TAIVALKOSKI: Suuret muu­tok­set pu­hut­ta­vat Tai­val­kos­kel­la – kun­nas­sa kes­kus­tel­laan nyt etenkin Kiin­teis­tö­osa­ke­yh­tiö Koil­lis­maa­kes­kuk­sen kun­nos­ta sekä kiin­teis­tös­sä si­jait­se­van ui­ma­hal­lin ja ho­tel­lin koh­ta­los­ta

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI: Eh­dok­kaat Hir­si­kam­puk­sen apu­lais­reh­to­rik­si ja Pu­das­jär­ven kau­pun­gin re­surs­si­pääl­lik­kök­si haas­tat­te­luun – katso nimet jutusta

Mielipide

Unohtuuko kotikasvatus? – Kotien tehtävä on käytöstapojen iskostaminen vesojensa tietoisuuteen
Tilaajille
Mielipidekirjoitus
Eero Räisänen

Unoh­tuu­ko ko­ti­kas­va­tus? – Kotien tehtävä on käy­tös­ta­po­jen is­kos­ta­mi­nen ve­so­jen­sa tie­toi­suu­teen

26.05.2022 06:00
Politiikka kävi kylässä – aikana entisenä ministerivierailua olisi juhlittu torilla
Kolumni Risto Pikkupeura

Po­li­tiik­ka kävi kylässä – aikana en­ti­se­nä mi­nis­te­ri­vie­rai­lua olisi juh­lit­tu torilla

26.05.2022 04:00
Mihin kuljet maaseutu? – Ei puhuta enää syrjäkylistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Mihin kuljet maa­seu­tu? – Ei puhuta enää syr­jä­ky­lis­tä

25.05.2022 06:01
Tilaajille
Kilpailua ja liikuntaa reilun pelin hengessä – sykähdyttäviä onnen hetkiä ja karvaita pettymyksiä
Kolumni Timo Liikanen

Kil­pai­lua ja lii­kun­taa reilun pelin hen­ges­sä – sy­käh­dyt­tä­viä onnen hetkiä ja kar­vai­ta pet­ty­myk­siä

25.05.2022 05:00
Tilaajille
Martat pop up Pirtissä – Meissä kaikissa asuu pieni Martta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Pohjanvesi

Martat pop up Pir­tis­sä – Meissä kai­kis­sa asuu pieni Martta

24.05.2022 18:00
Tilaajille
Kiitos hyvin järjestetystä konsertista Pudasjärven kirkossa –  runsas kuulijakunta oli vaikuttava näky meille esiintyjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Välimäki

Kiitos hyvin jär­jes­te­tys­tä kon­ser­tis­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – runsas kuu­li­ja­kun­ta oli vai­kut­ta­va näky meille esiin­ty­jil­le

24.05.2022 15:55
Tilaajille
Lapselle kuuluu lain suoja – abortti on kohdussa elävän lapsen kannalta surullista ja epäoikeudenmukaista
Kolumni Pekka Aittakumpu

Lap­sel­le kuuluu lain suoja – abortti on koh­dus­sa elävän lapsen kan­nal­ta su­rul­lis­ta ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta

18.05.2022 13:40
Miten päivystyksen ruuhkat Pudasjärvellä vähenisivät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Miten päi­vys­tyk­sen ruuhkat Pu­das­jär­vel­lä vä­he­ni­si­vät?

18.05.2022 13:22
Tilaajille
Suomi on nyt maailman huomion keskipisteenä, eikä hävetä tarvitse
Kolumni Markus Paso

Suomi on nyt maail­man huomion kes­ki­pis­tee­nä, eikä hävetä tar­vit­se

18.05.2022 05:00
Ravintoketju ja tuottava työ – Mikä ja missä on se tuottamaton työ?
Kolumni Markku Riihiaho

Ra­vin­to­ket­ju ja tuot­ta­va työ – Mikä ja missä on se tuot­ta­ma­ton työ?

18.05.2022 04:55
Tilaajille
Syöpäyhdistyksen Pudasjärven paikallisosaston kerhopäivässä iloinen ilmapiiri ja vertaistukea tarjolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire Puhakka

Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­ven pai­kal­lis­osas­ton ker­ho­päi­väs­sä iloinen il­ma­pii­ri ja ver­tais­tu­kea tar­jol­la

12.05.2022 15:50
Tilaajille
Desinfioidaanhan vesikalusto Iijoen melontatapahtumissa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arttu Papinaho

De­sin­fioi­daan­han ve­si­ka­lus­to Iijoen me­lon­ta­ta­pah­tu­mis­sa?

12.05.2022 06:01
Tilaajille
Kun maailma ei riitä – EU:n jäsenmaiden asukkaat ovat syyttöminä joutuneet maksajiksi tässä hullussa maailmantilanteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Kun maailma ei riitä – EU:n jä­sen­mai­den asuk­kaat ovat syyt­tö­mi­nä jou­tu­neet mak­sa­jik­si tässä hul­lus­sa maail­man­ti­lan­tees­sa

11.05.2022 16:01
Tilaajille
Kun Mauno Koivistolta kysyttiin, mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tuppuraisen mukaan Koiviston vastaus on edelleen ajankohtainen
Kolumni Tytti Tuppurainen

Kun Mauno Koi­vis­tol­ta ky­syt­tiin, mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään, hän vastasi vain yhdellä sanalla – Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan Koi­vis­ton vastaus on edel­leen ajan­koh­tai­nen

11.05.2022 14:57
Tilaajille
Eläköön äidit! – Kukkaniitty ilahduttaa äitejä lajiin katsomatta
Kolumni Saara Airaksinen

Eläköön äidit! – Kuk­ka­niit­ty ilah­dut­taa äitejä lajiin kat­so­mat­ta

11.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Uusi sivu kääntyi elämän lehdessä – olen töissä taas, mutta se ei ole kaikista tärkein asia
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Uusi sivu kääntyi elämän leh­des­sä – olen töissä taas, mutta se ei ole kai­kis­ta tärkein asia

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen strategia hyväksytty: "Hyvinvointialueella henkilöstöä ei suojaa viiden vuoden irtisanomiskielto, mihin kuntaliitosten yhteydessä on totuttu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­gia hy­väk­syt­ty: "Hy­vin­voin­tia­lueel­la hen­ki­lös­töä ei suojaa viiden vuoden ir­ti­sa­no­mis­kiel­to, mihin kun­ta­lii­tos­ten yh­tey­des­sä on to­tut­tu"

05.05.2022 04:00
Liittoutuminen on suoja sotaa vastaan: "Jos valtiojohtomme esittää Nato-jäsenyyttä, äänestän sen puolesta"
Kolumni Mikko Kinnunen

Liit­tou­tu­mi­nen on suoja sotaa vas­taan: "Jos val­tio­joh­tom­me esittää Na­to-jä­se­nyyt­tä, ää­nes­tän sen puo­les­ta"

04.05.2022 12:28
Lähtijän kaino toive: Pitäkää kiinni Pudasjärven voimavarasta, joka voi vielä mahdollistaa sen jäähallinkin
Kolumni Jussi Korhonen

Läh­ti­jän kaino toive: Pitäkää kiinni Pu­das­jär­ven voi­ma­va­ras­ta, joka voi vielä mah­dol­lis­taa sen jää­hal­lin­kin

04.05.2022 06:01
Tilaajille
Kunnat ratkaisevat tuulivoimarakentamisen: "Tuulivoimarakentamisen hyväksyttävyys katoaa, jos voitot kääritään, mutta haitat jätetään"
Kolumni Mikko Tiirola

Kunnat rat­kai­se­vat tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen: "Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen hy­väk­syt­tä­vyys katoaa, jos voitot kää­ri­tään, mutta haitat jä­te­tään"

04.05.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Iijokiseutru

Teks­ta­rit ja soitot: " Kun läh­det­te len­kil­le teet­tä­kää koirien tarpeet jo ennen lähtöä"

01.05.2022 16:31
Luotettavaa mediaa tarvitaan
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Luo­tet­ta­vaa mediaa tar­vi­taan

30.04.2022 10:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Nos­tan­pa jälleen kes­kus­te­luun Pu­das­jär­vel­le paljon kai­va­tun jää­hal­lin: Vai­kut­taa siltä, ettei asiaan tar­peek­si pa­neu­du­ta ja valmiit suun­ni­tel­mat­kin ka­do­te­taan sinne ö-map­piin

29.04.2022 07:23 1
Hanna Sarkkinen: Kriiseistä selvitään yhdessä – "Joudumme kaikki maksamaan Putinin hintoja"

Hanna Sark­ki­nen: Krii­seis­tä sel­vi­tään yhdessä – "­Jou­dum­me kaikki mak­sa­maan Putinin hin­to­ja"

28.04.2022 19:39
Tilaajille
Elinvoimaa arjen taitojen tarjoamisesta: Jonnet ei muista, ja se voi avata ansaintamahdollisuuden

Elin­voi­maa arjen tai­to­jen tar­joa­mi­ses­ta: Jonnet ei muista, ja se voi avata an­sain­ta­mah­dol­li­suu­den

28.04.2022 16:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Holmström

Kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä 2022

27.04.2022 19:32
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan – "Neuvostoliiton hajottua Ukraina on ollut itsenäinen valtio. Se on pyrkinyt olemaan demokraattinen maa vaihtelevalla menestyksellä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Ekdahl

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan – "­Neu­vos­to­lii­ton ha­jot­tua Ukraina on ollut it­se­näi­nen valtio. Se on pyr­ki­nyt olemaan de­mo­kraat­ti­nen maa vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä"

26.04.2022 13:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Orabi

Kes­tä­mät­tö­mät kus­tan­nuk­set: "Suo­mes­sa vain 10 % ta­va­ra­lii­ken­tees­tä kulkee muutoin kuin ku­mi­pyö­ril­lä. Tätä taustaa vasten polt­to­ai­neen hinnan nousu on hyvää vauhtia hal­vaan­nut­ta­mas­sa yh­teis­kun­taa"

25.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Pie­ni­kin apu on monelle suuri apu – "ar­tik­ke­lin yh­tey­des­sä oli kuva Pu­das­jär­ven nuorten työ­pa­jan Kar­hu­pa­jan muu­ta­mia vuosia sitten käyn­nis­te­tys­tä oi­val­li­ses­ta ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta"

24.04.2022 19:00
Tekstarit ja soitot: "Eikö kauppoihin saa mitenkään vakuumipakattuja, kuorittuja perunoita?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Eikö kaup­poi­hin saa mi­ten­kään va­kuu­mi­pa­kat­tu­ja, kuo­rit­tu­ja pe­ru­noi­ta?"

24.04.2022 12:30