VANHUSTEN VIIKKO: Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Kolumnit
Kuukausi
Synkkä uutisvirta voi uuvuttaa ja siksi tarvitsemme toistemme tukea enemmän kuin koskaan
Kolumni

Synkkä uu­tis­vir­ta voi uu­vut­taa ja siksi tar­vit­sem­me tois­tem­me tukea enemmän kuin koskaan

28.09.2022 05:00
Tilaajille
Harrastajakalastajalle tulossa saalisilmoituspakko – tavoitteena saada tietoa tutkijoille
Kolumni

Har­ras­ta­ja­ka­las­ta­jal­le tulossa saa­li­sil­moi­tus­pak­ko – ta­voit­tee­na saada tietoa tut­ki­joil­le

22.09.2022 21:00
Tilaajille
Saavutettavuutta voidaan parantaa – käyttäjapalaute auttaa, kun julkisia palveluja kehitetään
Kolumni

Saa­vu­tet­ta­vuut­ta voidaan pa­ran­taa – käyt­tä­ja­pa­lau­te auttaa, kun jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ke­hi­te­tään

21.09.2022 05:00
Tilaajille
Ne tulevat takaisin – Valitettavasti uhanalaisten lajien lista on pidentynyt
Kolumni

Ne tulevat ta­kai­sin – Va­li­tet­ta­vas­ti uha­na­lais­ten lajien lista on pi­den­ty­nyt

14.09.2022 05:00
Tilaajille
Ekopajun vaikuttavin tarina liittyy sen kuoresta löytyneeseen lääkeaineeseen
Kolumni

Eko­pa­jun vai­kut­ta­vin tarina liittyy sen kuo­res­ta löy­ty­nee­seen lää­keai­nee­seen

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Ihmiset kaipaavat helppoja luontokohteita – juurakkotulien sijaan nappaskenkäreittien valmiille haloille
Kolumni

Ihmiset kai­paa­vat help­po­ja luon­to­koh­tei­ta – juu­rak­ko­tu­lien sijaan nap­pas­ken­kä­reit­tien val­miil­le ha­loil­le

26.08.2022 04:15
Tilaajille
Dinosaurusten aikaan – Miksei allekirjoittanutta ole enää lehden palstoilla näkynyt?
Kolumni

Di­no­sau­rus­ten aikaan – Miksei al­le­kir­joit­ta­nut­ta ole enää lehden pals­toil­la nä­ky­nyt?

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Oman onnen poluilla – kestävyys on ollut luontaista erämaasta elannon ottavilla
Kolumni

Oman onnen po­luil­la – kes­tä­vyys on ollut luon­tais­ta erä­maas­ta elannon ot­ta­vil­la

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuluttajia varten tulisi perustaa ostomotivaatiovirasto, joka vaatisi motivaatiokirjettä kuluttamisoikeuteen
Kolumni

Ku­lut­ta­jia varten tulisi pe­rus­taa os­to­mo­ti­vaa­tio­vi­ras­to, joka vaatisi mo­ti­vaa­tio­kir­jet­tä ku­lut­ta­mi­soi­keu­teen

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Hissimatkailua laivaristeilyllä –  muistorikkaita kokemuksia on kertynyt laivan hisseistä ja purkuryntäyksestä paluuterminaalissa
Kolumni

His­si­mat­kai­lua lai­va­ris­tei­lyl­lä – muis­to­rik­kai­ta ko­ke­muk­sia on ker­ty­nyt laivan his­seis­tä ja pur­ku­ryn­täyk­ses­tä pa­luu­ter­mi­naa­lis­sa

03.08.2022 04:00
Tilaajille
Maisemanvaihdos voi opettaa – "Paras paikka nollata ajatukset on lapsuuden kodin järvenranta. Kimmeltävän vedenpinnan tuijottaminen saa huolet väistymään hetkeksi"
Kolumni

Mai­se­man­vaih­dos voi opettaa – "Paras paikka nollata aja­tuk­set on lap­suu­den kodin jär­ven­ran­ta. Kim­mel­tä­vän ve­den­pin­nan tui­jot­ta­mi­nen saa huolet väis­ty­mään het­kek­si"

29.07.2022 04:00
Lomalla ei tarvitse tehdä yhtään mitään – nauttisi asioista juuri sillä hetkellä ja lopettaisi vertaamisen muiden muka jännittävämmiltä vaikuttaviin tekemisiin.
Kolumni

Lomalla ei tar­vit­se tehdä yhtään mitään – ­naut­ti­si asiois­ta juuri sillä het­kel­lä ja lo­pet­tai­si ver­taa­mi­sen muiden muka jän­nit­tä­väm­mil­tä vai­kut­ta­viin te­ke­mi­siin.

28.07.2022 09:50
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­toai­nei­siin

27.07.2022 04:00
Miljardien energiatuki – todennäköistä, että Uniper ei pysty maksamaan Fortumilta saamaansa rahoitusta takaisin.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­jar­dien ener­gia­tu­ki – to­den­nä­köis­tä, että Uniper ei pysty mak­sa­maan For­tu­mil­ta saa­maan­sa ra­hoi­tus­ta ta­kai­sin.

24.07.2022 04:00
Suomelainen realismi on pessimismiä, jonka vuoksi emme pärjää urheilussa
Kolumni

Suo­me­lai­nen rea­lis­mi on pes­si­mis­miä, jonka vuoksi emme pärjää ur­hei­lus­sa

21.07.2022 07:11
Kulttuuripalvelut voivat olla väylä hyvinvointiin – muistetaan pitää niitä arvossa joka puolella maata
Kolumni

Kult­tuu­ri­pal­ve­lut voivat olla väylä hy­vin­voin­tiin – muis­te­taan pitää niitä arvossa joka puo­lel­la maata

15.07.2022 13:47
Elämää hirressä – metsän asuntomarkkinoilla on tarjolla kaikkea kosteista kellareista ilmaviin näköalahuoneistoihin
Kolumni

Elämää hir­res­sä – metsän asun­to­mark­ki­noil­la on tar­jol­la kaikkea kos­teis­ta kel­la­reis­ta il­ma­viin nä­köa­la­huo­neis­toi­hin

13.07.2022 05:00
Tilaajille
Kesä on ihmisen parasta aikaa vai onko?
Lukijalta Kolumni

Kesä on ihmisen parasta aikaa vai onko?

07.07.2022 06:01
Tilaajille
Kuituhamppu monipuolistaa pohjoista maataloutta – kuituhamppu on sopeutunut myös pohjoiseen talveemme erikoisella tapaa
Kolumni

Kui­tu­hamp­pu mo­ni­puo­lis­taa poh­jois­ta maa­ta­lout­ta – kui­tu­hamp­pu on so­peu­tu­nut myös poh­joi­seen tal­veem­me eri­koi­sel­la tapaa

06.07.2022 05:00
Tilaajille
Alempiasteisen tieverkon vuoro – kiinteistöverotuotosta voisi ohjata osuuuden yksityistieavustuksiin
Kolumni

Alem­pias­tei­sen tie­ver­kon vuoro – kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tos­ta voisi ohjata osuuu­den yk­si­tyis­tiea­vus­tuk­siin

29.06.2022 04:01
Tilaajille