Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Linnut
Lähetinseuranta paljastaa, että Pohjois-Suomen kotkien kohtalona on usein salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Lä­he­tin­seu­ran­ta pal­jas­taa, että Poh­jois-Suo­men kotkien koh­ta­lo­na on usein sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

10.02.2024 09:00
Tilaajille
Tiaiset runsaimpia pihalintuja – Pudasjärvellä Pihabongaukseen innostui 30 havainnoijaa

Tiaiset run­saim­pia pi­ha­lin­tu­ja – Pu­das­jär­vel­lä Pi­ha­bon­gauk­seen in­nos­tui 30 ha­vain­noi­jaa

29.01.2024 16:23
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

13.01.2024 15:00
Tilaajille
Merikotkien pesintä poronhoitoalueella notkahti, mutta syyt eivät ole tiedossa – maakotkan pesintä puolestaan onnistui hyvin

Me­ri­kot­kien pesintä po­ron­hoi­toa­lueel­la not­kah­ti, mutta syyt eivät ole tie­dos­sa – maa­kot­kan pesintä puo­les­taan on­nis­tui hyvin

20.12.2023 09:00
Tilaajille
Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka palokuntalaiset irroittivat linnun moottorisahalla

Nuori joutsen jäätyi kiinni – Katso kuinka pa­lo­kun­ta­lai­set ir­roit­ti­vat linnun moot­to­ri­sa­hal­la

27.10.2023 13:10
Tilaajille
"Aikuinen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pulassa, mutta ilmoituksia niistä tulee Lapin pelastuslaitokselle paljon

"Ai­kui­nen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pu­las­sa, mutta il­moi­tuk­sia niistä tulee Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le paljon

27.10.2023 05:00
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

21.10.2023 10:00
Tilaajille
Harvinainen pähkinähakki viihtyy Sarakylässä – runsaasti lintuhavaintoja Pudasjärvellä

Har­vi­nai­nen päh­ki­nä­hak­ki viihtyy Sa­ra­ky­läs­sä – run­saas­ti lin­tu­ha­vain­to­ja Pu­das­jär­vel­lä

04.10.2023 12:00 1
Tilaajille
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:53 1
Tilaajille
Lintuinfluenssa voi levitä Oulun seudulla vesilintujen ruokintapaikoilla tai muuttolintujen kokoontuessa – lokkien muutto etelään hidastaa leviämistä

Lin­tuinf­luens­sa voi levitä Oulun seu­dul­la ve­si­lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­koil­la tai muut­to­lin­tu­jen ko­koon­tues­sa – lokkien muutto etelään hi­das­taa le­viä­mis­tä

04.08.2023 14:14
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tuinf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

27.07.2023 08:45
Tilaajille
Eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Eläin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

23.07.2023 05:00
Tilaajille
Suomen runsaimpien lintulajien pesimäkannat ovat laskussa – uhanalainen pohjansirkku on yleistynyt Pudasjärvelläkin

Suomen run­saim­pien lin­tu­la­jien pe­si­mä­kan­nat ovat las­kus­sa – uha­na­lai­nen poh­jan­sirk­ku on yleis­ty­nyt Pu­das­jär­vel­lä­kin

06.07.2023 11:20
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

03.07.2023 16:36
Linnut ovat jälleen täällä – kuuntele videolta helmipöllön keväistä sointia

Linnut ovat jälleen täällä – kuun­te­le vi­deol­ta hel­mi­pöl­lön ke­väis­tä sointia

22.05.2023 18:00
Tilaajille
Helmipöllö puputtaa myöhäisiä soidinmenojaan

Hel­mi­pöl­lö pu­put­taa myö­häi­siä soi­din­me­no­jaan

22.05.2023 17:59
Tilaajille
Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pikaisesti, ehdit vielä ripustaa pihalle pari lisäpönttöä

Kaikki kolme pääskyä tulivat jo – Jos toimit pi­kai­ses­ti, ehdit vielä ri­pus­taa pihalle pari li­sä­pönt­töä

18.05.2023 18:00
Tilaajille
Metsähallitus tarkastaa vuosittain satoja metsojen soitimia – Myöhäinen kevät on vaikuttanut soidinmenojen ajankohtaan

Met­sä­hal­li­tus tar­kas­taa vuo­sit­tain satoja met­so­jen soi­ti­mia – Myö­häi­nen kevät on vai­kut­ta­nut soi­din­me­no­jen ajan­koh­taan

12.05.2023 14:17
Tilaajille
Lintujen ruokinnan voi hiljalleen päättää – Tornien taistossa Pudasjärvellä vain reilu 40 lajia: videolla parvi vihervarpusia saa yllättävän ruokavieraan

Lin­tu­jen ruo­kin­nan voi hil­jal­leen päättää – Tornien tais­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä vain reilu 40 lajia: vi­deol­la parvi vi­her­var­pu­sia saa yl­lät­tä­vän ruo­ka­vie­raan

09.05.2023 07:55
Tilaajille
Pudasjärveläiset osallistuivat innokkaasti telkänpönttötalkoisiin – pönttöjä alkaa ilmestyä seurantakartalle

Pu­das­jär­ve­läi­set osal­lis­tui­vat in­nok­kaas­ti tel­kän­pönt­tö­tal­koi­siin – pönt­tö­jä alkaa il­mes­tyä seu­ran­ta­kar­tal­le

07.05.2023 11:06
Tilaajille