Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sarakylä
Kuukausi
Sarakylässä vietetty nuortenilta oli ensimmäinen laatuaan – pitkät välimatkat voivat olla ongelma nuorten osallistumiselle

Sa­ra­ky­läs­sä vie­tet­ty nuor­ten­il­ta oli en­sim­mäi­nen laa­tuaan – pitkät vä­li­mat­kat voivat olla ongelma nuorten osal­lis­tu­mi­sel­le

27.11.2023 05:00
Tilaajille
Sarakylän hirsikoulu kestää vielä pitkään – hirsirakentaja ei yllättynyt kavuttuaan ensimmäistä kertaa satavuotiaan vintille

Sa­ra­ky­län hir­si­kou­lu kestää vielä pitkään – hir­si­ra­ken­ta­ja ei yl­lät­ty­nyt ka­vut­tuaan en­sim­mäis­tä kertaa sa­ta­vuo­tiaan vin­til­le

17.11.2023 09:50
Tilaajille
Sarakylän kansakoulun ensimmäiset rakennukset valmistuivat sata vuotta sitten – tällainen oli rakennuksen syntyhistoria

Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun en­sim­mäi­set ra­ken­nuk­set val­mis­tui­vat sata vuotta sitten – täl­lai­nen oli ra­ken­nuk­sen syn­ty­his­to­ria

17.11.2023 09:46
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus ja yksityiset kustantavat Jäkälävaaran–Mäntyjärven tien kunnossapidon – "Joskus kokeilimme hätätilassa käyttää kahta urakoijaa"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki, Met­sä­hal­li­tus ja yk­si­tyi­set kus­tan­ta­vat Jä­kä­lä­vaa­ran–­Män­ty­jär­ven tien kun­nos­sa­pi­don – "Joskus ko­kei­lim­me hä­tä­ti­las­sa käyttää kahta ura­koi­jaa"

07.11.2023 12:06
Tilaajille
Vanhemmat
Kuulemisissa tiukka aikataulu – kyläkoulu huolettaa, sen jatkolle esitettiin vankkoja perusteita Sarakylässä pidetyssä tilaisuudessa

Kuu­le­mi­sis­sa tiukka ai­ka­tau­lu – ky­lä­kou­lu huo­let­taa, sen jat­kol­le esi­tet­tiin vank­ko­ja pe­rus­tei­ta Sa­ra­ky­läs­sä pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa

12.09.2023 13:10
Tilaajille
Pudasjärvellä on käynnissä tie- ja siltatyömaita – Sarakyläntien pätkäkunnostus kestää parisen viikkoa

Pu­das­jär­vel­lä on käyn­nis­sä tie- ja sil­ta­työ­mai­ta – Sa­ra­ky­län­tien pät­kä­kun­nos­tus kestää parisen viikkoa

29.08.2023 15:00
Tilaajille
Vattumarkkinoiden puheet ja ohjelma melkein kylän omin voimin – Kansanedustaja Oinas-Panuma tutustui sukujuuriinsa Sarakylässä

Vat­tu­mark­ki­noi­den puheet ja ohjelma melkein kylän omin voimin – Kan­san­edus­ta­ja Oi­nas-Pa­nu­ma tu­tus­tui su­ku­juu­riin­sa Sa­ra­ky­läs­sä

21.08.2023 15:00
Tilaajille
Järjestäjät, torikauppiaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sarakylän Vattumarkkinat!

Jär­jes­tä­jät, to­ri­kaup­piaat ja yleisö yhtä mieltä: Olipa hyvät Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­nat!

21.08.2023 12:24
Tilaajille
Kouvan kalastuskunta palkittiin Sarakylän Vattumarkkinoilla – Tunnustusta talkooinnosta ja Karhulan kunnostamisesta

Kouvan ka­las­tus­kun­ta pal­kit­tiin Sa­ra­ky­län Vat­tu­mark­ki­noil­la – Tun­nus­tus­ta tal­koo­in­nos­ta ja Kar­hu­lan kun­nos­ta­mi­ses­ta

20.08.2023 13:37
Tilaajille
Vattumarkkinoilla perinteistä kuivalihavelliä ja Sarakylän kansakoulun satavuotista historiaa – Pudasjärven Sarakylän vattumarkkinat järjestetään viikonloppuna jo 33. kertaa

Vat­tu­mark­ki­noil­la pe­rin­teis­tä kui­va­li­ha­vel­liä ja Sa­ra­ky­län kan­sa­kou­lun sa­ta­vuo­tis­ta his­to­riaa – Pu­das­jär­ven Sa­ra­ky­län vat­tu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na jo 33. kertaa

14.08.2023 12:06
Tilaajille
Iltakahvila keräsi sarakyläläiset yhteen – "ei ole varmaan ikinä ollut näin paljon porukkaa mukana"

Il­ta­kah­vi­la keräsi sa­ra­ky­lä­läi­set yhteen – "ei ole varmaan ikinä ollut näin paljon po­ruk­kaa mukana"

24.07.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen ja Sarakylän kouluille valittiin määräaikaiset opettajat ensi lukuvuodelle

Syöt­teen ja Sa­ra­ky­län kou­luil­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­set opet­ta­jat ensi lu­ku­vuo­del­le

26.06.2023 18:00
Tilaajille
Öljyvahinko torjuttu pohjavesialueella Sarakylässä

Öl­jy­va­hin­ko tor­jut­tu poh­ja­ve­si­alueel­la Sa­ra­ky­läs­sä

13.06.2023 09:51
Tilaajille
Vesiosuuskunnan putkista on valunut sarajärveläisille pohjavettä jo puolen vuosisadan ajan alun hankaluuksista huolimatta

Ve­si­osuus­kun­nan put­kis­ta on valunut sa­ra­jär­ve­läi­sil­le poh­ja­vet­tä jo puolen vuo­si­sa­dan ajan alun han­ka­luuk­sis­ta huo­li­mat­ta

29.05.2023 11:09
Tilaajille
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku Sarakylässä

Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän sep­pe­leen­las­ku Sa­ra­ky­läs­sä

22.05.2023 11:28
Tilaajille
Pudasjärven Uolevinsuon tuulivoimahankkeessa vuokrasopimuksia valmiina Tuulialfa Oy:n kanssa

Pu­das­jär­ven Uo­le­vin­suon tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa vuok­ra­so­pi­muk­sia val­mii­na Tuu­li­al­fa Oy:n kanssa

15.05.2023 14:52
Tilaajille
Kupinavaaran tuulivoimahanke etenemässä Pudasjärven koilliskulmalla – Maanomistajat neuvotelleet yhdessä

Ku­pi­na­vaa­ran tuu­li­voi­ma­han­ke ete­ne­mäs­sä Pu­das­jär­ven koil­lis­kul­mal­la – Maan­omis­ta­jat neu­vo­tel­leet yhdessä

09.05.2023 05:00
Tilaajille
Uutena mahdollisuutena on saada rahaa yhdistysten hankkeiden valmisteluun – Kevät tuo virtaa Pudasjärven kylille

Uutena mah­dol­li­suu­te­na on saada rahaa yh­dis­tys­ten hank­kei­den val­mis­te­luun – Kevät tuo virtaa Pu­das­jär­ven kylille

27.03.2023 11:08
Tilaajille
Pudasjärveläisellä Esko Piipposella on jo liki 60 vuoden kokemus vaalilautakunnassa toimimisesta – Traktoreilla tuli väkeä äänestyspaikalle, ja kaikki odottivat hartaasti tuloksia

Pu­das­jär­ve­läi­sel­lä Esko Piip­po­sel­la on jo liki 60 vuoden kokemus vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­mi­ses­ta – T­rak­to­reil­la tuli väkeä ää­nes­tys­pai­kal­le, ja kaikki odot­ti­vat har­taas­ti tu­lok­sia

25.03.2023 15:00
Tilaajille