Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tuulivoima
Kuukausi
Taivalkoski ja Kuusamo eivät hyväksy ilmastokaavaehdotusta – lausunnot: heikentää maakunnan koillisosan elinvoimaisuutta

Tai­val­kos­ki ja Kuusamo eivät hyväksy il­mas­to­kaa­va­eh­do­tus­ta – lau­sun­not: hei­ken­tää maa­kun­nan koil­lis­osan elin­voi­mai­suut­ta

27.02.2024 09:33
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginhallitus: tuulipuistoalueet säilytettävä maakuntakaavassa – maakuntaliiton tavoitteena hyväksyä kaava vuoden loppuun mennessä

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus: tuu­li­puis­to­alueet säi­ly­tet­tä­vä maa­kun­ta­kaa­vas­sa – maa­kun­ta­lii­ton ta­voit­tee­na hy­väk­syä kaava vuoden loppuun men­nes­sä

27.02.2024 08:37 1
Tilaajille
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Ranualle laaditaan tuulivoimaohjelma – tavoitteena kirjata selkeät kriteerit tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen ja selvittää kuntalaisten mielipiteitä

Ra­nual­le laa­di­taan tuu­li­voi­ma­oh­jel­ma – ta­voit­tee­na kirjata selkeät kri­tee­rit tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­sen oh­jauk­seen ja sel­vit­tää kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä

18.02.2024 16:42
Tilaajille
Pudasjärvi valmistelee tuulikaavalausuntoaan – kaupunginhallituksen mukaan tuulivoima-alueita ei tulisi vähentää

Pu­das­jär­vi val­mis­te­lee tuu­li­kaa­va­lau­sun­toaan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan tuu­li­voi­ma-aluei­ta ei tulisi vä­hen­tää

15.02.2024 10:43 1
Tilaajille
Tuulihanke jakaa Hetekylää – Jurvansuun Mira ja Ritva vastustavat hanketta

Tuu­li­han­ke jakaa He­te­ky­lää – Jur­van­suun Mira ja Ritva vas­tus­ta­vat han­ket­ta

06.02.2024 09:00
Tilaajille
Aittovaaran hanke pieneni maakunnan kaavaehdotuksessa – Tuulialfa toivoo hankerajauksen pysyvän ennallaan

Ait­to­vaa­ran hanke pieneni maa­kun­nan kaa­va­eh­do­tuk­ses­sa – Tuu­li­al­fa toivoo han­ke­ra­jauk­sen pysyvän en­nal­laan

07.02.2024 12:46
Tilaajille
Iso raha liikkuu tuulipuistoissa – Pudasjärvellä puistoja karsiutui, mutta mitä tulee kaupunki lausumaan
Pääkirjoitus

Iso raha liikkuu tuu­li­puis­tois­sa – Pu­das­jär­vel­lä puis­to­ja kar­siu­tui, mutta mitä tulee kau­pun­ki lau­su­maan

01.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Tuulivoiman kaavoitus jyrää Hetekylän – emme hyväksy Aittovaaran suunnitelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man kaa­voi­tus jyrää He­te­ky­län – emme hyväksy Ait­to­vaa­ran suun­ni­tel­mia

31.01.2024 15:30 1
Tilaajille
Pärjässä ja Kivarissa ihmetellään tuulikaavaehdotusta – tuulipuistojen talousvaikutus suuri, kuntapäättäjiltä vaaditaan jämäkkää tuulivoimamyönteisyyttä

Pär­jäs­sä ja Ki­va­ris­sa ih­me­tel­lään tuu­li­kaa­va­eh­do­tus­ta – tuu­li­puis­to­jen ta­lous­vai­ku­tus suuri, kun­ta­päät­tä­jil­tä vaa­di­taan jä­mäk­kää tuu­li­voi­ma­myön­tei­syyt­tä

31.01.2024 08:51 5
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi maakuntakaava karsi tuulipuistoja Pudasjärveltä – tuulivoimayhtiö: "meneillään olevien hankkeiden selvitykset loppuun ennen päätöksiä"

Uusi maa­kun­ta­kaa­va karsi tuu­li­puis­to­ja Pu­das­jär­vel­tä – tuu­li­voi­mayh­tiö: "me­neil­lään olevien hank­kei­den sel­vi­tyk­set loppuun ennen pää­tök­siä"

24.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Uusia tuulipuistoja suunnitteilla Pudasjärven rajoille – suunnitelmassa myös 280 hehtaarin aurinkopuisto

Uusia tuu­li­puis­to­ja suun­nit­teil­la Pu­das­jär­ven ra­joil­le – suun­ni­tel­mas­sa myös 280 heh­taa­rin au­rin­ko­puis­to

16.01.2024 16:29
Tilaajille
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

02.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Ranuan tuulivoimakaavoitus kompastui valtuustossa jääviysongelmiin – "Tämä on yhtä sirkusta"

Ranuan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus kom­pas­tui val­tuus­tos­sa jää­viys­on­gel­miin – "Tämä on yhtä sir­kus­ta"

19.12.2023 19:00
Tilaajille
Tuulivoimahyötyjen huomioiminen valtionosuuden tasauksessa voisi loppupelissä olla kuntienkin etu – kuntien kannalta olisi oikeudenmukaisempaa tehdä tarvittavat muutokset nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­hyö­ty­jen huo­mioi­mi­nen val­tion­osuu­den ta­sauk­ses­sa voisi lop­pu­pe­lis­sä olla kun­tien­kin etu – kuntien kan­nal­ta olisi oi­keu­den­mu­kai­sem­paa tehdä tar­vit­ta­vat muu­tok­set nyt

18.12.2023 10:05
Tilaajille
Tuulialfa Oy:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on julkaistu – voimajohdon alkupisteenä olisi Pudasjärven Aittovaaraan suunnitteilla oleva tuulipuisto

Tuu­li­al­fa Oy:n voi­ma­joh­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma on jul­kais­tu – voi­ma­joh­don al­ku­pis­tee­nä olisi Pu­das­jär­ven Ait­to­vaa­raan suun­nit­teil­la oleva tuu­li­puis­to

13.12.2023 15:30
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

13.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 09:00 1
Tilaajille
Ranuan valtuusto muutti kunnan tuulivoimalinjausta: kaavoitukset valtuuston käsiteltäviksi ja linjaus myönteiseksi

Ranuan val­tuus­to muutti kunnan tuu­li­voi­ma­lin­jaus­ta: kaa­voi­tuk­set val­tuus­ton kä­si­tel­tä­vik­si ja linjaus myön­tei­sek­si

31.10.2023 05:00
Tilaajille
52 tuulivoimalan puisto tuottaisi energiaa metanolitehtaaseen Ranualla – edustajat vierailivat kunnassa kertomassa visioista

52 tuu­li­voi­ma­lan puisto tuot­tai­si ener­giaa me­ta­no­li­teh­taa­seen Ra­nual­la – edus­ta­jat vie­rai­li­vat kun­nas­sa ker­to­mas­sa vi­siois­ta

19.10.2023 15:07
Tilaajille