Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kuntavaalit Pudasjärvi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mainio tulos, tar­tum­me toi­meen! – Vaikka paik­ka­mää­rä jäi vä­häi­sem­mäk­si, kuin en­nak­koon ar­vel­tiin ja odo­tet­tiin, oli tun­nel­ma läpi val­vo­jais­il­lan iloinen ja rento

27.06.2021 20:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sain val­tuu­tuk­sen jatkaa val­tuus­tos­sa – "Va­kaat, rau­hal­li­set ja ra­ken­ta­vat kes­kus­te­lut vievät asioita eteen­päin"

27.06.2021 19:48
Päkirjoitus: Kun juuri mikään ei muuttunut
Pääkirjoitus

Pä­kir­joi­tus: Kun juuri mikään ei muut­tu­nut

18.06.2021 04:00
Tarkistuslaskenta ei tuonut muutoksia Pudasjärven vaalitulokseeen

Tar­kis­tus­las­ken­ta ei tuonut muu­tok­sia Pu­das­jär­ven vaa­li­tu­lok­seeen

17.06.2021 11:50
Tilaajille
Katso millaisia äänimääriä ehdokkaat saivat Pudasjärvellä – tilastot äänestysalueittain ja puolueittain

Katso mil­lai­sia ää­ni­mää­riä eh­dok­kaat saivat Pu­das­jär­vel­lä – ti­las­tot ää­nes­tys­alueit­tain ja puo­lueit­tain

17.06.2021 09:05
Tilaajille
Valtuusto uusi kasvonsa ja nuoreni – Hallituspaikkojen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee puheenjohtajistoon?

Val­tuus­to uusi kas­von­sa ja nuoreni – Hal­li­tus­paik­ko­jen jako alkaa: kesk. 5 – muut 4. Ketä nousee pu­heen­joh­ta­jis­toon?

16.06.2021 12:07
Tilaajille
Pudasjärven perussuomalaisten Perttunen: "Äänestysprosentti oli näissä vaaleissa harmillisen alhainen"

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lais­ten Pert­tu­nen: "Ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli näissä vaa­leis­sa har­mil­li­sen al­hai­nen"

14.06.2021 16:23
Tilaajille
Keskustalle ja pienpuolueille tappio, perussuomalaiset nousivat – katso ketkä pääsivät valtuustoon

Kes­kus­tal­le ja pien­puo­lueil­le tappio, pe­rus­suo­ma­lai­set nou­si­vat – katso ketkä pää­si­vät val­tuus­toon

14.06.2021 16:10
Tilaajille
Vaalihuoneistot sulkeutuivat – Pudasjärvellä äänestäjiä riitti viimeiseen minuuttiin

Vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tui­vat – Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­jiä riitti vii­mei­seen mi­nuut­tiin

13.06.2021 20:19
Tilaajille
Seuraa vaaleja Iijokiseudun verkkosivuilla - Hetekylässä päivällä jo 60 käyttänyt äänioikeuttaan

Seuraa vaaleja Ii­jo­ki­seu­dun verk­ko­si­vuil­la - He­te­ky­läs­sä päi­väl­lä jo 60 käyt­tä­nyt ää­ni­oi­keut­taan

13.06.2021 15:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitä luvata, kun kaikki on lu­vat­tu? Mitä sanoa, kun kaikki on sa­not­tu? Mitä toivoa, jos toivo on me­ne­tet­ty? Vai onko sit­ten­kään?

10.06.2021 10:30
Vaalipostia: Käytä valtaasi ja äänestä! –"Toimivan politiikan kestävään onnistumiseen tarvitaan rohkeita ja aktiivisia kuntalaisia, jotka antavat kuntavaaleissa valitsemilleen luottamushenkilöille valtakirjat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Käytä val­taa­si ja ää­nes­tä! –"­Toi­mi­van po­li­tii­kan kes­tä­vään on­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan roh­kei­ta ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jotka antavat kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­se­mil­leen luot­ta­mus­hen­ki­löil­le val­ta­kir­jat"

05.06.2021 00:11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­huol­toon asiak­kaal­le edul­li­sem­pi malli: "mo­nes­sa pai­kas­sa aloi­tet­tu uusi malli ham­mas­hoi­dos­sa, jossa py­ri­tään lait­ta­maan suu ker­ral­la kuntoon edul­li­sem­min"

04.06.2021 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia – "KD haluaa edistää edul­lis­ta tai mak­su­ton­ta seura-, kerho- ja har­ras­tus­toi­min­taa"

04.06.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pö­lök­ky­me­ne­tel­mäl­lä mie­tit­tyä – " Koko pitäjän alueel­le ulot­tu­va mat­kai­lu elin­kei­no­na on monien vielä to­teu­tu­mat­to­mien tuot­tei­den salkku"

03.06.2021 14:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kol­me­kym­men­tä per­he­hoi­ta­jaa kylille

03.06.2021 11:04
Sivukylillä asuvillepalvelut ja näiden saatavuus tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vu­ky­lil­lä asu­vil­le­pal­ve­lut ja näiden saa­ta­vuus tärkeää

03.06.2021 07:53
Mitä mieltä pudasjärveläiset ehdokkaat: Tuulivoimalle kannatusta vaalikoneessa – "mahdollistaa kaivattuja työpaikkoja"

Mitä mieltä pu­das­jär­ve­läi­set eh­dok­kaat: Tuu­li­voi­mal­le kan­na­tus­ta vaa­li­ko­nees­sa – "mah­dol­lis­taa kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja"

02.06.2021 16:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Opin­to­pol­ku­ja ke­hi­tet­tä­vä yk­si­löl­li­ses­ti

02.06.2021 13:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Koi­vu­lan val­tuus­to­kau­si alkaa olla pa­ke­tis­sa.

02.06.2021 10:50