Kolumnit
Kuukausi
Joskus olisi hyvä ajatella isosti ja rohkeasti – harvaanasuttujen kulttuuritapahtuma Pudasjärvelle
Kolumni

Joskus olisi hyvä aja­tel­la isosti ja roh­keas­ti – har­vaa­na­sut­tu­jen kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Pu­das­jär­vel­le

23.06.2022 08:17
Miten sinä osaat valmistautua kriiseihin? – Jokainen voi pohtia, millaisia ihmisiä olemme auttaessamme toisiamme
Kolumni

Miten sinä osaat val­mis­tau­tua krii­sei­hin? – Jo­kai­nen voi pohtia, mil­lai­sia ihmisiä olemme aut­taes­sam­me toi­siam­me

22.06.2022 04:00
Tilaajille
Kalastuksella lisäarvoa matkailulle – kotitarvekalastus hiipuu, mutta matkailukalastukselle ja kalanjalostukselle kysyntää
Kolumni

Ka­las­tuk­sel­la li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le – ko­ti­tar­ve­ka­las­tus hiipuu, mutta mat­kai­lu­ka­las­tuk­sel­le ja ka­lan­ja­los­tuk­sel­le ky­syn­tää

17.06.2022 09:01
Miksi uimahallikäynnistä peritään maksu, mutta kirjoja saa viedä kotiin vaikka kottikärryllisen ihan ilmaiseksi?
Kolumni

Miksi ui­ma­hal­li­käyn­nis­tä pe­ri­tään maksu, mutta kirjoja saa viedä kotiin vaikka kot­ti­kär­ryl­li­sen ihan il­mai­sek­si?

15.06.2022 04:00
Tilaajille
Autoiluvihamielisen politiikan on loputtava – tilanne on kansalaisille ja yrityksille kylmäävää
Kolumni

Au­toi­lu­vi­ha­mie­li­sen po­li­tii­kan on lo­put­ta­va – tilanne on kan­sa­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le kyl­mää­vää

08.06.2022 14:26
Tilaajille
Ruokohelpi, paju, osmankäämi ja juolukka – kosteikkoviljely kytkeytyy energian huoltovarmuuteemme
Kolumni

Ruo­ko­hel­pi, paju, os­man­kää­mi ja juo­luk­ka – kos­teik­ko­vil­je­ly kyt­key­tyy ener­gian huol­to­var­muu­teem­me

08.06.2022 03:59
Tilaajille
Lohi takaisin pohjoisen jokiin ja mahtikosket auki – sillä olisi valtavia mahdollisuuksia paitsi paikallisille, myös turismille
Kolumni

Lohi ta­kai­sin poh­joi­sen jokiin ja mah­ti­kos­ket auki – sillä olisi val­ta­via mah­dol­li­suuk­sia paitsi pai­kal­li­sil­le, myös tu­ris­mil­le

03.06.2022 13:00
Tilaajille
Sähköauto sopii maaseudulle
Kolumni

Säh­kö­au­to sopii maa­seu­dul­le

02.06.2022 11:00 1
Tilaajille
Näin ekoteoilla voi säästää arjessa – enkä puhu nyt sähköautoista
Kolumni

Näin eko­teoil­la voi säästää arjessa – enkä puhu nyt säh­kö­au­tois­ta

01.06.2022 05:00
Tilaajille
Politiikka kävi kylässä – aikana entisenä ministerivierailua olisi juhlittu torilla
Kolumni

Po­li­tiik­ka kävi kylässä – aikana en­ti­se­nä mi­nis­te­ri­vie­rai­lua olisi juh­lit­tu torilla

26.05.2022 04:00
Vanhemmat
Kilpailua ja liikuntaa reilun pelin hengessä – sykähdyttäviä onnen hetkiä ja karvaita pettymyksiä
Kolumni

Kil­pai­lua ja lii­kun­taa reilun pelin hen­ges­sä – sy­käh­dyt­tä­viä onnen hetkiä ja kar­vai­ta pet­ty­myk­siä

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Suomi on nyt maailman huomion keskipisteenä, eikä hävetä tarvitse
Kolumni

Suomi on nyt maail­man huomion kes­ki­pis­tee­nä, eikä hävetä tar­vit­se

18.05.2022 05:00
Ravintoketju ja tuottava työ – Mikä ja missä on se tuottamaton työ?
Kolumni

Ra­vin­to­ket­ju ja tuot­ta­va työ – Mikä ja missä on se tuot­ta­ma­ton työ?

18.05.2022 04:55
Tilaajille
Kunnat ratkaisevat tuulivoimarakentamisen: "Tuulivoimarakentamisen hyväksyttävyys katoaa, jos voitot kääritään, mutta haitat jätetään"
Kolumni

Kunnat rat­kai­se­vat tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen: "Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen hy­väk­syt­tä­vyys katoaa, jos voitot kää­ri­tään, mutta haitat jä­te­tään"

04.05.2022 06:00
Luotettavaa mediaa tarvitaan
Pääkirjoitus

Luo­tet­ta­vaa mediaa tar­vi­taan

30.04.2022 10:59
Puupelletille ja briketille tuli käyttöä – "Puun tuonnin pysähtyminen Venäjältä ja maakaasun sekä raakaöljyn tulevaisuus nostivat kotimaisen metsäenergian taas pöydälle"
Kolumni

Puu­pel­le­til­le ja bri­ke­til­le tuli käyttöä – "Puun tuonnin py­säh­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä ja maa­kaa­sun sekä raa­ka­öl­jyn tu­le­vai­suus nos­ti­vat ko­ti­mai­sen met­sä­ener­gian taas pöy­däl­le"

21.04.2022 04:00
Boomerin mietteitä: "Aikoinaan oli Kokki Kolmonen, se löytyy nykyisin YLE-Areenalta, mutta siinä kaikki"
Lukijalta Kolumni

Boo­me­rin miet­tei­tä: "Ai­koi­naan oli Kokki Kol­mo­nen, se löytyy ny­kyi­sin YLE-Aree­nal­ta, mutta siinä kaikki"

15.04.2022 06:01
Tilaajille
Polttoaineiden hinnat hirvittävät – "Työmatkakustannusten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työmatka. Jotkut yksittäiset työpaikat ovat korvanneet työntekijöilleen matkakulujen kasvua"
Kolumni

Polt­to­ai­nei­den hinnat hir­vit­tä­vät – "­Työ­mat­ka­kus­tan­nus­ten kasvu risoo heitä, joilla on pitkä työ­mat­ka. Jotkut yk­sit­täi­set työ­pai­kat ovat kor­van­neet työn­te­ki­jöil­leen mat­ka­ku­lu­jen kasvua"

13.04.2022 10:01
Tulevaisuus on utuinen: "Sota on Euroopassa ollut läsnä lähes aina, mutta nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan entistä vaarallisempana"
Kolumni

Tu­le­vai­suus on utui­nen: "Sota on Eu­roo­pas­sa ollut läsnä lähes aina, mutta nyt Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan entistä vaa­ral­li­sem­pa­na"

09.04.2022 04:00
Dokumentointi herättää eloon – "Olen kiitollinen niille ihmisille, jotka ovat kuvanneet ja kirjoittaneet silloin sata vuotta sitten, vaikka arjessa on varmasti ollut paljon muutakin huolehdittavaa"
Kolumni

Do­ku­men­toin­ti he­rät­tää eloon – "Olen kii­tol­li­nen niille ih­mi­sil­le, jotka ovat ku­van­neet ja kir­joit­ta­neet silloin sata vuotta sitten, vaikka arjessa on var­mas­ti ollut paljon muu­ta­kin huo­leh­dit­ta­vaa"

08.04.2022 09:28