Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Mielipide
Pääkirjoitus

Paras paikka opis­kel­la – toisen asteen kou­lu­tus ko­ti­paik­ka­kun­nal­la on nuo­rel­le mainio vaih­to­eh­to

20.02.2019 06:00
Vastaanottokeskuksen lakkauttamisvaatimius käy tunteisiin – mistä tässä lopulta on kyse?
Kolumni

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lak­kaut­ta­mis­vaa­ti­mius käy tun­tei­siin – mistä tässä lopulta on kyse?

20.02.2019 06:00
Kolumni

Ih­mis­suh­teet opet­ta­vat – aja­tuk­sia ys­tä­vyy­des­tä ja eri­lai­suu­den kun­nioit­ta­mi­ses­ta

13.02.2019 06:00
Pääkirjoitus

Lunta, jäätä ja pak­kas­ta – meille arkiset asiat voivat olla toi­sil­le elä­myk­siä

13.02.2019 06:00
Pääkirjoitus

Ter­ve­tu­loa työi­käi­set! – Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku tippui alle 8000 asuk­kaan, mutta myön­tei­siä­kin merk­ke­jä on ilmassa

06.02.2019 06:00
Kolumni

Ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa on vain rasti suo­ri­tus­ten lis­tal­la – mikä tuottaa hy­vin­voin­tia?

06.02.2019 05:30
Pääkirjoitus

Kontio näyttää mallia – mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti luo uskoa Pu­das­jär­ven tu­le­vai­suu­teen

30.01.2019 06:00
Kolumni

Pöl­jyyk­sis­tä kär­si­tään nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa – Ku­re­na­lan koulun asbesti on siitä hyvä esi­merk­ki

30.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Vaa­li­ke­vät vauh­tiin – mitkä asiat nou­se­vat pu­heen­ai­heik­si Pu­das­jär­vel­lä?

23.01.2019 06:00
Kolumni

Ter­vei­set Sis­kol­ta Kuu­sa­mos­ta – etelän ihminen ei ymmärrä poh­joi­sen ih­mis­ten elämää ja toisin päin

23.01.2019 06:00
Kolumni

Mie­li­pi­tee­ni on faktaa – to­tuu­den tuho ny­kyi­ses­sä mie­li­val­lan va­pau­des­sa

16.01.2019 07:00
Pääkirjoitus

Jyrk­kä­kos­kel­la odo­te­taan ke­hi­tys­as­ke­lia – mo­ni­puo­li­nen ul­koi­lu­alue an­sait­see toi­men­pi­tei­tä

09.01.2019 06:00
Lukijalta

Pu­das­jär­ven in­ves­toin­neis­ta ja vähän muus­ta­kin mie­li­pi­det­tä

04.01.2019 10:00
Kolumni

Hillaa ja härkää in­tia­lai­sit­tain – sat­tui­pa kerran in­tia­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

04.01.2019 06:00
Pääkirjoitus

Pai­kal­lis­leh­ti Ii­jo­ki­seu­tu täyttää 50 vuotta – tehdään yhdessä upea juh­la­vuo­si

04.01.2019 06:00
Kolumni

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Ase­te­taan­ko ta­voi­te, että me pu­das­jär­vi­set oli­sim­me kaikki kau­pun­kim­me mark­ki­na­mie­hiä myös ulos­päin?

28.12.2018 08:00
Pääkirjoitus

Voimia Syöt­teel­le – nyt kut­su­taan yh­teis­hen­keä

28.12.2018 07:00
Lukijalta

NYT Iso-Syö­tet­tä pe­las­ta­maan – joka iikka!

27.12.2018 09:00
Kolumni

Ri­su­pa­ke­til­le on vihdoin valoa, mutta sen ete­ne­mis­tä on jat­ku­vas­ti seu­rat­ta­va

12.12.2018 06:00
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen vauh­dis­sa Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­hank­kei­den ete­ne­mi­nen saattaa yl­lät­tää myön­tei­ses­ti

12.12.2018 06:00