MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Mielipide

Puuvoiman paluu energialähteeksi – Tulevat historioitsijat punnitsevat, valitsivatko päättäjät energialähteistä hyvät, pahat vai rumat
Tilaajille
Kolumni
Veli Pohjonen

Puu­voi­man paluu ener­gia­läh­teek­si – Tulevat his­to­rioit­si­jat pun­nit­se­vat, va­lit­si­vat­ko päät­tä­jät ener­gia­läh­teis­tä hyvät, pahat vai rumat

05:00
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05:00
Tilaajille
Pettymys hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eevi Jaakkola

Pet­ty­mys hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan

29.09.2022 08:54
Tilaajille
Suomen valtion ensisijainen tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana – Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto
Kolumni Olli Immonen

Suomen valtion en­si­si­jai­nen tehtävä on toimia suo­ma­lais­ten edun­val­vo­ja­na – Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to

28.09.2022 15:16
Tilaajille
”Arkihuolesi kaikki heitä!" – Kohdallani näyttää käyvän toteen, että yksi suljettu ovi aukaisee monta uutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hilkka Parkkisenniemi

”Ar­ki­huo­le­si kaikki heitä!" – Koh­dal­la­ni näyttää käyvän toteen, että yksi sul­jet­tu ovi au­kai­see monta uutta

28.09.2022 11:24
Tilaajille
Hyvinvointialueen suunnitelmat esille – kuntalaisten on vielä vaikea hahmottaa, miten hyvinvointialueet käytännössä näkyvät arjessa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­mat esille – kun­ta­lais­ten on vielä vaikea hah­mot­taa, miten hy­vin­voin­ti­alueet käy­tän­nös­sä näkyvät arjessa

28.09.2022 05:00
Tilaajille
Synkkä uutisvirta voi uuvuttaa ja siksi tarvitsemme toistemme tukea enemmän kuin koskaan
Kolumni Riika Tauriainen

Synkkä uu­tis­vir­ta voi uu­vut­taa ja siksi tar­vit­sem­me tois­tem­me tukea enemmän kuin koskaan

28.09.2022 05:00
Tilaajille
Aika ennen Rajakosken siltaa Pärjänjoella –  Muutama tarina siitä, miten joen ylittäminen onnistui tai ei onnistunut vaikeissa olosuhteissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Riihiaho

Aika ennen Ra­ja­kos­ken siltaa Pär­jän­joel­la – Muutama tarina siitä, miten joen ylit­tä­mi­nen on­nis­tui tai ei on­nis­tu­nut vai­keis­sa olo­suh­teis­sa

25.09.2022 13:10
Tilaajille
Harrastajakalastajalle tulossa saalisilmoituspakko – tavoitteena saada tietoa tutkijoille
Kolumni Risto Pikkupeura

Har­ras­ta­ja­ka­las­ta­jal­le tulossa saa­lis­il­moi­tus­pak­ko – ta­voit­tee­na saada tietoa tut­ki­joil­le

22.09.2022 21:00
Tilaajille
Kuntien talousarviot teossa – on tärkeää saada palvelut toimimaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Kuntien ta­lous­ar­viot teossa – on tärkeää saada pal­ve­lut toi­mi­maan

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Leikkauslistoja tarvitaan varmasti – Nyt pitäisi kaikkien puolueiden havahtua todellisuuteen ja vähän ravistella opittua tapaa
Mielipidekirjoitus Juha Pylväs

Leik­kaus­lis­to­ja tar­vi­taan var­mas­ti – Nyt pitäisi kaik­kien puo­luei­den ha­vah­tua to­del­li­suu­teen ja vähän ra­vis­tel­la opittua tapaa

21.09.2022 15:00
Tilaajille
Saavutettavuutta voidaan parantaa – käyttäjapalaute auttaa, kun julkisia palveluja kehitetään
Kolumni Timo Liikanen

Saa­vu­tet­ta­vuut­ta voidaan pa­ran­taa – käyt­tä­ja­pa­lau­te auttaa, kun jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ke­hi­te­tään

21.09.2022 05:00
Tilaajille
Kesä, jota ei voi unohtaa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Taavitsainen

Kesä, jota ei voi unoh­taa!

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Politiikka kaipaa uusia tuulia ja nuorta voimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys

Po­li­tiik­ka kaipaa uusia tuulia ja nuorta voimaa

15.09.2022 06:00
Tilaajille
Kotikirkon seurakuntavaalit Taivalkoskella – tulevaisuuden kirkon tulee keskittyä omaan ydinsanomaansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eevi Jaakkola

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit Tai­val­kos­kel­la – tu­le­vai­suu­den kirkon tulee kes­kit­tyä omaan ydin­sa­no­maan­sa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Ne tulevat takaisin – Valitettavasti uhanalaisten lajien lista on pidentynyt
Kolumni Saara Airaksinen

Ne tulevat ta­kai­sin – Va­li­tet­ta­vas­ti uhan­alais­ten lajien lista on pi­den­ty­nyt

14.09.2022 05:00
Tilaajille
Sähkön hinta ajaa monet yritykset ja kotitaloudet ahtaalle
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Sähkön hinta ajaa monet yri­tyk­set ja ko­ti­ta­lou­det ah­taal­le

14.09.2022 04:59
Tilaajille
Yrittäjien eläkeuudistus vähentää pienyrittäjyyttä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään
Kolumni Janne Heikkinen

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tus vä­hen­tää pien­yrit­tä­jyyt­tä – kankea jär­jes­tel­mä har­vem­min muuttuu toi­mi­vak­si, kun mo­ni­mut­kai­suut­ta li­sä­tään

13.09.2022 16:03
Mietelauseita: Ajatuksen korpivaellus
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Räisänen

Mie­te­lau­sei­ta: Aja­tuk­sen kor­pi­vael­lus

11.09.2022 15:25
Tilaajille
Yhteisöllisyys oli käsinkosketeltavaa ja lähiruoka kunniassa Sotkajärven laidunpäivässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Yh­tei­söl­li­syys oli kä­sin­kos­ke­tel­ta­vaa ja lä­hi­ruo­ka kun­nias­sa Sot­ka­jär­ven lai­dun­päi­väs­sä

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Tehdään kestävästä arjesta entistä helpompaa ja houkuttelevampaa
Mielipidekirjoitus Merja Paloniemi

Tehdään kes­tä­väs­tä arjesta entistä hel­pom­paa ja hou­kut­te­le­vam­paa

08.09.2022 15:00
Tilaajille
Pudasjärveläiset reissulla Suomi-Ruotsi-maaottelussa: "Kyllä yleisurheilu on mahtavaa seurata paikan päällä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Koivula

Pu­das­jär­ve­läi­set reis­sul­la Suo­mi-Ruot­si-maaot­te­lus­sa: "Kyllä yleis­ur­hei­lu on mah­ta­vaa seurata paikan päällä"

08.09.2022 06:00
Tilaajille
Suomalaiset metsät valuvat ulkomaille – tehdään 2022-luvun Lex Kallio
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olga Oinas-Panuma

Suo­ma­lai­set metsät valuvat ul­ko­mail­le – tehdään 2022-lu­vun Lex Kallio

07.09.2022 14:26
Tilaajille
Ekopajun vaikuttavin tarina liittyy sen kuoresta löytyneeseen lääkeaineeseen
Kolumni Veli Pohjonen

Eko­pa­jun vai­kut­ta­vin tarina liittyy sen kuo­res­ta löy­ty­nee­seen lää­ke­ai­nee­seen

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Lapsilla on usein silmää liiketoiminnalle – Yrittäjyyteen kannattaa kannusta jo pienestä pitäen
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Lap­sil­la on usein silmää lii­ke­toi­min­nal­le – Yrit­tä­jyy­teen kan­nat­taa kan­nus­ta jo pie­nes­tä pitäen

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Tahdissa Mars! – Pudasjärven maanpuolustusnaiset Oulussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katri Virtanen

Tah­dis­sa Mars! – Pu­das­jär­ven maan­puo­lus­tus­nai­set Oulussa

03.09.2022 09:55
Tilaajille
Energiamarkkinat ovat sekaisin – Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kärkimaa päästöttömän energian tuotannossa
Kolumni Raimo Piirainen

Ener­gia­mark­ki­nat ovat se­kai­sin – Suo­mel­la on hyvät mah­dol­li­suu­det olla kär­ki­maa pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­nos­sa

02.09.2022 15:54
Tilaajille
Kintut ja mieli korkealle kesän riemussa Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Kintut ja mieli kor­keal­le kesän rie­mus­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2022 15:50
Tilaajille
Raksia ruutuun puukauppojen yhteydessä – metsäalalla on jo vuosia ollut kasvavaa puutetta osaavasta työvoimasta
Kolumni Mikko Tiirola

Raksia ruutuun puu­kaup­po­jen yh­tey­des­sä – met­sä­alal­la on jo vuosia ollut kas­va­vaa puu­tet­ta osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta

31.08.2022 04:00
Tilaajille
Saadaanko uudet kodinrakentajat liikkeelle Pudasjärvellä? – Ainakin torilla viimein tapahtuu
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Saa­daan­ko uudet ko­din­ra­ken­ta­jat liik­keel­le Pu­das­jär­vel­lä? – Ainakin torilla viimein ta­pah­tuu

31.08.2022 04:00
Tilaajille