Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskunnasta
Viimeisin 12 tuntia
Kunnianpalautus kännykkäparkeille – Ranskassa on saatu homma toimimaan, miksi se ei onnistuisi Suomessakin?
Lukijalta Kolumni

Kun­nian­pa­lau­tus kän­nyk­kä­par­keil­le – Rans­kas­sa on saatu homma toi­mi­maan, miksi se ei on­nis­tui­si Suo­mes­sa­kin?

14:39
Tilaajille
Vanhemmat
EU:n metsävallankaappaus on estettävä – Maamme metsiä on voitava hyödyntää vastuullisesti myös tulevaisuudessa
Lukijalta Kolumni

EU:n met­sä­val­lan­kaap­paus on es­tet­tä­vä – Maamme metsiä on voitava hyö­dyn­tää vas­tuul­li­ses­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa

17.01.2023 19:00
Tilaajille
Tieteellinen totuusko? – Tämä aika kaipaa keskustelua erilaisten tutkijoiden näkökulmista
Kolumni

Tie­teel­li­nen to­tuus­ko? – Tämä aika kaipaa kes­kus­te­lua eri­lais­ten tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mis­ta

03.01.2023 18:00 2
Tilaajille
Kustannusten nousu koettelee perheitä – Sähkömarkkina on rikki
Lukijalta Kolumni

Kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee per­hei­tä – Säh­kö­mark­ki­na on rikki

26.12.2022 09:00
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa – suomalaisia yhdistää rakkaus luontoon
Kolumni

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa – suo­ma­lai­sia yh­dis­tää rakkaus luon­toon

10.12.2022 10:24
Tilaajille
Isänmaamme tulevaisuus kasvaa lapsiperheissä – Ylimääräinen lapsilisä on enemmän kuin tarpeellinen päätös
Lukijalta Kolumni

Isän­maam­me tu­le­vai­suus kasvaa lap­si­per­heis­sä – Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on enemmän kuin tar­peel­li­nen päätös

30.11.2022 15:44
Tilaajille
Lapsia on ankarina aikoina varjeltava – Suomessa yli 100 000 lapsella on puutetta elämisen perustarpeista
Kolumni

Lapsia on an­ka­ri­na aikoina var­jel­ta­va – Suo­mes­sa yli 100 000 lap­sel­la on puu­tet­ta elä­mi­sen pe­rus­tar­peis­ta

23.11.2022 14:40
Tilaajille
Lapsiperheköyhyys yleistyy – suunta pitää muuttaa
Lukijalta Kolumni

Lap­si­per­he­köy­hyys yleis­tyy – suunta pitää muuttaa

16.11.2022 10:00
Tilaajille
Hoitotakuun parantaminen on yhdenvertaisuusteko – uudistukselle viimeinen sinetti eduskunnassa
Kolumni

Hoi­to­ta­kuun pa­ran­ta­mi­nen on yh­den­ver­tai­suus­te­ko – uu­dis­tuk­sel­le vii­mei­nen sinetti edus­kun­nas­sa

02.11.2022 11:33
Tilaajille
Eduskunnasta: Ennallistamisasetus on Suomen kannalta pöyristyttävä – "Nyt nämä turvepellot ja suometsät täytyisi Brysselin herrojen mielestä ennallistaa"
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: En­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suomen kan­nal­ta pöy­ris­tyt­tä­vä – "Nyt nämä tur­ve­pel­lot ja suo­met­sät täy­tyi­si Brys­se­lin her­ro­jen mie­les­tä en­nal­lis­taa"

27.10.2022 09:37 1
Tilaajille
Nyt ei saa antaa sijaa pelottelulle, vaan katse pitää säilyttää herpaantumatta Ukrainassa
Kolumni

Nyt ei saa antaa sijaa pe­lot­te­lul­le, vaan katse pitää säi­lyt­tää her­paan­tu­mat­ta Uk­rai­nas­sa

21.10.2022 09:53
Tilaajille
"Sähköjärjestelmän tulee toimia ihmistä varten, ei toisinpäin" – Mari-Leena Talvitie haluaa selvittää sähkön markkinamallin muutostarpeet
Kolumni

"Säh­kö­jär­jes­tel­män tulee toimia ihmistä varten, ei toi­sin­päin" – Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie haluaa sel­vit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muu­tos­tar­peet

15.10.2022 08:24
Tilaajille
Juha Sipilä näkee jotain positiivistakin haastavassa maailmantilanteessa: "En ole koskaan nähnyt tällaista vilskettä energia-alalla"
Kolumni

Juha Sipilä näkee jotain po­si­tii­vis­ta­kin haas­ta­vas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa: "En ole koskaan nähnyt täl­lais­ta vils­ket­tä ener­gia-alal­la"

05.10.2022 15:33
Tilaajille
Suomen valtion ensisijainen tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana – Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto
Kolumni

Suomen valtion en­si­si­jai­nen tehtävä on toimia suo­ma­lais­ten edun­val­vo­ja­na – Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to

28.09.2022 15:16
Tilaajille
Leikkauslistoja tarvitaan varmasti – Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa
Mielipidekirjoitus

Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti – Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Yrittäjien eläkeuudistus vähentää pienyrittäjyyttä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään
Kolumni

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tus vä­hen­tää pien­yrit­tä­jyyt­tä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään

13.09.2022 16:03
Energiamarkkinat ovat sekaisin – Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kärkimaa päästöttömän energian tuotannossa
Kolumni

Ener­gia­mark­ki­nat ovat se­kai­sin – Suo­mel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det olla kär­ki­maa pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­nos­sa

02.09.2022 15:54
Tilaajille
Maatalouden merkitys olisi ymmärrettävä – tuottajan pitää saada suurempi osuus ruokatuotteen loppuhinnasta
Lukijalta Kolumni

Maa­ta­lou­den mer­ki­tys olisi ym­mär­ret­tä­vä – tuot­ta­jan pitää saada suu­rem­pi osuus ruo­ka­tuot­teen lop­pu­hin­nas­ta

27.08.2022 09:38
Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä
Kolumni

Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä

15.08.2022 05:00
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin

27.07.2022 04:00