Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumnit
Kuukausi
Positiivisemmalla asenteella negatiivisuusharhailujen tuiverruksessa – Tunnetko märkyyden ja kylmyyden vai sateen ja raikkauden?
Kolumni

Po­si­tii­vi­sem­mal­la asen­teel­la ne­ga­tii­vi­suus­har­hai­lu­jen tui­ver­ruk­ses­sa – Tun­net­ko mär­kyy­den ja kyl­myy­den vai sateen ja raik­kau­den?

29.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Otetaanpa esimerkiksi niinkin arkinen kodinkone kuin pölynimuri – näin laiskuus vie kehitystä eteenpäin
Kolumni

Ote­taan­pa esi­mer­kik­si niinkin arkinen ko­din­ko­ne kuin pö­lyn­imu­ri – näin lais­kuus vie ke­hi­tys­tä eteen­päin

22.11.2023 05:00
Tilaajille
Niin paljon vettä niin lähellä kotia – sisältö elämään on löydettävä jostakin muusta, ja se voi olla jokaiselle ihmiselle erilainen
Kolumni

Niin paljon vettä niin lähellä kotia – sisältö elämään on löy­det­tä­vä jos­ta­kin muusta, ja se voi olla jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le eri­lai­nen

15.11.2023 05:00
Tilaajille
Viestintä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seurakunnan toiminta tavoittaa?
Kolumni

Vies­tin­tä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta ta­voit­taa?

08.11.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Opiskelijalla on samaan aikaan vähiten ja eniten hävittävää eli kaikki pelissä – Mitä vaihtoehtoja opiskelijalla on?
Kolumni

Opis­ke­li­jal­la on samaan aikaan vähiten ja eniten hä­vit­tä­vää eli kaikki pelissä – Mitä vaih­to­eh­to­ja opis­ke­li­jal­la on?

01.11.2023 05:00
Tilaajille
Metsänielujen miljardilaskuilta pohja pois – laskelmiin tehtiin merkittävä tekninen korjaus
Kolumni

Met­sä­nie­lu­jen mil­jar­di­las­ku­il­ta pohja pois – las­kel­miin tehtiin mer­kit­tä­vä tek­ni­nen korjaus

18.10.2023 05:00
Tilaajille
Kirjasto on jokaisenoikeus – kirjastoissa tehty digiloikka on sivukylillä asuvan kannalta ollut vähintään kolmiloikka
Kolumni

Kir­jas­to on jo­kai­sen­oi­keus – kir­jas­tois­sa tehty di­gi­loik­ka on si­vu­ky­lil­lä asuvan kan­nal­ta ollut vä­hin­tään kol­mi­loik­ka

11.10.2023 05:00
Tilaajille
Ruuhkaa poluilla? – Pelisäännöt takaavat hyvän mielen retket
Kolumni

Ruuhkaa po­luil­la? – Pe­li­sään­nöt ta­kaa­vat hyvän mielen retket

04.10.2023 05:00
Tilaajille
Ensilumi yllätti ruskaturistit – Oliko tuiske hätähuuto luontoäidiltä?
Kolumni

En­si­lu­mi yllätti rus­ka­tu­ris­tit – Oliko tuiske hä­tä­huu­to luon­toäi­dil­tä?

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Pienyrittäjyys syntyi alun perin maa- ja metsätiloilla – viljelijöiden yrittäjähengen asemesta puhumme heidän ahdingostaan
Kolumni

Pien­yrit­tä­jyys syntyi alun perin maa- ja met­sä­ti­loil­la – vil­je­li­jöi­den yrit­tä­jä­hen­gen ase­mes­ta puhumme heidän ah­din­gos­taan

20.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Maksulliset virkistysmetsät tulevaisuuden vaihtoehto – olisitko halukas maksamaan metsänomistajalle nuotiopaikasta?
Kolumni

Mak­sul­li­set vir­kis­tys­met­sät tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to – oli­sit­ko halukas mak­sa­maan met­sän­omis­ta­jal­le nuo­tio­pai­kas­ta?

15.09.2023 16:11
Tilaajille
Televisiosarjassa sieni tekee tuhoa ihmiskunnalle – vahvat sieniesiintymät jylläävät valitettavasti myös oikeassa maailmassa
Kolumni

Te­le­vi­sio­sar­jas­sa sieni tekee tuhoa ih­mis­kun­nal­le – vahvat sie­ni­esiin­ty­mät jyl­lää­vät va­li­tet­ta­vas­ti myös oi­keas­sa maail­mas­sa

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Elämme monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jonka muutokset haastavat seurakuntia kehittymään
Kolumni

Elämme mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa ja mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jonka muu­tok­set haas­ta­vat seu­ra­kun­tia ke­hit­ty­mään

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Mitäs me rasistit – Tämä ihmisryhmä on Suomen syrjityin
Kolumni

Mitäs me ra­sis­tit – Tämä ih­mis­ryh­mä on Suomen syr­ji­tyin

23.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Hallituksen metsäohjelma ansaitsisi mahdollisuuden – Metsänomistajan kannalta hallituksen ohjelmaan sisältyy paljon hyviä kirjauksia
Kolumni

Hal­li­tuk­sen met­sä­oh­jel­ma an­sait­si­si mah­dol­li­suu­den – Met­sän­omis­ta­jan kan­nal­ta hal­li­tuk­sen oh­jel­maan si­säl­tyy paljon hyviä kir­jauk­sia

16.08.2023 12:14 1
Tilaajille
Matkailuideoita Pudasjärvellä – muut haluavat tulla kokemaan, miten me paikalliset täällä Suomessa elämme
Kolumni

Mat­kai­lu­ideoi­ta Pu­das­jär­vel­lä – muut ha­lua­vat tulla ko­ke­maan, miten me pai­kal­li­set täällä Suo­mes­sa elämme

02.08.2023 05:00
Tilaajille
Kaikkien velvollisuus hidastaa – auto tien reunassa aiheuttaa kysymyksiä kuten miksi, onko siellä joku, pitääkö auttaa
Kolumni

Kaik­kien vel­vol­li­suus hi­das­taa – auto tien reu­nas­sa ai­heut­taa ky­sy­myk­siä kuten miksi, onko siellä joku, pitääkö auttaa

28.07.2023 04:46
Tilaajille
Kesätapahtumien superviikonloput – Käydään kesätapahtumissa, vieraillaan kesäteatteriesityksissä. Tutustutaan omaan kuntaan
Kolumni

Ke­sä­ta­pah­tu­mien su­per­vii­kon­lo­put – ­Käy­dään ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa, vie­rail­laan ke­sä­teat­te­rie­si­tyk­sis­sä. Tu­tus­tu­taan omaan kuntaan

19.07.2023 05:15
Tilaajille
Keinutuolin keikaus – "Talon omistaja oli asunut talossa pari vuotta, ja keinutuoli tuli talokaupan mukana. Edellinen omistaja oli kertonut ostaneensa talon seitsemänkymmentäluvun alussa ja keinutuoli tuli silloinkin talokaupan mukana."
Kolumni

Kei­nu­tuo­lin keikaus – "­Ta­lon omis­ta­ja oli asunut talossa pari vuotta, ja kei­nu­tuo­li tuli ta­lo­kau­pan mukana. Edel­li­nen omis­ta­ja oli ker­to­nut os­ta­neen­sa talon seit­se­män­kym­men­tä­lu­vun alussa ja kei­nu­tuo­li tuli sil­loin­kin ta­lo­kau­pan mu­ka­na."

14.07.2023 04:30
Tilaajille