Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Syöte
Kuukausi
Loppunousu otti koville Iso-Syötteen tunturin laella – Huippukympillä mentiin alamäkeen osallistujamäärässä

Lop­pu­nou­su otti koville Iso-Syöt­teen tun­tu­rin laella – Huip­pu­kym­pil­lä mentiin ala­mä­keen osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi juostiin Syötteellä 14. kerran – katso tulokset

Huip­pu­kymp­pi juos­tiin Syöt­teel­lä 14. kerran – katso tu­lok­set

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa on vilkkainta heinäkuussa – neljässä vuodenajassa on potentiaalia, jota voitaisiin valjastaa lisää matkailualalla
Pääkirjoitus

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa on vilk­kain­ta hei­nä­kuus­sa – nel­jäs­sä vuo­den­ajas­sa on po­ten­tiaa­lia, jota voi­tai­siin val­jas­taa lisää mat­kai­lu­alal­la

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Polkuja parannetaan murskeella, joka ei kaikkien mielestä kuulu luontoon – Miksi sitä kuitenkin käytetään?

Polkuja pa­ran­ne­taan murs­keel­la, joka ei kaik­kien mie­les­tä kuulu luon­toon – Miksi sitä kui­ten­kin käy­te­tään?

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Huippukymppi on kestävyysjuoksijoiden kiirastuli, jossa noustaan viimeisillä voimilla Iso-Syötteen tunturin huipulle

Huip­pu­kymp­pi on kes­tä­vyys­juok­si­joi­den kii­ras­tu­li, jossa nous­taan vii­mei­sil­lä voi­mil­la Iso-Syöt­teen tun­tu­rin hui­pul­le

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Truck weekend Syötteellä – lauantaina yleisölle ennennäkemätön määrä raskasta kalustoa

Truck weekend Syöt­teel­lä – lauan­tai­na ylei­söl­le en­nen­nä­ke­mä­tön määrä ras­kas­ta ka­lus­toa

08.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto edelleen kymmenen suosituimman listalla – luontokeskuksen uudistukset vilkastuttivat alkuvuotta

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to edel­leen kym­me­nen suo­si­tuim­man lis­tal­la – luon­to­kes­kuk­sen uu­dis­tuk­set vil­kas­tut­ti­vat al­ku­vuot­ta

08.09.2023 12:00
Tilaajille
Syötteellä alkamassa Pudasjärven Vuokratalojen rivitalon rakentaminen – katso havainnekuva

Syöt­teel­lä al­ka­mas­sa Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen – katso ha­vain­ne­ku­va

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Kauppa kävi ja sienet kiinnostivat – Luppovesi palaa -tapahtuma liikutti Syötteellä matkailijoita ja paikallisia metsässä ja asvaltilla

Kauppa kävi ja sienet kiin­nos­ti­vat – Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma lii­kut­ti Syöt­teel­lä mat­kai­li­joi­ta ja pai­kal­li­sia met­säs­sä ja as­val­til­la

04.09.2023 14:00
Tilaajille
Sateesta huolimatta kokko syttyi ja paloi komeasti Syötteen Luppovedellä iltatapahtumassa

Sa­tees­ta huo­li­mat­ta kokko syttyi ja paloi ko­meas­ti Syöt­teen Lup­po­ve­del­lä il­ta­ta­pah­tu­mas­sa

04.09.2023 11:18
Tilaajille
Truck Weekend järjestetään Iso-Syötteellä neljättä kertaa – järjestäjät ovat valmistautuneet suureen kävijämäärään

Truck Weekend jär­jes­te­tään Iso-Syöt­teel­lä nel­jät­tä kertaa – jär­jes­tä­jät ovat val­mis­tau­tu­neet suureen kä­vi­jä­mää­rään

03.09.2023 12:00
Tilaajille
Maailman lavoilta tunnettu Jyrki Anttila konsertoi Iso-Syötteen Lumiareenalla – "Yleisö voi konsertin aikana palata nostalgisesti ajassa taaksepäin"

Maail­man la­voil­ta tun­net­tu Jyrki Anttila kon­ser­toi Iso-Syöt­teen Lu­mi­aree­nal­la – "Yleisö voi kon­ser­tin aikana palata nos­tal­gi­ses­ti ajassa taak­se­päin"

02.09.2023 12:00
Tilaajille
Syötteellä Pärjä Ski Bistro uudistuu jokaiseksi talvisesongiksi – uusimman remontin jäljiltä uudessa keittiössä aletaan valmistaa artesaanipizzoja

Syöt­teel­lä Pärjä Ski Bistro uu­dis­tuu jo­kai­sek­si tal­vi­se­son­gik­si – uu­sim­man re­mon­tin jäl­jil­tä uudessa keit­tiös­sä aletaan val­mis­taa ar­te­saa­ni­piz­zo­ja

02.09.2023 08:00
Tilaajille
Kaupunki rakennuttaa Syötteelle vesihuoltolinjoja uusien vapaa-ajan asuntojen tarpeisiin – lisäksi Luppoveden huoltorakennus saa pian vesivessan

Kau­pun­ki ra­ken­nut­taa Syöt­teel­le ve­si­huol­to­lin­jo­ja uusien va­paa-ajan asun­to­jen tar­pei­siin – lisäksi Lup­po­ve­den huol­to­ra­ken­nus saa pian ve­si­ves­san

30.08.2023 12:00
Tilaajille
Luppovesi palaa -tapahtuma levittäytyy eri puolille Syötettä tulevana lauantaina – tarjolla ohjelmaa ja toimintaa koko perheelle

Lup­po­ve­si palaa -ta­pah­tu­ma le­vit­täy­tyy eri puo­lil­le Syö­tet­tä tu­le­va­na lauan­tai­na – tar­jol­la oh­jel­maa ja toi­min­taa koko per­heel­le

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto tarjoaa runsaasti sopivaa elintilaa muun muassa uhanalaiselle liito-oravalle – asiantuntijat Virosta saakka vierailivat Syötteellä ja Taivalkoskella

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to tarjoaa run­saas­ti sopivaa elin­ti­laa muun muassa uhan­alai­sel­le lii­to-ora­val­le – asian­tun­ti­jat Virosta saakka vie­rai­li­vat Syöt­teel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

28.08.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uusia tontteja tulossa Syötteen luontokeskuksen läheisyyteen – Metsähallituksen tonttikauppa on hidastunut huippuvuosista

Uusia tont­te­ja tulossa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen lä­hei­syy­teen – Met­sä­hal­li­tuk­sen tont­ti­kaup­pa on hi­das­tu­nut huip­pu­vuo­sis­ta

23.08.2023 11:45
Tilaajille
Syötteen jätevedenpuhdistamon valvomorakennuksen sekä katoshallin urakat on kilpailutettu – urakoitsijat ovat tiedossa

Syöt­teen jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon val­vo­mo­ra­ken­nuk­sen sekä ka­tos­hal­lin urakat on kil­pai­lu­tet­tu – ura­koit­si­jat ovat tie­dos­sa

15.08.2023 12:05
Tilaajille
Perinnepäivä ihastutti – Adele ja Karel saapuivat Syötteen kansallispuiston Rytivaaraan Prahasta saakka

Pe­rin­ne­päi­vä ihas­tut­ti – Adele ja Karel saa­pui­vat Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton Ry­ti­vaa­raan Pra­has­ta saakka

07.08.2023 12:00
Tilaajille