Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Pudasjärven kaupunginvaltuusto
Pudasjärven hallintoalamaiset pälyävät pönttöpuhujaa piippuhyllyltä, mutta voisiko tästä demokratian juhlasta viilata yleisöystävällisemmän lajin?
Kolumni

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­ala­mai­set pä­lyä­vät pönt­tö­pu­hu­jaa piip­pu­hyl­lyl­tä, mutta voisiko tästä de­mo­kra­tian juh­las­ta viilata ylei­sö­ys­tä­väl­li­sem­män lajin?

24.11.2021 07:04
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto päätti veroprosenteista: kaksi ryhmää tuloverovastahangassa, mutta mahdotonta kiinteistöveroesitystä ei kannattanut kukaan

Pu­das­jär­ven val­tuus­to päätti ve­rop­ro­sen­teis­ta: kaksi ryhmää tu­lo­ve­ro­vas­ta­han­gas­sa, mutta mah­do­ton­ta kiin­teis­tö­ve­ro­esi­tys­tä ei kan­nat­ta­nut kukaan

15.11.2021 18:44 1
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto sai äänestettyä ja keskusvaalilautakunta loputkin jäsenet

Pu­das­jär­ven val­tuus­to sai ää­nes­tet­tyä ja kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta lo­put­kin jäsenet

15.11.2021 18:04
Tilaajille
Missä me Pudasjärvellä olemme – "Nyt alkaa olla vähän pysähtymisen aika, onko esim asuntojen rakentamisessa, väljyys vai tiukkuus suunnitelmissa, halutaanko asua maaseudulla, eri kyläkulmilla"
Mielipidekirjoitus

Missä me Pu­das­jär­vel­lä olemme – "Nyt alkaa olla vähän py­säh­ty­mi­sen aika, onko esim asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, väljyys vai tiuk­kuus suun­ni­tel­mis­sa, ha­lu­taan­ko asua maa­seu­dul­la, eri ky­lä­kul­mil­la"

02.10.2021 05:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On luo­vut­ta­va hank­keis­ta, jotka eivät ole pa­kol­li­sia

11.09.2021 04:00
Pudasjärven valtuusto istui pitkällisen kokouksen torstaina keskustellen kuntastrategiasta ja tuulimyllyistä – Tykkyläinen: "strategia on huuhaata"

Pu­das­jär­ven val­tuus­to istui pit­käl­li­sen ko­kouk­sen tors­tai­na kes­kus­tel­len kun­ta­stra­te­gias­ta ja tuu­li­myl­lyis­tä – Tyk­ky­läi­nen: "st­ra­te­gia on huu­haa­ta"

21.06.2021 04:00
Tilaajille
Arkiston aarteet Iijokiseutu: Valtuuston kokous

Ar­kis­ton aarteet Ii­jo­ki­seu­tu: Val­tuus­ton kokous

19.06.2021 13:16
Tilaajille
Valtuusto uusi kasvonsa ja nuoreni – Hallituspaikkojen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee puheenjohtajistoon?

Val­tuus­to uusi kas­von­sa ja nuoreni – Hal­li­tus­paik­ko­jen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee pu­heen­joh­ta­jis­toon?

16.06.2021 12:07
Tilaajille
Pudasjärvellä siirrytään kahteen valiokuntaan – kaupunginvaltuusto keskusteli hiilineutraalisuudesta

Pu­das­jär­vel­lä siir­ry­tään kahteen va­lio­kun­taan – kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li hii­li­neut­raa­li­suu­des­ta

31.05.2021 04:00
Tilaajille

Val­tuu­te­tut jät­tä­neet te­ke­mät­tä si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sia – il­moi­tuk­sia ei enää perätä

30.05.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto kukitti palkittuja –Ekdahlille ero luottamustoimista, Alatalo tilalle.

Pu­das­jär­ven val­tuus­to kukitti pal­kit­tu­ja –Ek­dah­lil­le ero luot­ta­mus­toi­mis­ta, Alatalo ti­lal­le.

30.05.2021 08:00
Tilaajille
Vesa Riekki suosituin nuorisovaaleissa – nuoret äänestivät valtuuston Pudasjärvelle

Vesa Riekki suo­si­tuin nuo­ri­so­vaa­leis­sa – nuoret ää­nes­ti­vät val­tuus­ton Pu­das­jär­vel­le

29.05.2021 14:00
Tilaajille
Vaalipostia: Valtuuston puheenjohtajan mietteitä "talouden tasapainottamistoimenpiteet olisi pitänyt aloittaa aikaisemmassa vaiheessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan miet­tei­tä "ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­toi­men­pi­teet olisi pitänyt aloit­taa ai­kai­sem­mas­sa vai­hees­sa"

26.05.2021 16:22
Pudasjärven kuntavaalien ehdokaslistat paljastavat useita puolueesta toiseen siirtyneitä – näin ehdokkaat perustelevat liikkujaan

Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat pal­jas­ta­vat useita puo­luees­ta toiseen siir­ty­nei­tä – näin eh­dok­kaat pe­rus­te­le­vat liik­ku­jaan

05.05.2021 13:49
Tilaajille
Katso nimilistat: KD uutena puolueena kuntavaaleihin – perussuomalaiset saivat Pudasjärvellä kokoon suurimman ehdokaslistan

Katso ni­mi­lis­tat: KD uutena puo­luee­na kun­ta­vaa­lei­hin – pe­rus­suo­ma­lai­set saivat Pu­das­jär­vel­lä kokoon suu­rim­man eh­do­kas­lis­tan

05.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokaslistoja kootaan loppuun asti Pudasjärvellä – katso, millainen ehdokastilanne on nyt ja millä mielellä puolueet suuntaavat kohti vaaleja

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuustossa loikattiin ensimmäistä kertaa etänä – valtuustoaloitteista äänestettiin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa loi­kat­tiin en­sim­mäis­tä kertaa etänä – val­tuus­to­aloit­teis­ta ää­nes­tet­tiin

22.04.2021 19:06
Tilaajille
Naiset miehiä tunnollisempia päättäjiä Pudasjärvellä – luottamushenkilöiden osallistumisissa kokouksiin on ollut suuria eroja

Naiset miehiä tun­nol­li­sem­pia päät­tä­jiä Pu­das­jär­vel­lä – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den osal­lis­tu­mi­sis­sa ko­kouk­siin on ollut suuria eroja

08.04.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginvaltuutettu Auri Haataja eroaa kunnallisista luottamustoimistaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Auri Haataja eroaa kun­nal­li­sis­ta luot­ta­mus­toi­mis­taan

07.04.2021 10:55
Tilaajille
Valtuutettu Tykkyläisen testamentti: "Pitäkää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuu­tet­tu Tyk­ky­läi­sen tes­ta­ment­ti: "Pi­tä­kää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"

01.04.2021 11:44