Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

InternalErrorWe encountered an internal error. Please try again.DWTSTC3FF7XGMVH3R1U35jQCOND4kXTKcRAM6DRAknx5D1C8aPLuP2PDu4WxFbPdDEmM5kqjDGVxOryUHUz84c5bGoc=
Eduskunnasta
Kuukausi
Yhtä lääkettä liikunnan lisäämiseen ei ole – kuntien satsaukset liikuntapaikkoihin on investointi tulevaisuuteen
Kolumni

Yhtä lää­ket­tä lii­kun­nan li­sää­mi­seen ei ole – kuntien sat­sauk­set lii­kun­ta­paik­koi­hin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

30.11.2023 12:14 1
Tilaajille
Hanna muistuttaa, että hallitus voisi vielä kääntään suuntaa – lapsiperheköyhyys tulee kalliiksi
Kolumni

Hanna muis­tut­taa, että hal­li­tus voisi vielä kään­tään suuntaa – ­lap­si­per­he­köy­hyys tulee kal­liik­si

22.11.2023 15:00
Tilaajille
Olga esittelee Keskustan vaihtoehtobudjettia, jossa Turun junarahat jaettaisiin uudelleen
Kolumni

Olga esit­te­lee Kes­kus­tan vaih­toeh­to­bud­jet­tia, jossa Turun ju­na­ra­hat jaet­tai­siin uu­del­leen

15.11.2023 15:00
Nuoret ansaitsevat parempaa politiikkaa – säästöjen yhteydessä kylmää kyytiä on luvassa kohtuuttoman monelle
Kolumni

Nuoret an­sait­se­vat pa­rem­paa po­li­tiik­kaa – sääs­tö­jen yh­tey­des­sä kylmää kyytiä on luvassa koh­tuut­to­man monelle

10.11.2023 08:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ei pidä vaikeuttaa – moni ikäihminen kokee jäävänsä heitteelle sähköisten sotepalveluiden myötä
Kolumni

Pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa ei pidä vai­keut­taa – moni ikä­ih­mi­nen kokee jää­vän­sä heit­teel­le säh­köis­ten so­te­pal­ve­lui­den myötä

01.11.2023 09:00
Tilaajille
Jenni Pitko Eduskunnasta -kolumnissaan: Suomalaiset pitävät ilveksestä, mutta silti satoja ilveksiä saa ampua
Kolumni

Jenni Pitko Edus­kun­nas­ta -ko­lum­nis­saan: Suo­ma­lai­set pitävät il­vek­ses­tä, mutta silti satoja il­vek­siä saa ampua

26.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Rapistuva maantieverkko haittaa kaikkia – hallituksen liikennepolitiikassa näkyy halu keskittämiseen
Kolumni

Ra­pis­tu­va maan­tie­verk­ko haittaa kaikkia – hal­li­tuk­sen lii­ken­ne­po­li­tii­kas­sa näkyy halu kes­kit­tä­mi­seen

17.10.2023 15:00
Tilaajille
Verotukseen tehtävät muutokset näiltä osin ovat kokonaisuudessaan kansalaisten ostovoimaa kasvattavia
Kolumni

Ve­ro­tuk­seen teh­tä­vät muu­tok­set näiltä osin ovat ko­ko­nai­suu­des­saan kan­sa­lais­ten os­to­voi­maa kas­vat­ta­via

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Hallituksen politiikka ajaa lapsiperheitä tukalaan tilanteeseen
Kolumni

Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka ajaa lap­si­per­hei­tä tu­ka­laan ti­lan­tee­seen

05.10.2023 06:00
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa – tavoitteena on oltava ideologian sijaan terveystulokset
Kolumni

Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa – ta­voit­tee­na on oltava ideo­lo­gian sijaan ter­veys­tu­lok­set

22.09.2023 15:36 1
Tilaajille
Uskalla olla sinä – En ole koskaan epäröinyt kulkea vastavirtaan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa
Kolumni

Uskalla olla sinä – En ole koskaan epä­röi­nyt kulkea vas­ta­vir­taan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa

12.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle
Kolumni

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le

07.09.2023 11:51 1
Tilaajille
Nykyiset hallituspuolueet antoivat epärealistisia lupauksia tulojen ja menojen tasapainottamisesta
Kolumni

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lueet an­toi­vat epä­rea­lis­ti­sia lu­pauk­sia tulojen ja menojen ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Näivetystautia torjumaan – sitkeydellä pohjoisen puolesta
Kolumni

Näi­ve­tys­tau­tia tor­ju­maan – sit­key­del­lä poh­joi­sen puo­les­ta

24.08.2023 12:19
Tilaajille
Työtä ja toimeentuloa – Tulevaisuudessa pohjoisen liikenne tulee vilkastumaan merkittävästi investointien myötä
Lukijalta Kolumni

Työtä ja toi­meen­tu­loa – Tu­le­vai­suu­des­sa poh­joi­sen lii­ken­ne tulee vil­kas­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti in­ves­toin­tien myötä

16.08.2023 10:52 1
Tilaajille
Pekka Aittakumpu: Arvot ratkaisevat isänmaan suunnan – "Lähimmäisten ihmisarvon kyseenalaistaviin teksteihin ja kuviin ei pidä suhtautua vähätellen."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: Arvot rat­kai­se­vat isän­maan suunnan – "­Lä­him­mäis­ten ih­mis­ar­von ky­seen­alais­ta­viin teks­tei­hin ja kuviin ei pidä suh­tau­tua vä­hä­tel­len."

27.07.2023 05:15
Tilaajille
Hallituksen toimintakyvystä: "luotan siihen, että hallitus pystyy neuvottelemaan kaikesta kauden aikana vastaantulevista ongelmista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä: "luotan siihen, että hal­li­tus pystyy neu­vot­te­le­maan kai­kes­ta kauden aikana vas­taan­tu­le­vis­ta on­gel­mis­ta"

20.07.2023 20:32 1
Tilaajille
Koulutus Suomen menestyksen tae – Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen.  Suomi on maa, jossa halutaan oppia jatkuvasti uutta.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus Suomen me­nes­tyk­sen tae – Suomen me­nes­tys ja kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu­ky­ky pe­rus­tu­vat kor­keaan osaa­mi­seen. Suomi on maa, jossa ha­lu­taan oppia jat­ku­vas­ti uutta.

13.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Oikeistohallitus tekee oikeistolaista politiikkaa – ”onnellisten Suomi”, käyttää saman verran rahaa mielenterveyden ongelmien hoitoon, kuin se otti ”kovasti parjattua” valtionvelkaa viime vuonna"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Oi­keis­to­hal­li­tus tekee oi­keis­to­lais­ta po­li­tiik­kaa­ – ”on­nel­lis­ten Suomi”, käyttää saman verran rahaa mie­len­ter­vey­den on­gel­mien hoi­toon, kuin se otti ”ko­vas­ti par­jat­tua” val­tion­vel­kaa viime vuonna"

06.07.2023 05:00
Tilaajille