Internet
Kairan Kuidun verkon laajentamista Ylikiiminkiin selvitetään – aloite peräisin alueen asukkailta

Kairan Kuidun verkon laa­jen­ta­mis­ta Yli­kii­min­kiin sel­vi­te­tään – aloite pe­räi­sin alueen asuk­kail­ta

07.10.2020 06:05
Tilaajille
Valokuituliittymien määrä kääntyi kasvuun Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – "Datamäärien kasvaessa myös liittymien nopeutta halutaan nostaa"

Va­lo­kui­tu­liit­ty­mien määrä kääntyi kasvuun Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – "Da­ta­mää­rien kas­vaes­sa myös liit­ty­mien no­peut­ta ha­lu­taan nostaa"

08.09.2020 14:42
Tilaajille
Iijokiseutu.fi on uudistunut ja sisällön määrä kasvanut – näin verkkosivusto muuttui

Ii­jo­ki­seu­tu.fi on uu­dis­tu­nut ja si­säl­lön määrä kas­va­nut – näin verk­ko­si­vus­to muuttui

27.08.2020 06:40
Pääkirjoitus

Va­lo­kui­tu sytytti valot Pu­das­jär­ven si­vu­ky­lil­le­kin – toimiva net­ti­yh­teys on vält­tä­mät­tö­myys

28.11.2018 06:00
Kairan Kuitu tekee tulevaisuutta – maltilliset maksut verkkoyhtiön menestyksen avain

Kairan Kuitu tekee tu­le­vai­suut­ta – mal­til­li­set maksut verk­ko­yh­tiön me­nes­tyk­sen avain

28.11.2018 06:00
Kiusaaminen on siirtynyt virtuaaliseen maailmaan – näin nettipoliisi Lauri evästi pudasjärveläisiä nettiasioissa

Kiu­saa­mi­nen on siir­ty­nyt vir­tuaa­li­seen maail­maan – näin net­ti­po­lii­si Lauri evästi pu­das­jär­ve­läi­siä net­ti­asiois­sa

05.10.2017 09:00
Nettipoliisiksi Korentojärven rannalta – mitä poliisin tehtävää hoidetaan virtuaalisessa maailmassa?

Net­ti­po­lii­sik­si Ko­ren­to­jär­ven ran­nal­ta – mitä po­lii­sin teh­tä­vää hoi­de­taan vir­tuaa­li­ses­sa maail­mas­sa?

05.10.2017 09:00
Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla – töitä käynnissä taajamassa ja sen ulkopuolella

Va­lo­kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt lop­pu­suo­ral­la – töitä käyn­nis­sä taa­ja­mas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la

28.06.2017 07:30
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu, kun säät sen sallivat – näillä alueilla rakennetaan tänä kesänä

Va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen jatkuu, kun säät sen sal­li­vat – näillä alueil­la ra­ken­ne­taan tänä kesänä

18.05.2017 07:00
Pääkirjoitus

Ei enää in­ter­net­syr­jin­tää – nykyään minäkin pystyn te­ke­mään välillä etä­töi­tä

25.01.2017 06:00
Kairan Kuidun talous kohentumassa – vuoden kuluttua positiivinen tulos

Kairan Kuidun talous ko­hen­tu­mas­sa – vuoden ku­lut­tua po­si­tii­vi­nen tulos

22.11.2016 09:30
Iijokiseudun verkkolehti voitti paikallislehtikilpailun – ”ammattimainen ote paikallisuutisointiin”

Ii­jo­ki­seu­dun verk­ko­leh­ti voitti pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lun – ”am­mat­ti­mai­nen ote pai­kal­li­suu­ti­soin­tiin”

03.11.2016 05:00
Live-kuvaa verkkoon – Kairan Kuitu rakentaa nettiyhteyden Pudasjärven torille ja Suojalinnalle

Li­ve-ku­vaa verk­koon – Kairan Kuitu ra­ken­taa net­ti­yh­tey­den Pu­das­jär­ven torille ja Suo­ja­lin­nal­le

12.10.2016 06:00