Mielipide

Lasten ja nuorten liikunnasta Pudasjärvellä – Nyt tarvitaan rohkeita avauksia niin liikunnan harrastamisen kuin kilpaurheilun mahdollistumiseksi
Lukijalta
Mielipide
Pekka Kinnunen, Mika Kuusijärvi ja Katri Virtanen

Lasten ja nuorten lii­kun­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä – Nyt tar­vi­taan roh­kei­ta avauk­sia niin lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen kuin kil­pa­ur­hei­lun mah­dol­lis­tu­mi­sek­si

12:43
Yhteisöllisyydellä ja välittämisellä yksinäisyyttä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yhteydenottoasi?
Kolumni Timo Liikanen

Yh­tei­söl­li­syy­del­lä ja vä­lit­tä­mi­sel­lä yk­si­näi­syyt­tä vastaan – Kukahan juuri tänään odottaa yh­tey­de­not­toa­si?

21.04.2021 05:04
Kylät ovat Pudasjärven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä erilaisista kylistämme ja kehitetään niitä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kylät ovat Pu­das­jär­ven suuri rikkaus – Ollaan ylpeitä eri­lai­sis­ta ky­lis­täm­me ja ke­hi­te­tään niitä

21.04.2021 05:00
Tilaajille
Johtimen vetoa miesvoimin – Tällainen oli sähkön tie Pudasjärvelle reilu 70 vuotta sitten
Lukijalta Mielipide Reijo Talala

Joh­ti­men vetoa mies­voi­min – Täl­lai­nen oli sähkön tie Pu­das­jär­vel­le reilu 70 vuotta sitten

17.04.2021 11:00
Pudasjärven perussuomalaiset kylien ja kyläkoulujen asialla – Yhtään kyläkoulua ei tule lakkauttaa
Lukijalta Mielipide Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­set kylien ja ky­lä­kou­lu­jen asialla – Yhtään ky­lä­kou­lua ei tule lak­kaut­taa

14.04.2021 16:42
Syrjäseutujen teiden hoidosta: Nyt vain korjaussuunnitelmat ja rahojen haku käyntiin!
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Syr­jä­seu­tu­jen teiden hoi­dos­ta: Nyt vain kor­jaus­suun­ni­tel­mat ja rahojen haku käyn­tiin!

14.04.2021 16:29
Eduskunnasta Katja Hänninen: Pelkkä rajoitusten purkaminen ei riitä, vaan meidän on kuunneltava lapsia ja heidän huoliaan tulevasta
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Pelkkä ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ei riitä, vaan meidän on kuun­nel­ta­va lapsia ja heidän huo­liaan tu­le­vas­ta

14.04.2021 15:51
Karanteeneilla on syynsä – Pudasjärven koronatilanteen taltuttaminen vaatii toimia ja valvovia silmiä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ka­ran­tee­neil­la on syynsä – Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ti­lan­teen tal­tut­ta­mi­nen vaatii toimia ja val­vo­via silmiä

14.04.2021 04:00
Tilaajille
Kuulutko kirkkoon – puolustaisitko maata?
Kolumni Risto Pikkupeura

Kuu­lut­ko kirk­koon – puo­lus­tai­sit­ko maata?

14.04.2021 04:00
Ajatuksia Putasjärvestä: "Tällaisessa rohkeassa suunnanmuutoksessa Putasjärvi voisi toimia hyvänä esimerkkinä muille panostamalla maaseutuun"
Lukijalta Mielipide Janne Kummala

Aja­tuk­sia Pu­tas­jär­ves­tä: "Täl­lai­ses­sa roh­keas­sa suun­nan­muu­tok­ses­sa Pu­tas­jär­vi voisi toimia hyvänä esi­merk­ki­nä muille pa­nos­ta­mal­la maa­seu­tuun"

08.04.2021 13:46 1
Ensi kesän elo on edelleen kysymysmerkki – Säästyimme Pudasjärvellä pitkään virukselta, mutta hiljattain hyvä putki katkesi
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ensi kesän elo on edel­leen ky­sy­mys­merk­ki – Sääs­tyim­me Pu­das­jär­vel­lä pitkään vi­ruk­sel­ta, mutta hil­jat­tain hyvä putki katkesi

07.04.2021 15:34
Tilaajille
Lajikato voi kiihtyä metsien käyttöä rajoittamalla – Mennäänkö lisääntyvään sääntelyyn vai uskotaanko edelleen vapaaehtoisuuden voimaan?
Kolumni Mikko Tiirola

La­ji­ka­to voi kiihtyä metsien käyttöä ra­joit­ta­mal­la – Men­nään­kö li­sään­ty­vään sään­te­lyyn vai us­ko­taan­ko edel­leen va­paa­eh­toi­suu­den voi­maan?

07.04.2021 15:15
Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen kuulumisia: Hirviluvat ovat haussa, mutta vielä ei ole tietoa, milloin metsästys alkaa
Lukijalta Mielipide Vesa Teivaanmäki

Pu­das­jär­ven riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kuu­lu­mi­sia: Hir­vi­lu­vat ovat haussa, mutta vielä ei ole tietoa, milloin met­säs­tys alkaa

07.04.2021 07:00
”Keikkatyötä” Pudasjärvellä vanhaan malliin – näin kupparit, hierojat, puusepät, muurarit ja tinurit kiersivät talosta taloon
Lukijalta Mielipide Teuvo Manninen

”Keik­ka­työ­tä” Pu­das­jär­vel­lä vanhaan malliin – näin kup­pa­rit, hie­ro­jat, puu­se­pät, muu­ra­rit ja tinurit kier­si­vät talosta taloon

03.04.2021 12:00
Tilaajille
Kurenalan pyörätiet ensin kuntoon ennen kuin uusia rakennetaan
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Ku­re­na­lan pyö­rä­tiet ensin kuntoon ennen kuin uusia ra­ken­ne­taan

02.04.2021 14:00 2
Piispa Jukka Keskitalon pääsiäistervehdys: Punainen ja valkoinen aurinko loistaa ristin päällä
Mielipide Piispa Jukka Keskitalo

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon pää­siäis­ter­veh­dys: Pu­nai­nen ja val­koi­nen aurinko loistaa ristin päällä

02.04.2021 07:00
Kummallista päätöksentekoa Siuruanjoen kaavoitusasiassa – Mittaako mielipide tarvetta?
Lukijalta Mielipide

Kum­mal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa Siu­ruan­joen kaa­voi­tus­asias­sa – Mit­taa­ko mie­li­pi­de tar­vet­ta?

01.04.2021 18:00
Eduskunnasta Hanna-Leena Mattila: Kohta helpottaa – Olisi hyvä saada ikäihmiset ulos ja liikkeelle
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Kohta hel­pot­taa – Olisi hyvä saada ikä­ih­mi­set ulos ja liik­keel­le

01.04.2021 15:42 1
Valtuutettu Tykkyläisen testamentti: "Pitäkää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"
Lukijalta Mielipide Kari Tykkyläinen

Val­tuu­tet­tu Tyk­ky­läi­sen tes­ta­ment­ti: "Pi­tä­kää suunne auki ja antakaa sanan miekan viuhua"

01.04.2021 11:44
Elämäniloa saa ja kannattaa ruokkia läheltä ammennettavilla eväillä– kukaan ei ole kieltänyt meitä pitämästä hauskaa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Elä­män­iloa saa ja kan­nat­taa ruokkia läheltä am­men­net­ta­vil­la eväil­lä– kukaan ei ole kiel­tä­nyt meitä pi­tä­mäs­tä hauskaa

31.03.2021 15:59
Tilaajille
Kuntavaaleissa äänestetään myös yksityisteistä – tiekuntien kannattaa nyt tarttua toimeen, jos niiden ylläpitämällä yksityistiellä on tarvetta valtion perusparannusavustukseen
Lukijalta Mielipide Pekka Aittakumpu

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään myös yk­si­tyis­teis­tä – tie­kun­tien kan­nat­taa nyt tarttua toi­meen, jos niiden yl­lä­pi­tä­mäl­lä yk­si­tyis­tiel­lä on tar­vet­ta valtion pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­seen

28.03.2021 15:28
Yritykset ovat kuntien mahdollisuus ja voimavara ja jokainen kuntalainen on kuntansa mainoshenkilö
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Yri­tyk­set ovat kuntien mah­dol­li­suus ja voi­ma­va­ra ja jo­kai­nen kun­ta­lai­nen on kun­tan­sa mai­nos­hen­ki­lö

28.03.2021 15:23
Sotesoppaa vai vesivelliä? – Poliittisten päättäjienkin kannattaa olla hereillä ja kärryillä tässäkin asiassa
Lukijalta Mielipide Veikko Hyttinen

So­te­sop­paa vai ve­si­vel­liä? – Po­liit­tis­ten päät­tä­jien­kin kan­nat­taa olla he­reil­lä ja kär­ryil­lä täs­sä­kin asiassa

27.03.2021 12:27
Hinku-hankkeella päästöt vähemmäksi ja liikenne turvallisemmaksi – rakennetaan pyörätie Pudasjärven kirkolle
Lukijalta Mielipide Marko Koivula

Hin­ku-hank­keel­la päästöt vä­hem­mäk­si ja lii­ken­ne tur­val­li­sem­mak­si – ra­ken­ne­taan pyö­rä­tie Pu­das­jär­ven kir­kol­le

25.03.2021 09:54
"Oletko huomannut, että sinulla ei ole kenkiä jalassa?" – Ystävällinen kysymys vahvisti, että arjen enkeleitä on olemassa
Lukijalta Mielipide Vesa Holmström

"Oletko huo­man­nut, että sinulla ei ole kenkiä ja­las­sa?" – Ys­tä­väl­li­nen kysymys vah­vis­ti, että arjen en­ke­lei­tä on ole­mas­sa

24.03.2021 16:49
Koronarajoitukset ovat rankkoja ja saavat ravintola-alan tulevaisuuden näyttämään sumuiselta – voimme tukea paikallisia yrittäjiä ostamalla ruokaa kotipakettiin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat rank­ko­ja ja saavat ra­vin­to­la-alan tu­le­vai­suu­den näyt­tä­mään su­mui­sel­ta – voimme tukea pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä os­ta­mal­la ruokaa ko­ti­pa­ket­tiin

24.03.2021 16:28
Tilaajille
Eduskunnasta Mari-Leena Talvitie: "Reilu ratkaisu olisi se, että äitiriski poistettaisiin kokonaan naisten työnantajilta ja vanhemmuuden kustannukset siirrettäisiin vihdoin kokonaan yhteiskunnan maksettavaksi"
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: "Reilu rat­kai­su olisi se, että äi­ti­ris­ki pois­tet­tai­siin ko­ko­naan naisten työn­an­ta­jil­ta ja van­hem­muu­den kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin vihdoin ko­ko­naan yh­teis­kun­nan mak­set­ta­vak­si"

24.03.2021 14:43
Pysyvää asutusta mökkiläisille Pudasjärvellä – asia on edelleen kehittämisen arvoinen
Lukijalta Mielipide Reijo Talala

Pysyvää asu­tus­ta mök­ki­läi­sil­le Pu­das­jär­vel­lä – asia on edel­leen ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

21.03.2021 06:00
Joko alkoi Pirunkönkään helvetinkoneen lähtölaskenta?
Lukijalta Mielipide Seppo Partanen

Joko alkoi Pi­run­kön­kään hel­ve­tin­ko­neen läh­tö­las­ken­ta?

20.03.2021 06:00
Sydämen asialla koronankin jyllätessä – kuntatasolla maltti on valttia ja pienetkin asiat ovat tärkeitä
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Sydämen asialla ko­ro­nan­kin jyl­lä­tes­sä – kun­ta­ta­sol­la maltti on valttia ja pie­net­kin asiat ovat tär­kei­tä

19.03.2021 14:40