Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Sote
Keränen ja muut keskustan lääkäriedustajat: Lakiesitys soten valinnanvapaudesta lykkää ratkaisut yli vuodenvaihteen

Keränen ja muut kes­kus­tan lää­kä­rie­dus­ta­jat: La­ki­esi­tys soten va­lin­nan­va­pau­des­ta lykkää rat­kai­sut yli vuo­den­vaih­teen

23.10.2017 11:00
Sote-uudistuksen tavoitteena ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaa – muutosagnetti haluaa parantaa palveluja

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maa – muu­to­sag­net­ti haluaa pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

23.10.2017 11:00
Miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa? – sote-soppaa hämmennettiin Hirsikampuksella

Miten pal­ve­lut jär­jes­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa? – sote-sop­paa häm­men­net­tiin Hir­si­kam­puk­sel­la

16.09.2017 10:00
Tapaus syrjäkylällä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi helpottaa?

Tapaus syr­jä­ky­läl­lä asuvat Aino ja Erkki, 85 v. – miten heidän eloaan voisi hel­pot­taa?

16.09.2017 10:00
Soteen suunniteltu rahoitusmalli Pudasjärvelle eduksi – tarvekerroin huomioi väestön sairastavuuden, joka täällä on korkealla tasolla

Soteen suun­ni­tel­tu ra­hoi­tus­mal­li Pu­das­jär­vel­le eduksi – tar­ve­ker­roin huomioi väestön sai­ras­ta­vuu­den, joka täällä on kor­keal­la tasolla

18.05.2017 07:00
Avoimia kysymyksiä vielä paljon – elinkeinoelämää ja kuntalaisia kuultava uudistusta tehdessä ja sen jälkeen

Avoimia ky­sy­myk­siä vielä paljon – elin­kei­no­elä­mää ja kun­ta­lai­sia kuul­ta­va uu­dis­tus­ta teh­des­sä ja sen jälkeen

20.04.2017 12:00
Varmaa on yhteistyön tarve – maakuntauudistuksen keskeinen lainsäädäntö vielä auki

Varmaa on yh­teis­työn tarve – maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen lain­sää­dän­tö vielä auki

20.04.2017 06:00
Valinnanvapaudesta kipakka lausunto – Pudasjärven kaupunginjohtaja toivoo jäitä hattuun

Va­lin­nan­va­pau­des­ta kipakka lau­sun­to – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja toivoo jäitä hattuun

22.03.2017 06:00
Säästöjä saadaan uutta kehittämällä – Oulunkaaren järjestämissopimus puhutti valtuustoa

Sääs­tö­jä saadaan uutta ke­hit­tä­mäl­lä – Ou­lun­kaa­ren jär­jes­tä­mis­so­pi­mus puhutti val­tuus­toa

28.12.2016 05:00
Pudasjärvi mukaan Nuorten Ystävien hankkeeseen – tavoitteena vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja työelämän valmiuksia

Pu­das­jär­vi mukaan Nuorten Ys­tä­vien hank­kee­seen – ta­voit­tee­na vah­vis­taa nuorten elä­män­hal­lin­ta­tai­to­ja ja työ­elä­män val­miuk­sia

06.10.2016 08:00
Palveluohjaus käynnistyi Oulunkaarella – maksutonta ohjausta perhe- ja sosiaaliasioissa

Pal­ve­lu­oh­jaus käyn­nis­tyi Ou­lun­kaa­rel­la – mak­su­ton­ta oh­jaus­ta perhe- ja so­siaa­li­asiois­sa

05.10.2016 05:00