Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Mielipide

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Valto Salonperä

Ikään­ty­neet ja hy­vin­voin­ti: "Hy­vin­voin­tia­luei­den on kai­kis­sa toi­min­nois­saan ja niiden ke­hit­tä­mi­ses­sä huo­mioi­ta­va, että ikään­ty­neel­lä väes­töl­lä­kin tulee olla aito mah­dol­li­suus osal­lis­tu"

04.12.2021 04:01
Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vastuullisen median ohjenuorat löytyvät sananvapauslaista, painovapauslaista ja journalistin ohjeista"
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vas­tuul­li­sen median oh­je­nuo­rat löy­ty­vät sa­nan­va­paus­lais­ta, pai­no­va­paus­lais­ta ja jour­na­lis­tin oh­jeis­ta"

03.12.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Jou­lu­to­hi­nat avat­tiin: "Pu­das­jär­ven kau­pun­ki halusi tie­dus­tel­la kun­ta­lai­sil­ta mie­li­pi­det­tä ja ko­ke­mus­ta kau­pun­gin toi­min­nas­ta ja pal­ve­luis­ta. Rasti jom­paan­kum­paan ruu­tuun: onko kau­pun­ki ollut tosi kiltti vai tuhma"

02.12.2021 16:00
Pudasjärven matkailu kasvaa ja kehittyy –" Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa"
Kolumni Jukka Koutaniemi

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

02.12.2021 04:00
Tekstarit ja soito: "Eiköhän lisääntyvä kaupunkilaismetsänomistaminen jo täytä EU:n kaavaileman metsiensuojelun tavoitteen Suomessa"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soito: "Ei­kö­hän li­sään­ty­vä kau­pun­ki­lais­met­sän­omis­ta­mi­nen jo täytä EU:n kaa­vai­le­man met­sien­suo­je­lun ta­voit­teen Suo­mes­sa"

01.12.2021 21:00
Kuka on muutoksen keskellä? – "Tavoite on, että hyvinvointialueuudistuksen tultua voimaan Kirsi Kalajoella ja Ulla Utajärvellä saavat palvelut samoin perustein ja samanlaisia reittejä pitkin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Mämmi-Laukka

Kuka on muu­tok­sen kes­kel­lä? – "Ta­voi­te on, että hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­sen tultua voimaan Kirsi Ka­la­joel­la ja Ulla Uta­jär­vel­lä saavat pal­ve­lut samoin pe­rus­tein ja sa­man­lai­sia reit­te­jä pitkin"

01.12.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Naiset tukevat lä­he­tys­työ­tä – "Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lä­he­tys­työn tu­ke­mi­sek­si,on ahkerat nais­ih­mi­set aloit­ta­neet ku­to­mis­hom­mat"

30.11.2021 16:00
Pudasjärven lukiossa viihdytään ja menestytään: "Syksyllä Pudasjärven lukion opiskelijoille tehdyn hyvinvointikyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä opiskelijasta olivat tyytyväisiä valitsemaansa opiskelupaikkaan"
Mielipidekirjoitus Pia Virranmäki, Antti Jaako

Pu­das­jär­ven lu­kios­sa viih­dy­tään ja me­nes­ty­tään: "Syk­syl­lä Pu­das­jär­ven lukion opis­ke­li­joil­le tehdyn hy­vin­voin­ti­ky­se­lyn pe­rus­teel­la lähes yh­dek­sän kym­me­nes­tä opis­ke­li­jas­ta olivat tyy­ty­väi­siä va­lit­se­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaan"

30.11.2021 04:00
Tekstarit ja soitot: "Te, jotka käytätte uimahallin kuntosalia. Muistakaapa välineiden desinfiointi käytön jälkeen"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Te, jotka käy­tät­te ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lia. Muis­ta­kaa­pa vä­li­nei­den de­sin­fioin­ti käytön jäl­keen"

29.11.2021 21:12
Muoviämpärikansa – "jokaisen suomalaisen sisällä asuu pieni muoviämpäri"
Kolumni Markku Riihiaho

Muo­vi­äm­pä­ri­kan­sa – "jo­kai­sen suo­ma­lai­sen sisällä asuu pieni muo­viäm­pä­ri"

29.11.2021 08:53
Keskustan Aittakumpu: Äänessä ovat liian usein ilmastonmuutokseen fanaattisesti suhtautuvat tahot, joiden puheista välittyy paniikki ja pelottelu
Kolumni Pekka Aittakumpu

Kes­kus­tan Ait­ta­kum­pu: Äänessä ovat liian usein il­mas­ton­muu­tok­seen fa­naat­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat tahot, joiden pu­heis­ta vä­lit­tyy pa­niik­ki ja pe­lot­te­lu

25.11.2021 04:00
Pudasjärven hallintoalamaiset pälyävät pönttöpuhujaa piippuhyllyltä, mutta voisiko tästä demokratian juhlasta viilata yleisöystävällisemmän lajin?
Kolumni Jussi Korhonen

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­ala­mai­set pä­lyä­vät pönt­tö­pu­hu­jaa piip­pu­hyl­lyl­tä, mutta voisiko tästä de­mo­kra­tian juh­las­ta viilata ylei­sö­ys­tä­väl­li­sem­män lajin?

24.11.2021 07:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raimo Rautiola

Alueen kaikki ter­veys­kes­kuk­set säi­ly­tet­tä­vä –"Nämä ra­ken­nuk­set on jo ker­taal­leen mak­set­tu pai­kal­lis­ten ih­mis­ten toi­mes­ta. Ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set eivät ole niin mah­dot­to­mia, ettei niihin pys­ty­tä"

22.11.2021 04:00 1
Mielen piristystä maailmalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Mielen pi­ris­tys­tä maail­mal­ta

21.11.2021 04:00
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Onko rau­has­ta pu­hu­mi­nen unoh­tu­nut – "Onko ih­mis­kun­ta ko­ko­nai­suu­des­saan jo niin tur­tu­nut, että sodat ja tap­pa­mi­set yleensä kuu­lu­vat tähän hullun myllyyn joille ei voida mitään"

21.11.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Birgitta Wulf

Maamme vaietut it­se­mur­hat – "Olemme pää pai­nuk­sis­sa kul­ke­vaa kansaa. Vie­täm­me taas it­se­mur­hien teh­nei­den päivää, vuoden syn­kim­pä­nä kuu­kau­te­na"

20.11.2021 04:00
Mistä Syötteelle joulupukki?
Kolumni Markus Paso

Mistä Syöt­teel­le jou­lu­puk­ki?

19.11.2021 20:00
Tilaajille
Musiikillista hemmottelua Isänpäivänä – "Musiikki ja yhdessä osallistuminen ovat yllättävän vahva elämää rikastuttava asia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Mu­sii­kil­lis­ta hem­mot­te­lua Isän­päi­vä­nä – "Mu­siik­ki ja yhdessä osal­lis­tu­mi­nen ovat yl­lät­tä­vän vahva elämää ri­kas­tut­ta­va asia"

19.11.2021 17:00
Vehnäturvaa kannattaa seurata – "Tänään maailmankaupan vehnän ostavat – öljyllään – Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan levottomat maat"
Kolumni Veli Pohjonen

Veh­nä­tur­vaa kan­nat­taa seurata – "Tänään maail­man­kau­pan vehnän ostavat – öl­jyl­lään – Lä­hi-idän ja Poh­jois-Af­ri­kan le­vot­to­mat maat"

19.11.2021 10:50
Peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Suomessa on paljon sellaisia ihmisiä, joille digiloikka on epämieluisa tai mahdoton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hävettävää"

Pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Suo­mes­sa on paljon sel­lai­sia ih­mi­siä, joille di­gi­loik­ka on epä­mie­lui­sa tai mah­do­ton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hä­vet­tä­vää"

17.11.2021 11:12 1
Tekstarit ja soitot: Tuoksu Sammelvuo-salissa on toisinaan varsin voimakas
Lukijalta

Teks­ta­rit ja soitot: Tuoksu Sam­mel­vuo-sa­lis­sa on toi­si­naan varsin voi­ma­kas

14.11.2021 16:59
Tilaajille
SDP:n Piirainen: Hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalle
Lukijalta Kolumni Raimo Piirainen

SDP:n Pii­rai­nen: Hy­vin­voin­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­le

11.11.2021 19:44
Pudasjärvellä oltava ympärivuorokautinen päivystys
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Pu­das­jär­vel­lä oltava ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys

11.11.2021 07:59
Kun palelee ja väsyttää – Syksy kaipaisi yhtä positiivisuuteen keskittyvää juhlapyhää
Lukijalta Kolumni Reeta Jylhänlehto

Kun palelee ja vä­syt­tää – Syksy kai­pai­si yhtä po­si­tii­vi­suu­teen kes­kit­ty­vää juh­la­py­hää

10.11.2021 20:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Antti Tihinen

Henkilö on aina aikansa tuotos

10.11.2021 12:10
Maailma avautuu hiljalleen, vaikka koronatilanne heikentyikin jälleen – Ihmiset muistavat hygienian eli käsiä pestään, aika usein näkee edelleenkin hengityssuojaimen ja kättelyt ovat jääneet hyvin usealta pois.
Kolumni Risto Pikkupeura

Maailma avautuu hil­jal­leen, vaikka ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­tyi­kin jälleen – Ihmiset muis­ta­vat hy­gie­nian eli käsiä pes­tään, aika usein näkee edel­leen­kin hen­gi­tys­suo­jai­men ja kät­te­lyt ovat jääneet hyvin usealta pois.

10.11.2021 04:00
Pudasjärven keskusta: puolueella on runsaasti hyviä syitä pysyä hallituksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Pu­das­jär­ven kes­kus­ta: puo­lueel­la on run­saas­ti hyviä syitä pysyä hal­li­tuk­ses­sa

09.11.2021 14:00
Tekstarit ja soitot: Kehitysvammaisten ryhmäkodin tilanne puhututtaa edelleen Pudasjärvellä – "Itku pääsi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din tilanne pu­hu­tut­taa edel­leen Pu­das­jär­vel­lä – "Itku pääsi"

07.11.2021 07:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kinnunen

Pan­de­mia kysyy luot­ta­mus­ta – "Kukaan ei tiedä, milloin pan­de­mia on ohi. Voimme itse kukin tehdä oman osamme ti­lan­teen eteen"

06.11.2021 04:00