Kehitysvammaisten ryhmäkoti: "Täällä ei haise!" – ­Ke­hi­tys­vam­mais­ten ryh­mä­ko­din asuk­kaat kak­ku­kah­vit­te­li­vat uuden kodin kun­niak­si Pu­das­jär­vel­lä

SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

LUKIJAN KYNÄSTÄ: Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

Mielipide

Mielenterveydestä suuri projekti: "Onnellinen kansa voi huonosti. Korona-aika on pahentanut tilannetta. Melkein puolet suomalaisista kokee, että yksinäisyys on lisääntynyt"
Kolumni
Mikko Kinnunen

Mie­len­ter­vey­des­tä suuri pro­jek­ti: "On­nel­li­nen kansa voi huo­nos­ti. Ko­ro­na-ai­ka on pa­hen­ta­nut ti­lan­net­ta. Melkein puolet suo­ma­lai­sis­ta kokee, että yk­si­näi­syys on li­sään­ty­nyt"

11:54
Lähihoitaja työssään nyt ja tulevaisuudessa: "Lähihoitajan työ on vaativaa, monesti kiireellistäkin, kuluttavaa, vastuullista ja raskasta. Olemme huolissamme, koska enenemissä määrin hoitajia hakeutuu eri alalla töihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­hoi­ta­ja työs­sään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: "Lä­hi­hoi­ta­jan työ on vaa­ti­vaa, monesti kii­reel­lis­tä­kin, ku­lut­ta­vaa, vas­tuul­lis­ta ja ras­kas­ta. Olemme huo­lis­sam­me, koska ene­ne­mis­sä määrin hoi­ta­jia ha­keu­tuu eri alalla töihin"

26.01.2022 16:14
Demokratian tappio? – "Vaarana on, että eniten sote-palveluita käyttävien ja nuorten ääni ei kuulu päätöksenteossa"
Kolumni Markus Paso

De­mo­kra­tian tappio? – "Vaa­ra­na on, että eniten so­te-pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien ja nuorten ääni ei kuulu pää­tök­sen­teos­sa"

26.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arto Passanen, Kirsi Mäki

Al­ko­ho­lis­ta kiel­täy­ty­vä rikkoo normia: "Ti­pa­ton­ta voi siis va­paas­ti viettää kukin omalla ta­val­laan − tai luon­nol­li­ses­ti olla myös viet­tä­mät­tä"

24.01.2022 04:00
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rakenteet on saatettava kuntoon - hyvinvointialueen ja kuntien välinen koordinaatio on otettava heti työn alle
Mielipidekirjoitus Jenni Pitko, Marjo Tapaninen

Naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tai­sen työn ra­ken­teet on saa­tet­ta­va kuntoon - hy­vin­voin­ti­alueen ja kuntien välinen koor­di­naa­tio on otet­ta­va heti työn alle

22.01.2022 23:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Vastaus Alpo Tur­pei­sel­le

22.01.2022 21:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Miten se nyt sil­leen?

22.01.2022 14:30
Tekstarit ja soitot: "Suuret kiitokset kirjoituksestasi omaishoitajien puolesta. Asia on juuri noin, kuin kirjoitit lehdessä ja olen samaa mieltä kanssasi"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Suuret kii­tok­set kir­joi­tuk­ses­ta­si omais­hoi­ta­jien puo­les­ta. Asia on juuri noin, kuin kir­joi­tit leh­des­sä ja olen samaa mieltä kans­sa­si"

22.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula Haapakoski

Oikeat lääk­keet pää­tök­sen­te­koon

22.01.2022 12:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ape Nieminen

Maa­kun­ta­vaa­lit tulevat – miksi ää­nes­tää

22.01.2022 08:10
Aluevaaleista yhteistyöhön – Näissä vaaleissa on pelissä isoja ja elintärkeitä asioista
Kolumni Hanna Sarkkinen

Alue­vaa­leis­ta yh­teis­työ­hön – Näissä vaa­leis­sa on pelissä isoja ja elin­tär­kei­tä asiois­ta

22.01.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heiiki-Pekka Alakärppä

Lap­si­per­hei­den kotiapu käyt­töön: "Tässä pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­na olisi oivana apuna kol­mas­sek­to­ri sekä yk­si­tyis­sek­to­ri"

22.01.2022 03:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus Irma Inget

Pal­ve­lua, pal­ve­lua – jopa it­se­pal­ve­lua

21.01.2022 21:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hillevi Savikko

Ter­vey­dek­si: "Mie­les­tä­ni tulevan val­tuu­te­tun pitää pystyä kat­so­maan asioita koko hy­vin­voin­ti­alueen nä­kö­kul­mas­ta, ym­mär­tää hen­ki­lös­tön tämän het­ki­nen hätä"

21.01.2022 18:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Laatu

Tehdään alue­vaa­leis­ta fik­suu­den vaalit – "Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi hy­vin­voin­ti­kes­kus, jossa kun­ta­lai­nen saa hoi­det­tua tar­vit­se­man­sa pe­rus­asiat ilman läh­te­mis­tä pi­tem­mäl­le"

21.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hänninen

Tur­val­li­sen elämän puo­les­ta – "Vaikka meillä on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö elää, kasvaa ja ke­hit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta"

21.01.2022 11:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Myllyniemi

Hy­vin­voin­ti­alue – olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

21.01.2022 09:23
Netissä matka on helppo suunnitella: "Ei voi sanoa, että matkailu olisi helpompaa nykyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin helppoa, mutta keveämmällä repulla voi ainakin lähteä matkaan"
Kolumni Nina Oja

Netissä matka on helppo suun­ni­tel­la: "Ei voi sanoa, että mat­kai­lu olisi hel­pom­paa ny­kyään, koska parin viime vuoden ajan se on ollut kaikkea muuta kuin help­poa, mutta ke­veäm­mäl­lä repulla voi ainakin lähteä mat­kaan"

21.01.2022 04:00
Maakunnan vai Oulun hyvinvointialue? Kiinnostus vaaleja kohtaan on hämmentävän vaisua niin poliitikkojen kuin äänestäjien keskuudessa
Kolumni Risto Pikkupeura

Maa­kun­nan vai Oulun hy­vin­voin­tia­lue? Kiin­nos­tus vaaleja kohtaan on häm­men­tä­vän vaisua niin po­lii­tik­ko­jen kuin ää­nes­tä­jien kes­kuu­des­sa

20.01.2022 20:00
Mielipidekirjoitus Mari Kärkkäinen, Pasi Laukka

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Ikääntyville hoitoa ja turvaa: "Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Lumijärvi

Ikään­ty­vil­le hoitoa ja turvaa: "Jos van­huk­sen edel­ly­tyk­set asua kotona pal­ve­lu­jen­kaan turvin lop­pu­vat, kodista voi tulla tällöin van­ki­la"

20.01.2022 09:00
Vaalirahoituksen leivät, laulut ja hys-hys-kynnys
Kolumni Jussi Korhonen

Vaa­li­ra­hoi­tuk­sen leivät, laulut ja hys-hys-kyn­nys

20.01.2022 07:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Flöjt

Pi­täi­si­kö alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le – pai­su­vat so­te­ku­lut sitten saa­tai­siin lä­hi­tu­le­vai­suu­den ajan pel­käs­tään vielä ns. valtion kirs­tus­ta

20.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pasi Backman

Käyt­tä­kää ään­tän­ne: "Maas­sam­me suurin puolue on nuk­ku­vien puolue, eli käyt­tä­mät­tö­mät äänet hal­lit­see maa­tam­me"

19.01.2022 22:41
Mielipidekirjoitus Alpo Turpeinen

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37
Tekstarit ja soitot: "Miksi äänestyspaikka Hyvän olon keskukseen? Paljon turvallisempi kaupungintalo ja vanhusten helpompi käydä"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Miksi ää­nes­tys­paik­ka Hyvän olon kes­kuk­seen? Paljon tur­val­li­sem­pi kau­pun­gin­ta­lo ja van­hus­ten hel­pom­pi käydä"

17.01.2022 16:00
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Snellman

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00
Mielipidekirjoitus Juha Piirala

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne-Maria Takkula

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Äänestetään aluevaaleissa: "Uudet aluevaltuustot päättävät alueensa palveluverkosta ja vaaleissa valitaan päättäjät, jotka ratkaisevat miten meille turvataan laadukkaat lähipalvelut"
Mielipidekirjoitus Jorma Kouva

Ää­nes­te­tään alue­vaa­leis­sa: "Uudet alue­val­tuus­tot päät­tä­vät alueen­sa pal­ve­lu­ver­kos­ta ja vaa­leis­sa va­li­taan päät­tä­jät, jotka rat­kai­se­vat miten meille tur­va­taan laa­duk­kaat lä­hi­pal­ve­lut"

16.01.2022 18:20