Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Mielipide

Syöpäyhdistys kävi Lumiareenan konsertissa – laulaja Jyrki Anttila järjesti yllätyksen
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Maire Puhakka

Syö­pä­yh­dis­tys kävi Lu­mi­aree­nan kon­ser­tis­sa – ­lau­la­ja Jyrki Anttila jär­jes­ti yl­lä­tyk­sen

27.09.2023 06:00
Ensilumi yllätti ruskaturistit – Oliko tuiske hätähuuto luontoäidiltä?
Kolumni Riika Tauriainen

En­si­lu­mi yllätti rus­ka­tu­ris­tit – Oliko tuiske hä­tä­huu­to luon­toäi­dil­tä?

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Kotitaloudessa ja kuntataloudessa on yhteistä se, että niksit eivät pitkälle auta, kun menot ylittävät tulot
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ko­ti­ta­lou­des­sa ja kun­ta­ta­lou­des­sa on yh­teis­tä se, että niksit eivät pit­käl­le auta, kun menot ylit­tä­vät tulot

27.09.2023 05:00 1
Tilaajille
Iijoen Taiteilijat silmiä hivelevällä matkalla Tromssassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arja Äikäs

Iijoen Tai­tei­li­jat silmiä hi­ve­le­väl­lä mat­kal­la Troms­sas­sa

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni Merja Kyllönen

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 15:00
Tilaajille
Sokkoretkeläiset eivät tiedä matkansa kohdetta – Kuljettajamme Antti ajeli aluksi hämäysmutkia kunnes auton nokka tasaantui
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Sok­ko­ret­ke­läi­set eivät tiedä mat­kan­sa koh­det­ta – Kul­jet­ta­jam­me Antti ajeli aluksi hä­mäys­mut­kia kunnes auton nokka ta­saan­tui

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Sote-uudistus unohti ihmisen ja lisäsi hallintoa – tavoitteena on oltava ideologian sijaan terveystulokset
Kolumni Janne Heikkinen

Sote-uu­dis­tus unohti ihmisen ja lisäsi hal­lin­toa – ta­voit­tee­na on oltava ideo­lo­gian sijaan ter­veys­tu­lok­set

22.09.2023 15:36 1
Tilaajille
Hetekylän Aittovaaran tuulivoimahankkeesta kysellään, vuoden myöhässä – kannattaa vastata huolella
Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

He­te­ky­län Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ky­sel­lään, vuoden myö­häs­sä – kan­nat­taa vastata huo­lel­la

21.09.2023 10:12 1
Tilaajille
Hyödyttävätkö leikkaukset kuntia ja miten hallitusohjelmaa aletaan toteuttaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Hyö­dyt­tä­vät­kö leik­kauk­set kuntia ja miten hal­li­tus­oh­jel­maa aletaan to­teut­taa?

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Pienyrittäjyys syntyi alun perin maa- ja metsätiloilla – viljelijöiden yrittäjähengen asemesta puhumme heidän ahdingostaan
Kolumni Veli Pohjonen

Pien­yrit­tä­jyys syntyi alun perin maa- ja met­sä­ti­loil­la – vil­je­li­jöi­den yrit­tä­jä­hen­gen ase­mes­ta puhumme heidän ah­din­gos­taan

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Vähempikin riittää, jos liikkuminen on hauskaa – pitkälle kyse on tasapainosta kehon ja mielen välillä
Pääkirjoitus Saana Juutinen

Vä­hem­pi­kin riit­tää, jos liik­ku­mi­nen on hauskaa – pit­käl­le kyse on ta­sa­pai­nos­ta kehon ja mielen välillä

20.09.2023 05:00
Tilaajille
Maksulliset virkistysmetsät tulevaisuuden vaihtoehto – olisitko halukas maksamaan metsänomistajalle nuotiopaikasta?
Kolumni Risto Pikkupeura

Mak­sul­li­set vir­kis­tys­met­sät tu­le­vai­suu­den vaih­to­eh­to – oli­sit­ko halukas mak­sa­maan met­sän­omis­ta­jal­le nuo­tio­pai­kas­ta?

15.09.2023 16:11
Tilaajille
Golfin syysturnaus pelattiin Pajulassa syyskuun auringon lämmittäessä – katso tulokset
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Jussila

Golfin syys­tur­naus pe­lat­tiin Pa­ju­las­sa syys­kuun au­rin­gon läm­mit­täes­sä – katso tu­lok­set

13.09.2023 15:12
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa on vilkkainta heinäkuussa – neljässä vuodenajassa on potentiaalia, jota voitaisiin valjastaa lisää matkailualalla
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa on vilk­kain­ta hei­nä­kuus­sa – nel­jäs­sä vuo­den­ajas­sa on po­ten­tiaa­lia, jota voi­tai­siin val­jas­taa lisää mat­kai­lu­alal­la

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Televisiosarjassa sieni tekee tuhoa ihmiskunnalle – vahvat sieniesiintymät jylläävät valitettavasti myös oikeassa maailmassa
Kolumni Markku Riihiaho

Te­le­vi­sio­sar­jas­sa sieni tekee tuhoa ih­mis­kun­nal­le – vahvat sie­ni­esiin­ty­mät jyl­lää­vät va­li­tet­ta­vas­ti myös oi­keas­sa maail­mas­sa

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Uskalla olla sinä – En ole koskaan epäröinyt kulkea vastavirtaan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa
Kolumni Jenna Simula

Uskalla olla sinä – En ole koskaan epä­röi­nyt kulkea vas­ta­vir­taan, vaikka ei se aina ole ollut helppoa

12.09.2023 15:00 1
Tilaajille
”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa” – Veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivässä koskettavia puheita
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

”Suo, Herra toivon kynt­ti­löi­den lois­taa” – Ve­te­raa­nien Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­päi­väs­sä kos­ket­ta­via puheita

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Hetekylän vetovoima ei ole tuulivoima – päättäjät herätkää tuulivoiman haitoille ja kuunnelkaa asukkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

He­te­ky­län ve­to­voi­ma ei ole tuu­li­voi­ma – päät­tä­jät he­rät­kää tuu­li­voi­man hai­toil­le ja kuun­nel­kaa asuk­kai­ta

11.09.2023 06:30
Tilaajille
Kuuloliiton kultainen ansiomerkki Annikki Paavolalle ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä
Mielipidekirjoitus Pudasjärven Kuuloyhdistys ry

Kuu­lo­lii­ton kul­tai­nen an­sio­merk­ki Annikki Paa­vo­lal­le an­siok­kaas­ta va­paa­eh­tois­työs­tä

10.09.2023 18:00
Jokaisen lapsen on tärkeä oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan ennen siirtymistä kolmannelle luokalle
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Jo­kai­sen lapsen on tärkeä oppia lu­ke­maan, las­ke­maan ja kir­joit­ta­maan ennen siir­ty­mis­tä kol­man­nel­le luo­kal­le

07.09.2023 11:51 1
Tilaajille
Mukana Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Mukana Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­las­sa

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Elämme monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jonka muutokset haastavat seurakuntia kehittymään
Kolumni Timo Liikanen

Elämme mo­ni­kult­tuu­ri­ses­sa ja mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jonka muu­tok­set haas­ta­vat seu­ra­kun­tia ke­hit­ty­mään

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Taloudellisessa ahdingossa katseita on suunnattava oman piirin ulkopuolelle
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa kat­sei­ta on suun­nat­ta­va oman piirin ul­ko­puo­lel­le

06.09.2023 05:00
Tilaajille
Ensimmäinen puoli vuotta Pohteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

En­sim­mäi­nen puoli vuotta Poh­teel­la

05.09.2023 12:00
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden vaalintaa – katseet takapihoille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tarja Väyrynen

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­lin­taa – katseet ta­ka­pi­hoil­le

01.09.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven nuorisotoimi matkasi nuorisovaihtoon Itävallan Innsbrockiin – nuoria leirille osallistui neljästä eri maasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ana-Irina Raiskio, Marita Hankila

Pu­das­jär­ven nuo­ri­so­toi­mi matkasi nuo­ri­so­vaih­toon Itä­val­lan Innsb­roc­kiin – nuoria lei­ril­le osal­lis­tui nel­jäs­tä eri maasta

31.08.2023 12:00
Tilaajille
Muisti pätkii ja tuskastuneisuus kasvaa – jos muistin toiminta alkaa selkeästi häiritä, on viisasta hakeutua tutkimuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Muisti pätkii ja tus­kas­tu­nei­suus kasvaa – jos muistin toi­min­ta alkaa sel­keäs­ti häi­ri­tä, on vii­sas­ta ha­keu­tua tut­ki­muk­siin

31.08.2023 06:00
Tilaajille
Liian nopeaa toimintaa – puolukka-aika on ohi ennen kuin ehti alkaakaan
Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Liian nopeaa toi­min­taa – puo­luk­ka-ai­ka on ohi ennen kuin ehti al­kaa­kaan

30.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Nykyiset hallituspuolueet antoivat epärealistisia lupauksia tulojen ja menojen tasapainottamisesta
Kolumni Hanna Sarkkinen

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lueet an­toi­vat epä­rea­lis­ti­sia lu­pauk­sia tulojen ja menojen ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta

30.08.2023 06:00
Tilaajille