Vapepa: Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den et­sin­tä­par­tio har­joit­te­li Tai­val­kos­kel­la – näin syntyi Suomen vien­ti­tuot­teek­si­kin mai­nos­tet­tu am­bu­lans­si­vau­nu maas­to-olo­suh­tei­siin

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Vesi
Muista pitää putket ja mittarit lämpimänä kovilla pakkasilla – Pudasjärvellä jo muutamassa kiinteistössä vedentulo on lakannut jäätyneiden laitteistojen vuoksi

Muista pitää putket ja mit­ta­rit läm­pi­mä­nä kovilla pak­ka­sil­la – Pu­das­jär­vel­lä jo muu­ta­mas­sa kiin­teis­tös­sä ve­den­tu­lo on la­kan­nut jää­ty­nei­den lait­teis­to­jen vuoksi

03.01.2024 15:00
Tilaajille
Viinivaara-päätöksestä tullaan valittamaan – vedenotolle asetettu runsaasti rajoitteita

Vii­ni­vaa­ra-pää­tök­ses­tä tullaan va­lit­ta­maan – ve­den­otol­le ase­tet­tu run­saas­ti ra­joit­tei­ta

29.11.2023 05:00
Tilaajille
Viinivaara-tarinan juoni on pysynyt vuodesta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua
Pääkirjoitus

Vii­ni­vaa­ra-ta­ri­nan juoni on pysynyt vuo­des­ta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua

29.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Talousveden keittokehotus Pudasjärven Liekokylän vesiosuuskunnan vedenjakelualueella on päättynyt

Ta­lous­ve­den keit­to­ke­ho­tus Pu­das­jär­ven Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la on päät­ty­nyt

31.10.2023 15:43
Liekokylän ve­si­osuuskunnan alueel­la määräaikainen talousveden käyttökielto kloorauksen takia – sen jälkeen keittokehotus jatkuu

Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan alueel­la mää­rä­ai­kai­nen ta­lous­ve­den käyt­tö­kiel­to kloo­rauk­sen takia – sen jälkeen keit­to­ke­ho­tus jatkuu

28.09.2023 14:28
Talousveden keittokehotus toistaiseksi voimassa Pudasjärven Liekokylän vesiosuuskunnan vedenjakelualueella – vesinäyte ei täyttänyt juomaveden laatuvaatimuksia

Ta­lous­ve­den keit­to­ke­ho­tus tois­tai­sek­si voi­mas­sa Pu­das­jär­ven Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – ve­si­näy­te ei täyt­tä­nyt juo­ma­ve­den laa­tu­vaa­ti­muk­sia

17.08.2023 11:06
Pudasjärven Vesiosuuskunta rakentaa uuden vedenottamon Törrönkankaalle – näin suunnitelmista kertoo toukokuun alussa työnsä aloittanut toimitusjohtaja Pertti Sipola

Pu­das­jär­ven Ve­si­osuus­kun­ta ra­ken­taa uuden ve­den­ot­ta­mon Tör­rön­kan­kaal­le – näin suun­ni­tel­mis­ta kertoo tou­ko­kuun alussa työnsä aloit­ta­nut toi­mi­tus­joh­ta­ja Pertti Sipola

20.06.2023 05:00
Tilaajille
Vesi ympärillämme on elinehto ja siksi sitä pitää osata arvostaa
Pääkirjoitus

Vesi ym­pä­ril­läm­me on elin­eh­to ja siksi sitä pitää osata ar­vos­taa

14.06.2023 05:00
Tilaajille
Vesiosuuskunnan putkista on valunut sarajärveläisille pohjavettä jo puolen vuosisadan ajan alun hankaluuksista huolimatta

Ve­si­osuus­kun­nan put­kis­ta on valunut sa­ra­jär­ve­läi­sil­le poh­ja­vet­tä jo puolen vuo­si­sa­dan ajan alun han­ka­luuk­sis­ta huo­li­mat­ta

29.05.2023 11:09
Tilaajille
Professori Timo Muotka muistuttaa, että vesistöjen muutokset kasvavat merkittäviksi hitaasti – ja usein ne ensimmäisenä huomaa kalastaja

Pro­fes­so­ri Timo Muotka muis­tut­taa, että ve­sis­tö­jen muu­tok­set kas­va­vat mer­kit­tä­vik­si hi­taas­ti – ja usein ne en­sim­mäi­se­nä huomaa ka­las­ta­ja

28.05.2023 18:47
Tilaajille
Taipaleenharjussa osittainen vedenkäyttökielto – vedenottamon kaivoon päässyt pintavettä

Tai­pa­leen­har­jus­sa osit­tai­nen ve­den­käyt­tö­kiel­to – ve­den­ot­ta­mon kaivoon päässyt pin­ta­vet­tä

04.05.2023 11:35
Tunturipurojen raikkauteen ei voi luottaa, koska retkeilijätkin ulostavat minne sattuu – kaksi konkaria kertoo, miten he puhdistavat juomavetensä

Tun­tu­ri­pu­ro­jen raik­kau­teen ei voi luot­taa, koska ret­kei­li­jät­kin ulos­ta­vat minne sattuu – kaksi kon­ka­ria kertoo, miten he puh­dis­ta­vat juo­ma­ve­ten­sä

13.03.2023 08:30
Tilaajille
Syötteen vesihuoltolaitoksen taksoihin muutoksia toukokuun alusta lähtien

Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tok­sen tak­soi­hin muu­tok­sia tou­ko­kuun alusta lähtien

25.02.2023 12:00
Tilaajille
Kasvomaskit aiheuttivat tukoksen viemäriverkostossa – pieni hairahdus saattaa aiheuttaa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hinnassa

Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

19.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lisää velvoitteita vesihuoltoon, pienten vesilaitosten tulevaisuus huolena – digitalisaatiolla ja yhteistyöllä ongelmien kimppuun

Lisää vel­voit­tei­ta ve­si­huol­toon, pienten ve­si­lai­tos­ten tu­le­vai­suus huolena – di­gi­ta­li­saa­tiol­la ja yh­teis­työl­lä on­gel­mien kimp­puun

29.01.2021 06:00
Tilaajille
Vesihuoltohankkeelle koronajatkoa – ilmaisia koulutuksia tarjolla ja yhteishankintoja tekeillä

Ve­si­huol­to­hank­keel­le ko­ro­na­jat­koa – il­mai­sia kou­lu­tuk­sia tar­jol­la ja yh­teis­han­kin­to­ja te­keil­lä

10.12.2020 09:00
Tilaajille
Pian loppuseminaaria vaille valmista – Pudasjärven pienille vesihuoltolaitoksille apuja, koulutuksia ja yhteishankintoja

Pian lop­pu­se­mi­naa­ria vaille val­mis­ta – Pu­das­jär­ven pie­nil­le ve­si­huol­to­lai­tok­sil­le apuja, kou­lu­tuk­sia ja yh­teis­han­kin­to­ja

17.10.2020 09:00
Tilaajille
Hirvaskosken vesi osoittautui puhtaaksi – talousveden keittokehotus poistetaan

Hir­vas­kos­ken vesi osoit­tau­tui puh­taak­si – ta­lous­ve­den keit­to­ke­ho­tus pois­te­taan

26.08.2020 15:03
Luopumisen haikeutta – Pudasjärven Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja vaihtuu, kun Pekka jatkaa Paavon työtä

Luo­pu­mi­sen hai­keut­ta – Pu­das­jär­ven Ve­si­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu, kun Pekka jatkaa Paavon työtä

23.09.2019 09:00
Tilaajille