Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumnit
Kuukausi
Vastuullisempaa elämää vastedes – Samaa ajattelutapaa voisi soveltaa kotona kuin retkeillessä maastossa
Kolumni

Vas­tuul­li­sem­paa elämää vast­edes – Samaa ajat­te­lu­ta­paa voisi so­vel­taa kotona kuin ret­keil­les­sä maas­tos­sa

31.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Aika henkiselle kevätsiivoukselle? – Kesä on vuodenajoista kummallisin, sillä siihen kasautuu hirveä määrä paineita
Kolumni

Aika hen­ki­sel­le ke­vät­sii­vouk­sel­le? – Kesä on vuo­den­ajois­ta kum­mal­li­sin, sillä siihen ka­sau­tuu hirveä määrä pai­nei­ta

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Soistuvien kangasmaiden ojitus vauhditti metsiemme kasvua
Kolumni

Sois­tu­vien kan­gas­mai­den ojitus vauh­dit­ti met­siem­me kasvua

17.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Ravintoterapeutti, kuntoilu ja terveysjuomat – Elimistö pyrkii säilömään kaiken saamansa energian
Kolumni

Ra­vin­to­te­ra­peut­ti, kun­toi­lu ja ter­veys­juo­mat – Eli­mis­tö pyrkii säi­lö­mään kaiken saa­man­sa ener­gian

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Heikot tiet, liian vähäiset rahat – autoilijoiden lisäksi kuljetusalan yritykset pohtivat onko syytä lähteä maanteille autoaan rikkomaan.
Kolumni

Heikot tiet, liian vä­häi­set rahat – au­toi­li­joi­den lisäksi kul­je­tus­alan yri­tyk­set poh­ti­vat onko syytä lähteä maan­teil­le autoaan rik­ko­maan.

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Kirkollinen lainsäädäntö 2020-luvulle – Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia myös paikallistasolle
Kolumni

Kir­kol­li­nen lain­sää­dän­tö 2020-lu­vul­le – Uu­dis­tuk­sel­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia myös pai­kal­lis­ta­sol­le

03.05.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ultrapikamuoti hukuttaa meidät roskaan – ratkaisu löytyy onneksi läheltä
Kolumni

Ult­ra­pi­ka­muo­ti hu­kut­taa meidät roskaan – rat­kai­su löytyy onneksi läheltä

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Susirajan tällä puolen – Kuinka villi on pohjolani, josta pedot puuttuvat?
Kolumni

Su­si­ra­jan tällä puolen – Kuinka villi on poh­jo­la­ni, josta pedot puut­tu­vat?

19.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Mahdollisuudet hyvässä kunnossa – Pudasjärvellä on polkuja ja retkeilyreittejä runsaasti, jopa enemmän kuin matkailukartta kertoo.
Kolumni

Mah­dol­li­suu­det hyvässä kun­nos­sa – Pu­das­jär­vel­lä on polkuja ja ret­kei­ly­reit­te­jä run­saas­ti, jopa enemmän kuin mat­kai­lu­kart­ta kertoo.

14.04.2023 08:22
Tilaajille
Haluaisin palata kutsumusammattiini, mutta vasta kun työvoimapula on ratkaistu
Kolumni

Ha­luai­sin palata kut­su­mu­sam­mat­tii­ni, mutta vasta kun työ­voi­ma­pu­la on rat­kais­tu

13.04.2023 16:24
Tilaajille
Sokerikruunuja Degerforsista – Kummikunnan Pudasjärvelle antaman avun arvo oli lähes viisi miljoona markkaa
Kolumni

So­ke­ri­kruu­nu­ja De­ger­for­sis­ta – Kum­mi­kun­nan Pu­das­jär­vel­le antaman avun arvo oli lähes viisi mil­joo­na markkaa

05.04.2023 10:55
Tilaajille
Taalaksen vai Ollikaisen linjalla? – Metsien hiilinielujen korostuminen ilmastonmuutoskeskustelussa on suomalainen erikoisuus
Kolumni

Taa­lak­sen vai Ol­li­kai­sen lin­jal­la? – Metsien hii­li­nie­lu­jen ko­ros­tu­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­sa on suo­ma­lai­nen eri­koi­suus

29.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Aika muistot kultaa, vuosikymmenetkin – Vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät 1980-lukua vuosikymmenenä, jolloin olot Suomessa olivat parhaimmillaan
Kolumni

Aika muistot kultaa, vuo­si­kym­me­net­kin – Vuonna 2013 jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mukaan suo­ma­lai­set pitävät 1980-lu­kua vuo­si­kym­me­ne­nä, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

23.03.2023 21:08
Tilaajille
Kiistelyä talousmetsien puun riittävyydestä voisi vaimentaa – Voimme nopeasti viljellä ja kasvattaa puuta
Kolumni

Kiis­te­lyä ta­lous­met­sien puun riit­tä­vyy­des­tä voisi vai­men­taa – Voimme no­peas­ti vil­jel­lä ja kas­vat­taa puuta

22.03.2023 05:00
Tilaajille
Anna luonnon hurmata! – On aivan pakko pysähtyä, hiljentyä hengittämään ja ihailla
Kolumni

Anna luonnon hur­ma­ta! – On aivan pakko py­säh­tyä, hil­jen­tyä hen­git­tä­mään ja ihailla

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Toivoa ja luottamusta arkeen – Hyvä henkinen kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista
Kolumni

Toivoa ja luot­ta­mus­ta arkeen – Hyvä hen­ki­nen krii­sin­kes­tä­vyys edistää krii­seis­tä toi­pu­mis­ta

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Lauteilla saunan – parissa minuutissa löytyy yhteenkuuluvuutta ja myötäelämistä
Kolumni

Lau­teil­la saunan – parissa mi­nuu­tis­sa löytyy yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja myö­tä­elä­mis­tä

22.02.2023 05:00
Tilaajille
Koirat ovat meidän parhaita kavereitamme – myös rescuet ansaitsevat hyvän kodin
Kolumni

Koirat ovat meidän par­hai­ta ka­ve­rei­tam­me – myös rescuet an­sait­se­vat hyvän kodin

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Muutos jalasten alla – fyysisesti helpon elämän tavoittelu meni vähän överiksi, ja saimme sivuvaikutuksena paahtuvan planeetan
Kolumni

Muutos ja­las­ten alla – fyy­si­ses­ti helpon elämän ta­voit­te­lu meni vähän öve­rik­si, ja saimme si­vu­vai­ku­tuk­se­na paah­tu­van pla­nee­tan

08.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Jos et osaa hävetä, ei hätää – muut häpeävät varmasti puolestasi
Kolumni

Jos et osaa hävetä, ei hätää – muut hä­peä­vät var­mas­ti puo­les­ta­si

01.02.2023 05:00
Tilaajille