Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Mielipide

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Teuvo Manninen

Liu­ku-ku­mi­ken­kiä ja te­ry­lee­niä – "Jo syk­syl­lä oli ha­vain­to­ja, että kaup­poi­hin oli il­mes­ty­nyt uusi ku­mi­ken­kä­mal­li. Kenkä poik­ke­si täy­del­li­ses­ti edel­tä­jis­tään rus­keis­ta Pek­ka-ken­gis­tä sekä vielä enemmän fi­la­de­raa­li­sen kaupan kaynnin yh­tey­des­sä Neu­vos­to­lii­tos­ta tuo­duis­ta muo­vi­ken­gis­tä"

24.10.2021 04:00
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hyssykät tuota liikennettä Hyvän olon keskuksen alueella"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Voi hyvät hys­sy­kät tuota lii­ken­net­tä Hyvän olon kes­kuk­sen alueel­la"

23.10.2021 04:00
Aavistushakkuiden anatomia – "Voimakas puun myynti on aiheuttanut sen, että kantohinnat ovat kohonneet vain noin kymmenen prosenttia"
Kolumni Mikko Tiirola

Aa­vis­tus­hak­kui­den ana­to­mia – "­Voi­ma­kas puun myynti on ai­heut­ta­nut sen, että kan­to­hin­nat ovat ko­hon­neet vain noin kym­me­nen pro­sent­tia"

23.10.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Vaikeaa puut­tua, vai­keam­paa jättää puut­tu­mat­ta – "Jo­kai­nen joutuu joskus ti­lan­tee­seen, jossa kas­va­tuk­ses­sa saadut ohjeet ja terve ar­ki­jär­ki vaa­ti­vat puut­tu­maan nä­ke­mään­sä tai koh­taa­maan­sa väärään tekoon tai avun tar­pee­seen"

22.10.2021 04:00
Klapit ja villasukat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja lämpimät villasukat ovat paras suoja kohoavia energialaskuja vastaan"
Kolumni Ville Vähämäki

Klapit ja vil­la­su­kat: "Voi olla, että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja läm­pi­mät vil­la­su­kat ovat paras suoja ko­hoa­via ener­gia­las­ku­ja vas­taan"

21.10.2021 04:00
Oikeus määrittelee, ei someoikeus – kehitysvammaisten asuntola tullaan todennäköisesti rakentamaan hyvin ripeästi kunhan prosessit on käyty loppuun
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Oikeus mää­rit­te­lee, ei so­meoi­keus – ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la tullaan to­den­nä­köi­ses­ti ra­ken­ta­maan hyvin ri­peäs­ti kunhan pro­ses­sit on käyty loppuun

20.10.2021 04:00
Tilaajille
Pohjoista syvyyttä – aidosti, ylpeästi ja koko sydämellä: "Haastaisin siis kaikki kunnat ja kaupungit, yritykset ja yhteisöt viemään viestiä Pohjoisesta maailmalle aidosti ja yhdessä toimien"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiina Koskela

Poh­jois­ta sy­vyyt­tä – ai­dos­ti, yl­peäs­ti ja koko sy­dä­mel­lä: "Haas­tai­sin siis kaikki kunnat ja kau­pun­git, yri­tyk­set ja yh­tei­söt viemään viestiä Poh­joi­ses­ta maail­mal­le aidosti ja yhdessä toi­mien"

17.10.2021 20:35
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kirjaston voinut sijoittaa Hyvän olon keskuksessa parempaan paikkaan"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "Olisi sen kir­jas­ton voinut si­joit­taa Hyvän olon kes­kuk­ses­sa pa­rem­paan paik­kaan"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eevi Jaakkola

So­siaa­li­nen media tiedon vä­lit­tä­jä­nä: "Mi­nul­la on hyviä ko­ke­muk­sia niin pai­kal­lis­leh­den mutta myös so­siaa­li­sen median mah­dol­li­suu­des­ta vä­lit­tää tie­to­ja, jotka hyö­dyn­tä­vät no­peas­ti myös jul­kis­ta yh­tei­söä"

16.10.2021 04:00
Valiokuntavatulointi väljähdyttää Pudasjärvellä
Kolumni Jussi Korhonen

Va­lio­kun­ta­va­tu­loin­ti väl­jäh­dyt­tää Pu­das­jär­vel­lä

15.10.2021 11:52
Tilaajille
Tupakkamies ratsastaa iltaruskoon – "Kysyessäni eräältä tupakkayhtiön asiamieheltä, kuinka moni heidän yhtiönsä työntekijöistä tupakoi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Tu­pak­ka­mies rat­sas­taa il­ta­rus­koon – "Ky­syes­sä­ni eräältä tu­pak­kayh­tiön asia­mie­hel­tä, kuinka moni heidän yh­tiön­sä työn­te­ki­jöis­tä tu­pa­koi, vastaus oli, että eipä enää juuri kukaan"

14.10.2021 07:14
Meille tärkeät aluevaalit tulossa: "Sote-uudistus on taipunut matkan varrella niin monelle mutkalle, ettei välttämättä hallintohimmeliksi haukutun uudistuksen tarkoitus ole kaikille selvä"
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Meille tärkeät alue­vaa­lit tu­los­sa: "So­te-uu­dis­tus on tai­pu­nut matkan var­rel­la niin monelle mut­kal­le, ettei vält­tä­mät­tä hal­lin­to­him­me­lik­si hau­ku­tun uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus ole kai­kil­le selvä"

13.10.2021 04:00
Markku Riihiahon kolumni: Viisaus hakusessa – "Viisauden toivossa odotin ensin teini-ikää, täysikäisyyttä, sitten keski-ikää ja viimein eläkeikää. Varsinaista viisasten kiveä ei löytynyt"
Kolumni Markku Riihiaho

Markku Rii­hia­hon ko­lum­ni: Viisaus ha­ku­ses­sa – "Vii­sau­den toi­vos­sa odotin ensin tei­ni-ikää, täy­si­käi­syyt­tä, sitten kes­ki-ikää ja viimein elä­kei­kää. Var­si­nais­ta vii­sas­ten kiveä ei löy­ty­nyt"

11.10.2021 08:00
Pirtti on nyt valmis käyttöön – "Erityisesti kaupungin kulttuuritoimen osalta voisi uskoa samoihin tiloihin asettumisen voivan luoda jopa aivan uutta toimintaa, myös yli toimirajojen"
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Pirtti on nyt valmis käyt­töön – "E­ri­tyi­ses­ti kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men osalta voisi uskoa sa­moi­hin ti­loi­hin aset­tu­mi­sen voivan luoda jopa aivan uutta toi­min­taa, myös yli toi­mi­ra­jo­jen"

10.10.2021 19:36
Tekstarit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hirsipinta on kaunis, rauhoittaa ja hiljentää"
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: "On tosi hieno tämä uusi Hyvän olon Pirtti. Kyllä hir­si­pin­ta on kaunis, rau­hoit­taa ja hil­jen­tää"

10.10.2021 04:05
Carpe diem – tartu hetkeen: "Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja kaupunkilaiset itse ovat uskaltaneet tarttua hetkeen toteuttaakseen näyttävät ja tarpeelliset muutostyöt"
Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Carpe diem – tartu het­keen: "Kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löt, vir­ka­mie­het ja kau­pun­ki­lai­set itse ovat us­kal­ta­neet tarttua hetkeen to­teut­taak­seen näyt­tä­vät ja tar­peel­li­set muu­tos­työt"

10.10.2021 04:00
Mari-Leena Talvitie: Lapsille kehuja, perheille tukea – "Tarvitsemme täsmätoimia, jotka tukevat perheiden arkea ja hyvinvointia sekä tarjoavat apua arjen huoliin"
Mielipidekirjoitus Mari-Leena Talvitie

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie: Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – "Tar­vit­sem­me täs­mä­toi­mia, jotka tukevat per­hei­den arkea ja hy­vin­voin­tia sekä tar­joa­vat apua arjen huo­liin"

08.10.2021 05:00
Mielipidekirjoitus Pudasjärven perussuomalaiset

Valtio ei ole ”tai­ka­sei­nä” – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt kiin­tiö­pa­ko­lai­sia koskien kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta, joissa toi­ses­sa esi­te­tään kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taa­no­ton lo­pet­ta­mis­ta

07.10.2021 05:00
Mielipidekirjoitus Iijokiseutu

Teks­ta­rit ja soitot: "Pu­das­jär­vel­lä menee ko­meas­ti. Isot ra­ken­nuk­set ter­va­taan mus­tik­si"

03.10.2021 04:00
Missä me Pudasjärvellä olemme – "Nyt alkaa olla vähän pysähtymisen aika, onko esim asuntojen rakentamisessa, väljyys vai tiukkuus suunnitelmissa, halutaanko asua maaseudulla, eri kyläkulmilla"
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Missä me Pu­das­jär­vel­lä olemme – "Nyt alkaa olla vähän py­säh­ty­mi­sen aika, onko esim asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, väljyys vai tiuk­kuus suun­ni­tel­mis­sa, ha­lu­taan­ko asua maa­seu­dul­la, eri ky­lä­kul­mil­la"

02.10.2021 05:59
Huumeiden vastainen sota on hävitty, mutta muita lähestymistapoja ei haluta edes miettiä
Kolumni Jussi Korhonen

Huu­mei­den vas­tai­nen sota on hä­vit­ty, mutta muita lä­hes­ty­mis­ta­po­ja ei haluta edes miettiä

01.10.2021 07:56
Tilaajille
Juha Sipilän kolumni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ollut yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa rakennuslupaprosessia"
Kolumni Juha Sipilä

Juha Sipilän ko­lum­ni: Oma tupa, mistä lupa? – "Uu­dis­tuk­sen tär­keim­piä ta­voit­tei­ta on ollut yk­sin­ker­tais­taa ja vir­ta­vii­vais­taa ra­ken­nus­lu­pap­ro­ses­sia"

30.09.2021 04:00
Tosikeinot käyttöön työntekijöiden houkutteluun – Työpaikkoja on tarjolla ja samaan aikaan on työttömiä työnhakijoita.
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

To­si­kei­not käyt­töön työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­luun – Työ­paik­ko­ja on tar­jol­la ja samaan aikaan on työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta.

29.09.2021 13:14
Immonen: "Elinkustannuksia on välttämätöntä alentaa erityisesti liikkumisen ja asumisen hintaa pienentämällä"
Lukijalta Kolumni Olli Immonen

Im­mo­nen: "E­lin­kus­tan­nuk­sia on vält­tä­mä­tön­tä alentaa eri­tyi­ses­ti liik­ku­mi­sen ja asu­mi­sen hintaa pie­nen­tä­mäl­lä"

23.09.2021 16:44
Suomella on visio: hiilineutraalius 2035 – "On tärkeää, että kaikki elinkeinoelämän toimijat ovat yhdessä etsimässä keinoja ja ratkaisuja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aila Orabi

Suo­mel­la on visio: hii­li­neut­raa­lius 2035 – "On tär­keää, että kaikki elin­kei­noe­lä­män toi­mi­jat ovat yhdessä et­si­mäs­sä keinoja ja rat­kai­su­ja"

23.09.2021 11:12
Puhutaan rahasta – siitä puhumisen kulttuuri on pikkuhiljaa muuttumassa vapaammaksi, mikä on oikea suunta
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Pu­hu­taan rahasta – siitä pu­hu­mi­sen kult­tuu­ri on pik­ku­hil­jaa muut­tu­mas­sa va­paam­mak­si, mikä on oikea suunta

22.09.2021 21:01
Ikuisuushankkeella 10-vuotissynttärit! – jäähalli nousi taas puheen asteelle
Pääkirjoitus Juha Hagelberg

Ikui­suus­hank­keel­la 10-vuo­tis­synt­tä­rit! – jää­hal­li nousi taas puheen as­teel­le

22.09.2021 15:06 1
Pudasjärven kirkko ei sijaitse keskellä kylää  – Se aiheutti erikoisen kirkkoriidan, josta seurasi poikkeuksellinen hallintonäytelmä
Kolumni Timo Liikanen

Pu­das­jär­ven kirkko ei si­jait­se kes­kel­lä kylää – Se ai­heut­ti eri­koi­sen kirk­ko­rii­dan, josta seurasi poik­keuk­sel­li­nen hal­lin­to­näy­tel­mä

19.09.2021 06:02
Tilaajille
Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille ja säästöä yhteiskunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiina Vuononvirta

Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le ja säästöä yh­teis­kun­nal­le

18.09.2021 19:44
"Fossiiliset polttoaineet alas", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs listaa puolueensa tavoitteeksi
Kolumni Juha Pylväs

"Fos­sii­li­set polt­toai­neet alas", kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Pylväs listaa puo­lueen­sa ta­voit­teek­si

18.09.2021 07:55