Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vaalipostia
Tasapainoisesti eloa koko Suomeen – Tahdon tehdä työtä talouden ja hyvinvoinnin jakautumiseksi Suomessa mahdollisimman tasaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­pai­noi­ses­ti eloa koko Suomeen – ­Tah­don tehdä työtä ta­lou­den ja hy­vin­voin­nin ja­kau­tu­mi­sek­si Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man ta­sai­ses­ti

24.08.2022 15:00
Tilaajille

Vaa­li­pos­tia: Tek­ni­seen toimeen lisää osaa­mis­ta ja kon­sult­tien käytön ky­see­na­lais­ta­mis­ta. Vain eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­viin töihin kon­sult­ti.

10.06.2021 15:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Vaalipostia: Onko Pudasjärvellä malttia vaurastua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Onko Pu­das­jär­vel­lä malttia vau­ras­tua?

10.06.2021 09:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

09.06.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Vihreä liike ei edistä maa­seu­dun työ­paik­ko­ja

09.06.2021 12:00
Vaalipostia: Luottamushenkilö on kuntalaisen asialla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Luot­ta­mus­hen­ki­lö on kun­ta­lai­sen asialla

09.06.2021 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: On ole­mas­sa vaih­to­eh­to

09.06.2021 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Työn­ha­ki­jal­le mah­dol­li­suuk­sia

09.06.2021 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Yksin, yh­des­sä, ryh­mäs­sä

08.06.2021 22:00
Vaalipostia: Käytä valtaasi ja äänestä! –"Toimivan politiikan kestävään onnistumiseen tarvitaan rohkeita ja aktiivisia kuntalaisia, jotka antavat kuntavaaleissa valitsemilleen luottamushenkilöille valtakirjat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Käytä val­taa­si ja ää­nes­tä! –"­Toi­mi­van po­li­tii­kan kes­tä­vään on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan roh­kei­ta ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jotka antavat kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­se­mil­leen luot­ta­mus­hen­ki­löil­le val­ta­kir­jat"

05.06.2021 00:11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­huol­toon asiak­kaal­le edul­li­sem­pi malli: "mo­nes­sa pai­kas­sa aloi­tet­tu uusi malli ham­mas­hoi­dos­sa, jossa py­ri­tään lait­ta­maan suu ker­ral­la kuntoon edul­li­sem­min"

04.06.2021 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia – "KD haluaa edistää edul­lis­ta tai mak­su­ton­ta seura-, kerho- ja har­ras­tus­toi­min­taa"

04.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pö­lök­ky­me­ne­tel­mäl­lä mie­tit­tyä – " Koko pitäjän alueel­le ulot­tu­va mat­kai­lu elin­kei­no­na on monien vielä to­teu­tu­mat­to­mien tuot­tei­den salkku"

03.06.2021 14:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kol­me­kym­men­tä per­he­hoi­ta­jaa kylille

03.06.2021 11:04
Sivukylillä asuvillepalvelut ja näiden saatavuus tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vu­ky­lil­lä asu­vil­le­pal­ve­lut ja näiden saa­ta­vuus tärkeää

03.06.2021 07:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Opin­to­pol­ku­ja ke­hi­tet­tä­vä yk­si­löl­li­ses­ti

02.06.2021 13:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Koi­vu­lan val­tuus­to­kau­si alkaa olla pa­ke­tis­sa.

02.06.2021 10:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kaikki ovat tär­kei­tä: "Meidän tulisi pyrkiä löy­tä­mään yh­tei­nen sävel Pu­das­jär­ven par­haak­si"

29.05.2021 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pe­rus­pal­ve­lut omasta kun­nas­ta

29.05.2021 08:00