Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Uutiset

Arpet Oy varmisti kaupungin urakoilla töitä ja mahdollisti kasvun
Tilaajille

Arpet Oy var­mis­ti kau­pun­gin ura­koil­la töitä ja mah­dol­lis­ti kasvun

08:50
Kaupunki kilpailutti urakat pieninä kokonaisuuksina –Mahdollisuus myös pienemmille yrittäjille, katso kuka urakoi missäkin

Kau­pun­ki kil­pai­lut­ti urakat pieninä ko­ko­nai­suuk­si­na –Mah­dol­li­suus myös pie­nem­mil­le yrit­tä­jil­le, katso kuka urakoi mis­sä­kin

10:43
Tilaajille
Hirvaskosken koululaiset kovimpia lukemaan – Pudis lukee! -kampanja innosti tarttumaan kirjaan

Hir­vas­kos­ken kou­lu­lai­set ko­vim­pia lu­ke­maan – Pudis lukee! -kam­pan­ja innosti tart­tu­maan kirjaan

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Pudasjärvellä maakunnan suurin työttömyysaste –  työttömiä työnhakijoita oli kuukauden vaihtuessa 521

Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan suurin työt­tö­myys­as­te –  työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli kuu­kau­den vaih­tues­sa 521

20.02.2024 16:15
Tilaajille
Niina Impiö lähti Taivalkoskelta ylioppilaana ja palasi yli 20 vuoden jälkeen sivistystoimenjohtajaksi : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla annettavaa sivistystoimelle"

Niina Impiö lähti Tai­val­kos­kel­ta yli­op­pi­laa­na ja palasi yli 20 vuoden jälkeen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla an­net­ta­vaa si­vis­tys­toi­mel­le"

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Opettajien lomautukset siirtynevät syksyyn – OAJ:n valitus hallinto-oikeuden käsittelyssä

Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

20.02.2024 12:41
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 12:00
Tilaajille
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 10:52
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku on alkanut

Pe­rus­ope­tuk­sen jäl­keis­ten kou­lu­tus­ten yh­teis­ha­ku on alkanut

20.02.2024 09:00
Tilaajille
Pudasjärven varavaltuutettu Mauno Ruokankaalle ero luottamustehtävästä

Pu­das­jär­ven va­ra­val­tuu­tet­tu Mauno Ruo­kan­kaal­le ero luot­ta­mus­teh­tä­väs­tä

20.02.2024 06:00
Raskas lumi voi koitua kohtaloksi katolle tai ohikulkijalle – yrittäjä Paavo Outila: Pudasjärvellä tiedetään, milloin lumet kannattaa pudottaa katolta

Raskas lumi voi koitua koh­ta­lok­si katolle tai ohi­kul­ki­jal­le – yrit­tä­jä Paavo Outila: Pu­das­jär­vel­lä tie­de­tään, milloin lumet kan­nat­taa pu­dot­taa katolta

20.02.2024 05:00
Tilaajille
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

19.02.2024 16:00
Tilaajille
Poronlihan tuotannon kulut kovimmat Koillismaalla ja Kainuussa – poronhoitoalueella kokonaisuutena kannattavuus parani, kokonaispääoman tuottoprosentti jäi kuitenkin negatiiviseksi

Po­ron­li­han tuo­tan­non kulut ko­vim­mat Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – ­po­ron­hoi­toa­lueel­la ko­ko­nai­suu­te­na kan­nat­ta­vuus parani, ko­ko­nais­pää­oman tuot­to­pro­sent­ti jäi kui­ten­kin ne­ga­tii­vi­sek­si

19.02.2024 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden Henna Vanhaselle kolme SM-kultaa hallikisoista – myös muille aikuisurheilijoille menestystä

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Henna Van­ha­sel­le kolme SM-kul­taa hal­li­ki­sois­ta – myös muille ai­kuis­ur­hei­li­joil­le me­nes­tys­tä

19.02.2024 12:10 1
Tilaajille
Syötekylän kauppa lopettaa – Kalle Tihinen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrittäjälle"

Syö­te­ky­län kauppa lo­pet­taa – Kalle Ti­hi­nen: "Tässä olisi hyvä paikka uudelle yrit­tä­jäl­le"

19.02.2024 12:20
Tilaajille
Suomessa Pudasjärven Urheilijoita edustava Susanna Saapunki muutti talveksi Italiaan vuorijuoksun perässä – Katso, millainen on hänen treeniohjelmansa

Suo­mes­sa Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va Susanna Saa­pun­ki muutti tal­vek­si Ita­liaan vuo­ri­juok­sun perässä – Katso, mil­lai­nen on hänen tree­ni­oh­jel­man­sa

18.02.2024 16:45
Tilaajille
Ranualle laaditaan tuulivoimaohjelma – tavoitteena kirjata selkeät kriteerit tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen ja selvittää kuntalaisten mielipiteitä

Ra­nual­le laa­di­taan tuu­li­voi­ma­oh­jel­ma – ta­voit­tee­na kirjata selkeät kri­tee­rit tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­seen ja sel­vit­tää kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä

18.02.2024 16:42
Tilaajille
Tannalta ilmestyi uutuuslevy – kasarirockin comeback

Tan­nal­ta il­mes­tyi uu­tuus­le­vy – ka­sa­ri­roc­kin co­me­back

18.02.2024 15:06
Tilaajille
Revontulet vaikuttavat merkittävästi Suomen talvilämpötiloihin ja sähkönkulutukseen – Polaaripyörre hajoaa taas

Re­von­tu­let vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suomen tal­vi­läm­pö­ti­loi­hin ja säh­kön­ku­lu­tuk­seen – Po­laa­ri­pyör­re hajoaa taas

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Lapsen korvatulehdusta ei enää automaattisesti hoideta antibiooteilla  – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä korvaansa huutavaa lasta

Lapsen kor­va­tu­leh­dus­ta ei enää au­to­maat­ti­ses­ti hoideta an­ti­bioo­teil­la – lääkäri vinkkaa keinon, joka voi auttaa yöllä kor­vaan­sa huu­ta­vaa lasta

18.02.2024 08:00
Tilaajille
Syötteen Luontokeskus avoinna joka päivä sesongin ajan

Syöt­teen Luon­to­kes­kus avoinna joka päivä se­son­gin ajan

17.02.2024 09:45
Pudasjärven Vuokratalot suunnittelee kerrostaloa Kurenalle – vuokra-asuntoja jonottaa jatkuvasti jopa 80 ihmistä

Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot suun­nit­te­lee ker­ros­ta­loa Ku­re­nal­le – vuok­ra-asun­to­ja jo­not­taa jat­ku­vas­ti jopa 80 ihmistä

17.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä –Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä –Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

20.02.2024 12:14
Tilaajille
Pohjois-Suomen kelkkasafareilla on sattunut tänä talvena jo yli 30 onnettomuutta – juttumme kertoo, mistä kelkkasafarien onnettomuudet yleensä johtuvat

Poh­jois-Suo­men kelk­ka­sa­fa­reil­la on sat­tu­nut tänä talvena jo yli 30 on­net­to­muut­ta – jut­tum­me kertoo, mistä kelk­ka­sa­fa­rien on­net­to­muu­det yleensä joh­tu­vat

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Talvilomakausi alkaa lauhtuen – viikonvaihteessa ulkoilukelit, loppuviikosta jo nollakelejä

Tal­vi­lo­ma­kau­si alkaa lauh­tuen – vii­kon­vaih­tees­sa ul­koi­lu­ke­lit, lop­pu­vii­kos­ta jo nol­la­ke­le­jä

16.02.2024 09:19
Tilaajille
Hirvikantoja aiotaan kasvattaa Pudasjärvellä ja Koillismaalla – aihe esillä riistanhoitoyhdistysten kokouksissa

Hir­vi­kan­to­ja aiotaan kas­vat­taa Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la – aihe esillä riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten ko­kouk­sis­sa

18.02.2024 14:49 2
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

15.02.2024 18:41
Ilmavoimien suuri ilmasotaharjoitus näkyy Pudasjärvellä – Pudasjärven lentokenttä ja sen lähialueet harjoituskäytössä, liikkumista voidaan rajoittaa

Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja sen lä­hi­alueet har­joi­tus­käy­tös­sä, liik­ku­mis­ta voidaan ra­joit­taa

15.02.2024 13:31
Vanhenemista voi hidastaa terveillä elintavoilla ja vähentämällä stressiä – lääkäri Seppo Leppänen listaa hyvinvointia edistäviä keinoja

Van­he­ne­mis­ta voi hi­das­taa ter­veil­lä elin­ta­voil­la ja vä­hen­tä­mäl­lä stres­siä – lääkäri Seppo Lep­pä­nen listaa hy­vin­voin­tia edis­tä­viä keinoja

15.02.2024 12:32
Tilaajille
Pudasjärven Osuuspankki teki historiallisen kovan tuloksen – liki 5 miljoonaa euroa liikevoittoa

Pu­das­jär­ven Osuus­pank­ki teki his­to­rial­li­sen kovan tu­lok­sen – liki 5 mil­joo­naa euroa lii­ke­voit­toa

15.02.2024 05:00 2
Tilaajille