Mielipide

Eduskunnasta ministeri Tytti Tuppurainen: "Sitkeyttä kestää vaikeat ajat luodaan lisäämällä turvaa ja luottamusta siihen, että elämä kantaa"
Kolumni
Tytti Tuppurainen

Edus­kun­nas­ta mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: "Sit­keyt­tä kestää vaikeat ajat luodaan li­sää­mäl­lä turvaa ja luot­ta­mus­ta siihen, että elämä kantaa"

27.11.2020 06:00 0
Halutaanko poroelinkeino tuhota – MTK ja Keskusta?
Lukijalta Mielipide Reijo Kenttälä

Ha­lu­taan­ko po­ro­elin­kei­no tuhota – MTK ja Kes­kus­ta?

25.11.2020 13:20 4
Leikkauksilla on vaikutusta arkeenkin – herättääkö Pudasjärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelma päättäjät esittämään muita vaihtoehtoja?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Leik­kauk­sil­la on vai­ku­tus­ta ar­keen­kin – he­rät­tää­kö Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma päät­tä­jät esit­tä­mään muita vaih­toeh­to­ja?

25.11.2020 04:01 0
Tilaajille
Unohtumaton joulu – yritetään hyödyntää uudesta tilanteesta parhaat puolet
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Unoh­tu­ma­ton joulu – yri­te­tään hyö­dyn­tää uudesta ti­lan­tees­ta parhaat puolet

25.11.2020 04:00 0
Pudasjärven kylillä on upeaa, aitoa elämää, joka ansaitsee tulla nähdyksi
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­ven kylillä on upeaa, aitoa elämää, joka an­sait­see tulla näh­dyk­si

18.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla puhumatta politiikkaa?
Kolumni Timo Liikanen

Kuka käyttää kirkon ääntä ja onko papin on parempi olla pu­hu­mat­ta po­li­tiik­kaa?

18.11.2020 05:00 0
Eduskunnasta Hanna Sarkkinen: Nuori tarvitsee rakkautta ja rajoja
Kolumni Hanna Sarkkinen

Edus­kun­nas­ta Hanna Sark­ki­nen: Nuori tar­vit­see rak­kaut­ta ja rajoja

18.11.2020 04:00 0
Antti ja Peräkämpän Kurre – tarina vapaista eläjistä savotassa
Lukijalta Mielipide Markku Riihiaho

Antti ja Pe­rä­käm­pän Kurre – tarina va­pais­ta elä­jis­tä sa­vo­tas­sa

15.11.2020 14:26 0
Tilaajille
Pian Pudasjärvellä avataan ihan uudenlainen joulupaketti – tule sinäkin mukaan!
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pian Pu­das­jär­vel­lä avataan ihan uu­den­lai­nen jou­lu­pa­ket­ti – tule sinäkin mukaan!

11.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen.

Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen.

11.11.2020 04:00 0
Eduskunnasta Juha Pylväs: Polttoaineveron romutukselle kannatusta
Kolumni Juha Pylväs

Edus­kun­nas­ta Juha Pylväs: Polt­to­ai­ne­ve­ron ro­mu­tuk­sel­le kan­na­tus­ta

10.11.2020 14:25 0
Kunnioittaen ja muistellen kirkonmäellä – pyhäinpäivän iltana oli mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen tilaisuuteen
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Kun­nioit­taen ja muis­tel­len kir­kon­mäel­lä – py­häin­päi­vän iltana oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua ai­nut­laa­tui­seen ti­lai­suu­teen

04.11.2020 13:02 0
Tuotantosuunnan muutos Pintamolla – karjataloudesta on siirrytty mökkeilyyn ja virkistykseen ja silläkin on oma arvonsa
Lukijalta Mielipide Seppo Partanen

Tuo­tan­to­suun­nan muutos Pin­ta­mol­la – kar­ja­ta­lou­des­ta on siir­ryt­ty mök­kei­lyyn ja vir­kis­tyk­seen ja sil­lä­kin on oma arvonsa

04.11.2020 12:53 0
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa va­li­te­taan teiden kun­nos­ta ja tun­nel­moi­daan jou­lu­va­lo­kau­des­ta

04.11.2020 12:46 0
Tilaajille
Tuleeko Tolpanvaaroja lisää vai kompastuuko tuulivoima lunastulakiin? – Tuulivoiman kasvu ei saa tapahtua kolonialistisilla toimilla
Kolumni Mikko Tiirola

Tuleeko Tol­pan­vaa­ro­ja lisää vai kom­pas­tuu­ko tuu­li­voi­ma lu­nas­tu­la­kiin? – Tuu­li­voi­man kasvu ei saa ta­pah­tua ko­lo­nia­lis­ti­sil­la toi­mil­la

04.11.2020 05:00 1
Ensimmäinen Pudasjärveltä lähtenyt laaja korona-altistus herättää ja muistuttaa avoimuuden tärkeydestä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

En­sim­mäi­nen Pu­das­jär­vel­tä läh­te­nyt laaja ko­ro­na-al­tis­tus he­rät­tää ja muis­tut­taa avoi­muu­den tär­key­des­tä

04.11.2020 04:56 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa har­mi­tel­laan au­tio­tu­van tu­li­pa­loa ja kii­te­tään am­mat­ti­lais­ta hyvästä työstä

31.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta Juha Sipilä: Pohjois-Pohjanmaa koronan jälkeisen kasvun veturiksi
Kolumni Juha Sipilä

Edus­kun­nas­ta Juha Sipilä: Poh­jois-Poh­jan­maa koronan jäl­kei­sen kasvun ve­tu­rik­si

28.10.2020 06:00 0
Metsätalous kääntyy merkilliseen suuntaan – hirvijahti ei sijoitusyhtiötä varsinaisesti kiinnosta
Kolumni Veli Pohjonen

Met­sä­ta­lous kääntyy mer­kil­li­seen suun­taan – hir­vi­jah­ti ei si­joi­tus­yh­tiö­tä var­si­nai­ses­ti kiin­nos­ta

28.10.2020 04:00 1
Kyse on valinnoista – hiilijalanjälki ei ole vain oma asia ja sen takia jokaisen on mietittävä valintojaan pohjoisen perukoillakin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kyse on va­lin­nois­ta – hii­li­ja­lan­jäl­ki ei ole vain oma asia ja sen takia jo­kai­sen on mie­tit­tä­vä va­lin­to­jaan poh­joi­sen pe­ru­koil­la­kin

28.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Korvaavia toimintoja kehitetty: etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita myös korona-aikana
Lukijalta Mielipide Irja Ylisiurua ja Jaana Kehänen

Kor­vaa­via toi­min­to­ja ke­hi­tet­ty: etä­vas­taan­otot tukevat mie­len­ter­veys- ja päih­de­asiak­kai­ta myös ko­ro­na-ai­ka­na

27.10.2020 21:00 0
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

To­teu­tuu­ko so­te-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään Ku­re­na­lan uusia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja ym­pä­röi­dään itsemme rak­kau­del­la

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Valheet ja huuhaa koronan vanavedessä – sama tilanne kaikkialla
Kolumni Risto Pikkupeura

Valheet ja huuhaa koronan va­na­ve­des­sä – sama tilanne kaik­kial­la

21.10.2020 04:00 0
Eduskunnasta Mari-Leena Talvitie: Laajennetaan ja nostetaan kotitalousvähennystä, yli 75-vuotiaille oma superkotitalousvähennys
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Edus­kun­nas­ta Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Laa­jen­ne­taan ja nos­te­taan ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä, yli 75-vuo­tiail­le oma su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

20.10.2020 15:38 0
Desanttien kohtalosta omakohtainen muisto
Lukijalta Mielipide Kalevi Jokikokko

De­sant­tien koh­ta­los­ta oma­koh­tai­nen muisto

19.10.2020 06:51 0
Iso luuta lakaisee – ei kansantalous kaadu, vaikka maksetaan nykyisiä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkoja
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Iso luuta la­kai­see – ei kan­san­ta­lous kaadu, vaikka mak­se­taan ny­kyi­siä työ- ja vir­ka­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­sia palk­ko­ja

17.10.2020 10:02 0
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Euron ve­ny­tys­kei­no­ja et­si­mään yh­teis­tuu­min – nyt on oiva ti­lai­suus kun­ta­lais­ten avata sa­nai­nen ja kir­joi­tuk­sel­li­nen ark­kun­sa

16.10.2020 06:00 0
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen: Syyslomalla turvallisesti
Lukijalta Mielipide Tomi Timonen

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Syys­lo­mal­la tur­val­li­ses­ti

14.10.2020 12:12 0
Tytti Tuppurainen: Porovahinkoriidat siirtyvät puolueettomiin käsiin: "Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn"
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

14.10.2020 12:00 0