Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Metsähallitus
Latvavesillä kohti Iijoki-sopimuksen tavoitteita, Loukusanjoessa ja alueen puroilla ja soilla on tehty monenlaisia kunnostustöitä – "Minulla on omana tavoitteena jättää maailma seuraaville sukupolville vähän parempana"

Lat­va­ve­sil­lä kohti Ii­jo­ki-so­pi­muk­sen ta­voit­tei­ta, Lou­ku­san­joes­sa ja alueen pu­roil­la ja soilla on tehty mo­nen­lai­sia kun­nos­tus­töi­tä – "Mi­nul­la on omana ta­voit­tee­na jättää maailma seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le vähän pa­rem­pa­na"

10.11.2021 09:00
Tilaajille
Kanalintujahti alkaa perjantaina – valtionmaiden lupamyynti kasvoi erityisesti Kainuussa, Pohjanmaan maakunnissa sekä Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomessa

Ka­na­lin­tu­jah­ti alkaa per­jan­tai­na – val­tion­mai­den lu­pa­myyn­ti kasvoi eri­tyi­ses­ti Kai­nuus­sa, Poh­jan­maan maa­kun­nis­sa sekä Itä-, Länsi- ja Ete­lä-Suo­mes­sa

09.09.2021 08:59
Tilaajille
Yle: Metsähallitus esittää metsästyksen rajoittamista osassa kansallispuistojen vilkkaimpia alueita – Esityksessä mukana myös Oulangan ja Syötteen kansallispuistot

Yle: Met­sä­hal­li­tus esittää met­säs­tyk­sen ra­joit­ta­mis­ta osassa kan­sal­lis­puis­to­jen vilk­kaim­pia alueita – Esi­tyk­ses­sä mukana myös Ou­lan­gan ja Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tot

13.04.2021 14:14
Tilaajille
Metsähallitus karsii retkeilyrakenteita Pudasjärvelläkin – jäljelle jäävät etupäässä lähellä Syötettä olevat

Met­sä­hal­li­tus karsii ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä­kin – jäl­jel­le jäävät etu­pääs­sä lähellä Syö­tet­tä olevat

20.02.2019 06:00
Uudet menetelmät alue-ekologisen suunnittelun käytössä – luontoarvoja löydetty lisää, kaikki voivat vielä niitä Metsähallitukselle esittää

Uudet me­ne­tel­mät alue-eko­lo­gi­sen suun­nit­te­lun käy­tös­sä – luon­to­ar­vo­ja löy­det­ty lisää, kaikki voivat vielä niitä Met­sä­hal­li­tuk­sel­le esittää

15.02.2019 10:00
Metsähallituksen metsurit eivät pakkolomaile tänä talvena – Koillismaan metsätiimin alueella yhdeksän metsuria

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­su­rit eivät pak­ko­lo­mai­le tänä talvena – Koil­lis­maan met­sä­tii­min alueel­la yh­dek­sän met­su­ria

08.01.2019 11:00
Lammaspaimenen paikat haussa – Rytivaaran kruununtorppa Syötteen kansallispuistossa yksi kohteista

Lam­mas­pai­me­nen paikat haussa – Ry­ti­vaa­ran kruu­nun­torp­pa Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa yksi koh­teis­ta

04.01.2019 06:00
Metsähallituksen metsäteille ei tule puomeja – "Niiden sulkeminen joidenkin törttöilyn takia olisi kohtuutonta"

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sä­teil­le ei tule puomeja – "Niiden sul­ke­mi­nen joi­den­kin tört­töi­lyn takia olisi koh­tuu­ton­ta"

20.10.2017 09:00
Maakotkilla huono pesintätulos – aiemmin tuntemattomasta pesästä maksetaan ilmoittajalle löytöpalkkio

Maa­kot­kil­la huono pe­sin­tä­tu­los – aiemmin tun­te­mat­to­mas­ta pesästä mak­se­taan il­moit­ta­jal­le löy­tö­palk­kio

16.09.2017 10:00
Metsän mustikat maistuivat – Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen vieraili Pudasjärvellä

Metsän mus­ti­kat mais­tui­vat – Met­sä­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Pentti Hyt­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2017 10:00
Metsät ja hirsirakentaminen kiinnostavat Pudasjärvellä vierailevia – ja saattavat aiheuttaa kateuttakin

Metsät ja hir­si­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­ta­vat Pu­das­jär­vel­lä vie­rai­le­via – ja saat­ta­vat ai­heut­taa ka­teut­ta­kin

31.08.2017 09:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Tuulten tiet tutkitaan Puhoksen tornissa – syksyllä maastoon nousee 140-metrinen masto

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

16.08.2017 07:00
Yrittäjävetoinen kulotus onnistui Litokairassa – nokisavotan valvonta nykytekniikalla hoituu vaikka konttorissa istuen

Yrit­tä­jä­ve­toi­nen kulotus on­nis­tui Li­to­kai­ras­sa – no­ki­sa­vo­tan val­von­ta ny­ky­tek­nii­kal­la hoituu vaikka kont­to­ris­sa istuen

02.07.2017 12:00
Syötteelle mietinnässä vapaan kelkkailun alue – luvattomia kelkkailijoita ollut näilläkin lumilla

Syöt­teel­le mie­tin­näs­sä vapaan kelk­kai­lun alue – lu­vat­to­mia kelk­kai­li­joi­ta ollut näil­lä­kin lumilla

03.04.2017 12:00
Tuulivoimakaava valtuustoon vielä tänä vuonna – tällainen tuulivoimapuisto Puhokselle on suunnitteilla

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

15.03.2017 06:00
Metsähallitus huojentaa tiemaksua – yhtä tyhjän kanssa, sanoo paikallinen metsänomistajien edustaja

Met­sä­hal­li­tus huo­jen­taa tie­mak­sua – yhtä tyhjän kanssa, sanoo pai­kal­li­nen met­sän­omis­ta­jien edus­ta­ja

05.02.2017 12:00
Puhoksen tuulivoimapuiston kaavoitukselle uusi alku – suunnitelmissa 22 tuulivoimalaa

Pu­hok­sen tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tuk­sel­le uusi alku – suun­ni­tel­mis­sa 22 tuu­li­voi­ma­laa

25.01.2017 06:00
Toisen maalle ei saa rakentaa – luvattomasti tehty eräreissujen tukikohta ja sauna löytyivät Natura-alueelta

Toisen maalle ei saa ra­ken­taa – lu­vat­to­mas­ti tehty erä­reis­su­jen tu­ki­koh­ta ja sauna löy­tyi­vät Na­tu­ra-alueel­ta

15.12.2016 06:00
Tuulivoimapuistosta ei hevillä luovuta – Tolpanvaaran–Jylhänvaaran kaava uudelleen käsittelyyn

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta ei hevillä luovuta – Tol­pan­vaa­ran–­Jyl­hän­vaa­ran kaava uu­del­leen kä­sit­te­lyyn

14.12.2016 05:00