Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijan kynä
Kuukausi
Tuulivoimavapaa Pudasjärvi -yhdistys perustettu – Nähtävillä olevat suunnitelmat ovat konkretisoineet hankkeiden suuruuden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­va­paa Pu­das­jär­vi -yh­dis­tys pe­rus­tet­tu – Näh­tä­vil­lä olevat suun­ni­tel­mat ovat konk­re­ti­soi­neet hank­kei­den suu­ruu­den

07.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Jäävätkö nuoret lorvimaan? – Välitetään nuorista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­vät­kö nuoret lor­vi­maan? – Vä­li­te­tään nuo­ris­ta

30.01.2023 06:00
Tilaajille
Perheryhmäkodin säilyttäminen Pudasjärvellä on tärkeää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­ryh­mä­ko­din säi­lyt­tä­mi­nen Pu­das­jär­vel­lä on tärkeää

29.01.2023 07:02
Tilaajille
Professori vastaa kansanedustaja Juha Pylväälle: Tieteen halventaminen ei auta ilmastokriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­fes­so­ri vastaa kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: Tieteen hal­ven­ta­mi­nen ei auta il­mas­to­krii­sis­sä

18.01.2023 12:41
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajalta terveiset kansanedustaja Juha Pylväälle: "Ilmastopaneelin tehtävät on määritelty ilmastolaissa, jota Pylväs on ollut mukana säätämässä. Paneelin lakisääteinen työ perustuu tieteeseen, ei ideologiaan."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­ta ter­vei­set kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: "Il­mas­to­pa­nee­lin teh­tä­vät on mää­ri­tel­ty il­mas­to­lais­sa, jota Pylväs on ollut mukana sää­tä­mäs­sä. Pa­nee­lin la­ki­sää­tei­nen työ pe­rus­tuu tie­tee­seen, ei ideo­lo­giaan."

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhelan tervehdys: Yhdessä PuU:n parhaaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den pu­heen­joh­ta­ja Kirsi Han­he­lan ter­veh­dys: Yhdessä PuU:n par­haak­si

12.01.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven Yrittäjien kannanotto: Nuorille on turvattava opiskelumahdollisuus Pudasjärvellä, OSAOn toiminta paikkakunnalla on elinvoiman kannalta tärkeää
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Yrit­tä­jien kan­na­not­to: Nuo­ril­le on tur­vat­ta­va opis­ke­lu­mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä, OSAOn toi­min­ta paik­ka­kun­nal­la on elin­voi­man kan­nal­ta tärkeää

08.01.2023 15:00
Tilaajille
Yrittäjyys on talouden selkäranka – Kasvua, työtä ja hyvinvointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jyys on ta­lou­den sel­kä­ran­ka – Kasvua, työtä ja hy­vin­voin­tia

08.01.2023 13:24
Tilaajille
Mitä me ihmiset toivomme – Digiaika työntää rakkaita läheisiäkin edemmäs toisistaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me ihmiset toi­vom­me – Di­gi­ai­ka työntää rak­kai­ta lä­hei­siä­kin edemmäs toi­sis­taan

07.01.2023 12:00
Tilaajille
Siurualla otettiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen joukolla iloisissa tunnelmissa
Mielipidekirjoitus

Siu­rual­la otet­tiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen jou­kol­la iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa

05.01.2023 15:29
Tilaajille
Joulutarina lapsuuden joulusta – Ja joka joulu mummolaan hän aina tuli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­ta­ri­na lap­suu­den jou­lus­ta – Ja joka joulu mum­mo­laan hän aina tuli

24.12.2022 06:00
Elämme vuoden pimeintä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Rusinasilmäinen joulutonttu muistuu mieleen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme vuoden pi­mein­tä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Ru­si­na­sil­mäi­nen jou­lu­tont­tu muistuu mieleen

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Vetoomus kaikille aikuisille – nuorten tekojen selittely ”läpällä” on mennyt liian pitkälle Pudasjärvellä
Mielipidekirjoitus

Ve­too­mus kai­kil­le ai­kui­sil­le – nuorten tekojen se­lit­te­ly ”lä­päl­lä” on mennyt liian pit­käl­le Pu­das­jär­vel­lä

20.12.2022 05:00
Iijoen Tanssijoilla ollut vireä vuosi ja ensi vuoden ohjelmaa on jo suunniteltu
Mielipidekirjoitus

Iijoen Tans­si­joil­la ollut vireä vuosi ja ensi vuoden oh­jel­maa on jo suun­ni­tel­tu

11.12.2022 19:55
Tilaajille
Ennallistaminen uhkaa maaseutuelinkeinoja – Nykyisessä maailmantilanteessa tämä on kestämätön ajatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­lis­ta­mi­nen uhkaa maa­seu­tu­elin­kei­no­ja – Ny­kyi­ses­sä maail­man­ti­lan­tees­sa tämä on kes­tä­mä­tön ajatus

04.12.2022 18:58
Tilaajille
Yrittäjä ovat yhteiskunnan tukipilareita – Kokonaisvaltainen kustannusten nousu vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä ovat yh­teis­kun­nan tu­ki­pi­la­rei­ta – Ko­ko­nais­val­tai­nen kus­tan­nus­ten nousu vai­kut­taa kaik­kiin elämän osa-aluei­siin

04.12.2022 09:00
Tilaajille
Miten ennen tiedonsaanti toimi? – Ei ole ollut kuin korkeintaan yksi puhelin kylällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ennen tie­don­saan­ti toimi? – Ei ole ollut kuin kor­kein­taan yksi puhelin kylällä

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Innolla ja tarmolla seurakunnan luottamustehtävissä työskentelemään – tämä kehotus on mielekästä muistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Innolla ja tar­mol­la seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­mään – tämä kehotus on mie­le­käs­tä muistaa

25.11.2022 12:33
Tilaajille
Koulumaailman ja työelämän yhteensovittamisesta – Koulumaailma voisi tulla tässä myönteisessä ongelmassa vastaan vähän enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­maail­man ja työ­elä­män yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta – Kou­lu­maail­ma voisi tulla tässä myön­tei­ses­sä on­gel­mas­sa vastaan vähän enemmän

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Kolme tilaa päivässä lopettaa toimintansa – Elinkelpoisia tiloja ei pidä päästää kaatumaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kolme tilaa päi­väs­sä lo­pet­taa toi­min­tan­sa – Elin­kel­poi­sia tiloja ei pidä päästää kaa­tu­maan

24.11.2022 14:00
Tilaajille