Mielipide

Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

07:00 0
Kyse on valinnoista – hiilijalanjälki ei ole vain oma asia ja sen takia jokaisen on mietittävä valintojaan pohjoisen perukoillakin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kyse on va­lin­nois­ta – hii­li­ja­lan­jäl­ki ei ole vain oma asia ja sen takia jo­kai­sen on mie­tit­tä­vä va­lin­to­jaan poh­joi­sen pe­ru­koil­la­kin

28.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Metsätalous kääntyy merkilliseen suuntaan – hirvijahti ei sijoitusyhtiötä varsinaisesti kiinnosta
Kolumni Veli Pohjonen

Met­sä­ta­lous kääntyy mer­kil­li­seen suun­taan – hir­vi­jah­ti ei si­joi­tus­yh­tiö­tä var­si­nai­ses­ti kiin­nos­ta

28.10.2020 04:00 1
Korvaavia toimintoja kehitetty: etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita myös korona-aikana
Lukijalta Mielipide Irja Ylisiurua ja Jaana Kehänen

Kor­vaa­via toi­min­to­ja ke­hi­tet­ty: etä­vas­taan­otot tukevat mie­len­ter­veys- ja päih­de­asiak­kai­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

27.10.2020 21:00 0
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

To­teu­tuu­ko so­te-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Valheet ja huuhaa koronan vanavedessä – sama tilanne kaikkialla
Kolumni Risto Pikkupeura

Valheet ja huuhaa koronan va­na­ve­des­sä – sama tilanne kaik­kial­la

21.10.2020 04:00 0
Eduskunnasta Mari-Leena Talvitie: Laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä, yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Laa­jen­ne­taan ja nos­te­taan ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

20.10.2020 15:38 0
Desanttien kohtalosta omakohtainen muisto
Lukijalta Mielipide Kalevi Jokikokko

De­sant­tien koh­ta­los­ta oma­koh­tai­nen muisto

19.10.2020 06:51 0
Iso luuta lakaisee – ei kansantalous kaadu, vaikka maksetaan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkoja
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Iso luuta la­kai­see – ei kan­san­ta­lous kaadu, vaikka mak­se­taan ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sia palk­ko­ja

17.10.2020 10:02 0
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Euron ve­ny­tys­kei­no­ja et­si­mään yh­teis­tuu­min – nyt on oiva ti­lai­suus kun­ta­lais­ten avata sa­nai­nen ja kir­joi­tuk­sel­li­nen ark­kun­sa

16.10.2020 06:00 0
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen: Syyslomalla turvallisesti
Lukijalta Mielipide Tomi Timonen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Syys­lo­mal­la tur­val­li­ses­ti

14.10.2020 12:12 0
Tytti Tuppurainen: Porovahinkoriidat siirtyvät puolueettomiin käsiin: "Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn"
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

14.10.2020 12:00 0
Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa koronatilanteeseen, joten suositaan suosituksia Pudasjärvellä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Meillä kai­kil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ko­ro­na­ti­lan­tee­seen, joten suo­si­taan suo­si­tuk­sia Pu­das­jär­vel­lä

14.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Ovet auki – Mitä tehdään kirkkovuoden suurten juhla-aikojen tilaisuuksien suhteen?
Kolumni Timo Liikanen

Ovet auki – Mitä tehdään kirk­ko­vuo­den suurten juh­la-ai­ko­jen ti­lai­suuk­sien suh­teen?

14.10.2020 04:59 0
Eduskunnasta Mikko Kinnunen: Milloin olemme isänmaan asialla?
Kolumni Mikko Kinnunen

Edus­kun­nas­ta Mikko Kin­nu­nen: Milloin olemme isän­maan asial­la?

13.10.2020 16:51 0
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa nos­te­taan hattua, kii­te­tään nuo­ri­so­val­tuus­toa ja kan­nus­te­taan syömään suo­ma­lais­ta ruokaa

13.10.2020 12:35 0
Tilaajille
Koronatilanne asettaa yrittäjiä tukalaan tilanteeseen Pudasjärvelläkin – uusia keinoja on keksittävä matkailualalla
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­ti­lan­ne asettaa yrit­tä­jiä tu­ka­laan ti­lan­tee­seen Pu­das­jär­vel­lä­kin – uusia keinoja on kek­sit­tä­vä mat­kai­lu­alal­la

07.10.2020 05:01 0
Tilaajille
Kaupunki ja maaseutu – kahden kodin asumistyyli on varsin nerokas
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Kau­pun­ki ja maa­seu­tu – kahden kodin asu­mis­tyy­li on varsin nerokas

07.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan vastine Syötteen paloasemaa koskevaan kirjoitukseen
Lukijalta Mielipide Petteri Helisten

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­joh­ta­jan vastine Syöt­teen pa­lo­ase­maa kos­ke­vaan kir­joi­tuk­seen

07.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta Hanna-Leena Mattila: Väärin sammutettu? Onko oppositio esittänyt uskottavia vaihtoehtoja?
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Väärin sam­mu­tet­tu? Onko op­po­si­tio esit­tä­nyt us­kot­ta­via vaih­toeh­to­ja?

07.10.2020 04:56 0
Veroja ja valtionosuuksia – hyvä, että Pudasjärvellä lopultakin laaditaan säästöohjelmaa
Lukijalta Mielipide Taina Vainio

Veroja ja val­tion­osuuk­sia – hyvä, että Pu­das­jär­vel­lä lo­pul­ta­kin laa­di­taan sääs­tö­oh­jel­maa

05.10.2020 06:00 0
Lisää desantteja ja sota-aikaa – vierailu Desanttivitikossa ja Desanttikukkulalla
Lukijalta Mielipide Timo Kokko

Lisää de­sant­te­ja ja so­ta-ai­kaa – vie­rai­lu De­sant­ti­vi­ti­kos­sa ja De­sant­ti­kuk­ku­lal­la

04.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Keskustan Pudasjärven valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön hallituksen kannanotto: Tuulesta voimaa
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­tan Pu­das­jär­ven val­tuus­to­ryh­män ja kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen kan­na­not­to: Tuu­les­ta voimaa

30.09.2020 11:51 0
Joululahjakeräys käynnistyy jälleen Pudasjärvellä – "Toivottavasti joulumieli täyttää myös teidän sydämenne"
Lukijalta Mielipide Päivi Pohjanvesi

Jou­lu­lah­ja­ke­räys käyn­nis­tyy jälleen Pu­das­jär­vel­lä – "Toi­vot­ta­vas­ti jou­lu­mie­li täyttää myös teidän sy­dä­men­ne"

30.09.2020 11:49 0
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistuttaa kolumnissaan, ettei painostusta tule hyväksyä: "Uutisaiheet ovat paikallislehdessä lähellä tekijäänsä"

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, ettei pai­nos­tus­ta tule hy­väk­syä: "Uu­ti­sai­heet ovat pai­kal­lis­leh­des­sä lähellä te­ki­jään­sä"

30.09.2020 11:31 0
Tilaajille
Eduskunnasta Olli Immonen: Metsäteollisuuden toimintaedellytykset turvattava
Kolumni Olli Immonen

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Met­sä­teol­li­suu­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­set tur­vat­ta­va

30.09.2020 05:50 0
Mitä yhteistä on Kurenalan liikenneympyrällä ja perutuilla Linnan juhlilla? – Muistetaan, että emme ole täällä yksin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Mitä yh­teis­tä on Ku­re­na­lan lii­ken­ne­ym­py­räl­lä ja pe­ru­tuil­la Linnan juh­lil­la? – Muis­te­taan, että emme ole täällä yksin

30.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00 0
Eduskunnasta Katja Hänninen: Budjettiriihen työllisyystoimista
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­toi­mis­ta

23.09.2020 06:01 0