Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mielipide

Jäävätkö nuoret lorvimaan? – Välitetään nuorista
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kaisu Heikkinen

Jää­vät­kö nuoret lor­vi­maan? – Vä­li­te­tään nuo­ris­ta

30.01.2023 06:00
Perheryhmäkodin säilyttäminen Pudasjärvellä on tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katri Virtanen

Per­he­ryh­mä­ko­din säi­lyt­tä­mi­nen Pu­das­jär­vel­lä on tärkeää

29.01.2023 07:02
Tilaajille
Uraiset tiet, vähälumiset polut – "Urat maanteillä heittelevät autoa yllättävän rivakasti ja pari kertaa vastaantulijan kanssa on ollut tilanne, ettei väliin olisi mahtunut edes  Iijokiseutua"
Kolumni Risto Pikkupeura

Uraiset tiet, vä­hä­lu­mi­set polut – "Urat maan­teil­lä heit­te­le­vät autoa yl­lät­tä­vän ri­va­kas­ti ja pari kertaa vas­taan­tu­li­jan kanssa on ollut ti­lan­ne, ettei väliin olisi mah­tu­nut edes Ii­jo­ki­seu­tua"

25.01.2023 05:30
Tilaajille
Kaamos kaatuu Asterixin voimalla – Joskus tulee mietittyä sarjakuvan yhtäläisyyksiä tämän päivän tapahtumiin
Kolumni Juha Hagelberg

Kaamos kaatuu As­te­ri­xin voi­mal­la – Joskus tulee mie­tit­tyä sar­ja­ku­van yh­tä­läi­syyk­siä tämän päivän ta­pah­tu­miin

25.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Romahtanut luonnon tila ei ole Suomen etu – Ennallistamisasetuksessa ei ole kyse metsävallankaappuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

Ro­mah­ta­nut luonnon tila ei ole Suomen etu – En­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­ses­sa ei ole kyse met­sä­val­lan­kaap­puk­ses­ta

18.01.2023 14:58
Tilaajille
Professori vastaa kansanedustaja Juha Pylväälle: Tieteen halventaminen ei auta ilmastokriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Sipilä

Pro­fes­so­ri vastaa kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: Tieteen hal­ven­ta­mi­nen ei auta il­mas­to­krii­sis­sä

18.01.2023 12:41
Tilaajille
Ennallistamisen vertailuvuosi vaihtoon – Mitähän Havukka-ahon ajattelija miettisi ennallistamisesta?
Kolumni Mikko Tiirola

En­nal­lis­ta­mi­sen ver­tai­lu­vuo­si vaih­toon – Mitähän Ha­vuk­ka-ahon ajat­te­li­ja miet­ti­si en­nal­lis­ta­mi­ses­ta?

18.01.2023 05:00
Tilaajille
Suunnittelusta kaikki lähtee – rakentamisessa on monta vaihetta ennen kuin uusiin tiloihin voi astua sisään
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Suun­nit­te­lus­ta kaikki lähtee – ra­ken­ta­mi­ses­sa on monta vai­het­ta ennen kuin uusiin ti­loi­hin voi astua sisään

18.01.2023 05:00
Tilaajille
EU:n metsävallankaappaus on estettävä – Maamme metsiä on voitava hyödyntää vastuullisesti myös tulevaisuudessa
Lukijalta Kolumni Olli Immonen

EU:n met­sä­val­lan­kaap­paus on es­tet­tä­vä – Maamme metsiä on voitava hyö­dyn­tää vas­tuul­li­ses­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa

17.01.2023 19:00
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajalta terveiset kansanedustaja Juha Pylväälle: "Ilmastopaneelin tehtävät on määritelty ilmastolaissa, jota Pylväs on ollut mukana säätämässä. Paneelin lakisääteinen työ perustuu tieteeseen, ei ideologiaan."
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Ollikainen

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­ta ter­vei­set kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: "Il­mas­to­pa­nee­lin teh­tä­vät on mää­ri­tel­ty il­mas­to­lais­sa, jota Pylväs on ollut mukana sää­tä­mäs­sä. Pa­nee­lin la­ki­sää­tei­nen työ pe­rus­tuu tie­tee­seen, ei ideo­lo­giaan."

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhelan tervehdys: Yhdessä PuU:n parhaaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kirsi Hanhela

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den pu­heen­joh­ta­ja Kirsi Han­he­lan ter­veh­dys: Yhdessä PuU:n par­haak­si

12.01.2023 18:00
Tilaajille
Ollaan aktiivisia nykyisessä normaalissa – Tulee muistaa katsoa sopivan lähelle
Kolumni Auvo Turpeinen

Ollaan ak­tii­vi­sia ny­kyi­ses­sä nor­maa­lis­sa – Tulee muistaa katsoa sopivan lähelle

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Herätä sisäinen kyselykautinen lapsesi ja anna uteliaan mielen yllättää
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Herätä si­säi­nen ky­se­ly­kau­ti­nen lapsesi ja anna ute­liaan mielen yl­lät­tää

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus Pudasjärven Yrittäjät ry:n hallitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
Yrittäjyys on talouden selkäranka – Kasvua, työtä ja hyvinvointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Joukko Liike Nyt -ehdokkaita

Yrit­tä­jyys on ta­lou­den sel­kä­ran­ka – Kasvua, työtä ja hy­vin­voin­tia

08.01.2023 13:24
Tilaajille
Mitä me ihmiset toivomme – Digiaika työntää rakkaita läheisiäkin edemmäs toisistaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Mitä me ihmiset toi­vom­me – Di­gi­ai­ka työntää rak­kai­ta lä­hei­siä­kin edemmäs toi­sis­taan

07.01.2023 12:00
Tilaajille
Siurualla otettiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen joukolla iloisissa tunnelmissa
Mielipidekirjoitus Siuruan kylä ry.

Siu­rual­la otet­tiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen jou­kol­la iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa

05.01.2023 15:29
Tilaajille
Huomasitko, että nyt ollaan Pohteessa? – Toivottavasti hyvää vaalitaan muutoksia tehdessä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Huo­ma­sit­ko, että nyt ollaan Poh­tees­sa? – Toi­vot­ta­vas­ti hyvää vaa­li­taan muu­tok­sia teh­des­sä

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Tieteellinen totuusko? – Tämä aika kaipaa keskustelua erilaisten tutkijoiden näkökulmista
Kolumni Juha Pylväs

Tie­teel­li­nen to­tuus­ko? – Tämä aika kaipaa kes­kus­te­lua eri­lais­ten tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mis­ta

03.01.2023 18:00 2
Tilaajille
Aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisen talousarvion – Palveluketjut tulee saada nykyistä sujuvammaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Alue­val­tuus­to hy­väk­syi en­sim­mäi­sen ta­lous­ar­vion – Pal­ve­lu­ket­jut tulee saada ny­kyis­tä su­ju­vam­mak­si

29.12.2022 18:00
Tilaajille
Yhteistyössä hyvä esiin Pudasjärvellä – kuntalaisten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia halutaan kuunnella
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Yh­teis­työs­sä hyvä esiin Pu­das­jär­vel­lä – kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ja ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sia ha­lu­taan kuun­nel­la

29.12.2022 16:19
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen: Kansalaisten avuksi on tultava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: Kan­sa­lais­ten avuksi on tultava

29.12.2022 13:52
Tilaajille
Kustannusten nousu koettelee perheitä – Sähkömarkkina on rikki
Lukijalta Kolumni Janne Heikkinen

Kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee per­hei­tä – Säh­kö­mark­ki­na on rikki

26.12.2022 09:00
Tilaajille
Joulutarina lapsuuden joulusta – Ja joka joulu mummolaan hän aina tuli
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Salmela

Jou­lu­ta­ri­na lap­suu­den jou­lus­ta – Ja joka joulu mum­mo­laan hän aina tuli

24.12.2022 06:00
Lääninrovastin joulutervehdys: Tänä vuonna on koettu paluu perusasioiden äärelle – niin tehdään myös jouluevankeliumissa
Kolumni Tuomo Törmänen

Lää­nin­ro­vas­tin jou­lu­ter­veh­dys: Tänä vuonna on koettu paluu pe­rus­asioi­den äärelle – niin tehdään myös jou­lu­evan­ke­liu­mis­sa

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Elämme vuoden pimeintä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Rusinasilmäinen joulutonttu muistuu mieleen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Elämme vuoden pi­mein­tä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Ru­si­na­sil­mäi­nen jou­lu­tont­tu muistuu mieleen

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Metropoliitta Elian joulutervehdys: Kristus syntyy – kiittäkää!
Kolumni Metropoliitta Elia

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: Kristus syntyy – kiit­tä­kää!

23.12.2022 06:00
Piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: Levottomana aikanakin tulee joulu
Kolumni Jukka Keskitalo

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: Le­vot­to­ma­na ai­ka­na­kin tulee joulu

23.12.2022 06:00
Joulurauhaa – Päättymässä oleva vuosi on ollut erikoinen
Kolumni Timo Liikanen

Jou­lu­rau­haa – Päät­ty­mäs­sä oleva vuosi on ollut eri­koi­nen

21.12.2022 09:14
Tilaajille
Juhlallakin on paikkansa maailman myllerryksessä – Jouluiloa jokaiselle!
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Juh­lal­la­kin on paik­kan­sa maail­man myl­ler­ryk­ses­sä – Jou­lu­iloa jo­kai­sel­le!

21.12.2022 09:00
Tilaajille