Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

energia

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Pu­das­jär­ven Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton va­li­tuk­sen

30.01.2019 05:50

Caruna suun­nit­te­lee uuden voi­ma­lin­jan ra­ken­ta­mis­ta Pu­das­jär­vel­tä Ra­nual­le – me­neil­lään maaston tut­ki­mus­vai­he

29.12.2018 09:00

Viime kesänä tur­ve­suot ohe­ni­vat en­nä­tys­vauh­tia – reilu kol­mas­osa Top­pi­lan voi­ma­lan tur­pees­ta lähtee Pu­das­jär­ven soilta

30.11.2018 11:00

Pin­ta­mon Pi­run­kön­kään va­paut­ta­mi­sen aloite lähti ri­va­kas­ti liik­keel­le

16.11.2018 11:00

Säh­kö­töis­tä so­pi­muk­sia – Eltel jatkaa Carunan ura­koit­si­ja­na Koil­lis­maal­la

12.11.2018 07:00

Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­kaa­va uudelle lau­sun­to­kier­rok­sel­le – täl­lai­set asiat ovat huo­let­ta­neet mie­li­pi­teen esit­tä­jiä

28.09.2017 07:00

Raa­sa­kan ka­la­tien suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin – yli 200 000 euron hanke vauh­tiin

14.09.2017 10:00

Uudessa kat­ti­las­sa tulee pa­la­maan puu eri muo­dois­sa  – päästöt vä­he­ne­vät, tehot ko­ve­ne­vat

08.09.2017 10:00

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

16.08.2017 07:00

Tol­pan­vaa­ran pik­ku­tuu­li­puis­ton luvat jäihin – samalle alueel­la on val­mis­teil­la ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va kaava

30.06.2017 09:00

Tol­pan­vaa­ran kaava ei tun­tei­ta he­rät­tä­nyt – tuu­li­voi­ma­loi­ta viuhuu ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

15.05.2017 06:00

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

15.03.2017 06:00

Bio­kaa­su on mah­dol­li­suus säästää ja pa­ran­taa maail­maa – koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin alkuun

08.03.2017 04:50

Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran kolmen tuu­li­voi­ma­lan luvista tehty oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia

02.02.2017 11:00

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta ei hevillä luovuta – Tol­pan­vaa­ran–­Jyl­hän­vaa­ran kaava uu­del­leen kä­sit­te­lyyn

14.12.2016 05:00

Maa­kaa­pe­lia ve­de­tään pitkin Pu­das­jär­veä – ta­voit­tee­na pa­ran­taa säh­kön­ja­ke­lun toi­mi­tus­var­muut­ta

03.12.2016 08:00

Nyt Vesa Riekkiä har­mit­taa – tärkeä, yk­si­mie­li­nen kaa­va­pää­tös kaatui muo­to­seik­koi­hin

02.12.2016 10:00

Korkein hal­lin­to-oi­keus kaatoi Pu­hok­sen tuu­li­voi­ma­kaa­van – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan es­teel­li­syys rat­kai­si

30.11.2016 09:30

Tuleeko Pu­das­jär­vel­le tuu­li­voi­ma­puis­to? – Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran va­li­tuk­ses­ta rat­kai­su lä­hi­ai­koi­na

12.10.2016 05:00

Au­rin­gos­ta ener­giaa Ke­lo­syöt­teel­lä – yh­teen­sä 50 au­rin­ko­pa­nee­lia tuottaa sähköä

09.10.2016 14:00