Uutiset

Raportti suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksistä valmistui – Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä susikanta on liian pieni yleiseen metsästykseen
Tilaajille

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

09:11
Luvassa sadetta ja kovia tuulenpuuskia tiistaiksi – saderintama saapuu viimeistään yön aikana

Luvassa sadetta ja kovia tuu­len­puus­kia tiis­taik­si – sa­de­rin­ta­ma saapuu vii­meis­tään yön aikana

14.06.2021 18:03
Tilaajille
Pudasjärven perussuomalaisten Perttunen: "Äänestysprosentti oli näissä vaaleissa harmillisen alhainen"

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lais­ten Pert­tu­nen: "Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli näissä vaa­leis­sa har­mil­li­sen al­hai­nen"

14.06.2021 16:23
Tilaajille
Elävä Iijoki soutaa Jokijärveltä Kipinään – "Pandemia on nostanut kotimaisen luonnon tarjoamien elämysten merkitystä entisestään"

Elävä Iijoki soutaa Jo­ki­jär­vel­tä Ki­pi­nään – "Pan­de­mia on nos­ta­nut ko­ti­mai­sen luonnon tar­joa­mien elä­mys­ten mer­ki­tys­tä en­ti­ses­tään"

14.06.2021 13:21
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa urakoidaan reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi – Näköalatien-reitti Kettumaan kevennykseksi ja pitkospuut kolmilankkuisiksi

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa ura­koi­daan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja entistä ehom­mik­si – Nä­köa­la­tien-reit­ti Ket­tu­maan ke­ven­nyk­sek­si ja pit­kos­puut kol­mi­lank­kui­sik­si

14.06.2021 12:19
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 29 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi tartunta

THL: Suo­mes­sa todettu 29 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi tar­tun­ta

14.06.2021 12:07
Taivalkoskella valtuusto meni lähes kokonaan uusiksi: 12 uutta valtuutettua 23:sta – Hietala: "Vaihtuvuus on kova, mutta näinhän se pitää demokratiassa mennä"

Tai­val­kos­kel­la val­tuus­to meni lähes ko­ko­naan uu­sik­si: 12 uutta val­tuu­tet­tua 23:sta – Hie­ta­la: "Vaih­tu­vuus on kova, mutta näinhän se pitää de­mo­kra­tias­sa mennä"

14.06.2021 14:23
Tilaajille
Keskusta on Oulun vaalipiirin suurin puolue – katso kuntakohtaiset kannatusluvut ja äänestysprosentit tästä

Kes­kus­ta on Oulun vaa­li­pii­rin suurin puolue – katso kun­ta­koh­tai­set kan­na­tus­lu­vut ja ää­nes­tys­pro­sen­tit tästä

14.06.2021 11:09
Tilaajille
Vapepan vinkit: avaruuspeitto ja maastokartta metsään mukaan – viime kesänä eksyneitä oli ennätysmäärä

Vapepan vinkit: ava­ruus­peit­to ja maas­to­kart­ta metsään mukaan – viime kesänä ek­sy­nei­tä oli en­nä­tys­mää­rä

14.06.2021 11:06
Tilaajille

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23
Keskustalle ja pienpuolueille tappio, perussuomalaiset nousivat – katso ketkä pääsivät valtuustoon

Kes­kus­tal­le ja pien­puo­lueil­le tappio, pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat – katso ketkä pää­si­vät val­tuus­toon

14.06.2021 16:10
Tilaajille
Vaalihuoneistot sulkeutuivat – Pudasjärvellä äänestäjiä riitti viimeiseen minuuttiin

Vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tui­vat – Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­jiä riitti vii­mei­seen mi­nuut­tiin

13.06.2021 20:19
Tilaajille
Some-kampanjoinnin vahvistumisen pitäisi näkyä kuntavaaleissa erityisesti nuorten ehdokkaiden kohdalla

So­me-kam­pan­join­nin vah­vis­tu­mi­sen pitäisi näkyä kun­ta­vaa­leis­sa eri­tyi­ses­ti nuorten eh­dok­kai­den koh­dal­la

13.06.2021 15:39
Tilaajille
Seuraa vaaleja Iijokiseudun verkkosivuilla - Hetekylässä päivällä jo 60 käyttänyt äänioikeuttaan

Seuraa vaaleja Ii­jo­ki­seu­dun verk­ko­si­vuil­la - He­te­ky­läs­sä päi­väl­lä jo 60 käyt­tä­nyt ää­ni­oi­keut­taan

13.06.2021 15:23
Tilaajille
Mistä tekemistä kesälomalla? Katso kooste Pudasjärven virkistystoiminnasta

Mistä te­ke­mis­tä ke­sä­lo­mal­la? Katso kooste Pu­das­jär­ven vir­kis­tys­toi­min­nas­ta

13.06.2021 08:00
Tilaajille
Jos tuskailet ehdokasvalintaa, et ole ainoa – Lue tutkijan vinkit eksyneelle äänestäjälle tai katso, miten muut päättävät

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 22:24
Tilaajille
Viime hetken vinkit uurnille: näin äänestät turvallisesti vaalipäivänä – "Äänestyksessä riskit ovat pienemmät kuin normaalissa ruokakauppa-asioinnissa"

Viime hetken vinkit uur­nil­le: näin ää­nes­tät tur­val­li­ses­ti vaa­li­päi­vä­nä – "Ää­nes­tyk­ses­sä riskit ovat pie­nem­mät kuin nor­maa­lis­sa ruo­ka­kaup­pa-asioin­nis­sa"

12.06.2021 22:20
Tilaajille
Maastopalo levisi puolen hehtaarin alueelle Pudasjärvellä – alueella oli tehty kulotustöitä edellisellä viikolla

Maas­to­pa­lo levisi puolen heh­taa­rin alueel­le Pu­das­jär­vel­lä – alueel­la oli tehty ku­lo­tus­töi­tä edel­li­sel­lä vii­kol­la

12.06.2021 19:40
17- ja 13-vuotiaat syötekyläläiset Jesse ja Tuomas Pyykkönen luovat Legoista autenttisia ja toimivia ajoneuvojen pienoismalleja – tilaustöistä suosituimpia ovat olleet Syötteeltäkin tutut rinnekoneet

17- ja 13-vuo­tiaat syö­te­ky­lä­läi­set Jesse ja Tuomas Pyyk­kö­nen luovat Le­gois­ta au­tent­ti­sia ja toi­mi­via ajo­neu­vo­jen pie­nois­mal­le­ja – ti­laus­töis­tä suo­si­tuim­pia ovat olleet Syöt­teel­tä­kin tutut rin­ne­ko­neet

12.06.2021 08:00
Tilaajille
Metsäpalojen riski on nyt erityisen suuri maan pohjoisosassa – Nopeasti leviävien palojen riski on viikonloppuna erityisen suuri Koillismaalla

Met­sä­pa­lo­jen riski on nyt eri­tyi­sen suuri maan poh­jois­osas­sa – No­peas­ti le­viä­vien palojen riski on vii­kon­lop­pu­na eri­tyi­sen suuri Koil­lis­maal­la

11.06.2021 15:36
Tilaajille
Lintuvedet ja perinnebiotoopit odottavat hoitoa – Kysyimme, miten Helmi-ohjelma etenee

Lin­tu­ve­det ja pe­rin­ne­bio­too­pit odot­ta­vat hoitoa – Ky­syim­me, miten Hel­mi-oh­jel­ma etenee

11.06.2021 15:00
Tilaajille
Koululaiset kesätöissä metsissä: puuntaimien istutuksessa valtion mailla

Kou­lu­lai­set ke­sä­töis­sä met­sis­sä: puun­tai­mien is­tu­tuk­ses­sa valtion mailla

11.06.2021 13:05
Tilaajille
THL: Suomessa 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa 7 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa 7 uutta tar­tun­taa

11.06.2021 12:18
Pudasjärvellä rokotusvuorossa jo kaikki yli 16-vuotiaat – ylilääkäri huolissaan: "nuorten rokotekattavuus näyttää jäävän alhaiseksi"

Pu­das­jär­vel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa jo kaikki yli 16-vuo­tiaat – yli­lää­kä­ri huo­lis­saan: "nuor­ten ro­ko­te­kat­ta­vuus näyttää jäävän al­hai­sek­si"

11.06.2021 11:16
Liikenteessä loukkaantuu tuhansia vuosittain – Pohjois-Pohjanmaalla vammautumisriski suurin Pudasjärvellä

Lii­ken­tees­sä louk­kaan­tuu tu­han­sia vuo­sit­tain – Poh­jois-Poh­jan­maal­la vam­mau­tu­mis­ris­ki suurin Pu­das­jär­vel­lä

11.06.2021 11:00
Tilaajille
Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Oulaisten ja Vihannin välillä, sen jälkeen pudasjärveläinen Jarmo Häyrysen oli vaarannettava oma henkensä ­– "Kaikki tuntui tapahtuvan kuin hidastetulla filmillä"

Vastaan tullut auto suistui kaiteen yli ojaan Ou­lais­ten ja Vi­han­nin vä­lil­lä, sen jälkeen pu­das­jär­ve­läi­nen Jarmo Häy­ry­sen oli vaa­ran­net­ta­va oma hen­ken­sä – "Kaikki tuntui ta­pah­tu­van kuin hi­das­te­tul­la fil­mil­lä"

11.06.2021 09:57
Tilaajille
Pakettiauto syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Oulun ja Pudasjärven välillä

Pa­ket­ti­au­to syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Oulun ja Pu­das­jär­ven välillä

11.06.2021 09:53
Nuorille oma kesäpaku: "Kuin pyörillä liikkuva nuorisotila"

Nuo­ril­le oma ke­sä­pa­ku: "Kuin pyö­ril­lä liik­ku­va nuo­ri­so­ti­la"

11.06.2021 09:41
Tilaajille
Uusi huijausohjelma vaanii nyt suomalaisten rahoja – ”Flubot” leviää Android-laitteisiin tekstiviestien välityksellä

Uusi hui­jaus­oh­jel­ma vaanii nyt suo­ma­lais­ten rahoja – ”F­lu­bot” leviää And­roid-lait­tei­siin teks­ti­vies­tien vä­li­tyk­sel­lä

10.06.2021 19:00
Sinilevätilanne on yhä rauhallinen, järvillä ja merialueilla yksittäisiä sinilevähavaintoja

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on yhä rau­hal­li­nen, jär­vil­lä ja me­ri­alueil­la yk­sit­täi­siä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

10.06.2021 19:00
Tilaajille