Mielipide

Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Teks­ta­reis­sa muis­tu­te­taan ko­ro­naoh­jeis­ta, har­mi­tel­laan la­tu­rai­voa ja kii­te­tään kau­niis­ti

21.01.2021 15:52
Nyt kaikki muovia kierrättämään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi
Lukijalta Mielipide Kerttu Simu

Nyt kaikki muovia kier­rät­tä­mään! – Eihän anneta näin hyvän asian mennä ohi

21.01.2021 15:34
Unohtuiko jokin? – Spekulointi ei kuulu vakaviin asioihin
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Unoh­tui­ko jokin? – Spe­ku­loin­ti ei kuulu va­ka­viin asioi­hin

20.01.2021 17:00
Keskusta – tekee toiveista totta
Lukijalta Mielipide Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö

Kes­kus­ta – tekee toi­veis­ta totta

20.01.2021 13:49
Eduskunnasta Mikko Kinnunen: Oikeudenmukaiset päästövähennykset, ei aihetta synkistelyyn ja pelotteluun
Kolumni Mikko Kinnunen

Edus­kun­nas­ta Mikko Kin­nu­nen: Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set, ei aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

20.01.2021 06:00
Tällaista on olla 21 vuotta vuonna 2021 – jokaista sukupolvea leimaavat omat ongelmat
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Täl­lais­ta on olla 21 vuotta vuonna 2021 – jo­kais­ta su­ku­pol­vea lei­maa­vat omat on­gel­mat

20.01.2021 04:59
Kuka avaa keskustelun? – Kuntavaalit ovat kulman takana ja palstatila avoinna
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kuka avaa kes­kus­te­lun? – Kun­ta­vaa­lit ovat kulman takana ja pals­ta­ti­la avoinna

20.01.2021 04:58
Tilaajille
Tammikuu ja pakkasherran tervehdys!
Lukijalta Mielipide Hilkka Parkkisenniemi

Tam­mi­kuu ja pak­kas­her­ran ter­veh­dys!

19.01.2021 19:28
Tuulivoiman taloudelliset vaikutukset Pudasjärvelle olisivat merkittävät
Lukijalta Mielipide Reijo Talala

Tuu­li­voi­man ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set Pu­das­jär­vel­le oli­si­vat mer­kit­tä­vät

19.01.2021 19:25
Eduskunnasta Hanna Sarkkinen: Olemmeko me kaikki kohta ruokalähettejä?
Kolumni Hanna Sarkkinen

Edus­kun­nas­ta Hanna Sark­ki­nen: Olem­me­ko me kaikki kohta ruo­ka­lä­het­te­jä?

13.01.2021 10:20
"Hetki kerrallansa" – monista hyvistä suunnitelmista nostan esille Pudasjärven kirkon juhlavuoden
Kolumni Timo Liikanen

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

13.01.2021 06:02
Työelämässä on avautunut uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, jos vanhat urat puuduttavat
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Työ­elä­mäs­sä on avau­tu­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia, joihin kan­nat­taa tart­tua, jos vanhat urat puu­dut­ta­vat

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Hiilineutraali Rimmi – "Pitää suunnitella koko ympäristö hiilineutraaliksi, ekologisesti kestävällä tavalla"
Lukijalta Mielipide Veikko Hyttinen

Hii­li­neut­raa­li Rimmi – "Pitää suun­ni­tel­la koko ym­pä­ris­tö hii­li­neut­raa­lik­si, eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la"

07.01.2021 07:00
Ilmastokamppailu voisi ottaa oppia happosateiden torjunnasta –kun on intoa, on kuntoa tarttua toimeen
Kolumni Veli Pohjonen

Il­mas­to­kamp­pai­lu voisi ottaa oppia hap­po­sa­tei­den tor­jun­nas­ta –kun on intoa, on kuntoa tarttua toimeen

06.01.2021 07:00
MHY:n Antti Härkösen metsällisiä mietteitä vuoden vaihtuessa
Lukijalta Mielipide Antti Härkönen

MHY:n Antti Här­kö­sen met­säl­li­siä miet­tei­tä vuoden vaih­tues­sa

05.01.2021 17:00
Pudasjärven vuosi 2020 sen jälleen osoitti, että vain muutos on pysyvää
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Pu­das­jär­ven vuosi 2020 sen jälleen osoit­ti, että vain muutos on pysyvää

05.01.2021 14:00
Tilaajille
Eduskunnasta Katja Hänninen: Suomi ei tarvitse HX-hävittäjiä
Kolumni Katja Hänninen

Edus­kun­nas­ta Katja Hän­ni­nen: Suomi ei tar­vit­se HX-hä­vit­tä­jiä

05.01.2021 13:02
Jäälumikimpaleesta kokemusjälki ihmisen muistiin – miten jäälumikimpale liittyy huoliin lasten ja nuorten selviytymiseen?
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Jää­lu­mi­kim­pa­lees­ta ko­ke­mus­jäl­ki ihmisen muis­tiin – miten jää­lu­mi­kim­pa­le liittyy huoliin lasten ja nuorten sel­viy­ty­mi­seen?

27.12.2020 08:00
Hiihtovaltikka syrjäkylälle – näin sitä hiihdettiin Pudasjärvellä 1960-luvulla
Lukijalta Mielipide Teuvo M

Hiih­to­val­tik­ka syr­jä­ky­läl­le – näin sitä hiih­det­tiin Pu­das­jär­vel­lä 1960-lu­vul­la

27.12.2020 06:00
Tilaajille
Vastaus kysymykseen: omaishoidon palkkaluokkia on lakisääteisiä ja ei-lakisääteisiä
Lukijalta Mielipide Oulunkaari

Vastaus ky­sy­myk­seen: omais­hoi­don palk­ka­luok­kia on la­ki­sää­tei­siä ja ei-la­ki­sää­tei­siä

26.12.2020 06:02
Mihin perustuu sopimuspalkkio?
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Mihin pe­rus­tuu so­pi­mus­palk­kio?

26.12.2020 06:00
Iijoen Tanssijoiden kuulumisia – korona vaikuttanut kovalla kädellä myös tanssiharrastustoimintaan, mutta tulevalle vuodelle katsomme optimistisesti
Lukijalta Mielipide Iijoen tanssijat

Iijoen Tans­si­joi­den kuu­lu­mi­sia – korona vai­kut­ta­nut kovalla kädellä myös tans­si­har­ras­tus­toi­min­taan, mutta tu­le­val­le vuo­del­le kat­som­me op­ti­mis­ti­ses­ti

26.12.2020 05:00
Jouluinen rakkaustarina siitä, kuinka metsäkämpän mies löysi paremman puoliskon: Aaretti ja Aila
Lukijalta Mielipide Markku Riihiaho

Jou­lui­nen rak­kaus­ta­ri­na siitä, kuinka met­sä­käm­pän mies löysi pa­rem­man puo­lis­kon: Aaretti ja Aila

24.12.2020 06:00
Tilaajille
Jouluruno: Lapsien joulu
Lukijalta Mielipide Eero Räisänen

Jou­lu­ru­no: Lapsien joulu

23.12.2020 18:00
Eduskunnasta Janne Heikkinen: "On rehellistä sanoa, ettei pääkaupunkimme kadut ole pimeään aikaan enää niin turvallisia kaikille nuorille, mihin olemme aikaisemmin tottuneet"
Kolumni Janne Heikkinen

Edus­kun­nas­ta Janne Heik­ki­nen: "On re­hel­lis­tä sanoa, ettei pää­kau­pun­kim­me kadut ole pimeään aikaan enää niin tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le, mihin olemme ai­kai­sem­min tot­tu­neet"

23.12.2020 11:21
Annetaan tilaa lapsille joulupöydässä
Lukijalta Mielipide Katariina Silanen

An­ne­taan tilaa lap­sil­le jou­lu­pöy­däs­sä

23.12.2020 11:00
Kierretää vähä maalimaa – virtuaalisesti
Lukijalta Mielipide Veikko Hyttinen

Kier­re­tää vähä maa­li­maa – vir­tuaa­li­ses­ti

23.12.2020 10:50
Ovatko ikäihmiset taakkana?
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Ovatko ikä­ih­mi­set taak­ka­na?

23.12.2020 10:48
Metsuriseksuaaleista elinvoimaa – Olisiko raivaussahasta tulevaisuuden personal traineriksi?
Kolumni Mikko Tiirola

Met­su­ri­sek­suaa­leis­ta elin­voi­maa – Olisiko rai­vaus­sa­has­ta tu­le­vai­suu­den per­so­nal trai­ne­rik­si?

23.12.2020 05:00 1
Lukijalta Mielipide

Teks­ta­reis­sa mie­ti­tään lii­ken­ne­mää­riä, kii­te­tään hyvästä pal­ve­lus­ta ja vähän moi­ti­taan­kin

23.12.2020 04:00
Tilaajille