VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Pääkirjoitus
Taloudellisesti korona-aika on ollut yhdistyksille raskas, mutta kuten Nuorisoseurojen Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnanjohtaja Timo Nevanperä toteaa: nuorisoseurat ovat selvinneet pahemmistakin ajoista.
Pääkirjoitus

Ta­lou­del­li­ses­ti ko­ro­na-ai­ka on ollut yh­dis­tyk­sil­le raskas, mutta kuten Nuo­ri­so­seu­ro­jen Poh­jois-Poh­jan­maan liiton toi­min­nan­joh­ta­ja Timo Ne­van­pe­rä toteaa: nuo­ri­so­seurat ovat sel­vin­neet pa­hem­mis­ta­kin ajois­ta.

27.10.2021 04:00
Oikeus määrittelee, ei someoikeus – kehitysvammaisten asuntola tullaan todennäköisesti rakentamaan hyvin ripeästi kunhan prosessit on käyty loppuun
Pääkirjoitus

Oikeus mää­rit­te­lee, ei so­meoi­keus – ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la tullaan to­den­nä­köi­ses­ti ra­ken­ta­maan hyvin ri­peäs­ti kunhan pro­ses­sit on käyty loppuun

20.10.2021 04:00
Tilaajille
Meille tärkeät aluevaalit tulossa: "Sote-uudistus on taipunut matkan varrella niin monelle mutkalle, ettei välttämättä hallintohimmeliksi haukutun uudistuksen tarkoitus ole kaikille selvä"
Pääkirjoitus

Meille tärkeät alue­vaa­lit tu­los­sa: "So­te-uu­dis­tus on tai­pu­nut matkan var­rel­la niin monelle mut­kal­le, ettei vält­tä­mät­tä hal­lin­to­him­me­lik­si hau­ku­tun uu­dis­tuk­sen tar­koi­tus ole kai­kil­le selvä"

13.10.2021 04:00
Pirtti on nyt valmis käyttöön – "Erityisesti kaupungin kulttuuritoimen osalta voisi uskoa samoihin tiloihin asettumisen voivan luoda jopa aivan uutta toimintaa, myös yli toimirajojen"
Pääkirjoitus

Pirtti on nyt valmis käyt­töön – "E­ri­tyi­ses­ti kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men osalta voisi uskoa sa­moi­hin ti­loi­hin aset­tu­mi­sen voivan luoda jopa aivan uutta toi­min­taa, myös yli toi­mi­ra­jo­jen"

10.10.2021 19:36
Tosikeinot käyttöön työntekijöiden houkutteluun – Työpaikkoja on tarjolla ja samaan aikaan on työttömiä työnhakijoita.
Pääkirjoitus

To­si­kei­not käyt­töön työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­luun – Työ­paik­ko­ja on tar­jol­la ja samaan aikaan on työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta.

29.09.2021 13:14
Ikuisuushankkeella 10-vuotissynttärit! – jäähalli nousi taas puheen asteelle
Pääkirjoitus

Ikui­suus­hank­keel­la 10-vuo­tis­synt­tä­rit! – jää­hal­li nousi taas puheen as­teel­le

22.09.2021 15:06 1
Pieniä aukioita, tiivistä rakentamista – Rakentamisessa on taajamissa syytä tiivistää ja kasvattaa korkeutta. Suuntaus, mitä kohti Pudasjärvellä ollaan menossa
Pääkirjoitus

Pieniä au­kioi­ta, tii­vis­tä ra­ken­ta­mis­ta – Ra­ken­ta­mi­ses­sa on taa­ja­mis­sa syytä tii­vis­tää ja kas­vat­taa kor­keut­ta. Suun­taus, mitä kohti Pu­das­jär­vel­lä ollaan menossa

15.09.2021 04:00
Kansa on löytänyt luonnon – rakenteet ja palveluvarustus pidettävä kunnossa
Pääkirjoitus

Kansa on löy­tä­nyt luonnon – ra­ken­teet ja pal­ve­lu­va­rus­tus pi­det­tä­vä kun­nos­sa

08.09.2021 04:00
Pudasjärvellä on neljä vuodenaikaa: hiihtokausi, kesäkausi, marjakausi ja jahtikausi. Nyt ollaan marjakauden ja jahtikauden taitteessa.
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä on neljä vuo­de­nai­kaa: hiih­to­kau­si, ke­sä­kau­si, mar­ja­kau­si ja jah­ti­kau­si. Nyt ollaan mar­ja­kau­den ja jah­ti­kau­den tait­tees­sa.

02.09.2021 11:53 1
Iijoki antaa vaurautta – ehkä sekin päivä vielä koittaa, että lohi vilahtaa Kurenkoskessa
Pääkirjoitus

Iijoki antaa vau­raut­ta – ehkä sekin päivä vielä koit­taa, että lohi vi­lah­taa Ku­ren­kos­kes­sa

26.08.2021 10:26
Korona on yhteinen asiamme –  "Ihmiset haluavat takaisin normaaliin elämään, jossa on vähemmän rajoituksia ja enemmän ystävien tapaamisia"
Pääkirjoitus

Korona on yh­tei­nen asiamme – "Ih­mi­set ha­lua­vat ta­kai­sin nor­maa­liin elä­mään, jossa on vä­hem­män ra­joi­tuk­sia ja enemmän ys­tä­vien ta­paa­mi­sia"

19.08.2021 04:00
Pääkirjoitus: Tarvitaan koronapassi, koska ohjeistukset ja suositukset eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni talveksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni tal­vek­si

04.08.2021 11:57 1
Pääkirjoitus: Syöte ja alueen matkailu nosteessa – ideat muuttuvat todeksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00
Pääkirjoitus: Odotettu hillasesonki parantaa paikalliset ja tuo vieraspoimijat
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Odo­tet­tu hil­la­se­son­ki pa­ran­taa pai­kal­li­set ja tuo vie­ras­poi­mi­jat

22.07.2021 11:14
Aluevaaleihin tarvitaan myös alueellisia ehdokkaita – aluedemokratian kehittyminen vaatii myös päätäntävaltaa ja resursseja
Pääkirjoitus

Alue­vaa­lei­hin tar­vi­taan myös alueel­li­sia eh­dok­kai­ta – alue­de­mo­kra­tian ke­hit­ty­mi­nen vaatii myös pää­tän­tä­val­taa ja re­surs­se­ja

15.07.2021 09:20
Pääkirjoitus: Turvallista kesää kaikesta huolimatta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tur­val­lis­ta kesää kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.07.2021 06:00
Pääkirjoitus: "Hoidamme myrskyn vahinkojen korjaamisen loppuun, vaikka vahingot ovatkin Etelä-Suomesta katsottuna kaukana ja metsissä"
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: "Hoi­dam­me myrskyn va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­sen lop­puun, vaikka va­hin­got ovatkin Ete­lä-Suo­mes­ta kat­sot­tu­na kaukana ja met­sis­sä"

30.06.2021 13:44
Keskikesän tärkein juhla, juhannus: "Keskikesän juhla on suomalaisille tärkeä. Kesä on vehreimmillään pitkän talven ja kevään jälkeen"
Kolumni

Kes­ki­ke­sän tärkein juhla, ju­han­nus: "Kes­ki­ke­sän juhla on suo­ma­lai­sil­le tärkeä. Kesä on veh­reim­mil­lään pitkän talven ja kevään jäl­keen"

26.06.2021 04:00
Päkirjoitus: Kun juuri mikään ei muuttunut
Pääkirjoitus

Pä­kir­joi­tus: Kun juuri mikään ei muut­tu­nut

18.06.2021 04:00
Pääkirjoitus: Nyt on aika vaikuttaa – "Nyt valitaankin henkilöitä, jotka ovat vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista seuraavan neljän vuoden ajan"
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt on aika vai­kut­taa – "Nyt va­li­taan­kin hen­ki­löi­tä, jotka ovat vas­tuus­sa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nis­ta seu­raa­van neljän vuoden ajan"

09.06.2021 04:00