Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven kaupunginvaltuusto

Val­tuus­to vah­vis­ti Pu­das­jär­ven ope­tus­toi­men leik­kauk­set – Si­jais­ten palk­kaa­mis­ta ra­joi­te­taan 85 000 eu­rol­la, hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­sia pie­nen­ne­tään 97 500 eu­rol­la.

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Tuuliohjelma jääväten ja äänestäen – Ohjelma määrittelee edellytykset tuulivoiman rakentamiselle: " Lähihistoriassa ei ole näin suurta maankäyttöön verrattavaa asiaa. Lapsemme ja lastenlapsemme joutuvat näiden päätösten kanssa tekemisiin."

Tuu­li­oh­jel­ma jää­vä­ten ja ää­nes­täen – Ohjelma mää­rit­te­lee edel­ly­tyk­set tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­sel­le: " Lä­hi­his­to­rias­sa ei ole näin suurta maan­käyt­töön ver­rat­ta­vaa asiaa. Lap­sem­me ja las­ten­lap­sem­me jou­tu­vat näiden pää­tös­ten kanssa te­ke­mi­siin."

23.05.2023 19:00 2
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto teki valintoja – hallituksen puheenjohtajaksi  edelleen Vesa Riekki ja  varapuheenjohtajiksi Anni-Inkeri Törmänen ja Sirkka Pankinaho

Kau­pun­gin­val­tuus­to teki va­lin­to­ja – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si edel­leen Vesa Riekki ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ja Sirkka Pan­kin­aho

23.05.2023 16:15
Tilaajille
Kaupunki riipii säästöjä kokoon Pudasjärvellä – Kuluvan vuoden talousarvioon muutoksia, säästölista paljastettiin valtuuston kokouksessa.

Kau­pun­ki riipii sääs­tö­jä kokoon Pu­das­jär­vel­lä – Kuluvan vuoden ta­lous­ar­vioon muu­tok­sia, sääs­tö­lis­ta pal­jas­tet­tiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa.

22.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaupunki pyrkii kirkastamaan viestintäänsä – tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti netin verkkosivulla

Kau­pun­ki pyrkii kir­kas­ta­maan vies­tin­tään­sä – ­tie­dot­teet jul­kais­taan pää­sään­töi­ses­ti netin verk­ko­si­vul­la

21.03.2023 07:03 1
Tilaajille
Nivankankaan uskotaan houkuttelevan asukkaita – kaupunginvaltuustossa myös kritiikkiä hankkeesta: "Alueella tulee ottaa huomioon, että se on porojen muuttoaluetta"

Ni­van­kan­kaan us­ko­taan hou­kut­te­le­van asuk­kai­ta – kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa myös kri­tiik­kiä hank­kees­ta: "A­lueel­la tulee ottaa huo­mioon, että se on porojen muut­toa­luet­ta"

20.03.2023 13:45
Tilaajille
Nikujärven ja Pelttarin yksityisteille avustusta – Kaupungin halutaan osallistuvan Pyöriäniementien kunnossapitoon

Ni­ku­jär­ven ja Pelt­ta­rin yk­si­tyis­teil­le avus­tus­ta – Kau­pun­gin ha­lu­taan osal­lis­tu­van Pyö­riä­nie­men­tien kun­nos­sa­pi­toon

20.03.2023 09:15
Tilaajille
Kunniamerkit Kellolammelle ja Heikkilälle

Kun­nia­mer­kit Kel­lo­lam­mel­le ja Heik­ki­läl­le

17.03.2023 22:08
Pudasjärven kaupunginvaltuusto koolla torstaina Pohjantähdessä – käsittelyssä kaavoitusta ja avustuspäätöksiä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­to koolla tors­tai­na Poh­jan­täh­des­sä – kä­sit­te­lys­sä kaa­voi­tus­ta ja avus­tus­pää­tök­siä

15.03.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven valtuuston vanhin näyttää esimerkkiä eikä jättänyt yhtään kokousta väliin – Erkki Honkasen valtuustoura alkoi puoli vuosisataa sitten

Pu­das­jär­ven val­tuus­ton vanhin näyttää esi­merk­kiä eikä jät­tä­nyt yhtään ko­kous­ta väliin – Erkki Hon­ka­sen val­tuus­to­ura alkoi puoli vuo­si­sa­taa sitten

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Kokousinto kohdallaan – Työllistetyin luottamushenkilö osallistui viime vuonna 47:ään kaupungin toimielimen kokoukseen

Ko­kous­in­to koh­dal­laan – Työl­lis­te­tyin luot­ta­mus­hen­ki­lö osal­lis­tui viime vuonna 47:ään kau­pun­gin toi­mi­eli­men ko­kouk­seen

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Hallintojohtajaksi valitun Henri Pätsin puhe valtuustolle.

Hal­lin­to­joh­ta­jak­si valitun Henri Pätsin puhe val­tuus­tol­le.

07.01.2023 19:41
Henri Pätsin valinta hallintojohtajaksi Pudasjärven kaupunginvaltuustossa

Henri Pätsin valinta hal­lin­to­joh­ta­jak­si Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

07.01.2023 19:28

Si­vis­tys­toi­mel­la ja tek­ni­sel­lä yh­teen­sä mil­joo­nan li­sä­mää­rä­ra­ha­tar­ve – val­tuus­to hy­väk­syi yli­tyk­set

19.12.2022 12:15
Tilaajille
Tiukka talouskuri jatkuu Pudasjärvellä – Hyvinvointialueen perustaminen vie pois puolet budjetista, investointeja tehdään 3-4 miljoonalla vuosittain

Tiukka ta­lous­ku­ri jatkuu Pu­das­jär­vel­lä – Hy­vin­voin­ti­alueen pe­rus­ta­mi­nen vie pois puolet bud­je­tis­ta, in­ves­toin­te­ja tehdään 3-4 mil­joo­nal­la vuo­sit­tain

19.12.2022 12:00
Tilaajille
Valtuusto keskusteli pakolaisista – " Miten voidaan olla ottamatta vastaan äitejä ja lapsia, jotka joutuisivat muuten venäläisten käsiin"

Val­tuus­to kes­kus­te­li pa­ko­lai­sis­ta – " Miten voidaan olla ot­ta­mat­ta vastaan äitejä ja lapsia, jotka jou­tui­si­vat muuten ve­nä­läis­ten käsiin"

16.12.2022 17:45 2
Tilaajille
Perussuomalaiset vastustivat tuulivoimaa valtuustossa – kaksi tuulivoimakaavaa laadinnassa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vas­tus­ti­vat tuu­li­voi­maa val­tuus­tos­sa – kaksi tuu­li­voi­ma­kaa­vaa laa­din­nas­sa

16.12.2022 15:16 1
Tilaajille
Synttärisankareita ja Turpeista muistettiin valtuustossa – hallintojohtajalle viimeinen valtuuston kokous

Synt­tä­ri­san­ka­rei­ta ja Tur­peis­ta muis­tet­tiin val­tuus­tos­sa – ­hal­lin­to­joh­ta­jal­le vii­mei­nen val­tuus­ton kokous

16.12.2022 13:53
Henri Pätsi äänestettiin Pudasjärven hallintojohtajaksi – "Hienoa, että valintaprosessi oli Pudasjärvellä näin pitkä ja perinpohjainen haastatteluineen ja tehtävineen"

Henri Pätsi ää­nes­tet­tiin Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jak­si – "Hie­noa, että va­lin­ta­pro­ses­si oli Pu­das­jär­vel­lä näin pitkä ja pe­rin­poh­jai­nen haas­tat­te­lui­neen ja teh­tä­vi­neen"

07.01.2023 19:46 1
Tilaajille
Pudasjärven hallintojohtajan valinta torstaina valtuustossa

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta tors­tai­na val­tuus­tos­sa

15.12.2022 06:00