Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uutiset

Hirvikärpäsen leviäminen pohjoisemmaksi on ollut nopeaa – näin käyttäytyy ihmisiin tarrautuva hirven loinen, jota pakkanenkaan ei haittaa
Tilaajille

Hir­vi­kär­pä­sen le­viä­mi­nen poh­joi­sem­mak­si on ollut nopeaa – näin käyt­täy­tyy ih­mi­siin tar­rau­tu­va hirven loinen, jota pak­ka­nen­kaan ei haittaa

12:39
Nälkäpäivänä Hirsikampuksen koululaiset keräävät SPR:n katastrofirahastoon – keräyksellä saatu vuosittain noin 1500 euroa

Näl­kä­päi­vä­nä Hir­si­kam­puk­sen kou­lu­lai­set ke­rää­vät SPR:n ka­tast­ro­fi­ra­has­toon – ­ke­räyk­sel­lä saatu vuo­sit­tain noin 1500 euroa

05:00
Pudasjärveltä kotoisin oleva Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 20:00
Tilaajille
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – perinteinen ruoka-aines on elänyt värikkään historian ihmisten suussa

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – pe­rin­tei­nen ruo­ka-ai­nes on elänyt vä­rik­kään his­to­rian ih­mis­ten suussa

28.09.2023 16:00
Tilaajille
Syötteelle valittiin tienhoitourakoijat – Kurenalan tiestön hoidosta tehty oikaisvaatimus hylättiin

Syöt­teel­le va­lit­tiin tien­hoi­to­ura­koi­jat – Ku­re­na­lan tiestön hoi­dos­ta tehty oi­kais­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

28.09.2023 14:36
Tilaajille
Liekokylän ve­si­osuuskunnan alueel­la määräaikainen talousveden käyttökielto kloorauksen takia – sen jälkeen keittokehotus jatkuu

Lie­ko­ky­län ve­si­osuus­kun­nan alueel­la mää­rä­ai­kai­nen ta­lous­ve­den käyt­tö­kiel­to kloo­rauk­sen takia – sen jälkeen keit­to­ke­ho­tus jatkuu

28.09.2023 14:28
Vanhustenviikolla iästä tehdään numero – Pudasjärvellä on tarjolla monipuolisesti ohjelmaa ja toimintaa

Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

28.09.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvi - Taivalkoski tienhoitourakoitsija vaihtuu – YIT aloittaa lokakuun alusta

Pu­das­jär­vi - Tai­val­kos­ki tien­hoi­to­ura­koit­si­ja vaihtuu – YIT aloit­taa lo­ka­kuun alusta

28.09.2023 08:16
Näin Hirsikampuksen ysiluokkalaiset ajattelevat medialukutaidosta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen perusteella joku väittää jotain"

Näin Hir­si­kam­puk­sen ysi­luok­ka­lai­set ajat­te­le­vat me­dia­lu­ku­tai­dos­ta – "On tärkeää tietää, minkä lähteen pe­rus­teel­la joku väittää jotain"

28.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta jatkanee entisellä veroprosentilla: kuluvana vuonna verotuloja kertynyt jo ennakoitua enemmän – seurakuntakoti remontissa, Riekinkankaan hirsiaidasta korjaussuunnitelmat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta jat­ka­nee en­ti­sel­lä ve­rop­ro­sen­til­la: ku­lu­va­na vuonna ve­ro­tu­lo­ja ker­ty­nyt jo en­na­koi­tua enemmän – seu­ra­kun­ta­ko­ti re­mon­tis­sa, Rie­kin­kan­kaan hir­si­ai­das­ta kor­jaus­suun­ni­tel­mat

28.09.2023 08:02
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Niina Impiö valittiin Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi

Niina Impiö va­lit­tiin Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Syötteen osayleiskaavan selvitysvaiheessa – uusi kaava hyväksyttävänä ensi keväänä

Syöt­teen osa­yleis­kaa­van sel­vi­tys­vai­hees­sa – uusi kaava hy­väk­syt­tä­vä­nä ensi keväänä

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Metsäkeskus uudistaa toimintaansa ja käynnistää muutosneuvottelut – toimistot Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Met­sä­kes­kus uu­dis­taa toi­min­taan­sa ja käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut – toi­mis­tot Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

27.09.2023 12:00
Tilaajille
Pölkyn toimitusjohtajaksi Jari Suominen – väliaikainen toimitusjohtaja Josef Dringel palaa hallituksen jäseneksi

Pölkyn toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jari Suo­mi­nen – vä­li­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Josef Dringel palaa hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

27.09.2023 12:35
Tilaajille
Luvassa muutakin kuin nurmikonleikkuuta Pudasjärven viheralueilla – skeittipuiston rakentaminen mukana viisivuotissuunnitelmassa

Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä taloutta sopeutetaan miljoonilla tavoitteena palveluiden ja itsenäisyyden säilyttäminen – kuntaliiton pääekonomisti puhuu jo kuntaliitoksista

Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

26.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Syötteen luomumeteorologi Niilo Sarajärvi ennustaa: Tulossa on pitkä syksy

Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo Sa­ra­jär­vi en­nus­taa: Tulossa on pitkä syksy

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Lapin punaiset hanget -teos on näyttämömuotokuva merkittävästä Lapin kirjailijasta – Topi Mikkola esittää juhlamonologin Pudasjärvellä perjantaina

Lapin pu­nai­set hanget -teos on näyt­tä­mö­muo­to­ku­va mer­kit­tä­väs­tä Lapin kir­jai­li­jas­ta – Topi Mikkola esittää juh­la­mo­no­lo­gin Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusia työpaikkojen määrä romahti – Pudasjärvellä maakunnan korkein työttömyys

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusia työ­paik­ko­jen määrä romahti – Pu­das­jär­vel­lä maa­kun­nan korkein työt­tö­myys

26.09.2023 12:00
Tilaajille
Vielä yksi uusi vaihe – näin poistotekstiileistä valmistetaan nyt remonttirättejä Pudasjärvellä

Vielä yksi uusi vaihe – näin pois­to­teks­tii­leis­tä val­mis­te­taan nyt re­mont­ti­rät­te­jä Pu­das­jär­vel­lä

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Nyt on taas turvallista lenkkeillä – talkoolaiset kunnostivat Ervastissa kevyen liikenteen väylän

Nyt on taas tur­val­lis­ta lenk­keil­lä – tal­koo­lai­set kun­nos­ti­vat Er­vas­tis­sa kevyen lii­ken­teen väylän

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Vain viidesosa Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimaeuroista jää alueelle – Konsultti kertoo, miten miljoonat saataisiin kotiutettua

Vain vii­des­osa Poh­jois-Poh­jan­maan tuu­li­voi­ma­eu­rois­ta jää alueel­le – Kon­sult­ti kertoo, miten mil­joo­nat saa­tai­siin ko­tiu­tet­tua

25.09.2023 17:25
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pölkky jatkaa Kajaanin sahan investointiprojektia – kapasiteetti aiotaan yli kaksinkertaistaa

Pölkky jatkaa Ka­jaa­nin sahan in­ves­toin­ti­pro­jek­tia – ­ka­pa­si­teet­ti aiotaan yli kak­sin­ker­tais­taa

25.09.2023 13:05
Tilaajille
Urkuimprovisointiin erikoistuneen Olli Kinnusen urkukonsertti soi Pudasjärven kirkossa perjantaina

Ur­ku­imp­ro­vi­soin­tiin eri­kois­tu­neen Olli Kin­nu­sen ur­ku­kon­sert­ti soi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa per­jan­tai­na

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Muuttokummitoimintaa viritellään Pudasjärvellä – vapaaehtoiset pääsevät pian ilmoittautumaan ja koulutukseen

Muut­to­kum­mi­toi­min­taa vi­ri­tel­lään Pu­das­jär­vel­lä – va­paa­eh­toi­set pää­se­vät pian il­moit­tau­tu­maan ja kou­lu­tuk­seen

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Lähelle Pudasjärven rajaa Yli-Iihin suunnitteilla taas lisää tuulivoimaa – Latvaselälle kaavaillaan enintään 11 voimalan tuulipuistoa

Lähelle Pu­das­jär­ven rajaa Yli-Ii­hin suun­nit­teil­la taas lisää tuu­li­voi­maa – Lat­va­se­läl­le kaa­vail­laan enin­tään 11 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

25.09.2023 09:35
Tilaajille
Pudasjärven Hampusvaarassa etsittiin rasteja sekä valoisassa että pimeässä – kisajärjestelyt toimivat hyvin

Pu­das­jär­ven Ham­pus­vaa­ras­sa et­sit­tiin rasteja sekä va­loi­sas­sa että pi­meäs­sä – ki­sa­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hyvin

25.09.2023 15:31
Tilaajille
Pudasjärven Korpiselle kunniamaininta Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2023 -kilpailussa

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sel­le kun­nia­mai­nin­ta Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2023 -kil­pai­lus­sa

24.09.2023 17:00
Tilaajille