Vaalipostia
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Vapun tun­nel­mia ja aja­tuk­sia – kai­kis­ta par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka pys­ty­vät te­ke­mään suun­ni­tel­mal­lis­ta yh­teis­työ­tä

06.05.2021 11:01
Lukijalta Mielipide

Pu­das­jär­ven ko­koo­muk­seen lisää vas­tuun­kan­ta­jia – kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma jul­kais­tiin

06.05.2021 10:58
Lukijalta Mielipide

Vie­lä­hän honkia hu­mi­see! – Ties­töm­me on ala-ar­voi­ses­sa kun­nos­sa

03.05.2021 16:30 1
Lukijalta Mielipide

Vi­rik­keel­li­nen ja tur­val­li­nen vanhuus Pu­das­jär­vel­lä – Hyvän olon kes­kuk­sen ”yh­tei­seen olo­huo­nee­seen” tulee hankkia bil­jar­di myös vart­tu­neim­mil­le ih­mi­sil­le

24.04.2021 14:26
Lukijalta Mielipide

Lasten ja nuorten lii­kun­nas­ta Pu­das­jär­vel­lä – Nyt tar­vi­taan roh­kei­ta avauk­sia niin lii­kun­nan har­ras­ta­mi­sen kuin kil­pa­ur­hei­lun mah­dol­lis­tu­mi­sek­si

22.04.2021 12:43
Lukijalta Mielipide

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­set kylien ja ky­lä­kou­lu­jen asialla – Yhtään ky­lä­kou­lua ei tule lak­kaut­taa

14.04.2021 16:42
Lukijalta Mielipide

Syr­jä­seu­tu­jen teiden hoi­dos­ta: Nyt vain kor­jaus­suun­ni­tel­mat ja rahojen haku käyn­tiin!

14.04.2021 16:29
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Aja­tuk­sia Pu­tas­jär­ves­tä: "Täl­lai­ses­sa roh­keas­sa suun­nan­muu­tok­ses­sa Pu­tas­jär­vi voisi toimia hyvänä esi­merk­ki­nä muille pa­nos­ta­mal­la maa­seu­tuun"

08.04.2021 13:46 1
Lukijalta Mielipide

Ku­re­na­lan pyö­rä­tiet ensin kuntoon ennen kuin uusia ra­ken­ne­taan

02.04.2021 14:00 2
Lukijalta Mielipide

Yri­tyk­set ovat kuntien mah­dol­li­suus ja voi­ma­va­ra ja jo­kai­nen kun­ta­lai­nen on kun­tan­sa mai­nos­hen­ki­lö

28.03.2021 15:23
Lukijalta Mielipide

So­te­sop­paa vai ve­si­vel­liä? – Po­liit­tis­ten päät­tä­jien­kin kan­nat­taa olla he­reil­lä ja kär­ryil­lä täs­sä­kin asiassa

27.03.2021 12:27
Lukijalta Mielipide

Hin­ku-hank­keel­la päästöt vä­hem­mäk­si ja lii­ken­ne tur­val­li­sem­mak­si – ra­ken­ne­taan pyö­rä­tie Pu­das­jär­ven kir­kol­le

25.03.2021 09:54
Lukijalta Mielipide

Pysyvää asu­tus­ta mök­ki­läi­sil­le Pu­das­jär­vel­lä – asia on edel­leen ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

21.03.2021 06:00
Lukijalta Mielipide

Sydämen asialla ko­ro­nan­kin jyl­lä­tes­sä – kun­ta­ta­sol­la maltti on valttia ja pie­net­kin asiat ovat tär­kei­tä

19.03.2021 14:40
Lukijalta Mielipide

Miet­tei­tä Pu­das­jär­ven so­peut­ta­mis­oh­jel­mas­ta

18.03.2021 16:07
Lukijalta Mielipide

Kunta työl­lis­tä­jä­nä – pi­täi­si­kö palata jonkin verran taak­se­päin?

18.03.2021 10:16
Lukijalta Mielipide

Kunta on ih­mis­ten yhteisö – kunnan rooli elin­voi­man ja hy­vin­voin­nin mah­dol­lis­ta­ja­na vah­vis­tuu en­ti­ses­tään

07.03.2021 11:00
Lukijalta Mielipide

Va­sem­mis­to­liit­to linjasi ta­voit­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä: oikeus hyvään elämään kuuluu kai­kil­le

07.03.2021 09:00
Lukijalta Mielipide

Hy­vin­voin­tia Pu­das­jär­vel­le – Miksi Pu­das­jär­vel­le ei muu­te­ta, vaikka elin­olo­suh­teet oli­si­vat hyvät?

06.03.2021 16:00
Lukijalta Mielipide

Rim­min­kan­kaan ke­hit­tä­mi­ses­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia – ra­ken­ta­mis­alue voisi olla esi­mer­kil­li­nen maa­seu­tu­mai­nen puu­ra­ken­ta­mi­sen ke­hi­tys­koh­de

06.03.2021 12:41