Pääkirjoitus
Kuukausi
Pääkirjoitus

Ikui­suus­hank­keel­la 10-vuo­tis­synt­tä­rit! – jää­hal­li nousi taas puheen as­teel­le

22.09.2021 15:06
Pääkirjoitus

Pieniä au­kioi­ta, tii­vis­tä ra­ken­ta­mis­ta – Ra­ken­ta­mi­ses­sa on taa­ja­mis­sa syytä tii­vis­tää ja kas­vat­taa kor­keut­ta. Suun­taus, mitä kohti Pu­das­jär­vel­lä ollaan menossa

15.09.2021 04:00
Pääkirjoitus

Kansa on löy­tä­nyt luonnon – ra­ken­teet ja pal­ve­lu­va­rus­tus pi­det­tä­vä kun­nos­sa

08.09.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä on neljä vuo­de­nai­kaa: hiih­to­kau­si, ke­sä­kau­si, mar­ja­kau­si ja jah­ti­kau­si. Nyt ollaan mar­ja­kau­den ja jah­ti­kau­den tait­tees­sa.

02.09.2021 11:53 1
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Iijoki antaa vau­raut­ta – ehkä sekin päivä vielä koit­taa, että lohi vi­lah­taa Ku­ren­kos­kes­sa

26.08.2021 10:26
Pääkirjoitus

Korona on yh­tei­nen asiamme – "Ih­mi­set ha­lua­vat ta­kai­sin nor­maa­liin elä­mään, jossa on vä­hem­män ra­joi­tuk­sia ja enemmän ys­tä­vien ta­paa­mi­sia"

19.08.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta – tällä menolla Suomi on taas menossa kiinni tal­vek­si

04.08.2021 11:57 1
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syöte ja alueen mat­kai­lu nos­tees­sa – ideat muut­tu­vat todeksi

28.07.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Odo­tet­tu hil­la­se­son­ki pa­ran­taa pai­kal­li­set ja tuo vie­ras­poi­mi­jat

22.07.2021 11:14
Pääkirjoitus

Alue­vaa­lei­hin tar­vi­taan myös alueel­li­sia eh­dok­kai­ta – alue­de­mo­kra­tian ke­hit­ty­mi­nen vaatii myös pää­tän­tä­val­taa ja re­surs­se­ja

15.07.2021 09:20
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tur­val­lis­ta kesää kai­kes­ta huo­li­mat­ta

07.07.2021 06:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: "Hoi­dam­me myrskyn va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­sen lop­puun, vaikka va­hin­got ovatkin Ete­lä-Suo­mes­ta kat­sot­tu­na kaukana ja met­sis­sä"

30.06.2021 13:44
Kolumni

Kes­ki­ke­sän tärkein juhla, ju­han­nus: "Kes­ki­ke­sän juhla on suo­ma­lai­sil­le tärkeä. Kesä on veh­reim­mil­lään pitkän talven ja kevään jäl­keen"

26.06.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pä­kir­joi­tus: Kun juuri mikään ei muut­tu­nut

18.06.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt on aika vai­kut­taa – "Nyt va­li­taan­kin hen­ki­löi­tä, jotka ovat vas­tuus­sa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nis­ta seu­raa­van neljän vuoden ajan"

09.06.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jospa tulisi nor­maa­li mat­kai­lu­ke­sä – "Ko­ti­mai­set mat­kai­li­jat etsivät to­den­nä­köi­ses­ti uusia koh­tei­ta ja liik­ku­vat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­keen­kin enemmän ko­ti­maas­sa"

02.06.2021 13:32
Pääkirjoitus

Tiestö pi­det­tä­vä hyvässä kun­nos­sa – Kun­ta­päät­tä­jät muis­ta­kaa: Pu­das­jär­ven ja kylien elin­voi­ma kulkee maan­tei­tä pitkin

26.05.2021 17:14
Pääkirjoitus

Mie­len­kiin­toi­nen vaa­li­ase­tel­ma – Nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set, loi­ka­taan­ko vaalien jälkeen ja kokeeko kes­kus­ta tappion

19.05.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set loi­ve­ne­vat – mutta va­ro­vai­nen saa edel­leen olla

12.05.2021 04:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­vel­lä puh­dis­te­taan yleisiä aluei­ta, mutta minä alan nyt siivota työ­huo­net­ta­ni – Läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le tällä erää!

05.05.2021 04:00
Tilaajille