Mielipide

Lukijalta
Mielipide

Teks­ta­reis­sa an­ne­taan vink­ke­jä omenien käyt­töön, häm­mäs­tel­lään lii­ken­ne­ym­py­räs­sä aja­mis­ta ja ollaan huo­lis­saan tur­val­li­suu­des­ta

23.09.2020 20:00 0
Onko yllätyksiä tiedossa? – Pudasjärvellä valmistellaan leikkauslistoja suljettujen ovien takana
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Onko yl­lä­tyk­siä tie­dos­sa? – Pu­das­jär­vel­lä val­mis­tel­laan leik­kaus­lis­to­ja sul­jet­tu­jen ovien takana

23.09.2020 05:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Vie­ras­la­ji korona – vastuu on aina itsellä

20.09.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Mitkä ovat kan­nat­ta­via in­ves­toin­te­ja? – Kat­sot­ta­va tu­le­vai­suu­teen ih­mis­ten nä­kö­kul­mas­ta

18.09.2020 15:12 0
Eduskunnasta Janne Heikkinen: Tiemaksut rajoittavat vapautta liikkua
Kolumni Janne Heikkinen

Edus­kun­nas­ta Janne Heik­ki­nen: Tie­mak­sut ra­joit­ta­vat va­paut­ta liikkua

17.09.2020 06:07 0
Metsien virkistysarvoista tuloja metsänomistajille! – Tämän takia Koillismaalla olisi erinomaiset mahdollisuudet lähteä ladunaukaisijaksi virkistysarvokaupalle
Kolumni Mikko Tiirola

Metsien vir­kis­tys­ar­vois­ta tuloja met­sä­no­mis­ta­jil­le! – Tämän takia Koil­lis­maal­la olisi erin­omai­set mah­dol­li­suu­det lähteä la­dun­au­kai­si­jak­si vir­kis­tys­ar­vo­kau­pal­le

16.09.2020 05:00 1
Metsästäminen on luonnollista – metsästäjä-keräilijän vaistot heräävät syksyisin ja sadat pudasjärveläiset talsivat luonnon helmaan
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Met­säs­tä­mi­nen on luon­nol­lis­ta – met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jän vaistot he­rää­vät syk­syi­sin ja sadat pu­das­jär­ve­läi­set tal­si­vat luonnon helmaan

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mirka Väyrynen

Muu­ta­mia huo­mioi­ta Pär­jän­suol­la pi­de­tys­tä tuu­li­voi­ma­hank­kei­den kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­ta

13.09.2020 11:20 0
Naurattava huumori keventää elämää – kannattaa piipahtaa Koskenhoville teatteriesitykseen
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Nau­rat­ta­va huumori ke­ven­tää elämää – kan­nat­taa pii­pah­taa Kos­ken­ho­vil­le teat­te­ri­esi­tyk­seen

10.09.2020 18:07 0
Vievätkö kaikki tiet Pudasjärvelle vai sieltä pois? – sijaintimme on paljon mainettaan parempi ja rakentaminenkin sen osoittaa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Vie­vät­kö kaikki tiet Pu­das­jär­vel­le vai sieltä pois? – si­jain­tim­me on paljon mai­net­taan parempi ja ra­ken­ta­mi­nen­kin sen osoit­taa

09.09.2020 05:06 0
Tilaajille
Eikö vieläkään tuulivoimaa? – Kilpailu potentiaalisista tuulipuistoalueista näyttää olevan meneillään Pudasjärvelläkin
Kolumni Juha Hagelberg

Eikö vie­lä­kään tuu­li­voi­maa? – Kil­pai­lu po­ten­tiaa­li­sis­ta tuu­li­puis­to­alueis­ta näyttää olevan me­neil­lään Pu­das­jär­vel­lä­kin

09.09.2020 05:04 0
Tilaajille
Eduskunnasta Raimo Piirainen: Yhdessä talous kasvun tielle
Kolumni Raimo Piirainen

Edus­kun­nas­ta Raimo Pii­rai­nen: Yhdessä talous kasvun tielle

09.09.2020 05:00 0
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ar­vos­tel­laan kes­ken­eräis­tä ja ky­sy­tään koirien ve­ro­tuk­ses­ta

09.09.2020 05:00 0
Lukijalta Mielipide Pudasjärven perussuomalaiset

Pu­das­jär­ven Pe­rus­suo­ma­lai­set: Elin­kei­no­jen kan­nat­ta­vuut­ta ja kylien elin­voi­maa ei tuu­les­ta tem­pais­ta

09.09.2020 05:00 8
Lukijalta Mielipide Vesa Teivaanmäki

Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen syys­ter­vei­set: Pitkä met­säs­tys­syk­sy edessä Pu­das­jär­vel­lä

09.09.2020 05:00 1
Kuntavaaliasetelmia rakennetaan – ensimmäisenä ja ehkä vaikeimpana tehtävänä on hankkia hyviä paikallisia ehdokkaita
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kun­ta­vaa­li­ase­tel­mia ra­ken­ne­taan – en­sim­mäi­se­nä ja ehkä vai­keim­pa­na teh­tä­vä­nä on hankkia hyviä pai­kal­li­sia eh­dok­kai­ta

02.09.2020 06:00 0
Ei. Se ei käy! Vastustus yleisin ideologia
Kolumni Risto Pikkupeura

Ei. Se ei käy! Vas­tus­tus yleisin ideo­lo­gia

02.09.2020 06:00 0
Eduskunnasta Jenni Pitko: Pohjois-Suomen viimeiset vanhat metsät on suojeltava
Kolumni Jenni Pitko

Edus­kun­nas­ta Jenni Pitko: Poh­jois-Suo­men vii­mei­set vanhat metsät on suo­jel­ta­va

02.09.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa ih­me­tel­lään missä hirvet ovat ja har­mi­tel­laan radion huonoa kuu­lu­vuut­ta

02.09.2020 05:50 0
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Hilu, Hilu, auta!

02.09.2020 04:49 1
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Hyvät tavat yl­lät­tä­vät ja ihas­tut­ta­vat aina

02.09.2020 04:30 0
Eduskunnasta Pekka Aittakumpu: Eihän ala meno tökkiä?
Kolumni Pekka Aittakumpu

Edus­kun­nas­ta Pekka Ait­ta­kum­pu: Eihän ala meno tökkiä?

26.08.2020 16:01 0

Teks­ta­reis­sa kan­nus­te­taan poi­mi­maan mus­ti­koi­ta ja toi­vo­taan Iijoen siltaan katetta

26.08.2020 16:00 0
Ilon aihetta myös Iijokiseudussa – verkkosivusto uudistuu ja tarjonta monipuolistuu
Pääkirjoitus

Ilon aihetta myös Ii­jo­ki­seu­dus­sa – verk­ko­si­vus­to uu­dis­tuu ja tar­jon­ta mo­ni­puo­lis­tuu

26.08.2020 06:00 1
Kannanotto paliskunnilta: Paliskunnilla huoli tuulivoimahankkeista
Lukijalta Mielipide

Kan­nan­ot­to pa­lis­kun­nil­ta: Pa­lis­kun­nil­la huoli tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta

25.08.2020 07:00 0
Oulunkaren toimijat painottavat: Omakin vastuu korostuu viruksen torjunnassa
Lukijalta Mielipide

Ou­lun­ka­ren toi­mi­jat pai­not­ta­vat: Omakin vastuu ko­ros­tuu vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

19.08.2020 14:00 0
Leena, nimesi ei olekaan suomalainen – nimenvalinnan vaikuttajat
Kolumni

Leena, nimesi ei olekaan suo­ma­lai­nen – ni­men­va­lin­nan vai­kut­ta­jat

19.08.2020 07:00 0
Pääkirjoitus

Pai­kal­lis­ten opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sien puo­les­ta kan­nat­taa li­put­taa – Mitkä taidot vuosien päästä ovat tar­peel­li­sia?

19.08.2020 06:00 0
Aktiivisuutta ja passiivisuutta somessa – mikä somessa on parasta?
Kolumni

Ak­tii­vi­suut­ta ja pas­sii­vi­suut­ta somessa – mikä somessa on pa­ras­ta?

12.08.2020 06:00 0
Pääkirjoitus

Lapset ensin, ai­kui­set sitten – nyt meillä kai­kil­la on aika toimia vas­tuul­li­ses­ti ja vä­lit­tä­väs­ti

12.08.2020 06:00 0