Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijan kynä
Viimeisin 12 tuntia
Pudasjärven lukion riemuylioppilaat koolla vuosikymmenten jälkeen – kokoontumisessa esitettiin etsintäkuulutuskin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven lukion rie­mu­yli­op­pi­laat koolla vuo­si­kym­men­ten jälkeen – ko­koon­tu­mi­ses­sa esi­tet­tiin et­sin­tä­kuu­lu­tus­kin

05:00
Tilaajille
Kuukausi
Pienten lukioiden lisään puuttuminen loukkaa kunnallista itsemääräämisoikeutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten lu­kioi­den lisään puut­tu­mi­nen loukkaa kun­nal­lis­ta it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Metsä ei saastuta ilmakehää – Hiilidioksidi ei vähene rahalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsä ei saas­tu­ta il­ma­ke­hää – Hii­li­di­ok­si­di ei vähene rahalla

01.06.2023 14:00
Tilaajille
Luontotappiot minimoitava tuulivoiman hyödyntämisessä – Tilanne on luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyttämisen kannalta kestämätön ja vaarallinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – Tilanne on luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den ja vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­tä­mä­tön ja vaa­ral­li­nen

01.06.2023 11:35
Tilaajille
Pohteen suunnitelma Taivalkoskella huolestuttavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen suun­ni­tel­ma Tai­val­kos­kel­la huo­les­tut­ta­vat

28.05.2023 19:01
Tilaajille
Metsäpolitiikkaan tarvitaan tervettä järkeä – Pohjois-Suomeen on tulossa runsaasti merkittäviä teollisuuden investointeja, jotka perustuvat metsien kestävään käyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­po­li­tiik­kaan tar­vi­taan ter­vet­tä järkeä – Poh­jois-Suo­meen on tulossa run­saas­ti mer­kit­tä­viä teol­li­suu­den in­ves­toin­te­ja, jotka pe­rus­tu­vat metsien kes­tä­vään käyt­töön

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Kiinteistöjen rekisteröinnissä pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita – Pudasjärvelläkin joukossa voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiin­teis­tö­jen re­kis­te­röin­nis­sä pitää ottaa huo­mioon tiet­ty­jä asioita – ­Pu­das­jär­vel­lä­kin jou­kos­sa voi olla kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti ar­vok­kai­ta ra­ken­nuk­sia

28.05.2023 10:11
Tilaajille
Työtä riittää – Tuulivoimavapaa Pudasjärvi -yhdistys on jättänyt lausuntoja ja kannanottoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä riittää – Tuu­li­voi­ma­va­paa Pu­das­jär­vi -yh­dis­tys on jät­tä­nyt lau­sun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja

26.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Sateinen helatorstai liikutti pudasjärveläisiä – torimessu siirtyi sisätiloihin ja iltapäivällä kahviteltiin kansanedustajan kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­tei­nen he­la­tors­tai lii­kut­ti pu­das­jär­ve­läi­siä – to­ri­mes­su siirtyi si­sä­ti­loi­hin ja il­ta­päi­väl­lä kah­vi­tel­tiin kan­san­edus­ta­jan kanssa

26.05.2023 06:15
Tilaajille
Muistetaanko meidät sukupolvena, joka tuhosi Pudasjärven luonnon ja maisemat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan­ko meidät su­ku­pol­ve­na, joka tuhosi Pu­das­jär­ven luonnon ja mai­se­mat?

25.05.2023 10:44 1
Tilaajille
Isotöinen Mildia – Rannekellon hankkimisiseen piti nähdä vaivaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iso­töi­nen Mildia – Ran­ne­kel­lon hank­ki­mi­si­seen piti nähdä vaivaa

18.05.2023 15:00
Tilaajille
Taivalkosken veteraanijuhlassa kuultiin puheita sisusta, Natosta ja ukrainalaisista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken ve­te­raa­ni­juh­las­sa kuul­tiin puheita si­sus­ta, Natosta ja uk­rai­na­lai­sis­ta

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Haluammeko Pudasjärvelle tuulivoimaa hinnalla millä hyvänsä ja olemmeko saaneet tuulivoimasta liian ruusuisen kuvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­maa hin­nal­la millä hyvänsä ja olem­me­ko saaneet tuu­li­voi­mas­ta liian ruu­sui­sen kuvan?

05.05.2023 15:24 1
Tilaajille
Kannattaako hakea rahoitusta? – Pienempikin potti kelpaa
Mielipidekirjoitus

Kan­nat­taa­ko hakea ra­hoi­tus­ta? – Pie­nem­pi­kin potti kelpaa

05.05.2023 15:19
Tilaajille
Pudasjärvellekin lisää kotiin annettavia palveluja – Aluevaltuusto päätti kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­vel­le­kin lisää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja – Alue­val­tuus­to päätti ko­ti­hoi­don ja tu­ki­pal­ve­lui­den asia­kas­mak­suis­ta

27.04.2023 10:58
Tilaajille
Veteraanitoiminnassa rakennemuutos – Pudasjärven Sotaveteraanit ry on tehnyt ensimmäisen päätöksensä yhdistyksen lakkauttamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­toi­min­nas­sa ra­ken­ne­muu­tos – Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry on tehnyt en­sim­mäi­sen pää­tök­sen­sä yh­dis­tyk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta

26.04.2023 09:46
Tilaajille
Silmiä avaava yleisötilaisuus Aittovaaran tuulivoimahankkeesta – Järkytys oli kova, kun tajusimme, että myllyt tulevat ihan talojen läheisyyteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmiä avaava ylei­sö­ti­lai­suus Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta – Jär­ky­tys oli kova, kun ta­ju­sim­me, että myllyt tulevat ihan talojen lä­hei­syy­teen

21.04.2023 14:45
Tilaajille
Tarvitsemme oikeudenmukaisuutta – Apua pitää olla saatavilla lähellä ja oikea-aikaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me oi­keu­den­mu­kai­suut­ta – Apua pitää olla saa­ta­vil­la lähellä ja oi­kea-ai­kai­ses­ti

31.03.2023 15:34
Tilaajille
Miten menee kunnilla? – Tarvitaan uusia tuloja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten menee kun­nil­la? – Tar­vi­taan uusia tuloja

31.03.2023 15:14
Tilaajille
Perheiden hyvinvointi sosiaalipolitiikan kärjeksi – Tämän ajan suurimpia yhteiskunnallisia epäonnistumisia on syrjäytyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­den hy­vin­voin­ti so­siaa­li­po­li­tii­kan kär­jek­si – Tämän ajan suu­rim­pia yh­teis­kun­nal­li­sia epä­on­nis­tu­mi­sia on syr­jäy­ty­mi­nen

30.03.2023 06:24
Tilaajille