Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Viinivaara
Viiniä yritetään muuttaa vedeksi – Oulun veden hanke kummallinen ja kysymyksiä herättävä
Pääkirjoitus

Viiniä yri­te­tään muuttaa vedeksi – Oulun veden hanke kum­mal­li­nen ja ky­sy­myk­siä he­rät­tä­vä

10.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Valittajat: Viinivaaran vedenottolupa perustuu virheellisiin arvioihin – paikalliset huolissaan talousvesikaivoistaan ja porolaitumista

Va­lit­ta­jat: Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­pa pe­rus­tuu vir­heel­li­siin ar­vioi­hin – pai­kal­li­set huo­lis­saan ta­lous­ve­si­kai­vois­taan ja po­ro­lai­tu­mis­ta

08.01.2024 11:20
Tilaajille
Ely-keskusten lausunnot erimielisiä Oulun Viinivaara -hankkeesta – Varsinais-Suomi pitää luonnonsuojelulain vastaisena, Pohjois-Pohjanmaan mukaan parantaisi Oulun vesihuoltoa

Ely-kes­kus­ten lau­sun­not eri­mie­li­siä Oulun Vii­ni­vaa­ra -hank­kees­ta – Var­si­nais-Suo­mi pitää luon­non­suo­je­lu­lain vas­tai­se­na, Poh­jois-Poh­jan­maan mukaan pa­ran­tai­si Oulun ve­si­huol­toa

09.01.2024 09:11 1
Tilaajille
Viinivaaran vedenottolupaan kolmetoista valitusta –Kiiminkijoen kalastusalue ja kalastuskunnat: valmistelukin täytäntöönpanokieltoon

Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­paan kol­me­tois­ta va­li­tus­ta –Kii­min­ki­joen ka­las­tu­sa­lue ja ka­las­tus­kun­nat: val­mis­te­lu­kin täy­tän­töön­pa­no­kiel­toon

02.01.2024 13:18 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki aikoo valittaa Viinivaaran vedenottoluvasta hallinto-oikeudelle ja vaatii Oulun Veden hankkeen peruuttamista

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki aikoo va­lit­taa Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­vas­ta hal­lin­to-oi­keu­del­le ja vaatii Oulun Veden hank­keen pe­ruut­ta­mis­ta

20.12.2023 05:00
Tilaajille
Viinivaara-päätöksestä tullaan valittamaan – vedenotolle asetettu runsaasti rajoitteita

Vii­ni­vaa­ra-pää­tök­ses­tä tullaan va­lit­ta­maan – ve­de­no­tol­le ase­tet­tu run­saas­ti ra­joit­tei­ta

29.11.2023 05:00
Tilaajille
Viinivaara-tarinan juoni on pysynyt vuodesta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua
Pääkirjoitus

Vii­ni­vaa­ra-ta­ri­nan juoni on pysynyt vuo­des­ta toiseen samana – olisiko jo aika kääntää sivua

29.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Viinivaaran vedenottoluvasta tehdään valitus – Pohjavesi alkaa virrata oululaisten hanoihin aikaisintaan viiden vuoden päästä

Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­vas­ta tehdään valitus – Poh­ja­ve­si alkaa virrata ou­lu­lais­ten ha­noi­hin ai­kai­sin­taan viiden vuoden päästä

22.11.2023 09:22
Tilaajille
Kuuden vuoden odotus päättyi: Aluehallintovirasto antoi Oulun Vedelle luvan ottaa vettä Viinivaarasta

Kuuden vuoden odotus päät­tyi: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi Oulun Vedelle luvan ottaa vettä Vii­ni­vaa­ras­ta

21.11.2023 09:05
Oulun pohjavesihaaveet ovat olleet yhden viranomaisen pöydällä jo kuusi vuotta – Nyt Viinivaara-asiaan luvataan ratkaisua pian

Oulun poh­ja­ve­si­haa­veet ovat olleet yhden vi­ra­no­mai­sen pöy­däl­lä jo kuusi vuotta – Nyt Vii­ni­vaa­ra-asiaan lu­va­taan rat­kai­sua pian

13.10.2023 05:00
Tilaajille
Viinivaara -hankkeen ratkaisu Pohjois-Suomen avilta loppuvuodesta – pohjaveden ottomäärää pudotettu uudessa suunnitelmassa  kolmannekseen

Vii­ni­vaa­ra -hank­keen rat­kai­su Poh­jois-Suo­men avilta lop­pu­vuo­des­ta – poh­ja­ve­den ot­to­mää­rää pu­do­tet­tu uudessa suun­ni­tel­mas­sa kol­man­nek­seen

12.10.2022 05:00
Tilaajille