Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

oulunkaari
Samasta työstä maksettava sama palkka – työntekijät vaativat Oulunkaarelta miljoonakorvauksia

Samasta työstä mak­set­ta­va sama palkka – työn­te­ki­jät vaa­ti­vat Ou­lun­kaa­rel­ta mil­joo­na­kor­vauk­sia

09.01.2019 06:00
Pudasjärvi on Oulunkaaren ikääntyvimpiä kuntia – kasvavaan kotihoitoon robotiikkaa, tekoälyä ja ruutujumppaa

Pu­das­jär­vi on Ou­lun­kaa­ren ikään­ty­vim­piä kuntia – kas­va­vaan ko­ti­hoi­toon ro­bo­tiik­kaa, te­ko­älyä ja ruu­tu­jump­paa

20.12.2018 09:00

Kalle Oiva Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jak­si – teh­tä­vä­nä ve­si­lai­tos­ten ter­vey­den­suo­je­lu­val­von­ta

20.12.2018 05:00
Oulunkaaren työterveyspalvelut osakeyhtiöksi ensi vuonna – taustalla lakimuutos

Ou­lun­kaa­ren työ­ter­veys­pal­ve­lut osa­ke­yh­tiök­si ensi vuonna – taus­tal­la la­ki­muu­tos

07.11.2018 06:00
Sote-uudistuksen tavoitteena ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaa – muutosagnetti haluaa parantaa palveluja

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maa – muu­to­sag­net­ti haluaa pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

23.10.2017 11:00
Oulunkaren ympäristölautakunta luottaa vesivaroihin ja biotalouteen – entiset turvetuotantoalueet halutaan hyötykäyttöön

Ou­lun­ka­ren ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta luottaa ve­si­va­roi­hin ja bio­ta­lou­teen – entiset tur­ve­tuo­tan­to­alueet ha­lu­taan hyö­ty­käyt­töön

22.10.2017 10:00
Influenssakausi lähestyy – rokotukset alkavat Pudasjärvellä marraskuussa

Inf­luens­sa­kau­si lä­hes­tyy – ro­ko­tuk­set alkavat Pu­das­jär­vel­lä mar­ras­kuus­sa

17.10.2017 09:30
Hirsikartanossa toimintaa joka päivä – vanhustenviikolla opiskelijat saivat hyvää oppia tulevasta työstä

Hir­si­kar­ta­nos­sa toi­min­taa joka päivä – van­hus­ten­vii­kol­la opis­ke­li­jat saivat hyvää oppia tu­le­vas­ta työstä

17.10.2017 09:00
Ennakkopäätöstä odotellessa – palvelukoti Hirsikartano on vajaakäytöllä veroteknisistä syistä

En­nak­ko­pää­tös­tä odo­tel­les­sa – pal­ve­lu­ko­ti Hir­si­kar­ta­no on va­jaa­käy­töl­lä ve­ro­tek­ni­sis­tä syistä

11.10.2017 06:00
Ikä ei ole este sähköisten palvelujen käytölle – näitä kaikkia palveluja kuvapuhelimeen saa

Ikä ei ole este säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­töl­le – näitä kaikkia pal­ve­lu­ja ku­va­pu­he­li­meen saa

08.10.2017 10:00
Vanhustenviikko lokakuun alussa teemalla "Ikäpolvet yhdessä" – tätä kaikkea on luvassa

Van­hus­ten­viik­ko lo­ka­kuun alussa tee­mal­la "I­kä­pol­vet yh­des­sä" – tätä kaikkea on luvassa

23.09.2017 10:00
Miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa? – sote-soppaa hämmennettiin Hirsikampuksella

Miten pal­ve­lut jär­jes­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa? – sote-sop­paa häm­men­net­tiin Hir­si­kam­puk­sel­la

16.09.2017 10:00
Tapaus syrjäkylällä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi helpottaa?

Tapaus syr­jä­ky­läl­lä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi hel­pot­taa?

16.09.2017 10:00
Tekoäly tulkitsee hoidon tarpeet – näin teet ajanvarauspyynnön terveyskeskukseen sähköisesti

Tekoäly tul­kit­see hoidon tarpeet – näin teet ajan­va­raus­pyyn­nön ter­veys­kes­kuk­seen säh­köi­ses­ti

13.09.2017 06:30
Valinnanvapaudesta kipakka lausunto – Pudasjärven kaupunginjohtaja toivoo jäitä hattuun

Va­lin­nan­va­pau­des­ta kipakka lau­sun­to – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja toivoo jäitä hattuun

22.03.2017 06:00
Tekniikasta iloa ja hyötyä nykyasukkaille ja tuleville – Hirsikartano on tulevaisuuden asumispalveluyksikkö

Tek­nii­kas­ta iloa ja hyötyä ny­ky­asuk­kail­le ja tu­le­vil­le – Hir­si­kar­ta­no on tu­le­vai­suu­den asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö

06.02.2017 09:00

INR-po­ti­lail­le aukeaa oma vas­taan­ot­to ter­veys­ase­mal­le

07.01.2017 12:00
Säästöjä saadaan uutta kehittämällä – Oulunkaaren järjestämissopimus puhutti valtuustoa

Sääs­tö­jä saadaan uutta ke­hit­tä­mäl­lä – Ou­lun­kaa­ren jär­jes­tä­mis­so­pi­mus puhutti val­tuus­toa

28.12.2016 05:00
Asukkaat muuttavat pian juuri valmistuneeseen Hirsikartanoon – henkilökunta seuraa asukkaita

Asuk­kaat muut­ta­vat pian juuri val­mis­tu­nee­seen Hir­si­kar­ta­noon – hen­ki­lö­kun­ta seuraa asuk­kai­ta

15.12.2016 06:00
Pudasjärven terveysaseman aikojen saatavuus saatu paremmalle tasolle – harva peruu aikansa

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man aikojen saa­ta­vuus saatu pa­rem­mal­le tasolle – harva peruu aikansa

05.12.2016 07:00