Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Sähkö
Tiedätkö oman sähkönkulutuksesi? Juha Säkkinen osti mökilleen ilmalämpöpumpun pienentääkseen sähkölaskua – "Nyt hinnannousu on niin rajua, että lämmön laskeminen ei riitä"

Tie­dät­kö oman säh­kön­ku­lu­tuk­se­si? Juha Säk­ki­nen osti mö­kil­leen il­ma­läm­pö­pum­pun pie­nen­tääk­seen säh­kö­las­kua – "Nyt hin­nan­nou­su on niin rajua, että lämmön las­ke­mi­nen ei riitä"

18.10.2021 16:00
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies esittää: Sähkön ennakkolaskutus kiellettävä ja puhelinmyynnin sääntöjä tarkennettava – "Ovat aiheuttaneet asiakkaille kohtuuttoman paljon päänvaivaa"

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esit­tää: Sähkön en­nak­ko­las­ku­tus kiel­let­tä­vä ja pu­he­lin­myyn­nin sään­tö­jä tar­ken­net­ta­va – "Ovat ai­heut­ta­neet asiak­kail­le koh­tuut­to­man paljon pään­vai­vaa"

27.08.2021 22:00
Tilaajille
Sarakylän pohjoisosassa paljon sähkökatkoja – salamat aiheuttavat häiriöitä muuallakin, kerrotaan Carunasta

Sa­ra­ky­län poh­jois­osas­sa paljon säh­kö­kat­ko­ja – salamat ai­heut­ta­vat häi­riöi­tä muual­la­kin, ker­ro­taan Ca­ru­nas­ta

12.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Johtimen vetoa miesvoimin – Tällainen oli sähkön tie Pudasjärvelle reilu 70 vuotta sitten
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­ti­men vetoa mies­voi­min – Täl­lai­nen oli sähkön tie Pu­das­jär­vel­le reilu 70 vuotta sitten

17.04.2021 11:00
Caruna tekee helikopterisahausta Koillismaalla keväällä – Toiminta painottuu Rukan ja Posion alueelle

Caruna tekee he­li­kop­te­ri­sa­haus­ta Koil­lis­maal­la ke­vääl­lä – Toi­min­ta pai­not­tuu Rukan ja Posion alueel­le

14.04.2021 09:54
Tilaajille
Tuulivoimapuistojen kunnille tuottaman kiinteistöveron tarkka arviointi on vaikeaa, sillä asiaan vaikuttaa useampi muuttuja

Tuu­li­voi­ma­puis­to­jen kun­nil­le tuot­ta­man kiin­teis­tö­ve­ron tarkka ar­vioin­ti on vai­keaa, sillä asiaan vai­kut­taa useampi muut­tu­ja

24.09.2020 06:00
Tilaajille
Laaja sähkökatko Carunan verkossa Pudasjärvellä perjantaina

Laaja säh­kö­kat­ko Carunan ver­kos­sa Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na

20.09.2020 18:04
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Pudasjärven Tolpanvaaran tuulivoimapuiston valituksen

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Pu­das­jär­ven Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­ton va­li­tuk­sen

30.01.2019 05:50
Caruna suunnittelee uuden voimalinjan rakentamista Pudasjärveltä Ranualle – meneillään maaston tutkimusvaihe

Caruna suun­nit­te­lee uuden voi­ma­lin­jan ra­ken­ta­mis­ta Pu­das­jär­vel­tä Ra­nual­le – me­neil­lään maaston tut­ki­mus­vai­he

29.12.2018 09:00
Sähkötöistä sopimuksia – Eltel jatkaa Carunan urakoitsijana Koillismaalla

Säh­kö­töis­tä so­pi­muk­sia – Eltel jatkaa Carunan ura­koit­si­ja­na Koil­lis­maal­la

12.11.2018 07:00
Maakaapelia vedetään Pudasjärvelle 228 kilometriä – puistomuuntamoja pystyyn jopa 171

Maa­kaa­pe­lia ve­de­tään Pu­das­jär­vel­le 228 ki­lo­met­riä – puis­to­muun­ta­mo­ja pystyyn jopa 171

28.08.2017 09:00
Tuulten tiet tutkitaan Puhoksen tornissa – syksyllä maastoon nousee 140-metrinen masto

Tuulten tiet tut­ki­taan Pu­hok­sen tor­nis­sa – syk­syl­lä maas­toon nousee 140-met­ri­nen masto

16.08.2017 07:00
Tolpanvaaran pikkutuulipuiston luvat jäihin – samalle alueella on valmisteilla rakentamisen mahdollistava kaava

Tol­pan­vaa­ran pik­ku­tuu­li­puis­ton luvat jäihin – samalle alueel­la on val­mis­teil­la ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va kaava

30.06.2017 09:00

Sähköt olivat poikki kym­me­nil­tä Carunan asiak­kail­ta per­jan­tai­na Pu­das­jär­vel­lä

02.06.2017 11:00
Kahdentuhannen kaapelirullan urakka alkamassa Pudasjärvellä – ilmajohdot häviävät maisemasta vähitellen

Kah­den­tu­han­nen kaa­pe­li­rul­lan urakka al­ka­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä – il­ma­joh­dot hä­viä­vät mai­se­mas­ta vä­hi­tel­len

20.05.2017 09:00
Tolpanvaaran kaava ei tunteita herättänyt – tuulivoimaloita viuhuu aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Tol­pan­vaa­ran kaava ei tun­tei­ta he­rät­tä­nyt – tuu­li­voi­ma­loi­ta viuhuu ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

15.05.2017 06:00
Tolpanvaaran tuulivoimalan rakennuslupa viety hallinto-oikeuteen

Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­nus­lu­pa viety hal­lin­to-oi­keu­teen

01.04.2017 10:00
Pirinojan kääntö vastatuulessa – muistutusten mukaan toimilla olisi monia haittavaikutuksia alueen vesistöön

Pi­ri­no­jan kääntö vas­ta­tuu­les­sa – muis­tu­tus­ten mukaan toi­mil­la olisi monia hait­ta­vai­ku­tuk­sia alueen ve­sis­töön

22.03.2017 06:00
Tuulivoimakaava valtuustoon vielä tänä vuonna – tällainen tuulivoimapuisto Puhokselle on suunnitteilla

Tuu­li­voi­ma­kaa­va val­tuus­toon vielä tänä vuonna – täl­lai­nen tuu­li­voi­ma­puis­to Pu­hok­sel­le on suun­nit­teil­la

15.03.2017 06:00

Tol­pan­vaa­ran-Jyl­hä­vaa­ran kolmen tuu­li­voi­ma­lan luvista tehty oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia

02.02.2017 11:00