Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Eduskunnasta
Kolumni

"Fos­sii­li­set polt­to­ai­neet alas", kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs listaa puo­lueen­sa ta­voit­teek­si

18.09.2021 07:55
Kolumni

Isyys­lain kor­jaa­mi­sel­la kiire: "Ny­kyi­nen isyys­la­ki on joh­ta­nut ti­lan­tei­siin, jotka eivät palvele lapsen ko­ko­nais­etua eivätkä ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa mie­hil­le oi­keu­den­mu­kai­sia", kir­joit­taa kan­san­edus­ta­ja

09.09.2021 04:00
Mielipidekirjoitus

Raimo Pii­rai­nen: Työajan ly­hen­nys ikään­ty­vien etu? – "Eikö pitäisi olla val­miut­ta ko­kei­lui­hin ja uu­del­leen ajat­te­luun"

04.09.2021 04:00
Kolumni

Pekka Ait­ta­kum­pu: Autoilu tar­vit­see puo­lus­ta­jia – "On to­sia­sia, että autoilu on usein liian hel­pos­ti nähty rahan ke­rää­mi­sen koh­tee­na"

18.08.2021 11:33
Kolumni

Hanna Sark­ki­sen ko­lum­ni: Hy­vin­voin­tia työstä ja työssä

29.07.2021 04:00
Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

24.07.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Nuori, uskalla sanoa, jos kyy­dis­sä pe­lot­taa

07.07.2021 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Luonto hou­kut­te­lee poh­joi­seen

02.07.2021 16:00
Lukijalta Kolumni

Juha Sipilä: Ym­pä­ris­tö on mah­dol­li­suus: "Rat­kai­su­ja voidaan tarjota kah­des­ta suun­nas­ta: pääs­tö­jä pitää toi­saal­ta kyetä vä­hen­tä­mään ja hii­len­si­don­taa taas kyetä li­sää­mään"

28.06.2021 09:00
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: So­te-uu­dis­tus myrkkyä pal­ve­luil­le

17.06.2021 10:46
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: De­mo­kra­tia vaatii te­ki­jän­sä

08.06.2021 20:00
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta – Janne Heik­ki­nen: "Lii­ken­teen ve­roil­le on oltava vas­ti­net­ta"

03.06.2021 07:50
Lukijalta Kolumni

Kun­ta­vaa­le­ja kohti – Raimo Pii­rai­nen: "Ti­lan­teen hyvä ter­veys­tur­val­li­nen ete­ne­mi­nen vaatii meiltä kai­kil­ta vas­tuul­lis­ta toi­min­taa edel­leen."

27.05.2021 04:00
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Tytti Tup­pu­rai­nen esittää ikään­ty­nei­den edus­ta­jak­si van­hu­sa­sia­val­tuu­tet­tua: Ar­vok­kaan ikään­ty­mi­sen on oltava jo­kai­sen oikeus

06.05.2021 12:38
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Mikko Kin­nu­nen: Ko­ro­nas­ta on pääs­tä­vä taas kes­tä­vän kasvun tielle ja toivoa on luotava

28.04.2021 08:00
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Hanna Sark­ki­nen: On aika va­paut­taa suo­ma­lai­set vel­ka­van­keu­des­ta

23.04.2021 10:20 2
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta

14.04.2021 15:51
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Kohta hel­pot­taa – Olisi hyvä saada ikä­ih­mi­set ulos ja liik­keel­le

01.04.2021 15:42 1
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: "Reilu rat­kai­su olisi se, että äi­ti­ris­ki pois­tet­tai­siin ko­ko­naan naisten työn­an­ta­jil­ta ja van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin vihdoin ko­ko­naan yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vak­si"

24.03.2021 14:43