VANHUSTEN VIIKKO: Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Eduskunnasta
Suomen valtion ensisijainen tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana – Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto
Kolumni

Suomen valtion en­si­si­jai­nen tehtävä on toimia suo­ma­lais­ten edun­val­vo­ja­na – Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to

28.09.2022 15:16
Tilaajille
Leikkauslistoja tarvitaan varmasti – Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa
Mielipidekirjoitus

Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti – Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Yrittäjien eläkeuudistus vähentää pienyrittäjyyttä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään
Kolumni

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tus vä­hen­tää pien­yrit­tä­jyyt­tä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään

13.09.2022 16:03
Energiamarkkinat ovat sekaisin – Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kärkimaa päästöttömän energian tuotannossa
Kolumni

Ener­gia­mark­ki­nat ovat se­kai­sin – Suo­mel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det olla kär­ki­maa pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­nos­sa

02.09.2022 15:54
Tilaajille
Maatalouden merkitys olisi ymmärrettävä – tuottajan pitää saada suurempi osuus ruokatuotteen loppuhinnasta
Lukijalta Kolumni

Maa­ta­lou­den mer­ki­tys olisi ym­mär­ret­tä­vä – tuot­ta­jan pitää saada suu­rem­pi osuus ruo­ka­tuot­teen lop­pu­hin­nas­ta

27.08.2022 09:38
Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä
Kolumni

Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä

15.08.2022 05:00
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin

27.07.2022 04:00
Miljardien energiatuki – todennäköistä, että Uniper ei pysty maksamaan Fortumilta saamaansa rahoitusta takaisin.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dien ener­gia­tu­ki – to­den­nä­köis­tä, että Uniper ei pysty mak­sa­maan For­tu­mil­ta saa­maan­sa ra­hoi­tus­ta ta­kai­sin.

24.07.2022 04:00
Ratkaisuja arjen kustannusnousuun – kevennetään verotusta, korotetaan työmatkavähennystä ja alennetaan sähköveroa
Kolumni

Rat­kai­su­ja arjen kus­tan­nus­nou­suun – ke­ven­ne­tään ve­ro­tus­ta, ko­ro­te­taan työ­mat­ka­vä­hen­nys­tä ja alen­ne­taan säh­kö­ve­roa

06.07.2022 14:32
Eduskunnasta Juha Sipilä: "Haluammeko eteläisen Euroopan mallin tännekin, vai haluammeko lopettaa velaksi elämisen?"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: "Ha­luam­me­ko ete­läi­sen Eu­roo­pan mallin tän­ne­kin, vai ha­luam­me­ko lo­pet­taa velaksi elä­mi­sen?"

29.06.2022 12:56
Tilaajille
Yhteiskunnan perusta on perhe – hallituksen on ryhdyttävä tukemaan perheitä eri keinoin
Kolumni

Yh­teis­kun­nan perusta on perhe – hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä tu­ke­maan per­hei­tä eri keinoin

22.06.2022 12:30
Tilaajille
Kyse on meidän pärjäämisestämme – lisää ratkaisuja tarvitaan elämisen kallistumiseen
Kolumni

Kyse on meidän pär­jää­mi­ses­täm­me – lisää rat­kai­su­ja tar­vi­taan elä­mi­sen kal­lis­tu­mi­seen

15.06.2022 08:57
Tilaajille
Autoiluvihamielisen politiikan on loputtava – tilanne on kansalaisille ja yrityksille kylmäävää
Kolumni

Au­toi­lu­vi­ha­mie­li­sen po­li­tii­kan on lo­put­ta­va – tilanne on kan­sa­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le kyl­mää­vää

08.06.2022 14:26
Tilaajille
Sähköauto sopii maaseudulle
Kolumni

Säh­kö­au­to sopii maa­seu­dul­le

02.06.2022 11:00 1
Tilaajille
Lapselle kuuluu lain suoja – abortti on kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Lap­sel­le kuuluu lain suoja – abortti on koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

18.05.2022 13:40
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 14:57
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

04.05.2022 12:28
Hanna Sarkkinen: Kriiseistä selvitään yhdessä – "Joudumme kaikki maksamaan Putinin hintoja"

Hanna Sark­ki­nen: Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – "­Jou­dum­me kaikki mak­sa­maan Putinin hin­to­ja"

28.04.2022 19:39
Tilaajille
NATO:n riskit arvioimatta: "Moni meistä kokee julkisen keskusteluilmapiirin tällä hetkellä kovin yksipuoliseksi ja ahdistavaksi, vaikka juuri nyt kaivattaisiin avointa ja monipuolista erilaisten vaihtoehtojen tarkastelua"
Kolumni

NATO:n riskit ar­vioi­mat­ta: "Moni meistä kokee jul­ki­sen kes­kus­te­lu­il­ma­pii­rin tällä het­kel­lä kovin yk­si­puo­li­sek­si ja ah­dis­ta­vak­si, vaikka juuri nyt kai­vat­tai­siin avointa ja mo­ni­puo­lis­ta eri­lais­ten vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lua"

20.04.2022 10:40 1
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01