Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kontiotuote Oy
Kontiotuote jarrutteli tuotantoaan – käännettä parempaan toivotaan ensi kesäksi

Kon­tio­tuo­te jar­rut­te­li tuo­tan­toaan – kään­net­tä pa­rem­paan toi­vo­taan ensi kesäksi

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Kontiotuote vakaalla pohjalla – toimitusjohtaja Mika Rytky: "Uskon, että selviämme tästäkin taantumasta"

Kon­tio­tuo­te va­kaal­la poh­jal­la – toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Rytky: "Uskon, että sel­viäm­me täs­tä­kin taan­tu­mas­ta"

29.08.2023 09:00
Tilaajille
Kontiolla aloitettiin uudet muutosneuvottelut – mahdollisesti lomautuksia edessä tulevana syksynä ja talvena

Kon­tiol­la aloi­tet­tiin uudet muu­tos­neu­vot­te­lut – mah­dol­li­ses­ti lo­mau­tuk­sia edessä tu­le­va­na syksynä ja talvena

12.05.2023 07:48
Tilaajille
Syötteen vesihuoltolaitoksen valvomorakennus hankitaan Kontiotuotteelta

Syöt­teen ve­si­huol­to­lai­tok­sen val­vo­mo­ra­ken­nus han­ki­taan Kon­tio­tuot­teel­ta

31.03.2023 16:02
Tilaajille
Kontion muutosneuvottelut päätökseen – Neljä irtisanomista, tehtävämuutoksia ja lomautuksia

Kontion muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – Neljä ir­ti­sa­no­mis­ta, teh­tä­vä­muu­tok­sia ja lo­mau­tuk­sia

09.03.2023 08:50
Tilaajille
Teollisuusliiton edustajat vierailivat Kontiotuotteella – Keskustelussa nousi esiin kaksi asiaa, jotka yllättivät jokseenkin suuresti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teol­li­suus­lii­ton edus­ta­jat vie­rai­li­vat Kon­tio­tuot­teel­la – Kes­kus­te­lus­sa nousi esiin kaksi asiaa, jotka yl­lät­ti­vät jok­seen­kin suu­res­ti

02.03.2023 14:17
Tilaajille
Kontion vuosi alkoi hyvin, mutta hiipui loppuvuodesta – Pudasjärvellä toimivan hirsitalotehtaan liikevaihto lähentelee 100 miljoonan euron rajaa

Kontion vuosi alkoi hyvin, mutta hiipui lop­pu­vuo­des­ta – Pu­das­jär­vel­lä toi­mi­van hir­si­ta­lo­teh­taan lii­ke­vaih­to lä­hen­te­lee 100 mil­joo­nan euron rajaa

01.03.2023 17:52
Tilaajille
Kontiolla jälleen muutosneuvottelut – Edessä irtisanomisia, tehtävämuutoksia ja lomautuksia

Kon­tiol­la jälleen muu­tos­neu­vot­te­lut – Edessä ir­ti­sa­no­mi­sia, teh­tä­vä­muu­tok­sia ja lo­mau­tuk­sia

10.01.2023 16:01
Tilaajille
Kehitysvammaisten palvelukodin hirsiasennukset valmiina – katso kuvat Pudasjärven torin laidan rakennustyömaalta

Ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­din hir­si­asen­nuk­set val­mii­na – katso kuvat Pu­das­jär­ven torin laidan ra­ken­nus­työ­maal­ta

19.12.2022 15:48
Tilaajille
Kontiotuote Pudasjärven vuoden yrittäjä – Tehtaanjohtaja Mikko Suontausta: "Palkinto on omistettu hyville ja osaaville työntekijöille"

Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

27.11.2022 10:19
Tilaajille
Muutosneuvottelut päätökseen – lomautuksia ja enintään viisi irtisanomista Kontiolla

Muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen – lo­mau­tuk­sia ja enin­tään viisi ir­ti­sa­no­mis­ta Kon­tiol­la

09.11.2022 15:43
Tilaajille
Kontion liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto pieneni – loppuvuoden tilauskertymä viime vuotta alhaisemmalla tasolla

Kontion lii­ke­vaih­to kasvoi, mutta lii­ke­voit­to pieneni – lop­pu­vuo­den ti­laus­ker­ty­mä viime vuotta al­hai­sem­mal­la tasolla

08.11.2022 10:00
Tilaajille
Viime vuosi vielä poikkeuksellisen hyvä Kontiotuotteella – Toimitusjohtaja: "Talvella jouduttu lomautuksiin, julkinen rakentaminen viivästynyt, Ukrainan sota toi epävarmuutta"

Viime vuosi vielä poik­keuk­sel­li­sen hyvä Kon­tio­tuot­teel­la – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Tal­vel­la jou­dut­tu lo­mau­tuk­siin, jul­ki­nen ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­ty­nyt, Uk­rai­nan sota toi epä­var­muut­ta"

20.10.2022 09:39
Tilaajille
Pudasjärvellä toimiva Kontiotuote Oy aloittaa muutosneuvottelut – esillä lomautukset ja irtisanomiset

Pu­das­jär­vel­lä toimiva Kon­tio­tuo­te Oy aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – e­sil­lä lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set

19.10.2022 10:07
Tilaajille
Kontiotuote voitti Vetovoima-palkinnon – ansioina työllistäminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja brändinrakentaminen

Kon­tio­tuo­te voitti Ve­to­voi­ma-pal­kin­non – an­sioi­na työl­lis­tä­mi­nen, in­no­va­tii­vi­suus, vas­tuul­li­suus ja brän­din­ra­ken­ta­mi­nen

19.05.2022 12:33
Tilaajille
Kontiotuotteesta muodostetaan oma konserninsa – emoyhtiö PTT–Forest jakautuu kahtia

Kon­tio­tuot­tees­ta muo­dos­te­taan oma kon­ser­nin­sa – emo­yh­tiö PTT–­Fo­rest ja­kau­tuu kahtia

02.05.2022 12:56
Tilaajille
Rakentajat haalivat tavaraa: Puutavaraa on varastoissa vielä riittänyt, mutta laattojakin joudutaan jo vaihtamaan

Ra­ken­ta­jat haa­li­vat ta­va­raa: Puu­ta­va­raa on va­ras­tois­sa vielä riit­tä­nyt, mutta laat­to­ja­kin jou­du­taan jo vaih­ta­maan

10.04.2022 09:00
Tilaajille
Kontiotuote vetäytyy Venäjän markkinoilta – "Venäjän toimet Ukrainassa eivät ole hyväksyttävissä, ja ne rikkovat kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia"

Kon­tio­tuo­te ve­täy­tyy Venäjän mark­ki­noil­ta – "­Ve­nä­jän toimet Uk­rai­nas­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­vis­sä, ja ne rik­ko­vat kan­sain­vä­li­siä lakeja ja so­pi­muk­sia"

28.02.2022 10:12
Tilaajille
Kontiolta 3,5 miljoonan euron investointi Pudasjärvelle – tuplaa tuotannon ja palkkaa jopa 20 uutta henkilöä vakituisiin työsuhteisiin

Kon­tiol­ta 3,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti Pu­das­jär­vel­le – tuplaa tuo­tan­non ja palkkaa jopa 20 uutta hen­ki­löä va­ki­tui­siin työ­suh­tei­siin

22.02.2022 16:03
Tilaajille
Hirsitalo käy kaupaksi, mutta tekijöitä tarvitaan – Toimitusjohtaja: "Kontio rekrytoi noin kymmenen henkilöä kuukausittain ja myös Pudasjärvelle otetaan uusia työntekijöitä"

Hir­si­ta­lo käy kau­pak­si, mutta te­ki­jöi­tä tar­vi­taan – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kontio rek­ry­toi noin kym­me­nen hen­ki­löä kuu­kau­sit­tain ja myös Pu­das­jär­vel­le otetaan uusia työn­te­ki­jöi­tä"

29.09.2021 13:08
Tilaajille