Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

hirsirakentaminen
Hirren soveltuvuus jäähallin ulkoseinään selvitetään – rakennus on luonnossuunniteluvaiheessa

Hirren so­vel­tu­vuus jää­hal­lin ul­ko­sei­nään sel­vi­te­tään – ra­ken­nus on luon­nos­suun­ni­te­lu­vai­hees­sa

08.02.2019 09:00
Pudasjärven torin laidalle suunnitteilla uusi hirsinen hoivakoti – työt alkavat mahdollisesti jo ensi syksynä

Pu­das­jär­ven torin lai­dal­le suun­nit­teil­la uusi hir­si­nen hoi­va­ko­ti – työt alkavat mah­dol­li­ses­ti jo ensi syksynä

06.02.2019 06:00
Pudasjärvi edelläkävijä hirsirakentamisessa – innostus on tarttunut ja muut seuraavat perässä

Pu­das­jär­vi edel­lä­kä­vi­jä hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa – in­nos­tus on tart­tu­nut ja muut seu­raa­vat perässä

30.01.2019 06:00
”Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä” – pääministeri Juha Sipilä vihki käyttöön Kontiotuotteen uuden hirsilinjan

”Maail­ma tar­vit­see suun­nan­näyt­tä­jiä” – pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä vihki käyt­töön Kon­tio­tuot­teen uuden hir­si­lin­jan

30.01.2019 06:00
Hirsirakentaja haussa – Pudasjärven Vuokratalojen kerrostalohankkeet markkinavuoropuheluun

Hir­si­ra­ken­ta­ja haussa – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen ker­ros­ta­lo­hank­keet mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­luun

20.12.2018 06:00
Kipinän kyläkoulun laajennus kuvina - rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan

Kipinän ky­lä­kou­lun laa­jen­nus kuvina - ra­ken­nus­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan

13.11.2018 21:00
Vahdinvaihto Kontiotuotteella – toimitusjohtaja Jalo Poijula eläkkeelle, Keijo Anttila tilalle

Vah­din­vaih­to Kon­tio­tuot­teel­la – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jalo Poijula eläk­keel­le, Keijo Anttila tilalle

06.09.2017 07:00
Miksi vetovastuu piti vaihtaa? – Uuden johdon lisäksi muutakin uutta Kontiolle on tulossa

Miksi ve­to­vas­tuu piti vaih­taa? – Uuden johdon lisäksi muu­ta­kin uutta Kon­tiol­le on tulossa

06.09.2017 07:00
Jukkatalo tuo markkinoille muuttovalmiit hirsitalot – hirsitoimitukset työllistävät Pudasjärvellä

Juk­ka­ta­lo tuo mark­ki­noil­le muut­to­val­miit hir­si­ta­lot – hir­si­toi­mi­tuk­set työl­lis­tä­vät Pu­das­jär­vel­lä

19.07.2017 15:00
Pudasjärveläissyntyinen professori Olli Dahl kehittää puusta uusia tuotteita: Hirsirakentamisessa vain hyviä puolia

Pu­das­jär­ve­läis­syn­tyi­nen pro­fes­so­ri Olli Dahl ke­hit­tää puusta uusia tuot­tei­ta: ­Hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa vain hyviä puolia

30.03.2017 12:00
Puurakentaminen kiinnostaa myös kaupunkiseuduilla – hirsipääkaupunki Pudasjärvi esillä Ranskassa

Puu­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­taa myös kau­pun­ki­seu­duil­la – hir­si­pää­kau­pun­ki Pu­das­jär­vi esillä Rans­kas­sa

30.03.2017 06:00
Pudasjärven hirsibrändi ja profiili nousuun arkkitehtuurin tiedekunnan hankkeen kanssa

Pu­das­jär­ven hir­si­brän­di ja pro­fii­li nousuun ark­ki­teh­tuu­rin tie­de­kun­nan hank­keen kanssa

27.02.2017 07:00
Vuokra-asuntojen rakentaminen nytkähti eteenpäin – luhtitaloille lainaa ja takuita kaupungilta

Vuok­ra-asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen nyt­käh­ti eteen­päin – luh­ti­ta­loil­le lainaa ja takuita kau­pun­gil­ta

30.01.2017 10:00
Hirsisiä luhtitaloja jokirantaan komealle tontille – Pietarilan vuokra-asuntohanke edennyt lainoitusvaiheeseen

Hir­si­siä luh­ti­ta­lo­ja jo­ki­ran­taan ko­meal­le ton­til­le – Pie­ta­ri­lan vuok­ra-asun­to­han­ke edennyt lai­noi­tus­vai­hee­seen

18.01.2017 06:00
Jäähalli Kurenalan koulun tontille? – asemakaavan valmistelu ja suunnittelu vauhtiin ensi vuonna

Jää­hal­li Ku­re­na­lan koulun ton­til­le? – ase­ma­kaa­van val­mis­te­lu ja suun­nit­te­lu vauh­tiin ensi vuonna

21.12.2016 11:00
Niilo Keränen: Puurakentaminen julkisissa kohteissa on tulevaisuuden brändi

Niilo Ke­rä­nen: Puu­ra­ken­ta­mi­nen jul­ki­sis­sa koh­teis­sa on tu­le­vai­suu­den brändi

16.12.2016 14:30
Pudasjärven hirsirakentaminen esillä – eduskunnan kansalaisinfossa miniseminaari puurakentamisesta

Pu­das­jär­ven hir­si­ra­ken­ta­mi­nen esillä – edus­kun­nan kan­sa­lais­in­fos­sa mi­ni­se­mi­naa­ri puu­ra­ken­ta­mi­ses­ta

15.12.2016 15:00
Vanhaa ja uutta rakennuskantaa – hirsikierroksesta viritteillä uusi kansainvälinen matkailutuote Pudasjärvelle

Vanhaa ja uutta ra­ken­nus­kan­taa – hir­si­kier­rok­ses­ta vi­rit­teil­lä uusi kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu­tuo­te Pu­das­jär­vel­le

25.11.2016 06:00
Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti piristyy – uutuutena markkinoille painumaton hirsi

Kontion talvi näyttää hyvältä ja vienti pi­ris­tyy – uu­tuu­te­na mark­ki­noil­le pai­nu­ma­ton hirsi

23.11.2016 05:00