Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Pudasjärven kuntavaalit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

09.06.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Luot­ta­mus­hen­ki­lö on kun­ta­lai­sen asialla

09.06.2021 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: On ole­mas­sa vaih­to­eh­to

09.06.2021 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Työn­ha­ki­jal­le mah­dol­li­suuk­sia

09.06.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Yksin, yh­des­sä, ryh­mäs­sä

08.06.2021 22:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Käytä val­taa­si ja ää­nes­tä! –"­Toi­mi­van po­li­tii­kan kes­tä­vään on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan roh­kei­ta ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jotka antavat kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­se­mil­leen luot­ta­mus­hen­ki­löil­le val­ta­kir­jat"

05.06.2021 00:11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­huol­toon asiak­kaal­le edul­li­sem­pi malli: "mo­nes­sa pai­kas­sa aloi­tet­tu uusi malli ham­mas­hoi­dos­sa, jossa py­ri­tään lait­ta­maan suu ker­ral­la kuntoon edul­li­sem­min"

04.06.2021 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia – "KD haluaa edistää edul­lis­ta tai mak­su­ton­ta seura-, kerho- ja har­ras­tus­toi­min­taa"

04.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pö­lök­ky­me­ne­tel­mäl­lä mie­tit­tyä – " Koko pitäjän alueel­le ulot­tu­va mat­kai­lu elin­kei­no­na on monien vielä to­teu­tu­mat­to­mien tuot­tei­den salkku"

03.06.2021 14:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kol­me­kym­men­tä per­he­hoi­ta­jaa kylille

03.06.2021 11:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vu­ky­lil­lä asu­vil­le­pal­ve­lut ja näiden saa­ta­vuus tärkeää

03.06.2021 07:53

Mitä mieltä pu­das­jär­ve­läi­set eh­dok­kaat: Tuu­li­voi­mal­le kan­na­tus­ta vaa­li­ko­nees­sa – "mah­dol­lis­taa kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja"

02.06.2021 16:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Opin­to­pol­ku­ja ke­hi­tet­tä­vä yk­si­löl­li­ses­ti

02.06.2021 13:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Koi­vu­lan val­tuus­to­kau­si alkaa olla pa­ke­tis­sa.

02.06.2021 10:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kau­pun­gin so­pi­muk­set ja töiden val­von­ta kuntoon

28.05.2021 21:58
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ei käy kat­teek­si! – "Olen lues­kel­lut kau­pun­gin ta­lous­tie­to­ja 2000-lu­vul­ta ja toista kertaa ollaan sel­vi­tys­ti­las­sa"

28.05.2021 11:00

Monia syitä lähteä eh­dok­kaak­si – Kun­ta­vaa­lieh­do­kas: "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen on tär­keää, samoin muiden hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien, kuten van­hus­ten."

28.05.2021 08:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nuorta nä­kö­kul­maa val­tuus­toon: "Pari nuorta ihmistä ei tekisi val­tuus­tos­sa yksin pää­tök­siä tai ih­mei­tä, mutta he pys­tyi­si­vät an­ta­maan nä­ke­mys­tä, joka muuten saattaa puuttua pää­tök­sen­teos­ta ko­ko­naan."

27.05.2021 16:52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Jäinkö nä­ky­mät­tö­miin ja kuu­lu­mat­to­miin? "E­lä­män­vir­taa tuovat kon­tak­tit lapsiin ja las­ten­lap­siin ja muihin ih­mi­siin ty­reh­tyi­vät ko­ko­naan tai hyvin vä­hiin."

27.05.2021 04:00