Virantäyttö: Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Mainos: Iijokiseudun joulutarjous: Iijokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

Pudasjärven kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Sivistys ja koulutus maksaa, mutta se kannattaa – Koillismaan valtuustoissa keskustelua ammattikoulutuksen kustannuksista
Kolumni

Si­vis­tys ja kou­lu­tus maksaa, mutta se kan­nat­taa – Koil­lis­maan val­tuus­tois­sa kes­kus­te­lua am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta

18.11.2022 11:22
Tilaajille
Kyläturvallisuus ensisijaisena tulevien tukien kohteena – yhdistysten toivotaan harkitsevan tarvitsevatko tukea

Ky­lä­tur­val­li­suus en­si­si­jai­se­na tu­le­vien tukien koh­tee­na – yh­dis­tys­ten toi­vo­taan har­kit­se­van tar­vit­se­vat­ko tukea

14.11.2022 18:19
Tilaajille
OSAO:n koulutus jatkuu normaalisti edelleen – valtuusto saa selvityksen kaupungin ja oppilaitoksen sopimuksesta

OSAO:n kou­lu­tus jatkuu nor­maa­lis­ti edel­leen – val­tuus­to saa sel­vi­tyk­sen kau­pun­gin ja op­pi­lai­tok­sen so­pi­muk­ses­ta

14.11.2022 12:25
Tilaajille

Val­tuus­tos­sa aloite krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nien alen­nuk­sel­le Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa

14.11.2022 11:38
Tilaajille
Valtuustossa aloite OSAO Pudasjärven yksikön rahoittamisen lopettamisesta – A-P Nieminen: "kaupunki on maksanut OSAO:n alijäämiä 1,5 miljoonaa viiden vuoden aikana"

Val­tuus­tos­sa aloite OSAO Pu­das­jär­ven yksikön ra­hoit­ta­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta – A-P Nie­mi­nen: "kau­pun­ki on mak­sa­nut OSAO:n ali­jää­miä 1,5 mil­joo­naa viiden vuoden aikana"

11.11.2022 11:11
Tilaajille
Vanhemmat
Väyrysen siirtymisellä Vapauden liittoon ei vaikutusta luottamustehtäviin – päätös edustajan omissa käsissä

Väy­ry­sen siir­ty­mi­sel­lä Va­pau­den liit­toon ei vai­ku­tus­ta luot­ta­mus­teh­tä­viin – päätös edus­ta­jan omissa käsissä

03.11.2022 11:55
Tilaajille
Mirka Väyrynen liittyi uuteen puolueeseen – valittu myös kansanedustajaehdokkaaksi

Mirka Väy­ry­nen liittyi uuteen puo­luee­seen – valittu myös kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si

28.10.2022 15:09 2
Tilaajille
Mirka Väyrynen eroaa perussuomalaisista – jätti jo kesällä paikallisosaston puheenjohtajuuden

Mirka Väy­ry­nen eroaa pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta – jätti jo kesällä pai­kal­lis­osas­ton pu­heen­joh­ta­juu­den

28.10.2022 15:14 2
Tilaajille
Kunnallisveroprosentti putoaa reilusti Pudasjärvellä ja pudottaa kaupungin budjetin loppusummaa – soten kustannukset siirtyvät valtion veroihin

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti putoaa rei­lus­ti Pu­das­jär­vel­lä ja pu­dot­taa kau­pun­gin bud­je­tin lop­pu­sum­maa – soten kus­tan­nuk­set siir­ty­vät valtion ve­roi­hin

10.10.2022 16:10
Tilaajille

Opis­ke­li­jat otet­ta­va pa­rem­min huo­mioon Pu­das­jär­ven asun­to­mark­ki­noil­la

29.09.2022 09:00
Historian havinaa: valtuusto päätti vuodesta 2009 toimineen Oulunkaaren purkamisesta – kuntayhtymä järjesti 1,5 miljardin edestä palveluja

His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

27.09.2022 16:42
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin hallintojohtajan virka tulossa pian hakuun

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin hal­lin­to­joh­ta­jan virka tulossa pian hakuun

22.08.2022 11:09
Tilaajille
Kiinteistöt rasittavat taloutta – talouspäällikkö: "Ilman alaskirjausta oltaisiin selkeästi plussan puolella. Hyvä kuitenkin, että kiinteistöt pystyttiin alaskirjamaan nyt kokonaan"

Kiin­teis­töt ra­sit­ta­vat ta­lout­ta – ta­lous­pääl­lik­kö: "Ilman alas­kir­jaus­ta ol­tai­siin sel­keäs­ti plussan puo­lel­la. Hyvä kui­ten­kin, että kiin­teis­töt pys­tyt­tiin alas­kir­ja­maan nyt ko­ko­naan"

22.06.2022 04:01
Tilaajille
Valtuustoaloitteissa esitettiin tuulivoimatonta Pudasjärveä ja keskuspuistoa

Val­tuus­to­aloit­teis­sa esi­tet­tiin tuu­li­voi­ma­ton­ta Pu­das­jär­veä ja kes­kus­puis­toa

21.06.2022 16:08
Pudasjärvi päätti lähteä mukaan ateriapalvelyhtiöön – Hyvinvointialue järjestää koko alueen palvelut

Pu­das­jär­vi päätti lähteä mukaan ate­ria­pal­ve­lyh­tiöön – Hy­vin­voin­ti­alue jär­jes­tää koko alueen pal­ve­lut

01.06.2022 19:15
Tilaajille
Skuuttiparkki sai myötätuntoa valtuustolta – taloustilanne estää rakentamisen

Skuut­ti­park­ki sai myö­tä­tun­toa val­tuus­tol­ta – ta­lous­ti­lan­ne estää ra­ken­ta­mi­sen

01.06.2022 16:00
Tilaajille

Val­tuus­to hy­väk­syi Panuman ja Hau­ki­ojan yk­si­tyis­teil­le tukea

31.05.2022 16:42
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin selvitys valtuustolle: "Maahanmuuttotyö ja kotouttaminen  tavoitteellista ja sovittujen toiminnan seurantamittareiden perusteella ollut erittäin onnistunut"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sel­vi­tys val­tuus­tol­le: "Maa­han­muut­to­työ ja ko­tout­ta­mi­nen ta­voit­teel­lis­ta ja so­vit­tu­jen toi­min­nan seu­ran­ta­mit­ta­rei­den pe­rus­teel­la ollut erit­täin on­nis­tu­nut"

25.04.2022 23:57
Pudasjärvi myllää hallintoaan – Uusi päällikkötason virka tekeillä

Pu­das­jär­vi myllää hal­lin­toaan – Uusi pääl­lik­kö­ta­son virka te­keil­lä

19.04.2022 15:56 1
Tilaajille
Kokouspalkkion toivotaan houkuttelevan Pudasjärven nuoria vaikuttamaan – Vuosikustannukset arvioidaan laskettavan "satasissa tai ykköstonnuraisissa"

Ko­kous­palk­kion toi­vo­taan hou­kut­te­le­van Pu­das­jär­ven nuoria vai­kut­ta­maan – ­Vuo­si­kus­tan­nuk­set ar­vioi­daan las­ket­ta­van "sa­ta­sis­sa tai yk­kös­ton­nu­rai­sis­sa"

01.03.2022 16:21
Tilaajille