Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Pienten lukioiden lisään puuttuminen loukkaa kunnallista itsemääräämisoikeutta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jukka O. Mattila

Pienten lu­kioi­den lisään puut­tu­mi­nen loukkaa kun­nal­lis­ta it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

01.06.2023 18:00
Kunnianpalautus kännykkäparkeille – Ranskassa on saatu homma toimimaan, miksi se ei onnistuisi Suomessakin?
Lukijalta Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kun­nian­pa­lau­tus kän­nyk­kä­par­keil­le – Rans­kas­sa on saatu homma toi­mi­maan, miksi se ei on­nis­tui­si Suo­mes­sa­kin?

01.06.2023 14:39
Tilaajille
Metsä ei saastuta ilmakehää – Hiilidioksidi ei vähene rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Metsä ei saas­tu­ta il­ma­ke­hää – Hii­li­di­ok­si­di ei vähene rahalla

01.06.2023 14:00
Tilaajille
Luontotappiot minimoitava tuulivoiman hyödyntämisessä – Tilanne on luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyttämisen kannalta kestämätön ja vaarallinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pirkko-Liisa Luhta, Mauri Huhtala

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – Tilanne on luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den ja vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­tä­mä­tön ja vaa­ral­li­nen

01.06.2023 11:35
Tilaajille
Vastuullisempaa elämää vastedes – Samaa ajattelutapaa voisi soveltaa kotona kuin retkeillessä maastossa
Kolumni Markus Pyttynen

Vas­tuul­li­sem­paa elämää vast­edes – Samaa ajat­te­lu­ta­paa voisi so­vel­taa kotona kuin ret­keil­les­sä maas­tos­sa

31.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Pohteen suunnitelma Taivalkoskella huolestuttavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Väätäjä

Pohteen suun­ni­tel­ma Tai­val­kos­kel­la huo­les­tut­ta­vat

28.05.2023 19:01
Tilaajille
Metsäpolitiikkaan tarvitaan tervettä järkeä – Pohjois-Suomeen on tulossa runsaasti merkittäviä teollisuuden investointeja, jotka perustuvat metsien kestävään käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Met­sä­po­li­tiik­kaan tar­vi­taan ter­vet­tä järkeä – Poh­jois-Suo­meen on tulossa run­saas­ti mer­kit­tä­viä teol­li­suu­den in­ves­toin­te­ja, jotka pe­rus­tu­vat metsien kes­tä­vään käyt­töön

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Kiinteistöjen rekisteröinnissä pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita – Pudasjärvelläkin joukossa voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Kiin­teis­tö­jen re­kis­te­röin­nis­sä pitää ottaa huo­mioon tiet­ty­jä asioita – ­Pu­das­jär­vel­lä­kin jou­kos­sa voi olla kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kai­ta ra­ken­nuk­sia

28.05.2023 10:11
Tilaajille
Työtä riittää – Tuulivoimavapaa Pudasjärvi -yhdistys on jättänyt lausuntoja ja kannanottoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuulivoimavapaa Pudasjärvi ry

Työtä riittää – Tuu­li­voi­ma­va­paa Pu­das­jär­vi -yh­dis­tys on jät­tä­nyt lau­sun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja

26.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Sateinen helatorstai liikutti pudasjärveläisiä – torimessu siirtyi sisätiloihin ja iltapäivällä kahviteltiin kansanedustajan kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Sa­tei­nen he­la­tors­tai lii­kut­ti pu­das­jär­ve­läi­siä – to­ri­mes­su siirtyi si­sä­ti­loi­hin ja il­ta­päi­väl­lä kah­vi­tel­tiin kan­san­edus­ta­jan kanssa

26.05.2023 06:15
Tilaajille
Muistetaanko meidät sukupolvena, joka tuhosi Pudasjärven luonnon ja maisemat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

Muis­te­taan­ko meidät su­ku­pol­ve­na, joka tuhosi Pu­das­jär­ven luonnon ja mai­se­mat?

25.05.2023 10:44 1
Tilaajille
Aika henkiselle kevätsiivoukselle? – Kesä on vuodenajoista kummallisin, sillä siihen kasautuu hirveä määrä paineita
Kolumni Pieta Niemelä

Aika hen­ki­sel­le ke­vät­sii­vouk­sel­le? – Kesä on vuo­den­ajois­ta kum­mal­li­sin, sillä siihen ka­sau­tuu hirveä määrä pai­nei­ta

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvelle muuttamiseen on luotava mahdollisuuksia – Rakentamistarinoita halutaan kuulla lisää
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­vel­le muut­ta­mi­seen on luotava mah­dol­li­suuk­sia – Ra­ken­ta­mis­ta­ri­noi­ta ha­lu­taan kuulla lisää

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Isotöinen Mildia – Rannekellon hankkimisiseen piti nähdä vaivaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teuvo Manninen

Iso­töi­nen Mildia – Ran­ne­kel­lon hank­ki­mi­si­seen piti nähdä vaivaa

18.05.2023 15:00
Tilaajille
Soistuvien kangasmaiden ojitus vauhditti metsiemme kasvua
Kolumni Veli Pohjonen

Sois­tu­vien kan­gas­mai­den ojitus vauh­dit­ti met­siem­me kasvua

17.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Valitettavasti lumen alta paljastuu taas törkyä – Roskaaminen johtuu usein asenteista, mutta välittämistä voi opettaa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Va­li­tet­ta­vas­ti lumen alta pal­jas­tuu taas törkyä – Ros­kaa­mi­nen johtuu usein asen­teis­ta, mutta vä­lit­tä­mis­tä voi opettaa

17.05.2023 04:59
Tilaajille
Pudasjärven Lionsien kevättapaamisessa huomionosoituksia ja paljon muuta mukavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Pu­das­jär­ven Lion­sien ke­vät­ta­paa­mi­ses­sa huo­mion­osoi­tuk­sia ja paljon muuta mukavaa

15.05.2023 11:03
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen pop up -tilaisuus järjestettiin Pudasjärvellä – Osallistujia kiinnosti erityisesti neuvot vertaistuen saantiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire Puhakka

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen pop up -ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Osal­lis­tu­jia kiin­nos­ti eri­tyi­ses­ti neuvot ver­tais­tuen saan­tiin

12.05.2023 14:25
Taivalkosken veteraanijuhlassa kuultiin puheita sisusta, Natosta ja ukrainalaisista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aini Vääräniemi

Tai­val­kos­ken ve­te­raa­ni­juh­las­sa kuul­tiin puheita si­sus­ta, Natosta ja uk­rai­na­lai­sis­ta

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Ravintoterapeutti, kuntoilu ja terveysjuomat – Elimistö pyrkii säilömään kaiken saamansa energian
Kolumni Markku Riihiaho

Ra­vin­to­te­ra­peut­ti, kun­toi­lu ja ter­veys­juo­mat – Eli­mis­tö pyrkii säi­lö­mään kaiken saa­man­sa ener­gian

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Heikot tiet, liian vähäiset rahat – autoilijoiden lisäksi kuljetusalan yritykset pohtivat onko syytä lähteä maanteille autoaan rikkomaan.
Kolumni Risto Pikkupeura

Heikot tiet, liian vä­häi­set rahat – au­toi­li­joi­den lisäksi kul­je­tus­alan yri­tyk­set poh­ti­vat onko syytä lähteä maan­teil­le autoaan rik­ko­maan.

10.05.2023 05:00
Tilaajille
Haluammeko Pudasjärvelle tuulivoimaa hinnalla millä hyvänsä ja olemmeko saaneet tuulivoimasta liian ruusuisen kuvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

Ha­luam­me­ko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­maa hin­nal­la millä hyvänsä ja olem­me­ko saaneet tuu­li­voi­mas­ta liian ruu­sui­sen kuvan?

05.05.2023 15:24 1
Tilaajille
Kannattaako hakea rahoitusta? – Pienempikin potti kelpaa
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Kan­nat­taa­ko hakea ra­hoi­tus­ta? – Pie­nem­pi­kin potti kelpaa

05.05.2023 15:19
Tilaajille
Kirkollinen lainsäädäntö 2020-luvulle – Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia myös paikallistasolle
Kolumni Timo Liikanen

Kir­kol­li­nen lain­sää­dän­tö 2020-lu­vul­le – Uu­dis­tuk­sel­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia myös pai­kal­lis­ta­sol­le

03.05.2023 05:00
Tilaajille
Itse se on tehtävä, jos jotain haluaa saada aikaiseksi – Siksi Pudasjärven kaupungin myöntämillä kehittämis- ja toimintatuilla on suuri merkitys
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Itse se on teh­tä­vä, jos jotain haluaa saada ai­kai­sek­si – Siksi Pu­das­jär­ven kau­pun­gin myön­tä­mil­lä ke­hit­tä­mis- ja toi­min­ta­tuil­la on suuri mer­ki­tys

03.05.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellekin lisää kotiin annettavia palveluja – Aluevaltuusto päätti kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Pu­das­jär­vel­le­kin lisää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja – Alue­val­tuus­to päätti ko­ti­hoi­don ja tu­ki­pal­ve­lui­den asia­kas­mak­suis­ta

27.04.2023 10:58
Tilaajille
Veteraanitoiminnassa rakennemuutos – Pudasjärven Sotaveteraanit ry on tehnyt ensimmäisen päätöksensä yhdistyksen lakkauttamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Holmström

Ve­te­raa­ni­toi­min­nas­sa ra­ken­ne­muu­tos – Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry on tehnyt en­sim­mäi­sen pää­tök­sen­sä yh­dis­tyk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta

26.04.2023 09:46
Tilaajille
Ultrapikamuoti hukuttaa meidät roskaan – ratkaisu löytyy onneksi läheltä
Kolumni Riika Tauriainen

Ult­ra­pi­ka­muo­ti hu­kut­taa meidät roskaan – rat­kai­su löytyy onneksi läheltä

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Perustakaa Pudasjärvelle arboretum – Koivuja ja mäntyjä on jo ihan tarpeeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maria Ronkainen

Pe­rus­ta­kaa Pu­das­jär­vel­le ar­bo­re­tum – Koivuja ja mäntyjä on jo ihan tar­peek­si

23.04.2023 15:00
Tilaajille