Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Pudasjärven seurakunta
Oululainen tradenomi Juho Järvelin Pudasjärven seurakunnan uudeksi talouspäälliköksi – seurakunta tuntuu luontevalta työpaikalta muun muassa arvojensa puolesta.

Ou­lu­lai­nen tra­de­no­mi Juho Jär­ve­lin Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uudeksi ta­lous­pääl­li­kök­si – ­seu­ra­kun­ta tuntuu luon­te­val­ta työ­pai­kal­ta muun muassa ar­vo­jen­sa puo­les­ta.

22.07.2022 05:30
Tilaajille
Pudasjärven kirkko on tiekirkkona tänä kesänä ja esittelijä paikalla arkisin – "Kirkot ovat mielettömän hienoja tiloja"

Pu­das­jär­ven kirkko on tie­kirk­ko­na tänä kesänä ja esit­te­li­jä pai­kal­la arkisin – "Kirkot ovat mie­let­tö­män hienoja tiloja"

08.07.2022 08:51
Tilaajille
Seurakunnan perinteiset nuotioillat ovat alkaneet jälleen – ohjelmassa yhdessäoloa, makkaranpaistoa sekä hartaushetkiä

Seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­set nuo­tio­il­lat ovat al­ka­neet jälleen – oh­jel­mas­sa yh­des­säo­loa, mak­ka­ran­pais­toa sekä har­taus­het­kiä

05.07.2022 18:00
Tilaajille
Pappiskunnassa vaihdoksia Pudasjärvellä

Pap­pis­kun­nas­sa vaih­dok­sia Pu­das­jär­vel­lä

17.06.2022 12:58
Pitää olla touhua ja tohinaa – Pudasjärven seurakunnan kerhot tarjoavat tekemistä monenikäisille lapsille

Pitää olla touhua ja tohinaa – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kerhot tar­joa­vat te­ke­mis­tä mo­nen­ikäi­sil­le lap­sil­le

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Kesäajan kirkollisia kuulumisia – Pudasjärven papiston järjestelyt ja kirkkoherranviraston aukioloajat

Ke­sä­ajan kir­kol­li­sia kuu­lu­mi­sia – Pu­das­jär­ven pa­pis­ton jär­jes­te­lyt ja kirk­ko­her­ran­vi­ras­ton au­ki­olo­ajat

27.05.2022 15:00
Tilaajille
Helatorstaina messu ja Elias Niemelän urkukonsertti Pudasjärven torilla

He­la­tors­tai­na messu ja Elias Nie­me­län ur­ku­kon­sert­ti Pu­das­jär­ven torilla

23.05.2022 15:40
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven tulevaan kirkkovaltuustoon vähemmän edustajia – valtuutettujen määrä vähenee neljällä eli nykyisestä 23 edustajasta 19:ään

Pu­das­jär­ven tu­le­vaan kirk­ko­val­tuus­toon vä­hem­män edus­ta­jia – val­tuu­tet­tu­jen määrä vähenee nel­jäl­lä eli ny­kyi­ses­tä 23 edus­ta­jas­ta 19:ään

11.05.2022 11:53
Tilaajille
Korona säästi Pudasjärven seurakunnalta rahaa – Rovastista sijaispastori, talouspäällikkö vaihtui

Korona säästi Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­ta rahaa – ­Ro­vas­tis­ta si­jais­pas­to­ri, ta­lous­pääl­lik­kö vaihtui

28.04.2022 15:01
Tilaajille
Pudasjärven uusi seurakuntapastori Veijo Lohiniva kaipaa maallikoita mukaan seurakuntatyöhön – "Seurakunta on hyvä tuote, joka kaipaa markkinointia"

Pu­das­jär­ven uusi seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Veijo Lo­hi­ni­va kaipaa maal­li­koi­ta mukaan seu­ra­kun­ta­työ­hön – "Seu­ra­kun­ta on hyvä tuote, joka kaipaa mark­ki­noin­tia"

01.04.2022 12:00
Tilaajille

Seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Nis­ka­nen siirtyy Met­sä­kes­kuk­seen – uuden ta­lous­pääl­li­kön haku alkanut

04.03.2022 10:21
Ilmaisia pizzoja haettiin ja jaettiin isolla porukalla Pudasjärvellä – reilusti puolentuhatta hakijaa houkutellut tapahtuma sujui jouhevasti runsaan talkooväen voimin

Il­mai­sia pizzoja haet­tiin ja jaet­tiin isolla po­ru­kal­la Pu­das­jär­vel­lä – rei­lus­ti puo­len­tu­hat­ta hakijaa hou­ku­tel­lut ta­pah­tu­ma sujui jou­he­vas­ti runsaan tal­koo­väen voimin

01.03.2022 11:02 1
Tilaajille
Pudasjärvellä jaetaan ensi maanantaina 10 000 ilmaista kalapizzaa

Pu­das­jär­vel­lä jaetaan ensi maa­nan­tai­na 10 000 il­mais­ta ka­la­piz­zaa

23.02.2022 19:10
Piispa vihki uuden papin Pudasjärvelle – Timo Liikanen: " Meillä Pudasjärvellä on ollut vaihtuvuutta papistossa. On hienoa, että vihkimyksen kautta saamme uuden papin"

Piispa vihki uuden papin Pu­das­jär­vel­le – Timo Lii­ka­nen: " Meillä Pu­das­jär­vel­lä on ollut vaih­tu­vuut­ta pa­pis­tos­sa. On hienoa, että vih­ki­myk­sen kautta saamme uuden papin"

13.02.2022 20:04
Tilaajille
Seurakunnissa vaalit syksyllä: "Olisi hienoa, jos äänestysprosentti nousisi edellisistä vaaleista. Tälläkin kertaa suunnitelmissa on madaltaa äänestämisen kynnystä järjestämällä äänestysmahdollisuuksia sinne, missä ihmiset muutoinkin liikkuvat"
Kolumni

Seu­ra­kun­nis­sa vaalit syk­syl­lä: "Olisi hienoa, jos ää­nes­tys­pro­sent­ti nousisi edel­li­sis­tä vaa­leis­ta. Täl­lä­kin kertaa suun­ni­tel­mis­sa on ma­dal­taa ää­nes­tä­mi­sen kyn­nys­tä jär­jes­tä­mäl­lä ää­nes­tys­mah­dol­li­suuk­sia sinne, missä ihmiset muu­toin­kin liik­ku­vat"

11.02.2022 04:10
Pudasjärven seurakuntaan palaavalle Oskari Holmströmille joulusta tulee ensimmäisenä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Keniassa on jäänyt erityisesti mieleen

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan pa­laa­val­le Oskari Holm­strö­mil­le jou­lus­ta tulee en­sim­mäi­se­nä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Ke­nias­sa on jäänyt eri­tyi­ses­ti mieleen

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Seurakuntakeskus remonttiin – Pudasjärvellä joudutaan pohtimaan kulujen leikkausta tai verojen nostoa lähivuosina

Seu­ra­kun­ta­kes­kus re­mont­tiin – Pu­das­jär­vel­lä jou­du­taan poh­ti­maan kulujen leik­kaus­ta tai verojen nostoa lä­hi­vuo­si­na

14.12.2021 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskukseen iso remontti ensi kesänä – pihamaa myllätään auki, keskuksen käyttöön tauko

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

03.12.2021 04:00
Tilaajille