Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

metsä
Luonnonsuojeluliitto: Metsätuhometsän voi myydä suojeluun, erityisen haluttuja suojelualueiden rajalla olevat metsät

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Met­sä­tu­ho­met­sän voi myydä suo­je­luun, eri­tyi­sen ha­lut­tu­ja suo­je­lu­aluei­den rajalla olevat metsät

24.08.2021 07:56
Tilaajille
Joulukuusen saa tänäkin vuonna hakea valtion metsästä vitosella

Jou­lu­kuu­sen saa tänäkin vuonna hakea valtion met­säs­tä vi­to­sel­la

04.12.2020 09:46
Uudet menetelmät alue-ekologisen suunnittelun käytössä – luontoarvoja löydetty lisää, kaikki voivat vielä niitä Metsähallitukselle esittää

Uudet me­ne­tel­mät alue-eko­lo­gi­sen suun­nit­te­lun käy­tös­sä – luon­to­ar­vo­ja löy­det­ty lisää, kaikki voivat vielä niitä Met­sä­hal­li­tuk­sel­le esittää

15.02.2019 10:00
Metsäkoneenkuljettajia houkutellaan töihin koulusta – opiskelijat seuraavat tiiviisti työmarkkinoiden tilannetta

Met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­jia hou­ku­tel­laan töihin kou­lus­ta – opis­ke­li­jat seu­raa­vat tii­viis­ti työ­mark­ki­noi­den ti­lan­net­ta

12.02.2019 12:00
Metsänomistajien tukiin liki 50 miljoonaa euroa viime vuonna – vanhoja metsäojia kunnostettiin noin 286 kilometriä

Met­sän­omis­ta­jien tukiin liki 50 mil­joo­naa euroa viime vuonna – vanhoja met­sä­ojia kun­nos­tet­tiin noin 286 ki­lo­met­riä

11.02.2019 12:00
Ensiharvennusrästit metsäalan huolena – EU-hankkeella kerätään tietoa, kokeillaan ja valistetaan

En­si­har­ven­nus­räs­tit met­sä­alan huo­le­na – EU-hank­keel­la ke­rä­tään tietoa, ko­keil­laan ja va­lis­te­taan

26.01.2019 14:00
Metsähallituksen metsurit eivät pakkolomaile tänä talvena – Koillismaan metsätiimin alueella yhdeksän metsuria

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­su­rit eivät pak­ko­lo­mai­le tänä talvena – Koil­lis­maan met­sä­tii­min alueel­la yh­dek­sän met­su­ria

08.01.2019 11:00
Kolumni

Met­sä­ve­ro­kar­hun ta­ri­noi­ta – ve­ro­kar­hul­la pitäisi olla met­sä­po­liit­tis­ta silmää

14.11.2018 06:00
Metsähallituksen metsäteille ei tule puomeja – "Niiden sulkeminen joidenkin törttöilyn takia olisi kohtuutonta"

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sä­teil­le ei tule puomeja – "Niiden sul­ke­mi­nen joi­den­kin tört­töi­lyn takia olisi koh­tuu­ton­ta"

20.10.2017 09:00
Kenellä on kylän leveimmät telat? – Suurempaa kantavuutta ja kannattavuutta tavoitellaan metsätyömaalla

Kenellä on kylän le­veim­mät te­lat? – Suu­rem­paa kan­ta­vuut­ta ja kan­nat­ta­vuut­ta ta­voi­tel­laan met­sä­työ­maal­la

13.10.2017 12:00
Alatalon metsäkoneyhtiö kahdessa polvessa – Esa hyppäsi moton ohjaimiin yläasteen jälkeen

Ala­ta­lon met­sä­ko­ne­yh­tiö kah­des­sa pol­ves­sa – Esa hyppäsi moton oh­jai­miin ylä­as­teen jälkeen

13.10.2017 12:00
Lehtolaikku kuntoon Hanhivaarassa – puuta nurin ja ojia tukkoon aktiivisen luonnonhoidon hankkeessa

Leh­to­laik­ku kuntoon Han­hi­vaa­ras­sa – puuta nurin ja ojia tukkoon ak­tii­vi­sen luon­non­hoi­don hank­kees­sa

07.10.2017 10:00
Korvaukset hirvituhoista nousivat – metsästäjiä houkutellaan mukaan tuhoista ilmoittamaan

Kor­vauk­set hir­vi­tu­hois­ta nou­si­vat – met­säs­tä­jiä hou­ku­tel­laan mukaan tu­hois­ta il­moit­ta­maan

30.09.2017 10:00
Hirvituhoista tulee tietoon vain jäävuoren huippu – Kivarin ja Turpeisenvaaran seudut pitäjän pahimpia vahinkoalueita

Hir­vi­tu­hois­ta tulee tietoon vain jää­vuo­ren huippu – Kivarin ja Tur­pei­sen­vaa­ran seudut pitäjän pa­him­pia va­hin­ko­aluei­ta

30.09.2017 10:00
Pudasjärven viimeinen ikimetsä suojeluun – maanomistajan toive toteutui

Pu­das­jär­ven vii­mei­nen iki­met­sä suo­je­luun – maan­omis­ta­jan toive to­teu­tui

29.09.2017 09:00
Puunkorjuu turvemailta vaatii taitoa ja kokemusta – yhdistelmäkone nähty hyväksi ratkaisuksi

Puun­kor­juu tur­ve­mail­ta vaatii taitoa ja ko­ke­mus­ta – yh­dis­tel­mä­ko­ne nähty hyväksi rat­kai­suk­si

23.09.2017 11:00
Metsän mustikat maistuivat – Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen vieraili Pudasjärvellä

Metsän mus­ti­kat mais­tui­vat – Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Pentti Hyt­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2017 10:00
Metsät ja hirsirakentaminen kiinnostavat Pudasjärvellä vierailevia – ja saattavat aiheuttaa kateuttakin

Metsät ja hir­si­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­ta­vat Pu­das­jär­vel­lä vie­rai­le­via – ja saat­ta­vat ai­heut­taa ka­teut­ta­kin

31.08.2017 09:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Suopursuruostetta kuusissa – itiöt värjäävät vesiä Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­pur­su­ruos­tet­ta kuu­sis­sa – itiöt vär­jää­vät vesiä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

29.08.2017 07:00