Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pudasjärven seurakunta
Kuukausi
Pudasjärven seurakunta jatkanee entisellä veroprosentilla: kuluvana vuonna verotuloja kertynyt jo ennakoitua enemmän – seurakuntakoti remontissa, Riekinkankaan hirsiaidasta korjaussuunnitelmat

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta jat­ka­nee en­ti­sel­lä ve­rop­ro­sen­til­la: ku­lu­va­na vuonna ve­ro­tu­lo­ja ker­ty­nyt jo en­na­koi­tua enemmän – seu­ra­kun­ta­ko­ti re­mon­tis­sa, Rie­kin­kan­kaan hir­si­ai­das­ta kor­jaus­suun­ni­tel­mat

28.09.2023 08:02
Tilaajille
Mustat t-paidat punaisella tekstillä ovat jokasyksyinen perinne – Pudasjärven seiskaluokkalaiset ryhmäytyvät Uskalla sanoa ei -leireillä Hilturannassa

Mustat t-pai­dat pu­nai­sel­la teks­til­lä ovat jo­ka­syk­syi­nen perinne – Pu­das­jär­ven seis­ka­luok­ka­lai­set ryh­mäy­ty­vät Uskalla sanoa ei -lei­reil­lä Hil­tu­ran­nas­sa

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Elämme monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jonka muutokset haastavat seurakuntia kehittymään
Kolumni

Elämme mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa ja mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jonka muu­tok­set haas­ta­vat seu­ra­kun­tia ke­hit­ty­mään

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan katselmoinnin – myös näistä asioista päätettiin

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to suo­rit­ti hau­taus­maan kat­sel­moin­nin – myös näistä asiois­ta pää­tet­tiin

01.09.2023 09:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan uurna-alueille uusi käyttöohje – omaiset voivat valita joko uurnanlaskun tai tuhkan sirottelun alueelle

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uur­na-alueil­le uusi käyt­tö­oh­je – omaiset voivat valita joko uur­nan­las­kun tai tuhkan si­rot­te­lun alueel­le

31.08.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven seurakunnassa uudenlaista päihdetyötä – Toiminnallisen ryhmän tavoitteena on tarjota tekemistä arkeen ja saada muutosta päihteiden käyttöön

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa uu­den­lais­ta päih­de­työ­tä – Toi­min­nal­li­sen ryhmän ta­voit­tee­na on tarjota te­ke­mis­tä arkeen ja saada muu­tos­ta päih­tei­den käyt­töön

18.08.2023 11:55
Tilaajille
Yhteisvastuun Nuorten ilta kutsuu Pirtille – Luvassa ohjelmaa lapsille ja nuorille sekä Elias Kaskisen konsertti suorana lähetyksenä

Yh­teis­vas­tuun Nuorten ilta kutsuu Pir­til­le – Luvassa oh­jel­maa lap­sil­le ja nuo­ril­le sekä Elias Kas­ki­sen kon­sert­ti suorana lä­he­tyk­se­nä

17.08.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan liikunnallisissa kesätilaisuuksissa kokoonnutaan iloisesti yhteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lii­kun­nal­li­sis­sa ke­sä­ti­lai­suuk­sis­sa ko­koon­nu­taan iloi­ses­ti yhteen

16.08.2023 15:35
Tilaajille
Seurakuntakodin pihaa on remontoitu koko kesä – pian selviää, pidetäänkö jumalanpalveluksia vielä syksylläkin kirkolla

Seu­ra­kun­ta­ko­din pihaa on re­mon­toi­tu koko kesä – pian sel­viää, pi­de­tään­kö ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia vielä syk­syl­lä­kin kir­kol­la

04.08.2023 05:00
Tilaajille
Teille ja soille –  seurakunnassa on kevään aikana tehty tulevaisuustyöskentely.
Kolumni

Teille ja soille – seu­ra­kun­nas­sa on kevään aikana tehty tu­le­vai­suus­työs­ken­te­ly.

05.07.2023 07:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan ja SPR:n suunnitelmissa jakaa 1 500 kappaletta ruokakortteja – Elämän eväitä -projektiin haetaan EU-rahaa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ja SPR:n suun­ni­tel­mis­sa jakaa 1 500 kap­pa­let­ta ruo­ka­kort­te­ja – Elämän eväitä -p­ro­jek­tiin haetaan EU-ra­haa

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Riekinkankaan hautausmaan katetulle hirsiaidalle korjaussuunnitelma – Pudasjärven seurakunnan suunnitelmissa aidan kunnostus lähivuosina

Rie­kin­kan­kaan hau­taus­maan ka­te­tul­le hir­si­ai­dal­le kor­jaus­suun­ni­tel­ma – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa aidan kun­nos­tus lä­hi­vuo­si­na

01.06.2023 09:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti etenee – pintamaiden kuorinta alkaa tällä viikolla

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti etenee – pin­ta­mai­den kuo­rin­ta alkaa tällä vii­kol­la

31.05.2023 10:10
Tilaajille
Jyrkkäkosken frisbeegolfrata on harrastajien suosikki – radalla kisailtiin ensimmäistä kertaa Yhteisvastuun merkeissä

Jyrk­kä­kos­ken fris­bee­golf­ra­ta on har­ras­ta­jien suo­sik­ki – radalla ki­sail­tiin en­sim­mäis­tä kertaa Yh­teis­vas­tuun mer­keis­sä

24.05.2023 16:15
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnalle ylijäämäinen tilinpäätös – seurakunnan kirkollisverotulojen kertymä oli kertomusvuonna 1,193 miljoonaa euroa.

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­le yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös – seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen kertymä oli ker­to­mus­vuon­na 1,193 mil­joo­naa euroa.

04.05.2023 15:00
Tilaajille
Kirkollinen lainsäädäntö 2020-luvulle – Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia myös paikallistasolle
Kolumni

Kir­kol­li­nen lain­sää­dän­tö 2020-lu­vul­le – Uu­dis­tuk­sel­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia myös pai­kal­lis­ta­sol­le

03.05.2023 05:00
Tilaajille
Seurakuntakodin piharemontti käynnistyy – Turvallinen kulkuyhteys seurakuntakodille pyritään järjestämään koko remontin ajan, joko pääovesta tai viraston- ja varhaiskasvatuksen ovesta.

Seu­ra­kun­ta­ko­din pi­ha­re­mont­ti käyn­nis­tyy – Tur­val­li­nen kul­ku­yh­teys seu­ra­kun­ta­ko­dil­le py­ri­tään jär­jes­tä­mään koko re­mon­tin ajan, joko pää­oves­ta tai vi­ras­ton- ja var­hais­kas­va­tuk­sen ovesta.

02.05.2023 19:00
Tilaajille
Leikkien kohti pääsiäisen juhlintaa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pääsiäisessä parasta ovat suklaamunilla herkuttelu

Leik­kien kohti pää­siäi­sen juh­lin­taa – Elmo ja Alvin ovat sitä mieltä, että pää­siäi­ses­sä parasta ovat suk­laa­mu­nil­la her­kut­te­lu

06.04.2023 18:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontin urakoitsijoita tiedossa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mon­tin ura­koit­si­joi­ta tie­dos­sa

31.03.2023 05:00
Tilaajille
Seurakunnan tilinpäätös ylijäämäinen – Kirkollisverotulojen kertymä  ennakoitua suurempi, kaikkiaan 1,193 milj. euroa

Seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös yli­jää­mäi­nen – ­Kir­kol­lis­ve­ro­tu­lo­jen kertymä en­na­koi­tua suu­rem­pi, kaik­kiaan 1,193 milj. euroa

28.03.2023 17:00
Tilaajille