VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Lukijan kynä
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­dek­si: "Mie­les­tä­ni tulevan val­tuu­te­tun pitää pystyä kat­so­maan asioita koko hy­vin­voin­ti­alueen nä­kö­kul­mas­ta, ym­mär­tää hen­ki­lös­tön tämän het­ki­nen hätä"

21.01.2022 18:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään alue­vaa­leis­ta fik­suu­den vaalit – "Jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi hy­vin­voin­ti­kes­kus, jossa kun­ta­lai­nen saa hoi­det­tua tar­vit­se­man­sa pe­rus­asiat ilman läh­te­mis­tä pi­tem­mäl­le"

21.01.2022 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sen elämän puo­les­ta – "Vaikka meillä on edel­leen ko­ko­nai­suu­te­na tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö elää, kasvaa ja ke­hit­tyä, on näh­tä­vis­sä myös huo­le­nai­hei­ta"

21.01.2022 11:05
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alue – olisiko pitänyt tehdä suu­rem­pi muutos?

21.01.2022 09:23
Mielipidekirjoitus

Mitä sinun hy­vin­voin­nil­le­si kuuluu uu­dis­tuk­sen kes­kel­lä

20.01.2022 19:44
Ikääntyville hoitoa ja turvaa: "Jos vanhuksen edellytykset asua kotona palvelujenkaan turvin loppuvat, kodista voi tulla tällöin vankila"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­vil­le hoitoa ja turvaa: "Jos van­huk­sen edel­ly­tyk­set asua kotona pal­ve­lu­jen­kaan turvin lop­pu­vat, kodista voi tulla tällöin van­ki­la"

20.01.2022 09:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö alue­ve­ro kor­va­mer­ki­tä palo- ja pe­las­tus­pal­ve­luil­le – pai­su­vat so­te­ku­lut sitten saa­tai­siin lä­hi­tu­le­vai­suu­den ajan pel­käs­tään vielä ns. valtion kirs­tus­ta

20.01.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­tä­kää ään­tän­ne: "Maas­sam­me suurin puolue on nuk­ku­vien puolue, eli käyt­tä­mät­tö­mät äänet hal­lit­see maa­tam­me"

19.01.2022 22:41
Mielipidekirjoitus

Miet­ti­mis­tä tu­le­vil­le päät­tä­jil­le: "Pu­das­jär­ven osalta ny­kyi­nen so­te­ra­hoi­tus ei mie­les­tä­ni tule riit­tä­mään. Tar­vi­taan huo­mat­ta­va lisäys ny­kyi­seen"

17.01.2022 17:37
Koronarokotteet kannattaa ottaa – " Koronapandemiassa paras tae välttää joutumasta tehohoitoon on ottaa tarjolla olevat ilmaiset koronarokotteet"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa – " Ko­ro­na­pan­de­mias­sa paras tae välttää jou­tu­mas­ta te­ho­hoi­toon on ottaa tar­jol­la olevat il­mai­set ko­ro­na­ro­kot­teet"

17.01.2022 13:00
Mielipidekirjoitus

Ei unoh­de­ta lap­si­per­hei­tä ja nuoria – "­Per­he­neu­vo­lan ja so­siaa­li­työn tuki ovat tär­kei­tä ele­ment­te­jä nuorten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä"

17.01.2022 10:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti on arjen tekoja: "Jo­kai­sel­la on oikeus saada tietoa omista oi­keuk­sis­ta ja kertoa mikä häntä par­hai­ten aut­tai­si omassa elä­män­ti­lan­tees­sa"

17.01.2022 07:59
Äänestetään aluevaaleissa: "Uudet aluevaltuustot päättävät alueensa palveluverkosta ja vaaleissa valitaan päättäjät, jotka ratkaisevat miten meille turvataan laadukkaat lähipalvelut"
Mielipidekirjoitus

Ää­nes­te­tään alue­vaa­leis­sa: "Uudet alue­val­tuus­tot päät­tä­vät alueen­sa pal­ve­lu­ver­kos­ta ja vaa­leis­sa va­li­taan päät­tä­jät, jotka rat­kai­se­vat miten meille tur­va­taan laa­duk­kaat lä­hi­pal­ve­lut"

16.01.2022 18:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suu­den puo­les­ta – "Po­li­tiik­ko­jen tärkein tehtävä on var­mis­taa ih­mis­ten tur­val­li­nen arki Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Suo­mes­sa"

16.01.2022 11:30
Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­nin seu­raa­vat as­ke­leet Pu­das­jär­vel­lä – " Omaan arkeen vai­kut­ta­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen kan­nat­taa vai­kut­taa ää­nes­tä­mäl­lä"

16.01.2022 08:00
Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ luo hy­vin­voin­tia alue­uu­dis­tuk­ses­sa

16.01.2022 04:00
Tytti Tuppurainen: Hoitoon pääsyä on parannettava – "Marinin hallituksen tavoitteena on seitsemän päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tytti Tup­pu­rai­nen: Hoitoon pääsyä on pa­ran­net­ta­va – "Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on seit­se­män päivän hoi­to­ta­kuu, jonka on tar­koi­tus tulla voimaan huh­ti­kuus­sa 2023"

15.01.2022 23:29
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun jou­lu­puk­ki risuja toi – Ym­mär­räm­me­kö olla kii­tol­li­sia niille monien alojen puur­ta­jil­le, jotka pal­ve­le­vat meitä muita tänä eri­tyis­ai­ka­na ja vieläpä juh­la-ai­ka­na

10.01.2022 16:54
Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit ovat ar­vo­vaa­lit: "Tä­män­het­ki­sen pal­ve­lu­jär­jes­tel­män haas­teet ovat tie­dos­sa, mutta nyt meillä uusi mah­dol­li­suus ra­ken­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta meille paras"

10.01.2022 04:00
Veteraanijärjestöt koolla Taivalkoskella – Pohjois-Pohjanmaan alueelle perustettiin Oulussa veteraaniperinneyhdistys.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt koolla Tai­val­kos­kel­la – Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­le pe­rus­tet­tiin Oulussa ve­te­raa­ni­pe­rin­neyh­dis­tys.

08.01.2022 15:15