Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

puu
”Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä” – pääministeri Juha Sipilä vihki käyttöön Kontiotuotteen uuden hirsilinjan

”Maail­ma tar­vit­see suun­nan­näyt­tä­jiä” – pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä vihki käyt­töön Kon­tio­tuot­teen uuden hir­si­lin­jan

30.01.2019 06:00
Ensiharvennusrästit metsäalan huolena – EU-hankkeella kerätään tietoa, kokeillaan ja valistetaan

En­si­har­ven­nus­räs­tit met­sä­alan huo­le­na – EU-hank­keel­la ke­rä­tään tietoa, ko­keil­laan ja va­lis­te­taan

26.01.2019 14:00
Kolumni

Met­sä­ve­ro­kar­hun ta­ri­noi­ta – ve­ro­kar­hul­la pitäisi olla met­sä­po­liit­tis­ta silmää

14.11.2018 06:00
Kenellä on kylän leveimmät telat? – Suurempaa kantavuutta ja kannattavuutta tavoitellaan metsätyömaalla

Kenellä on kylän le­veim­mät te­lat? – Suu­rem­paa kan­ta­vuut­ta ja kan­nat­ta­vuut­ta ta­voi­tel­laan met­sä­työ­maal­la

13.10.2017 12:00
Alatalon metsäkoneyhtiö kahdessa polvessa – Esa hyppäsi moton ohjaimiin yläasteen jälkeen

Ala­ta­lon met­sä­ko­ne­yh­tiö kah­des­sa pol­ves­sa – Esa hyppäsi moton oh­jai­miin ylä­as­teen jälkeen

13.10.2017 12:00
Korvaukset hirvituhoista nousivat – metsästäjiä houkutellaan mukaan tuhoista ilmoittamaan

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

30.09.2017 10:00
Hirvituhoista tulee tietoon vain jäävuoren huippu – Kivarin ja Turpeisenvaaran seudut pitäjän pahimpia vahinkoalueita

Hir­vi­tu­hois­ta tulee tietoon vain jää­vuo­ren huippu – Kivarin ja Tur­pei­sen­vaa­ran seudut pitäjän pa­him­pia va­hin­ko­aluei­ta

30.09.2017 10:00
Puunkorjuu turvemailta vaatii taitoa ja kokemusta – yhdistelmäkone nähty hyväksi ratkaisuksi

Puun­kor­juu tur­ve­mail­ta vaatii taitoa ja ko­ke­mus­ta – yh­dis­tel­mä­ko­ne nähty hyväksi rat­kai­suk­si

23.09.2017 11:00
Kaadettu kivikirveellä kauan, kauan sitten – yli 5000 vuotta vanha tukki löytyi Aittojärveltä

Kaa­det­tu ki­vi­kir­veel­lä kauan, kauan sitten – yli 5000 vuotta vanha tukki löytyi Ait­to­jär­vel­tä

09.09.2017 11:00
Vahdinvaihto Kontiotuotteella – toimitusjohtaja Jalo Poijula eläkkeelle, Keijo Anttila tilalle

Vah­din­vaih­to Kon­tio­tuot­teel­la – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jalo Poijula eläk­keel­le, Keijo Anttila tilalle

06.09.2017 07:00
Miksi vetovastuu piti vaihtaa? – Uuden johdon lisäksi muutakin uutta Kontiolle on tulossa

Miksi ve­to­vas­tuu piti vaih­taa? – Uuden johdon lisäksi muu­ta­kin uutta Kon­tiol­le on tulossa

06.09.2017 07:00
Puupaitaa ja muita bioajan hottiksia – yli 200 koululaista tutustui Bio-rekkaan Hirsikampuksella

Puu­pai­taa ja muita bioajan hot­tik­sia – yli 200 kou­lu­lais­ta tu­tus­tui Bio-rek­kaan Hir­si­kam­puk­sel­la

02.09.2017 11:00
Metsän mustikat maistuivat – Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen vieraili Pudasjärvellä

Metsän mus­ti­kat mais­tui­vat – Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Pentti Hyt­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2017 10:00
Metsät ja hirsirakentaminen kiinnostavat Pudasjärvellä vierailevia – ja saattavat aiheuttaa kateuttakin

Metsät ja hir­si­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­ta­vat Pu­das­jär­vel­lä vie­rai­le­via – ja saat­ta­vat ai­heut­taa ka­teut­ta­kin

31.08.2017 09:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Suopursuruostetta kuusissa – itiöt värjäävät vesiä Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­pur­su­ruos­tet­ta kuu­sis­sa – itiöt vär­jää­vät vesiä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.08.2017 07:00
Uusi kuusi kasvaa kaupungintalon pihalla – päiväleiriläiset istuttivat puun 100-vuotiaan Suomen kunniaksi

Uusi kuusi kasvaa kau­pun­gin­ta­lon pihalla – päi­vä­lei­ri­läi­set is­tut­ti­vat puun 100-vuo­tiaan Suomen kun­niak­si

21.06.2017 06:00
Tulevaisuuden kuusi kasvaa nyt Lakarilla – Itsenäisyyden metsikön perustaminen siirtyy

Tu­le­vai­suu­den kuusi kasvaa nyt La­ka­ril­la – It­se­näi­syy­den met­si­kön pe­rus­ta­mi­nen siirtyy

11.06.2017 10:00
Tulevaisuuden kuusi kasvaa nyt Lakarilla – Itsenäisyyden metsikön perustaminen siirtyy

Tu­le­vai­suu­den kuusi kasvaa nyt La­ka­ril­la – It­se­näi­syy­den met­si­kön pe­rus­ta­mi­nen siirtyy

11.06.2017 10:00
Kolumni

Viljele ja var­je­le, myös bio­ta­lou­des­sa: Miten nou­sus­sa käy metsien suo­je­lun ja puun riit­tä­vyy­den?

17.05.2017 06:00