VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Eduskunnasta
Viimeisin 12 tuntia
Aluevaaleista yhteistyöhön – Näissä vaaleissa on pelissä isoja ja elintärkeitä asioista
Kolumni

Alue­vaa­leis­ta yh­teis­työ­hön – Näissä vaa­leis­sa on pelissä isoja ja elin­tär­kei­tä asiois­ta

04:00
Vanhemmat
Ajokortti maksuttomaksi: " Inssiajon keskittäminen vain muutamaan isompaan kaupunkiin vaarantaisi nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet ajokokeen suorittamiseen ja lisäisi autokoulujen ja perheiden kustannuksia"
Kolumni

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si: " Ins­si­ajon kes­kit­tä­mi­nen vain muu­ta­maan isom­paan kau­pun­kiin vaa­ran­tai­si nuorten yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­seen ja lisäisi au­to­kou­lu­jen ja per­hei­den kus­tan­nuk­sia"

13.01.2022 14:00
Vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa

30.12.2021 21:02
Suomalaista jouluruokaa – "Perinteet päässeet monilta unohtumaan. Suomessa on aina syöty kasvisruokaa valtavasti"
Kolumni

Suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa – "Pe­rin­teet pääs­seet monilta unoh­tu­maan. Suo­mes­sa on aina syöty kas­vis­ruo­kaa val­ta­vas­ti"

23.12.2021 04:00
Jenne Heikkinen kolumnissaan: "Vihreä utopia uhkaa rajaturvallisuutta"
Kolumni

Jenne Heik­ki­nen ko­lum­nis­saan: "Vihreä utopia uhkaa ra­ja­tur­val­li­suut­ta"

19.12.2021 04:00
Keskustan Aittakumpu: Äänessä ovat liian usein ilmastonmuutokseen fanaattisesti suhtautuvat tahot, joiden puheista välittyy paniikki ja pelottelu
Kolumni

Kes­kus­tan Ait­ta­kum­pu: Äänessä ovat liian usein il­mas­ton­muu­tok­seen fa­naat­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat tahot, joiden pu­heis­ta vä­lit­tyy pa­niik­ki ja pe­lot­te­lu

25.11.2021 04:00
Peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Suomessa on paljon sellaisia ihmisiä, joille digiloikka on epämieluisa tai mahdoton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hävettävää"

Pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Suo­mes­sa on paljon sel­lai­sia ih­mi­siä, joille di­gi­loik­ka on epä­mie­lui­sa tai mah­do­ton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hä­vet­tä­vää"

17.11.2021 11:12 1
SDP:n Piirainen: Hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle
Lukijalta Kolumni

SDP:n Pii­rai­nen: Hy­vin­voin­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­le

11.11.2021 19:44
Sarkkinen: Aktiivimalli lisäsi ihmisten turhautumista – "En usko sosiaaliturvan leikkaamisen tai työttömien kurittamisen toimivan"
Lukijalta Kolumni

Sark­ki­nen: Ak­tii­vi­mal­li lisäsi ih­mis­ten tur­hau­tu­mis­ta – "En usko so­siaa­li­tur­van leik­kaa­mi­sen tai työt­tö­mien ku­rit­ta­mi­sen toi­mi­van"

05.11.2021 04:02
Tilaajille
Kuka päättää sinun sote-palveluistasi? –  Aluevaltuustot päättävät jatkossa esimerkiksi, onko jokaisessa kunnassa oma sosiaali- ja terveysasema, millaiset resurssit perhepalveluilla, neuvoloilla ja lastensuojelulla on tai miten mielenterveyspalvelut ja vanhushoiva on järjestetty
Kolumni

Kuka päättää sinun so­te-pal­ve­luis­ta­si? – Alue­val­tuus­tot päät­tä­vät jat­kos­sa esi­mer­kik­si, onko jo­kai­ses­sa kun­nas­sa oma so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­ma, mil­lai­set re­surs­sit per­he­pal­ve­luil­la, neu­vo­loil­la ja las­ten­suo­je­lul­la on tai miten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ja van­hus­hoi­va on jär­jes­tet­ty

28.10.2021 04:00
Klapit ja villasukat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja lämpimät villasukat ovat paras suoja kohoavia energialaskuja vastaan"
Kolumni

Klapit ja vil­la­su­kat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja läm­pi­mät vil­la­su­kat ovat paras suoja ko­hoa­via ener­gia­las­ku­ja vas­taan"

21.10.2021 04:00 1
Tupakkamies ratsastaa iltaruskoon – "Kysyessäni eräältä tupakkayhtiön asiamieheltä, kuinka moni heidän yhtiönsä työntekijöistä tupakoi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"
Kolumni

Tu­pak­ka­mies rat­sas­taa il­ta­rus­koon – "Ky­syes­sä­ni eräältä tu­pak­ka­yh­tiön asia­mie­hel­tä, kuinka moni heidän yh­tiön­sä työn­te­ki­jöis­tä tu­pa­koi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"

14.10.2021 07:14
Mari-Leena Talvitie: Lapsille kehuja, perheille tukea – "Tarvitsemme täsmätoimia, jotka tukevat perheiden arkea ja hyvinvointia sekä tarjoavat apua arjen huoliin"
Mielipidekirjoitus

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – "Tar­vit­sem­me täs­mä­toi­mia, jotka tukevat per­hei­den arkea ja hy­vin­voin­tia sekä tar­joa­vat apua arjen huo­liin"

08.10.2021 05:00
Juha Sipilän kolumni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa rakennuslupaprosessia"
Kolumni

Juha Sipilän ko­lum­ni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uu­dis­tuk­sen tär­keim­piä ta­voit­tei­ta on ollut yk­sin­ker­tais­taa ja vir­ta­vii­vais­taa ra­ken­nus­lu­pap­ro­ses­sia"

30.09.2021 04:00
Immonen: "Elinkustannuksia on välttämätöntä alentaa erityisesti liikkumisen ja asumisen hintaa pienentämällä"
Lukijalta Kolumni

Im­mo­nen: "E­lin­kus­tan­nuk­sia on vält­tä­mä­tön­tä alentaa eri­tyi­ses­ti liik­ku­mi­sen ja asu­mi­sen hintaa pie­nen­tä­mäl­lä"

23.09.2021 16:44
"Fossiiliset polttoaineet alas", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs listaa puolueensa tavoitteeksi
Kolumni

"Fos­sii­li­set polt­to­ai­neet alas", kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs listaa puo­lueen­sa ta­voit­teek­si

18.09.2021 07:55
Isyyslain korjaamisella kiire: "Nykyinen isyyslaki on johtanut tilanteisiin, jotka eivät palvele lapsen kokonaisetua eivätkä ole kaikissa tilanteissa miehille oikeudenmukaisia", kirjoittaa kansanedustaja
Kolumni

Isyys­lain kor­jaa­mi­sel­la kiire: "Ny­kyi­nen isyys­la­ki on joh­ta­nut ti­lan­tei­siin, jotka eivät palvele lapsen ko­ko­nais­etua eivätkä ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mie­hil­le oi­keu­den­mu­kai­sia", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja

09.09.2021 04:00
Raimo Piirainen: Työajan lyhennys ikääntyvien etu? – "Eikö pitäisi olla valmiutta kokeiluihin ja uudelleen ajatteluun"
Mielipidekirjoitus

Raimo Pii­rai­nen: Työajan ly­hen­nys ikään­ty­vien etu? – "Eikö pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun"

04.09.2021 04:00
Pekka Aittakumpu: Autoilu tarvitsee puolustajia – "On tosiasia, että autoilu on usein liian helposti nähty rahan keräämisen kohteena"
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­pu: Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia – "On to­sia­sia, että autoilu on usein liian hel­pos­ti nähty rahan ke­rää­mi­sen koh­tee­na"

18.08.2021 11:33
Hanna Sarkkisen kolumni: Hyvinvointia työstä ja työssä
Kolumni

Hanna Sark­ki­sen ko­lum­ni: Hy­vin­voin­tia työstä ja työssä

29.07.2021 04:00