Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Mielipide

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kylien hy­vin­voin­ti on parempi kuin koskaan ai­kai­sem­min, vaikka koulut ovat har­vas­sa ja ky­lä­kau­pat lähes hä­vin­neet

06:00
Reeta Jylhänlehdon kolumni: Hengähdä hetki – lomailu on kaikessa leppoisuudessaan vakavaa ja tärkeää puuhaa
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Reeta Jyl­hän­leh­don ko­lum­ni: Hen­gäh­dä hetki – lomailu on kai­kes­sa lep­poi­suu­des­saan vakavaa ja tärkeää puuhaa

04.08.2021 11:59
Pääkirjoitus: Tarvitaan koronapassi, koska ohjeistukset ja suositukset eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni talveksi
Pääkirjoitus Juha Hagelberg

Pää­kir­joi­tus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni tal­vek­si

04.08.2021 11:57 1
Onko minun pakko hankkia auto?
Kolumni Santeri Matero

Onko minun pakko hankkia auto?

31.07.2021 08:00
Eero Oinas-Panuma: Pudasjärven vahvuudet perustuvat historian kokemuksiin
Mielipidekirjoitus

Eero Oi­nas-Pa­nu­ma: Pu­das­jär­ven vah­vuu­det pe­rus­tu­vat his­to­rian ko­ke­muk­siin

30.07.2021 09:02
Hanna Sarkkisen kolumni: Hyvinvointia työstä ja työssä
Kolumni Hanna Sarkkinen

Hanna Sark­ki­sen ko­lum­ni: Hy­vin­voin­tia työstä ja työssä

29.07.2021 04:00
Pääkirjoitus: Syöte ja alueen matkailu nosteessa – ideat muuttuvat todeksi
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: Kiitos Pudasjärven Kurenalan kyläseuralle tai kuka torin toimintaa ylläpitääkin.
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Pu­das­jär­ven Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le tai kuka torin toi­min­taa yl­lä­pi­tää­kin.

25.07.2021 12:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leo Härmä

Uutta nor­maa­lia? – On ollut niin pe­lot­ta­va kevät, ettei tee mieli len­to­ko­nee­seen tai muu­ten­kaan min­ne­kään kau­kai­sil­le au­rin­ko­ran­ni­koil­le

25.07.2021 09:00
Eduskunnasta – Katja Hännisen kolumni: Palkka ei tule sopimatta
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta – Katja Hän­ni­sen ko­lum­ni: Palkka ei tule so­pi­mat­ta

24.07.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Räisänen

Tai­tei­li­joil­la on roh­keut­ta – "Tuh­ka­kup­pei­na jotkin pat­saat, natsoja tun­get­tu eri paik­koi­hin. In­nos­taa­ko tämä tai­de­pol­ku­jen ra­ken­ta­mi­siin?"

24.07.2021 10:36
Velo Pohjosen kolumni: Viljele ja varjele metsiä, 2020-luvullakin – "Metsää on joka tapauksessa viljeltävä puun tuotannolle lisää, tai entistä tehokkaammin. Miten käy varjelun, minkä verran metsää on suojeltava jatkossa?"
Mielipidekirjoitus Veli Pohjonen

Velo Poh­jo­sen ko­lum­ni: Viljele ja varjele metsiä, 2020-lu­vul­la­kin – "Metsää on joka ta­pauk­ses­sa vil­jel­tä­vä puun tuo­tan­nol­le lisää, tai entistä te­hok­kaam­min. Miten käy var­je­lun, minkä verran metsää on suo­jel­ta­va jat­kos­sa?"

23.07.2021 10:44
Seurakunnan nuoret leireilivät Aittojärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Taavitsainen

Seu­ra­kun­nan nuoret lei­rei­li­vät Ait­to­jär­vel­lä

22.07.2021 13:23
Pääkirjoitus: Odotettu hillasesonki parantaa paikalliset ja tuo vieraspoimijat
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: Odo­tet­tu hil­la­se­son­ki pa­ran­taa pai­kal­li­set ja tuo vie­ras­poi­mi­jat

22.07.2021 11:14
Pudasjärven kokoomuksen Katri Virtanen: Vielä kerran paikkajaosta
Mielipidekirjoitus Katri Virtanen

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­sen Katri Vir­ta­nen: Vielä kerran paik­ka­jaos­ta

20.07.2021 13:45
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pudasjärven terveysaseman toimintaa"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Haluan kiittää Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man toi­min­taa"

16.07.2021 08:12 1
Pudasjärven Sotaveteraanit ry toimii monipuolisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry toimii mo­ni­puo­li­ses­ti

16.07.2021 04:00
Kolumni: Miksi työni olisi arvokkaampaa?
Kolumni Santeri Matero

Ko­lum­ni: Miksi työni olisi ar­vok­kaam­paa?

15.07.2021 16:40
Aluevaaleihin tarvitaan myös alueellisia ehdokkaita – aluedemokratian kehittyminen vaatii myös päätäntävaltaa ja resursseja
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Alue­vaa­lei­hin tar­vi­taan myös alueel­li­sia eh­dok­kai­ta – alue­de­mo­kra­tian ke­hit­ty­mi­nen vaatii myös pää­tän­tä­val­taa ja re­surs­se­ja

15.07.2021 09:20
Eduskunnasta Hanna-Leena Mattila: Nuori, uskalla sanoa, jos kyydissä pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna-Leena Mattila

Edus­kun­nas­ta Han­na-Lee­na Mat­ti­la: Nuori, uskalla sanoa, jos kyy­dis­sä pe­lot­taa

07.07.2021 13:00
Kolumni: Myrskyn jälkeen
Kolumni Mikko Tiirola

Ko­lum­ni: Myrskyn jälkeen

07.07.2021 06:00
Pääkirjoitus: Turvallista kesää kaikesta huolimatta
Pääkirjoitus Pääkirjoitus, Juha Hagelberg

Pää­kir­joi­tus: Tur­val­lis­ta kesää kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.07.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Mie­li­pi­de: Me­nem­me­kö syt­teen, savveen vai vih­reim­mil­le nii­tyil­le?

05.07.2021 04:00
Eduskunnasta: Luonto houkuttelee pohjoiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari-Leena Talvitie

Edus­kun­nas­ta: Luonto hou­kut­te­lee poh­joi­seen

02.07.2021 16:00
Kolumni: Selviytyjän amuletti: "Onko tosi-tv ja ”Selviytyjät” sarja kuitenkin irvokas peilikuva tämän päivän arvoista Suomessa"
Lukijalta Kolumni Markku Riihiaho

Ko­lum­ni: Sel­viy­ty­jän amu­let­ti: "Onko tosi-tv ja ”Sel­viy­ty­jät” sarja kui­ten­kin irvokas pei­li­ku­va tämän päivän ar­vois­ta Suo­mes­sa"

02.07.2021 12:00
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Ju­han­nus tuli ja meni, vaan ei ju­han­nus­hei­laa tullut taas­kaan" – Pin­ta­mos­ta viiden kilon ju­han­nus­ku­ha

01.07.2021 12:01 1
Pääkirjoitus: "Hoidamme myrskyn vahinkojen korjaamisen loppuun, vaikka vahingot ovatkin Etelä-Suomesta katsottuna kaukana ja metsissä"
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pää­kir­joi­tus: "Hoi­dam­me myrskyn va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­sen lop­puun, vaikka va­hin­got ovatkin Ete­lä-Suo­mes­ta kat­sot­tu­na kaukana ja met­sis­sä"

30.06.2021 13:44
Juha Sipilä: Ympäristö on mahdollisuus: "Ratkaisuja voidaan tarjota kahdesta suunnasta: päästöjä pitää toisaalta kyetä vähentämään ja hiilensidontaa taas kyetä lisäämään"
Lukijalta Kolumni Juha Sipilä

Juha Sipilä: Ym­pä­ris­tö on mah­dol­li­suus: "Rat­kai­su­ja voidaan tarjota kah­des­ta suun­nas­ta: pääs­tö­jä pitää toi­saal­ta kyetä vä­hen­tä­mään ja hii­len­si­don­taa taas kyetä li­sää­mään"

28.06.2021 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Janne Anttila

Mah­dol­li­suuk­sien mat­kai­lu­ke­sä – yhdessä ja vas­tuul­li­ses­ti

28.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pudasjärven perussuomalaiset

Mainio tulos, tar­tum­me toi­meen! – Vaikka paik­ka­mää­rä jäi vä­häi­sem­mäk­si, kuin en­nak­koon ar­vel­tiin ja odo­tet­tiin, oli tun­nel­ma läpi val­vo­jais­il­lan iloinen ja rento

27.06.2021 20:33
Tilaajille