VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Kolumnit
Eriarvoistava kieli: "Epävarmuuden tunne syntyi, kun en kyennyt ilmaisemaan itseäni enkä kertomaan ajatuksiani muille, vaikka minulla olisi ollut paljon sanottavaa"
Kolumni

Eri­ar­vois­ta­va kieli: "E­pä­var­muu­den tunne syntyi, kun en kyennyt il­mai­se­maan itseäni enkä ker­to­maan aja­tuk­sia­ni muille, vaikka minulla olisi ollut paljon sa­not­ta­vaa"

06.01.2022 14:18
Uusi vuosi, sama vitsaus: "Moni tuntuu turhautuneen ja väsyneen koko virukseen, rajoituksiin ja takeltelevaan matkaan kohti sitä uutta normaalia"
Kolumni

Uusi vuosi, sama vit­saus: "Moni tuntuu tur­hau­tu­neen ja vä­sy­neen koko vi­ruk­seen, ra­joi­tuk­siin ja ta­kel­te­le­vaan matkaan kohti sitä uutta nor­maa­lia"

05.01.2022 05:00
Joululla on rikas ja pitkä historia –  Nykyinen joulun henki ja tarina syntyi osaltaan myös Charles Dickensin 19. joulukuuta 1843 julkaistusta Joulukertomuksesta
Pääkirjoitus

Jou­lul­la on rikas ja pitkä his­to­ria – Ny­kyi­nen joulun henki ja tarina syntyi osal­taan myös Charles Dic­ken­sin 19. jou­lu­kuu­ta 1843 jul­kais­tus­ta Jou­lu­ker­to­muk­ses­ta

22.12.2021 07:20
Päästöpörssin pitkä polku, maali näkyvissä – "Haittaveron tapaan päästökaupan piti pehmeästi nostaa fossiilisten polttoaineiden hinta riittävän korkealle"
Kolumni

Pääs­tö­pörs­sin pitkä polku, maali nä­ky­vis­sä – "Hait­ta­ve­ron tapaan pääs­tö­kau­pan piti peh­meäs­ti nostaa fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den hinta riit­tä­vän kor­keal­le"

17.12.2021 04:00
Kolumni: Edessä vaanii näivettymisen kierre – kuinka hoitaa palvelut sille tolalle, että palveluita hoitamaan saadaan päteviä osaajia?
Kolumni

Ko­lum­ni: Edessä vaanii näi­vet­ty­mi­sen kierre – kuinka hoitaa pal­ve­lut sille to­lal­le, että pal­ve­lui­ta hoi­ta­maan saadaan päteviä osaa­jia?

08.12.2021 17:07
Tilaajille
Pudasjärven matkailu kasvaa ja kehittyy –" Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa"
Kolumni

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

02.12.2021 04:00
Muoviämpärikansa – "jokaisen suomalaisen sisällä asuu pieni muoviämpäri"
Kolumni

Muo­vi­äm­pä­ri­kan­sa – "jo­kai­sen suo­ma­lai­sen sisällä asuu pieni muo­viäm­pä­ri"

29.11.2021 08:53
Vehnäturvaa kannattaa seurata – "Tänään maailmankaupan vehnän ostavat – öljyllään – Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomat maat"
Kolumni

Veh­nä­tur­vaa kan­nat­taa seurata – "Tänään maail­man­kau­pan vehnän ostavat – öl­jyl­lään – Lä­hi-idän ja Poh­jois-Af­ri­kan le­vot­to­mat maat"

19.11.2021 10:50
Marraskuun ajatelmia
Kolumni

Mar­ras­kuun aja­tel­mia

03.11.2021 04:00
Ajatteletko omillasi vai somellasi? – "Vaikka maailma on entistä hajanaisempi, on ihmisillä epätoivoinen tarve hallita sitä"
Kolumni

Ajat­te­let­ko omil­la­si vai so­mel­la­si? – "Vaikka maailma on entistä ha­ja­nai­sem­pi, on ih­mi­sil­lä epä­toi­voi­nen tarve hallita sitä"

30.10.2021 04:00
Koulumatka kakkoskodista maksetaan isän kukkarosta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?
Kolumni

Kou­lu­mat­ka kak­kos­ko­dis­ta mak­se­taan isän kuk­ka­ros­ta – onko se lapsen, koulun vai kunnan etu?

09.09.2021 18:00
Tilaajille
Timo Liikasen kolumni: Loman jälkeen reitti virastolle oli hakusessa – lomalla olemme pyrkineet huolehtimaan kiireettömyydestä
Kolumni

Timo Lii­ka­sen ko­lum­ni: Loman jälkeen reitti vi­ras­tol­le oli ha­ku­ses­sa – lomalla olemme pyr­ki­neet huo­leh­ti­maan kii­reet­tö­myy­des­tä

11.08.2021 08:00
Tilaajille
Reeta Jylhänlehdon kolumni: Hengähdä hetki – lomailu on kaikessa leppoisuudessaan vakavaa ja tärkeää puuhaa
Kolumni

Reeta Jyl­hän­leh­don ko­lum­ni: Hen­gäh­dä hetki – lomailu on kai­kes­sa lep­poi­suu­des­saan vakavaa ja tärkeää puuhaa

04.08.2021 11:59
Suomen talousmetsillä menee mukavasti – lisäkuutioita tarvitaan taas
Kolumni

Suomen ta­lous­met­sil­lä menee mu­ka­vas­ti – li­sä­kuu­tioi­ta tar­vi­taan taas

06.05.2021 18:00
Lajikato voi kiihtyä metsien käyttöä rajoittamalla – Mennäänkö lisääntyvään sääntelyyn vai uskotaanko edelleen vapaaehtoisuuden voimaan?
Kolumni

La­ji­ka­to voi kiihtyä metsien käyttöä ra­joit­ta­mal­la – Men­nään­kö li­sään­ty­vään sään­te­lyyn vai us­ko­taan­ko edel­leen va­paa­eh­toi­suu­den voi­maan?

07.04.2021 15:15
Mitäs nyt kun väkimäärä ei nousekaan – kuntavaaleissa samat vanhat toiveet
Kolumni

Mitäs nyt kun vä­ki­mää­rä ei nou­se­kaan – kun­ta­vaa­leis­sa samat vanhat toiveet

06.02.2021 04:00
Tilaajille