Uutiset

Pudasjärven Urheilijoiden Heli Tolkkinen on nuorten MM-mitalisti, joka heitti keihästä lähes 65 metriä – Ura loppui kuitenkin varhain: "En olisi voinut heittää 30:tä metriä enempää"
Tilaajille

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Heli Tolk­ki­nen on nuorten MM-mi­ta­lis­ti, joka heitti kei­häs­tä lähes 65 metriä – Ura loppui kui­ten­kin var­hain: "En olisi voinut heittää 30:tä metriä enem­pää"

07:00
Pudasjärven kiinteistöverotulot kasvussa – Vuonna 2020 kaupunki verotti kiinteistöjä 2,3 miljoonalla eurolla

Pu­das­jär­ven kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot kas­vus­sa – Vuonna 2020 kau­pun­ki verotti kiin­teis­tö­jä 2,3 mil­joo­nal­la eurolla

06:00
Tilaajille
18 vuotta täyttävät saavat viranomaisilta syntymäpäiväkortin ja neuvon hankkia verkkopankkitunnus tai mobiilivarmenne

18 vuotta täyt­tä­vät saavat vi­ran­omaisil­ta syn­ty­mä­päi­vä­kor­tin ja neuvon hankkia verk­ko­pank­ki­tun­nus tai mo­bii­li­var­men­ne

21.01.2021 17:00
Tilaajille
Pudasjärven kyläneuvosto kokoontuu etänä helmikuussa – luvassa tietoisku tieavustusten uudistumisesta

Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu etänä hel­mi­kuus­sa – luvassa tie­to­is­ku tie­avus­tus­ten uu­dis­tu­mi­ses­ta

21.01.2021 16:20
Tilaajille
Näin Syötteen matkailumarkkinointi siirtyy entistä enemmän verkkoon – matkailualueen verkkosivua ollaan uudistamassa

Näin Syöt­teen mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti siirtyy entistä enemmän verk­koon – mat­kai­lu­alueen verk­ko­si­vua ollaan uu­dis­ta­mas­sa

21.01.2021 15:28
Tilaajille
Elokuvan kuvaukset alkavat ensi viikolla Kuusamossa – Kainuussa kuvausryhmän jäsenellä todettiin koronaviruksen brittimuunnos, 10 karanteenissa

Elo­ku­van ku­vauk­set alkavat ensi vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Kai­nuus­sa ku­vaus­ryh­män jä­se­nel­lä to­det­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos, 10 ka­ran­tee­nis­sa

21.01.2021 12:54
Tilaajille
THL: Suomessa 399 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 25 uutta tartuntaa, joista 18 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 399 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 uutta tar­tun­taa, joista 18 Oulussa

21.01.2021 12:47
Pudasjärven Hirsikartanon hoivakodin koronatartunnasta ei ole seurannut jatkotartuntoja

Pu­das­jär­ven Hir­si­kar­ta­non hoi­va­ko­din ko­ro­na­tar­tun­nas­ta ei ole seu­ran­nut jat­ko­tar­tun­to­ja

21.01.2021 11:09
"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Launonen tuntee Pohjois-Suomen paikat, jotka soveltuvat elokuva- ja tv-tuotantopaikoiksi

"Koko ajan on haku päällä" –Tapani Lau­no­nen tuntee Poh­jois-Suo­men paikat, jotka so­vel­tu­vat elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­koik­si

21.01.2021 11:00
Tilaajille
Pudasjärven Hyvän olon keskuksesta tuli kansanäänestyksessä Pirtti

Pu­das­jär­ven Hyvän olon kes­kuk­ses­ta tuli kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä Pirtti

21.01.2021 09:42
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

21.01.2021 08:56
Tammikuun lopun Pihabongauksessa tarkkaillaan taas talvilintuja – bongauksen tuloksista saadaan tietoa talvisen linnuston muutoksista

Tam­mi­kuun lopun Pi­ha­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan taas tal­vi­lin­tu­ja – bon­gauk­sen tu­lok­sis­ta saadaan tietoa tal­vi­sen lin­nus­ton muu­tok­sis­ta

21.01.2021 08:54
Tilaajille
Mistä johtui kansainvaellus Pudasjärven keskustassa vuonna 1995? – Tunnistatko itsesi kuvasta?

Mistä johtui kan­sain­vael­lus Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa vuonna 1995? – Tun­nis­tat­ko itsesi ku­vas­ta?

21.01.2021 08:53
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemukset Pudasjärven ja Puolangan rajamaille

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Pu­das­jär­ven ja Puo­lan­gan ra­ja­mail­le

20.01.2021 15:58
Tilaajille
Tuomas Sammelvuo -sali avautuu perjantaina lasten ja nuorten harrastustoimintaan – ylioppilaskirjoituksiin valmistava opetus lähiopetuksena

Tuomas Sam­mel­vuo -sali avautuu per­jan­tai­na lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan – yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va opetus lä­hi­ope­tuk­se­na

20.01.2021 15:56
Viime vuosi oli Suomessa ennätyslämmin – Pudasjärvelläkin vuoden keskilämpötila oli korkein ainakin 60 vuoteen

Viime vuosi oli Suo­mes­sa en­nä­tys­läm­min – Pu­das­jär­vel­lä­kin vuoden kes­ki­läm­pö­ti­la oli korkein ainakin 60 vuoteen

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Näyttely Pudasjärven kirjastossa – Näe kuvasta voimasi: "Kuvan avulla katsotaan itseä toisin, sitä kautta voimaudutaan hyväksymisen kautta"

Näyt­te­ly Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa – Näe kuvasta voi­ma­si: "Kuvan avulla kat­so­taan itseä toisin, sitä kautta voi­mau­du­taan hy­väk­sy­mi­sen kautta"

20.01.2021 14:00
Tilaajille
Oulun poliisi: Kolmikon epäillään varastaneen ison määrän aseita – ryhmä otettiin kiinni Itä-Suomesta

Oulun po­lii­si: Kol­mi­kon epäil­lään va­ras­ta­neen ison määrän aseita – ryhmä otet­tiin kiinni Itä-Suo­mes­ta

20.01.2021 13:57
Tilaajille
THL: Suomessa 444 uutta koronatartuntaa – Ouluun rekisteröitiin 13 uutta, muualla Pohjois-Pohjanmaalle lisäksi 7 tuoretta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 444 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun re­kis­te­röi­tiin 13 uutta, muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­le lisäksi 7 tuo­ret­ta tar­tun­taa

20.01.2021 12:00
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen koronatilanteesta: "Vielä ei ole aika löysätä rajoituksia"

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta: "Vielä ei ole aika löysätä ra­joi­tuk­sia"

20.01.2021 11:30
Tilaajille
Kiinteistökohtainen muovinkeräys alkamassa Pudasjärvellä – keräysastian saa ilmaiseksi Kiertokaarelta

Kiin­teis­tö­koh­tai­nen muo­vin­ke­räys al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä – ke­räys­as­tian saa il­mai­sek­si Kier­to­kaa­rel­ta

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Pudasjärven vaalilautakunnat valittu – he huolehtivat kuntavaalipäivän äänestyksen toimittamisesta

Pu­das­jär­ven vaa­li­lau­ta­kun­nat valittu – he huo­leh­ti­vat kun­ta­vaa­li­päi­vän ää­nes­tyk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta

20.01.2021 05:00
Tilaajille
Vaalikuume puolivälissä – Ehdokkaita on saatu jo kaikkien puolueiden listoille, mutta lisää etsitään

Vaa­li­kuu­me puo­li­vä­lis­sä – Eh­dok­kai­ta on saatu jo kaik­kien puo­luei­den lis­toil­le, mutta lisää et­si­tään

20.01.2021 04:00
Tilaajille
Tähtäimessä Pärjän-Kivarin alueen tuulivoimapuisto – myllyt voisivat pyöriä jo vuonna 2025

Täh­täi­mes­sä Pär­jän-Ki­va­rin alueen tuu­li­voi­ma­puis­to – myllyt voi­si­vat pyöriä jo vuonna 2025

19.01.2021 18:45
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Yksi henkilö loukkaantui vakavasti kuorma-auton ja henkilöauton törmäyksessä Pudasjärvellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti kuor­ma-au­ton ja hen­ki­lö­au­ton tör­mäyk­ses­sä Pu­das­jär­vel­lä

19.01.2021 15:16
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 22 uutta koronavirustartuntaa – Pudasjärvellä yksi uusi tartunta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Pu­das­jär­vel­lä yksi uusi tar­tun­ta

19.01.2021 12:07
Kierikkiä pidetään liian syrjäisenä – Erä- ja luontokulttuurimuseolle haetaan paikkaa Oulun keskustasta

Kie­rik­kiä pi­de­tään liian syr­jäi­se­nä – Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le haetaan paikkaa Oulun kes­kus­tas­ta

19.01.2021 07:00
Tilaajille
Tiedätkö, miten toimia, jos koira juoksee heikoille jäille tai tippuu jäihin? – Kurkkaa jutusta vinkit

Tie­dät­kö, miten toimia, jos koira juoksee hei­koil­le jäille tai tippuu jäihin? – Kurkkaa jutusta vinkit

19.01.2021 06:00
Tilaajille
Koronarokotukset käynnistyneet Pudasjärvellä – "Pyydämme kuntalaisilta malttia odottaa omaa rokotusvuoroaan"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet Pu­das­jär­vel­lä – "Pyy­däm­me kun­ta­lai­sil­ta malttia odottaa omaa ro­ko­tus­vuo­roaan"

18.01.2021 14:12
Tilaajille