TAIVALKOSKI: Suuret muu­tok­set pu­hut­ta­vat Tai­val­kos­kel­la – kun­nas­sa kes­kus­tel­laan nyt etenkin Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiö Koil­lis­maa­kes­kuk­sen kun­nos­ta sekä kiin­teis­tös­sä si­jait­se­van ui­ma­hal­lin ja ho­tel­lin koh­ta­los­ta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI: Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

Uutiset

Pudasjärven yrityspalvelusetelit haussa – tarjolla tukea pienille ja keskisuurille yrityksille
Tilaajille

Pu­das­jär­ven yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lit haussa – tar­jol­la tukea pie­nil­le ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le

11:14

Me­lu­il­moi­tus ra­ken­nus­jät­teen murs­kaa­mi­ses­ta Ku­ra­nal­la

10:30
Tilaajille
Liike Nyt perusti paikallisyhdistyksen Pudasjärvelle – Kaisu Heikkinen puheenjohtaja

Liike Nyt perusti pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­vel­le – Kaisu Heik­ki­nen pu­heen­joh­ta­ja

07:30

Hau­ki­ojan yk­si­tyis­tiel­le avus­tus­ta pe­rus­pa­ran­nuk­seen

27.05.2022 19:30
Rahaa jaossa yritystoimintaa edistäviin tiehankkeisiin

Rahaa jaossa yri­tys­toi­min­taa edis­tä­viin tie­hank­kei­siin

27.05.2022 17:00
Tilaajille

Maa­han­muut­ta­jien yksikkö siirtyi uusiin ti­loi­hin

27.05.2022 16:30

Hul­ha­va­na­hon ase­ma­kaa­van muutos liik­keel­le

27.05.2022 13:00
Ei se kilpailu, vaan hyvä tunnelma ja fiilinki – kiihdytysajot on turvallinen paikka kokeilla, mihin oma kulkupeli pystyy

Ei se kil­pai­lu, vaan hyvä tun­nel­ma ja fii­lin­ki – kiih­dy­tys­ajot on tur­val­li­nen paikka ko­keil­la, mihin oma kul­ku­pe­li pystyy

27.05.2022 11:50
Tilaajille
Yhdistyksille maksuttomia tiloja kaupungilta – uusia tiloja löydetään eri puolilta Kurenalaa

Yh­dis­tyk­sil­le mak­sut­to­mia tiloja kau­pun­gil­ta – uusia tiloja löy­de­tään eri puo­lil­ta Ku­re­na­laa

27.05.2022 10:00
Tilaajille
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

Tuore kala on pa­rem­paa kuin karkki – nappaa tästä vinkit ka­la­reis­sul­le lasten kanssa

27.05.2022 10:00
Tilaajille
Metsien inventointi alkaa Pudasjärven alueella – mittauksia tehdään kesällä maastossa ja ilmasta

Metsien in­ven­toin­ti alkaa Pu­das­jär­ven alueel­la – mit­tauk­sia tehdään kesällä maas­tos­sa ja ilmasta

27.05.2022 09:13
Tilaajille

Ve­ne­paik­ko­ja vuok­rat­ta­va­na Pie­ta­ri­lan ran­nas­sa

27.05.2022 09:07
Jorma Kouva ehdolla keskustan puoluevaltuustoon

Jorma Kouva ehdolla kes­kus­tan puo­lue­val­tuus­toon

27.05.2022 08:35
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

27.05.2022 06:00
Tilaajille
Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa löytämään ratkaisun, oli kyse sitten Kela-hakemuksesta tai harrastuksen aloittamisesta – Pudasjärvelle 60 000 euroa avustusta toimintaan

Etsivä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä auttaa löy­tä­mään rat­kai­sun, oli kyse sitten Ke­la-ha­ke­muk­ses­ta tai har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta – Pu­das­jär­vel­le 60 000 euroa avus­tus­ta toi­min­taan

26.05.2022 12:01
Tilaajille
Ripeästi etenevä sähkövolkkari perheluokkaan – linjakkaampi versio sisaruksestaan

Ri­peäs­ti etenevä säh­kö­volk­ka­ri per­he­luok­kaan – lin­jak­kaam­pi versio si­sa­ruk­ses­taan

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Kevät piristää yhteistä toimintaa – tarjolla paljon tapahtumia ympäri Pudasjärveä

Kevät pi­ris­tää yh­teis­tä toi­min­taa – tar­jol­la paljon ta­pah­tu­mia ympäri Pu­das­jär­veä

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Ehdokkaat Hirsikampuksen apulaisrehtoriksi ja Pudasjärven kaupungin resurssipäällikköksi haastatteluun – katso nimet jutusta

Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

25.05.2022 14:12
Tilaajille
Suuret muutokset puhuttavat Taivalkoskella ­– kunnassa keskustellaan nyt etenkin Kiinteistöosakeyhtiö Koillismaakeskuksen kunnosta sekä kiinteistössä sijaitsevan uimahallin ja hotellin kohtalosta

Suuret muu­tok­set pu­hut­ta­vat Tai­val­kos­kel­la – kun­nas­sa kes­kus­tel­laan nyt etenkin Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiö Koil­lis­maa­kes­kuk­sen kun­nos­ta sekä kiin­teis­tös­sä si­jait­se­van ui­ma­hal­lin ja ho­tel­lin koh­ta­los­ta

25.05.2022 12:42
Tilaajille
Alkukimmoke uuteen harrastukseen? – Moottorisahataiteen saloihin voi tutustua taiteilija Kari Tykkyläisen opastuksella

Al­ku­kim­mo­ke uuteen har­ras­tuk­seen? – Moot­to­ri­sa­ha­tai­teen sa­loi­hin voi tu­tus­tua tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen opas­tuk­sel­la

25.05.2022 11:00
Tilaajille
Sotaharjoituksen paluumarssi Pudasjärven kautta – Ranuan- ja Puolangantiellä sotaväkeä loppuviikosta

So­ta­har­joi­tuk­sen pa­luu­mars­si Pu­das­jär­ven kautta – Ranuan- ja Puo­lan­gan­tiel­lä so­ta­vä­keä lop­pu­vii­kos­ta

25.05.2022 08:49
Ateriapalvelut siirtymässä uudelle yhtiölle –Hyvinvointialueen kaikki kunnat tulossa mukaan

Ate­ria­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä uudelle yh­tiöl­le –Hy­vin­voin­tia­lueen kaikki kunnat tulossa mukaan

25.05.2022 04:15
Tilaajille
Pudasjärvi sai uuden ennätystuloksen Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyssä

Pu­das­jär­vi sai uuden en­nä­tys­tu­lok­sen Suomen Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä

24.05.2022 17:00
Tilaajille
Vihreä valtaa alaa Pudasjärvellä – näin somasti hiirenkorvat aukeavat

Vihreä valtaa alaa Pu­das­jär­vel­lä – näin somasti hii­ren­kor­vat au­kea­vat

24.05.2022 15:03
Tilaajille
Arpeetin avajaistapahtuma jäi vaisuksi ­– suurin yllättäjä oli sää, joka vei eniten esitteitä esittelyteltoista

Ar­pee­tin ava­jais­ta­pah­tu­ma jäi vai­suk­si – suurin yl­lät­tä­jä oli sää, joka vei eniten esit­tei­tä esit­te­ly­tel­tois­ta

24.05.2022 11:00
Tilaajille
Raakkupuroja kunnostetaan Oulujoen ja Iijoen vesistöissä tänä kesänä – maanomistajat suhtautuvan kunnostustöihin myönteisesti

Raak­ku­pu­ro­ja kun­nos­te­taan Ou­lu­joen ja Iijoen ve­sis­töis­sä tänä kesänä – maan­omis­ta­jat suh­tau­tu­van kun­nos­tus­töi­hin myön­tei­ses­ti

24.05.2022 08:49
Tilaajille
Profin takoo ennätysmyyntiä vaikka rakennusala on tukalassa tilanteessa – toimitusjohtaja vakuuttaa, että yritys on edelleen pudasjärveläinen, vaikka omistus myytiin Ruotsiin

Profin takoo en­nä­tys­myyn­tiä vaikka ra­ken­nus­ala on tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja va­kuut­taa, että yritys on edel­leen pu­das­jär­ve­läi­nen, vaikka omistus myytiin Ruot­siin

24.05.2022 05:00
Tilaajille
Helatorstaina messu ja Elias Niemelän urkukonsertti Pudasjärven torilla

He­la­tors­tai­na messu ja Elias Nie­me­län ur­ku­kon­sert­ti Pu­das­jär­ven torilla

23.05.2022 15:40
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Katso ennen julkaisemattomia kuvia Kiestingistä jatkosodan ajalta – tunnistatko kuvassa esiintyviä henkilöitä?

Katso ennen jul­kai­se­mat­to­mia kuvia Kies­tin­gis­tä jat­ko­so­dan ajalta – tun­nis­tat­ko kuvassa esiin­ty­viä hen­ki­löi­tä?

22.05.2022 16:00
Tilaajille