pelttarin yksityisteille avustusta – Kaupungin halutaan osallistuvan Pyöriäniementien kunnossapitoon

Ni­ku­jär­ven ja Pelt­ta­rin yk­si­tyis­teil­le avus­tus­ta – Kau­pun­gin ha­lu­taan osal­lis­tu­van Pyö­riä­nie­men­tien kun­nos­sa­pi­toon

20.03.2023 09:15
Tilaajille
Kunniamerkit Kellolammelle ja Heikkilälle

Kun­nia­mer­kit Kel­lo­lam­mel­le ja Heik­ki­läl­le

17.03.2023 22:08
Pudasjärven kaupunginvaltuusto koolla torstaina Pohjantähdessä – käsittelyssä kaavoitusta ja avustuspäätöksiä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to koolla tors­tai­na Poh­jan­täh­des­sä – kä­sit­te­lys­sä kaa­voi­tus­ta ja avus­tus­pää­tök­siä

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven valtuuston vanhin näyttää esimerkkiä eikä jättänyt yhtään kokousta väliin – Erkki Honkasen valtuustoura alkoi puoli vuosisataa sitten

Pu­das­jär­ven val­tuus­ton vanhin näyttää esi­merk­kiä eikä jät­tä­nyt yhtään ko­kous­ta väliin – Erkki Hon­ka­sen val­tuus­to­ura alkoi puoli vuo­si­sa­taa sitten

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Kokousinto kohdallaan – Työllistetyin luottamushenkilö osallistui viime vuonna 47:ään kaupungin toimielimen kokoukseen

Ko­kous­in­to koh­dal­laan – Työl­lis­te­tyin luot­ta­mus­hen­ki­lö osal­lis­tui viime vuonna 47:ään kau­pun­gin toi­mi­eli­men ko­kouk­seen

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Hallintojohtajaksi valitun Henri Pätsin puhe valtuustolle.

Hal­lin­to­joh­ta­jak­si valitun Henri Pätsin puhe val­tuus­tol­le.

07.01.2023 19:41
Henri Pätsin valinta hallintojohtajaksi Pudasjärven kaupunginvaltuustossa

Henri Pätsin valinta hal­lin­to­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

07.01.2023 19:28

Si­vis­tys­toi­mel­la ja tek­ni­sel­lä yh­teen­sä mil­joo­nan li­sä­mää­rä­ra­ha­tar­ve – val­tuus­to hy­väk­syi yli­tyk­set

19.12.2022 12:15
Tilaajille
Tiukka talouskuri jatkuu Pudasjärvellä – Hyvinvointialueen perustaminen vie pois puolet budjetista, investointeja tehdään 3-4 miljoonalla vuosittain

Tiukka ta­lous­ku­ri jatkuu Pu­das­jär­vel­lä – Hy­vin­voin­ti­alueen pe­rus­ta­mi­nen vie pois puolet bud­je­tis­ta, in­ves­toin­te­ja tehdään 3-4 mil­joo­nal­la vuo­sit­tain

19.12.2022 12:00
Tilaajille
Valtuusto keskusteli pakolaisista – " Miten voidaan olla ottamatta vastaan äitejä ja lapsia, jotka joutuisivat muuten venäläisten käsiin"

Val­tuus­to kes­kus­te­li pa­ko­lai­sis­ta – " Miten voidaan olla ot­ta­mat­ta vastaan äitejä ja lapsia, jotka jou­tui­si­vat muuten ve­nä­läis­ten käsiin"

16.12.2022 17:45 2
Tilaajille
Perussuomalaiset vastustivat tuulivoimaa valtuustossa – kaksi tuulivoimakaavaa laadinnassa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vas­tus­ti­vat tuu­li­voi­maa val­tuus­tos­sa – kaksi tuu­li­voi­ma­kaa­vaa laa­din­nas­sa

16.12.2022 15:16 1
Tilaajille
Synttärisankareita ja Turpeista muistettiin valtuustossa – hallintojohtajalle viimeinen valtuuston kokous

Synt­tä­ri­san­ka­rei­ta ja Tur­peis­ta muis­tet­tiin val­tuus­tos­sa – ­hal­lin­to­joh­ta­jal­le vii­mei­nen val­tuus­ton kokous

16.12.2022 13:53
Henri Pätsi äänestettiin Pudasjärven hallintojohtajaksi – "Hienoa, että valintaprosessi oli Pudasjärvellä näin pitkä ja perinpohjainen haastatteluineen ja tehtävineen"

Henri Pätsi ää­nes­tet­tiin Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jak­si – "Hie­noa, että va­lin­ta­pro­ses­si oli Pu­das­jär­vel­lä näin pitkä ja pe­rin­poh­jai­nen haas­tat­te­lui­neen ja teh­tä­vi­neen"

07.01.2023 19:46 1
Tilaajille
Pudasjärven hallintojohtajan valinta torstaina valtuustossa

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta tors­tai­na val­tuus­tos­sa

15.12.2022 06:00
Sivistys ja koulutus maksaa, mutta se kannattaa – Koillismaan valtuustoissa keskustelua ammattikoulutuksen kustannuksista
Kolumni

Si­vis­tys ja kou­lu­tus maksaa, mutta se kan­nat­taa – Koil­lis­maan val­tuus­tois­sa kes­kus­te­lua am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta

18.11.2022 11:22
Tilaajille
Kyläturvallisuus ensisijaisena tulevien tukien kohteena – yhdistysten toivotaan harkitsevan tarvitsevatko tukea

Ky­lä­tur­val­li­suus en­si­si­jai­se­na tu­le­vien tukien koh­tee­na – yh­dis­tys­ten toi­vo­taan har­kit­se­van tar­vit­se­vat­ko tukea

14.11.2022 18:19
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille

Val­tuus­tos­sa aloite krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien alen­nuk­sel­le Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa

14.11.2022 11:38
Tilaajille