Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pudasjärven kaupunginvaltuusto
Pudasjärven kaupungin selvitys valtuustolle: "Maahanmuuttotyö ja kotouttaminen  tavoitteellista ja sovittujen toiminnan seurantamittareiden perusteella ollut erittäin onnistunut"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin sel­vi­tys val­tuus­tol­le: "Maa­han­muut­to­työ ja ko­tout­ta­mi­nen ta­voit­teel­lis­ta ja so­vit­tu­jen toi­min­nan seu­ran­ta­mit­ta­rei­den pe­rus­teel­la ollut erit­täin on­nis­tu­nut"

25.04.2022 23:57
Pudasjärvi myllää hallintoaan – Uusi päällikkötason virka tekeillä

Pu­das­jär­vi myllää hal­lin­toaan – Uusi pääl­lik­kö­ta­son virka te­keil­lä

19.04.2022 15:56 1
Tilaajille
Kokouspalkkion toivotaan houkuttelevan Pudasjärven nuoria vaikuttamaan – Vuosikustannukset arvioidaan laskettavan "satasissa tai ykköstonnuraisissa"

Ko­kous­palk­kion toi­vo­taan hou­kut­te­le­van Pu­das­jär­ven nuoria vai­kut­ta­maan – ­Vuo­si­kus­tan­nuk­set ar­vioi­daan las­ket­ta­van "sa­ta­sis­sa tai yk­kös­ton­nu­rai­sis­sa"

01.03.2022 16:21
Tilaajille
Perussuomalaiset yrittivät kaataa Kairan Kuidun laajentumisen mahdollistavien lainojen takaukset

Pe­rus­suo­ma­lai­set yrit­ti­vät kaataa Kairan Kuidun laa­jen­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­vien lai­no­jen ta­kauk­set

24.02.2022 20:16 2
Tilaajille
Heikki Erkkilä Pudasjärven kaupunginhallitukseen

Heikki Erkkilä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

24.02.2022 19:29
Tilaajille
Näin vaaleissa valituille luottamustoimet ovat maistuneet Pudasjärvellä – valiokunta korostuu poissaoloissa

Näin vaa­leis­sa va­li­tuil­le luot­ta­mus­toi­met ovat mais­tu­neet Pu­das­jär­vel­lä – va­lio­kun­ta ko­ros­tuu pois­sa­olois­sa

29.12.2021 08:02
Tilaajille
Seitsemällä äänestyksellä Pudasjärvelle uusi budjetti – kaupunginhallituksen esitykset voittivat pääosin keskustalaisten ja kokoomuksen äänin

Seit­se­mäl­lä ää­nes­tyk­sel­lä Pu­das­jär­vel­le uusi bud­jet­ti – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­set voit­ti­vat pääosin kes­kus­ta­lais­ten ja ko­koo­muk­sen äänin

15.12.2021 23:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto nuijii budjetin – suora verkkolähetys kello 16 alkaen

Pu­das­jär­ven val­tuus­to nuijii bud­je­tin – suora verk­ko­lä­he­tys kello 16 alkaen

15.12.2021 16:16
Pudasjärven valtasuhteet nitkahtivat, kun lääkärivaltuutettu sai tarpeekseen perussuomalaisista: “Ryhmässä esiintyy rokotevastaisuutta ja koronadenialismia” – PS:n paikallispomo kiistää denialismin, mutta osoittaa ymmärrystä rokotekriitikoille

Pu­das­jär­ven val­ta­suh­teet nit­kah­ti­vat, kun lää­kä­ri­val­tuu­tet­tu sai tar­peek­seen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta: “Ryh­mäs­sä esiin­tyy ro­ko­te­vas­tai­suut­ta ja ko­ro­na­de­nia­lis­mia” – PS:n pai­kal­lis­po­mo kiistää de­nia­lis­min, mutta osoit­taa ym­mär­rys­tä ro­ko­te­krii­ti­koil­le

10.12.2021 07:07
Tilaajille
Pudasjärven hallintoalamaiset pälyävät pönttöpuhujaa piippuhyllyltä, mutta voisiko tästä demokratian juhlasta viilata yleisöystävällisemmän lajin?
Kolumni

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­ala­mai­set pä­lyä­vät pönt­tö­pu­hu­jaa piip­pu­hyl­lyl­tä, mutta voisiko tästä de­mo­kra­tian juh­las­ta viilata ylei­sö­ys­tä­väl­li­sem­män lajin?

24.11.2021 07:04
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto päätti veroprosenteista: kaksi ryhmää tuloverovastahangassa, mutta mahdotonta kiinteistöveroesitystä ei kannattanut kukaan

Pu­das­jär­ven val­tuus­to päätti ve­rop­ro­sen­teis­ta: kaksi ryhmää tu­lo­ve­ro­vas­ta­han­gas­sa, mutta mah­do­ton­ta kiin­teis­tö­ve­ro­esi­tys­tä ei kan­nat­ta­nut kukaan

15.11.2021 18:44 1
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto sai äänestettyä ja keskusvaalilautakunta loputkin jäsenet

Pu­das­jär­ven val­tuus­to sai ää­nes­tet­tyä ja kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta lo­put­kin jäsenet

15.11.2021 18:04
Tilaajille
Missä me Pudasjärvellä olemme – "Nyt alkaa olla vähän pysähtymisen aika, onko esim asuntojen rakentamisessa, väljyys vai tiukkuus suunnitelmissa, halutaanko asua maaseudulla, eri kyläkulmilla"
Mielipidekirjoitus

Missä me Pu­das­jär­vel­lä olemme – "Nyt alkaa olla vähän py­säh­ty­mi­sen aika, onko esim asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, väljyys vai tiuk­kuus suun­ni­tel­mis­sa, ha­lu­taan­ko asua maa­seu­dul­la, eri ky­lä­kul­mil­la"

02.10.2021 05:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On luo­vut­ta­va hank­keis­ta, jotka eivät ole pa­kol­li­sia

11.09.2021 04:00
Pudasjärven valtuusto istui pitkällisen kokouksen torstaina keskustellen kuntastrategiasta ja tuulimyllyistä – Tykkyläinen: "strategia on huuhaata"

Pu­das­jär­ven val­tuus­to istui pit­käl­li­sen ko­kouk­sen tors­tai­na kes­kus­tel­len kun­ta­stra­te­gias­ta ja tuu­li­myl­lyis­tä – Tyk­ky­läi­nen: "st­ra­te­gia on huu­haa­ta"

21.06.2021 04:00
Tilaajille
Arkiston aarteet Iijokiseutu: Valtuuston kokous

Ar­kis­ton aarteet Ii­jo­ki­seu­tu: Val­tuus­ton kokous

19.06.2021 13:16
Tilaajille
Valtuusto uusi kasvonsa ja nuoreni – Hallituspaikkojen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee puheenjohtajistoon?

Val­tuus­to uusi kas­von­sa ja nuoreni – Hal­li­tus­paik­ko­jen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee pu­heen­joh­ta­jis­toon?

16.06.2021 12:07
Tilaajille
Pudasjärvellä siirrytään kahteen valiokuntaan – kaupunginvaltuusto keskusteli hiilineutraalisuudesta

Pu­das­jär­vel­lä siir­ry­tään kahteen va­lio­kun­taan – kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li hii­li­neut­raa­li­suu­des­ta

31.05.2021 04:00
Tilaajille

Val­tuu­te­tut jät­tä­neet te­ke­mät­tä si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sia – il­moi­tuk­sia ei enää perätä

30.05.2021 08:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto kukitti palkittuja –Ekdahlille ero luottamustoimista, Alatalo tilalle.

Pu­das­jär­ven val­tuus­to kukitti pal­kit­tu­ja –Ek­dah­lil­le ero luot­ta­mus­toi­mis­ta, Alatalo ti­lal­le.

30.05.2021 08:00
Tilaajille