Eduskunnasta
Kuukausi
Yhteiskunnan perusta on perhe – hallituksen on ryhdyttävä tukemaan perheitä eri keinoin
Kolumni

Yh­teis­kun­nan perusta on perhe – hal­li­tuk­sen on ryh­dyt­tä­vä tu­ke­maan per­hei­tä eri keinoin

22.06.2022 12:30
Tilaajille
Kyse on meidän pärjäämisestämme – lisää ratkaisuja tarvitaan elämisen kallistumiseen
Kolumni

Kyse on meidän pär­jää­mi­ses­täm­me – lisää rat­kai­su­ja tar­vi­taan elä­mi­sen kal­lis­tu­mi­seen

15.06.2022 08:57
Tilaajille
Autoiluvihamielisen politiikan on loputtava – tilanne on kansalaisille ja yrityksille kylmäävää
Kolumni

Au­toi­lu­vi­ha­mie­li­sen po­li­tii­kan on lo­put­ta­va – tilanne on kan­sa­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le kyl­mää­vää

08.06.2022 14:26
Tilaajille
Sähköauto sopii maaseudulle
Kolumni

Säh­kö­au­to sopii maa­seu­dul­le

02.06.2022 11:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lapselle kuuluu lain suoja – abortti on kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni

Lap­sel­le kuuluu lain suoja – abortti on koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

18.05.2022 13:40
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 14:57
Tilaajille
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

04.05.2022 12:28
Hanna Sarkkinen: Kriiseistä selvitään yhdessä – "Joudumme kaikki maksamaan Putinin hintoja"

Hanna Sark­ki­nen: Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – "­Jou­dum­me kaikki mak­sa­maan Putinin hin­to­ja"

28.04.2022 19:39
Tilaajille
NATO:n riskit arvioimatta: "Moni meistä kokee julkisen keskusteluilmapiirin tällä hetkellä kovin yksipuoliseksi ja ahdistavaksi, vaikka juuri nyt kaivattaisiin avointa ja monipuolista erilaisten vaihtoehtojen tarkastelua"
Kolumni

NATO:n riskit ar­vioi­mat­ta: "Moni meistä kokee jul­ki­sen kes­kus­te­lu­il­ma­pii­rin tällä het­kel­lä kovin yk­si­puo­li­sek­si ja ah­dis­ta­vak­si, vaikka juuri nyt kai­vat­tai­siin avointa ja mo­ni­puo­lis­ta eri­lais­ten vaih­to­eh­to­jen tar­kas­te­lua"

20.04.2022 10:40 1
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01
Suojaa ja työtä ukrainalaisille – "Työnteko hyödyttää kaikkia osapuolia, sillä Suomi tarvitsee erilaisia osaajia ja ukrainalaiset pakolaiset järkevää tekemistä ja toimeentuloa"
Kolumni

Suojaa ja työtä uk­rai­na­lai­sil­le – "Työn­te­ko hyö­dyt­tää kaikkia osa­puo­lia, sillä Suomi tar­vit­see eri­lai­sia osaajia ja uk­rai­na­lai­set pa­ko­lai­set jär­ke­vää te­ke­mis­tä ja toi­meen­tu­loa"

09.04.2022 16:00
Kevään ratkaisuilla rakennetaan rauhaa – Hyökkäys muutti Euroopan ja sen mukana Suomen turvallisuustilannetta pysyvästi
Kolumni

Kevään rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan rauhaa – Hyök­käys muutti Eu­roo­pan ja sen mukana Suomen tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta py­sy­väs­ti

31.03.2022 04:00
Suomen asemointi turvallisuudessa menee uusiksi: "En olisi uskonut, että eduskunta, hallitus ja tasavallan presidentti joutuvat vielä tällä vaalikaudella tosissaan miettimään Natoon liittymistä"
Mielipidekirjoitus

Suomen ase­moin­ti tur­val­li­suu­des­sa menee uu­sik­si: "En olisi us­ko­nut, että edus­kun­ta, hal­li­tus ja ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti jou­tu­vat vielä tällä vaa­li­kau­del­la to­sis­saan miet­ti­mään Natoon liit­ty­mis­tä"

25.03.2022 04:00
Ruuan ja energian huoltovarmuus
Kolumni

Ruuan ja ener­gian huol­to­var­muus

18.03.2022 04:00
Uusi aika – "Reilussa viikossa monien asioiden tärkeysjärjestys muuttui koko läntisessä maailmassa. Sydän ja ajatukset ovat Ukrainan kansan puolella"
Kolumni

Uusi aika – "Rei­lus­sa vii­kos­sa monien asioi­den tär­keys­jär­jes­tys muuttui koko län­ti­ses­sä maail­mas­sa. Sydän ja aja­tuk­set ovat Uk­rai­nan kansan puo­lel­la"

10.03.2022 09:08
Kaivos tuottaa hetken, mutta jää paikalleen lähes ikuisesti, muistuttaa kansanedustaja Jenni Pitko
Kolumni

Kaivos tuottaa hetken, mutta jää pai­kal­leen lähes ikui­ses­ti, muis­tut­taa kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

19.02.2022 04:00
Ouluntie mukaan pääväyläverkkoon: "Joka tapauksessa Ouluntietä tulisi parantaa muun muassa ohituskaistoilla, jotta asuminen, yrittäminen ja matkailu Koillismaalla ei jäisi ainakaan pääväylän kunnosta kiinni"
Kolumni

Ou­lun­tie mukaan pää­väy­lä­verk­koon: "Joka ta­pauk­ses­sa Ou­lun­tie­tä tulisi pa­ran­taa muun muassa ohi­tus­kais­toil­la, jotta asu­mi­nen, yrit­tä­mi­nen ja mat­kai­lu Koil­lis­maal­la ei jäisi ai­na­kaan pää­väy­län kun­nos­ta kiinni"

09.02.2022 17:00
Mielenterveydestä suuri projekti: "Onnellinen kansa voi huonosti. Korona-aika on pahentanut tilannetta. Melkein puolet suomalaisista kokee, että yksinäisyys on lisääntynyt"
Kolumni

Mie­len­ter­vey­des­tä suuri pro­jek­ti: "On­nel­li­nen kansa voi huo­nos­ti. Ko­ro­na-ai­ka on pa­hen­ta­nut ti­lan­net­ta. Melkein puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee, että yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt"

27.01.2022 11:54
Aluevaaleista yhteistyöhön – Näissä vaaleissa on pelissä isoja ja elintärkeitä asioista
Kolumni

Alue­vaa­leis­ta yh­teis­työ­hön – Näissä vaa­leis­sa on pelissä isoja ja elin­tär­kei­tä asiois­ta

22.01.2022 04:00
Ajokortti maksuttomaksi: " Inssiajon keskittäminen vain muutamaan isompaan kaupunkiin vaarantaisi nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet ajokokeen suorittamiseen ja lisäisi autokoulujen ja perheiden kustannuksia"
Kolumni

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si: " Ins­si­ajon kes­kit­tä­mi­nen vain muu­ta­maan isom­paan kau­pun­kiin vaa­ran­tai­si nuorten yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ajo­ko­keen suo­rit­ta­mi­seen ja lisäisi au­to­kou­lu­jen ja per­hei­den kus­tan­nuk­sia"

13.01.2022 14:00