Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Mielipide

Matkailulla on tulevaisuutta – ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä Pudasjärvellä on jo ohittanut koronaa edeltävän ajan
Tilaajille
Pääkirjoitus
Martta Oinas-Panuma

Mat­kai­lul­la on tu­le­vai­suut­ta – ul­ko­mais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä Pu­das­jär­vel­lä on jo ohit­ta­nut koronaa edel­tä­vän ajan

05:00
Kantoja elämän kaskessa – perisynnit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli käsitellyiksi kantoina
Kolumni Markku Riihiaho

Kantoja elämän kas­kes­sa – pe­ri­syn­nit ylpeys, himo, ahneus, kateus tuli kä­si­tel­lyik­si kan­toi­na

05:00
Tilaajille
Tiedonhalua, naurua ja laulua Pudasjärven Invalidit ry:n kuukausitapaamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Tie­don­ha­lua, naurua ja laulua Pu­das­jär­ven In­va­li­dit ry:n kuu­kau­si­ta­paa­mi­ses­sa

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Pohteen palveluita uudistetaan rohkeasti ja taloudellisesti tavoitellaan tasapainoa määräajassa
Mielipidekirjoitus Anni-Inkeri Törmänen

Pohteen pal­ve­lui­ta uu­dis­te­taan roh­keas­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti ta­voi­tel­laan ta­sa­pai­noa mää­rä­ajas­sa

19.02.2024 15:15
Tilaajille
Aluekohtaista harkintaa Pudasjärven ja maakunnan tuulivoimakaavoitukseen – inhimillistä näkökulmaa tarvitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

Alue­koh­tais­ta har­kin­taa Pu­das­jär­ven ja maa­kun­nan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­seen – in­hi­mil­lis­tä nä­kö­kul­maa tar­vi­taan

19.02.2024 13:04
Tilaajille
Vapaat vaalit ovat demokratiaa – media toi presidentinvaaleihin jopa karnevaalitunnelmaa
Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Vapaat vaalit ovat de­mo­kra­tiaa – media toi pre­si­den­tin­vaa­lei­hin jopa kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa

15.02.2024 06:00
Tilaajille
Loiseksi kutsumisella on pitkä historia, mutta sana on saanut uusia merkityksiä
Mielipidekirjoitus Juha Jaara

Loi­sek­si kut­su­mi­sel­la on pitkä his­to­ria, mutta sana on saanut uusia mer­ki­tyk­siä

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Ruokohelven paluu turvepelloille voi koittaa ilmastokamppailun myötä
Kolumni Veli Pohjonen

Ruo­ko­hel­ven paluu tur­ve­pel­loil­le voi koittaa il­mas­to­kamp­pai­lun myötä

14.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Pudasjärvellä äänestysinto laski ehdokkaiden vähetessä – kiinnostaisikohan uudella presidentillä tutustua Pudasjärveen umpihangessa?
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tys­in­to laski eh­dok­kai­den vä­he­tes­sä – kiin­nos­tai­si­ko­han uudella pre­si­den­til­lä tu­tus­tua Pu­das­jär­veen um­pi­han­ges­sa?

14.02.2024 05:00
Tilaajille
Yrittääkö Purra olla Suomen Thatcher? – Nyt tarvittaisiin rehtiä sopimista ja tasapuolista neuvottelua
Kolumni Hanna Sarkkinen

Yrit­tää­kö Purra olla Suomen Thatc­her? – Nyt tar­vit­tai­siin rehtiä so­pi­mis­ta ja ta­sa­puo­lis­ta neu­vot­te­lua

13.02.2024 11:00 1
Tilaajille
Täytyykö täältä kotoa Hetekylästä muuttaa pois tuulivoiman takia? – Epätietoisuus käy mielen päälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ritva Jurvansuu

Täy­tyy­kö täältä kotoa He­te­ky­läs­tä muuttaa pois tuu­li­voi­man takia? – Epä­tie­toi­suus käy mielen päälle

13.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Loisilla oli tärkeä rooli ja tehtävä historiallisessa yhteiskuntarakenteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Toivo Miettinen

Loi­sil­la oli tärkeä rooli ja tehtävä his­to­rial­li­ses­sa yh­teis­kun­ta­ra­ken­tees­sa

12.02.2024 10:20
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Pudasjärven osaston puheenjohtajaksi valittiin Seija Perttu – kokouksen lopuksi ratkottiin anagrammeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maire Puhakka

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­ven osaston pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Seija Perttu – ko­kouk­sen lopuksi rat­kot­tiin ana­gram­me­ja

09.02.2024 09:00
Miten säästetään? – Ajatellaanko, että ne, jotka ovat oppineet elämään vähällä, pärjäävät vielä vähemmällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Honkanen

Miten sääs­te­tään? – Aja­tel­laan­ko, että ne, jotka ovat op­pi­neet elämään vä­häl­lä, pär­jää­vät vielä vä­hem­mäl­lä

08.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Osallistumien rikastuttaa elämää – kannattaa rohkeasti lähteä mukaan toimintaan, kun Pudasjärvellä tapahtuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sointu Veivo

Osal­lis­tu­mien ri­kas­tut­taa elämää – kan­nat­taa roh­keas­ti lähteä mukaan toi­min­taan, kun Pu­das­jär­vel­lä ta­pah­tuu

07.02.2024 06:00
Tilaajille
Nyt jos koskaan jokaisella äänellä on väliä – Pikkukylien ja syrjäseutujen äänet voivat ratkaista presidenttikisan
Kolumni Riika Tauriainen

Nyt jos koskaan jo­kai­sel­la äänellä on väliä – Pik­ku­ky­lien ja syr­jä­seu­tu­jen äänet voivat rat­kais­ta pre­si­dent­ti­ki­san

07.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Turvallisuus on yhteinen asia ja sen takia siitä kannattaa puhua ääneen kotona ja kylillä
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Tur­val­li­suus on yh­tei­nen asia ja sen takia siitä kan­nat­taa puhua ääneen kotona ja kylillä

07.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Ihmisen kuvaaminen loiseksi saa minut voimaan pahoin – keskinäinen moittiminen ei vie tätä yhteiskuntaa eteen päin
Kolumni Olga Oinas-Panuma

Ihmisen ku­vaa­mi­nen loi­sek­si saa minut voimaan pahoin – kes­ki­näi­nen moit­ti­mi­nen ei vie tätä yh­teis­kun­taa eteen päin

06.02.2024 11:00 3
Tilaajille
Rahaa on, mutta se kohdentuu väärin – Suomen verorahat pitää käyttää kaikki kotimaan talouden hyväksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mauno Ruokangas

Rahaa on, mutta se koh­den­tuu väärin – Suomen ve­ro­ra­hat pitää käyttää kaikki ko­ti­maan ta­lou­den hyväksi

06.02.2024 06:00
Tilaajille
Iso raha liikkuu tuulipuistoissa – Pudasjärvellä puistoja karsiutui, mutta mitä tulee kaupunki lausumaan
Pääkirjoitus Risto Pikkupeura

Iso raha liikkuu tuu­li­puis­tois­sa – Pu­das­jär­vel­lä puis­to­ja kar­siu­tui, mutta mitä tulee kau­pun­ki lau­su­maan

01.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Tuulivoiman kaavoitus jyrää Hetekylän – emme hyväksy Aittovaaran suunnitelmia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mira Jurvansuu

Tuu­li­voi­man kaa­voi­tus jyrää He­te­ky­län – emme hyväksy Ait­to­vaa­ran suun­ni­tel­mia

31.01.2024 15:30 1
Tilaajille
Uudelle paikkakunnalle muuttavalle yhteisön löytäminen voi viedä aikaa, mutta silti kannattaa uskaltaa lähteä mukaan
Kolumni Santeri Harju

Uudelle paik­ka­kun­nal­le muut­ta­val­le yh­tei­sön löy­tä­mi­nen voi viedä aikaa, mutta silti kan­nat­taa us­kal­taa lähteä mukaan

31.01.2024 05:00
Tilaajille
Työpaikoilta nousee äänekäs vastalause – on tärkeää lähettää kansalaisten vahva viesti hallituksen toimista
Kolumni Tytti Tuppurainen

Työ­pai­koil­ta nousee äänekäs vas­ta­lau­se – on tärkeää lä­het­tää kan­sa­lais­ten vahva viesti hal­li­tuk­sen toi­mis­ta

30.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Tervahiihdoissa koettua ja muisteluja kahden veteraanin SM-hiihtokisoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Väätäjä

Ter­va­hiih­dois­sa koettua ja muis­te­lu­ja kahden ve­te­raa­nin SM-hiih­to­ki­sois­ta

30.01.2024 06:00
Tilaajille
Missä ovat Pudasjärven kaupungin päättäjien julkiset kannanotot liittyen Syötteen paloasemaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaisu Heikkinen

Missä ovat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin päät­tä­jien jul­ki­set kan­nan­otot liit­tyen Syöt­teen pa­loa­se­maan?

29.01.2024 13:46
Tilaajille
Hanna-Leena on huolissaan potilasrallin ja Oulun yliopistollisen sairaalan työkuorman kasvamisesta
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Han­na-Lee­na on huo­lis­saan po­ti­las­ral­lin ja Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan työ­kuor­man kas­va­mi­ses­ta

24.01.2024 15:00
Tilaajille
Kaupankäynnin muutos näkyy tyhjinä liiketiloina – älypuhelin kaivetaan helposti esiin, kun halutaan ostaa jotain
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kau­pan­käyn­nin muutos näkyy tyhjinä lii­ke­ti­loi­na – äly­pu­he­lin kai­ve­taan hel­pos­ti esiin, kun ha­lu­taan ostaa jotain

24.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Nuoret eivät lue, koska nuorille ei kirjoiteta – aikuiset ovat täysin etääntyneet siitä maailmasta ja kulttuurista, jossa nuoret elävät
Kolumni Pieta Niemelä

Nuoret eivät lue, koska nuo­ril­le ei kir­joi­te­ta – ai­kui­set ovat täysin etään­ty­neet siitä maail­mas­ta ja kult­tuu­ris­ta, jossa nuoret elävät

24.01.2024 05:00 1
Tilaajille
Homo sapiens vai Homo stubitus? – Aikapommi tikittää, mutta ruutuholistisairauteen ei ole rokotuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tauno Lauri

Homo sapiens vai Homo stu­bi­tus? – Ai­ka­pom­mi ti­kit­tää, mutta ruu­tu­ho­lis­ti­sai­rau­teen ei ole ro­ko­tuk­sia

23.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Iijokiseudun tekstareissa pohditaan tuulivoiman verotuloja ja kaivataan Jongunjärvelle lossia – lue kokoelma napakoista paikallisista mielipiteistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ii­jo­ki­seu­dun teks­ta­reis­sa poh­di­taan tuu­li­voi­man ve­ro­tu­lo­ja ja kai­va­taan Jon­gun­jär­vel­le lossia – lue ko­koel­ma na­pa­kois­ta pai­kal­li­sis­ta mie­li­pi­teis­tä

18.01.2024 18:00
Tilaajille