Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Yhteisöavustuksiin muutos: käytettävä vuoden aikana

Yh­tei­sö­avus­tuk­siin muutos: käy­tet­tä­vä vuoden aikana

15.11.2023 14:50
Tilaajille
Hyvinvointivaliokunta arvostelee kaupunkia salailusta – valmisteluaineisto kirjattu ei-julkiseksi ja valiokunnan esitykset ohitettu

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta ar­vos­te­lee kau­pun­kia sa­lai­lus­ta – ­val­mis­te­luai­neis­to kir­jat­tu ei-jul­ki­sek­si ja va­lio­kun­nan esi­tyk­set ohi­tet­tu

14.11.2023 21:17
Tilaajille
Vapauden liittolaiset vaihtoivat nimeään – valtuuston uusi ryhmä: Valtuutetut ilman puoluetta

Va­pau­den liit­to­lai­set vaih­toi­vat nimeään – val­tuus­ton uusi ryhmä: Val­tuu­te­tut ilman puo­luet­ta

14.11.2023 11:38
Tilaajille
Aloite: vakituinen asuminen helpommaksi kaavoituksessa

Aloite: va­ki­tui­nen asu­mi­nen hel­pom­mak­si kaa­voi­tuk­ses­sa

14.11.2023 11:37 1
Tilaajille
Kunnallisveroprosenttiin korotus Pudasjärvellä - veroprosentista äänestettiin kahteen kertaan

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tiin korotus Pu­das­jär­vel­lä - ve­ro­pro­sen­tis­ta ää­nes­tet­tiin kahteen kertaan

14.11.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto palkitsi Valtteri Ranuan urheilusuorituksestaan – MM-kultaa lyhytkasvuisten keihäänheitossa

Pu­das­jär­ven val­tuus­to pal­kit­si Valt­te­ri Ranuan ur­hei­lu­suo­ri­tuk­ses­taan – MM-kul­taa ly­hyt­kas­vuis­ten kei­hään­hei­tos­sa

13.11.2023 19:45
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään päättämään veroprosenteista ja kuulemaan taloustilanteesta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu tänään päät­tä­mään ve­ro­pro­sen­teis­ta ja kuu­le­maan ta­lous­ti­lan­tees­ta

13.11.2023 09:21 1
Tilaajille
Vanhemmat
Valtuustoaloite Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpanosta – valtuutettu Ari-Pekka Niemisen mukaan uusi malli lisäisi demokratiaa

Val­tuus­to­aloi­te Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­nos­ta – val­tuu­tet­tu Ari-Pek­ka Nie­mi­sen mukaan uusi malli lisäisi de­mo­kra­tiaa

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Christa van der Vegt sai maanantaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa muistamisia – varavaltuutettu otti onnittelut ilolla vastaan

Christa van der Vegt sai maa­nan­tai­ses­sa kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa muis­ta­mi­sia – va­ra­val­tuu­tet­tu otti on­nit­te­lut ilolla vastaan

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin talousnäkymät heikentyneet entisestään – "Pylväät ovat hypänneet taivaisiin"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lous­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet en­ti­ses­tään – "Pyl­väät ovat hy­pän­neet tai­vai­siin"

19.09.2023 16:00
Tilaajille
Sirkka Pankinaholle ero tarkastuslautakunnasta - tilalle valittiin Juho Kellolampi

Sirkka Pan­kin­ahol­le ero tar­kas­tus­lau­ta­kun­nas­ta - tilalle va­lit­tiin Juho Kel­lo­lam­pi

19.09.2023 09:58
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuutettu Paula Soronen siirtyi perussuomalaisista vapauden liittoon

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Paula Soronen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon

18.09.2023 16:36 1
Tilaajille
TE-palveluihin muutos vuodenvaihteessa: Oulu vastaa alueen työllisyyspalveluista – Pudasjärvelle jää lähipalveluita

TE-pal­ve­lui­hin muutos vuo­den­vaih­tees­sa: Oulu vastaa alueen työl­li­syys­pal­ve­luis­ta – Pu­das­jär­vel­le jää lä­hi­pal­ve­lui­ta

17.09.2023 08:00 1
Tilaajille
Valtuuston esityslista: puolen vuoden kuntatalouden tulos heikko – Pudasjärven kaupungille ennakoidaan alijäämää

Val­tuus­ton esi­tys­lis­ta: puolen vuoden kun­ta­ta­lou­den tulos heikko – Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le en­na­koi­daan ali­jää­mää

15.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Pudasjärven tilinpäätös on vielä ylijäämäinen – valtuustossa varoiteltiin tulevista laihoista vuosista

Pu­das­jär­ven ti­lin­pää­tös on vielä yli­jää­mäi­nen – val­tuus­tos­sa va­roi­tel­tiin tu­le­vis­ta lai­hois­ta vuo­sis­ta

13.06.2023 15:15
Tilaajille

Val­tuus­to vah­vis­ti Pu­das­jär­ven ope­tus­toi­men leik­kauk­set – Si­jais­ten palk­kaa­mis­ta ra­joi­te­taan 85 000 eu­rol­la, hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­sia pie­nen­ne­tään 97 500 eu­rol­la.

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Tuuliohjelma jääväten ja äänestäen – Ohjelma määrittelee edellytykset tuulivoiman rakentamiselle: " Lähihistoriassa ei ole näin suurta maankäyttöön verrattavaa asiaa. Lapsemme ja lastenlapsemme joutuvat näiden päätösten kanssa tekemisiin."

Tuu­li­oh­jel­ma jää­vä­ten ja ää­nes­täen – Ohjelma mää­rit­te­lee edel­ly­tyk­set tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­sel­le: " Lä­hi­his­to­rias­sa ei ole näin suurta maan­käyt­töön ver­rat­ta­vaa asiaa. Lap­sem­me ja las­ten­lap­sem­me jou­tu­vat näiden pää­tös­ten kanssa te­ke­mi­siin."

23.05.2023 19:00 2
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto teki valintoja – hallituksen puheenjohtajaksi  edelleen Vesa Riekki ja  varapuheenjohtajiksi Anni-Inkeri Törmänen ja Sirkka Pankinaho

Kau­pun­gin­val­tuus­to teki va­lin­to­ja – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si edel­leen Vesa Riekki ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ja Sirkka Pan­kin­aho

23.05.2023 16:15
Tilaajille
Kaupunki riipii säästöjä kokoon Pudasjärvellä – Kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia, säästölista paljastettiin valtuuston kokouksessa.

Kau­pun­ki riipii sääs­tö­jä kokoon Pu­das­jär­vel­lä – Kuluvan vuoden ta­lous­ar­vioon muu­tok­sia, sääs­tö­lis­ta pal­jas­tet­tiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

22.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaupunki pyrkii kirkastamaan viestintäänsä – tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti netin verkkosivulla

Kau­pun­ki pyrkii kir­kas­ta­maan vies­tin­tään­sä – ­tie­dot­teet jul­kais­taan pää­sään­töi­ses­ti netin verk­ko­si­vul­la

21.03.2023 07:03 1
Tilaajille