Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

kulttuuri
Pudasjärven kaupungin kulttuuristipendi Hirvaskosken kartanon kunnostajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kult­tuu­ri­sti­pen­di Hir­vas­kos­ken kar­ta­non kun­nos­ta­jil­le

07.12.2018 10:00
Niemitalo sai kirjat ja tuliaiset – Pudajärven kirjaston kotipalvelu saatiin alkuun

Nie­mi­ta­lo sai kirjat ja tu­liai­set – Pu­da­jär­ven kir­jas­ton ko­ti­pal­ve­lu saatiin alkuun

15.11.2018 08:00
Uusia avauksia kulttuurialalle – ideoita kulttuuritapahtumiin haetaan Pohjois-Pohjanmaalla

Uusia avauk­sia kult­tuu­ri­alal­le – ideoita kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin haetaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2017 10:00
Pudasjärveläislähtöiseltä Tanja Seppäseltä esikoisrunokokoelma – Kiinnijääneet kertoo eri tavoin rimpuilevista ihmisistä

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sel­tä Tanja Sep­pä­sel­tä esi­kois­ru­no­ko­koel­ma – Kiin­ni­jää­neet kertoo eri tavoin rim­pui­le­vis­ta ih­mi­sis­tä

06.10.2017 09:00
Koordinaattorit esittäytyvät – kaupungin nuoriso-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa uusia tuulia

Koor­di­naat­to­rit esit­täy­ty­vät – kau­pun­gin nuo­ri­so-, kult­tuu­ri- ja va­paa-ai­ka­pal­ve­luis­sa uusia tuulia

21.09.2017 09:00
Suomen historiaa nukketeatterin keinoin – Juha Laukkanen kiersi Pudasjärven kouluilla

Suomen his­to­riaa nuk­ke­teat­te­rin keinoin – Juha Lauk­ka­nen kiersi Pu­das­jär­ven kou­luil­la

17.09.2017 10:00
Kuvataiteen klassikot innoittavat Martti Outilaa – Leikimme, huudamme - mitä muutamme -näyttely Pudasjärven kirjastossa

Ku­va­tai­teen klas­si­kot in­noit­ta­vat Martti Outilaa – Lei­kim­me, huu­dam­me - mitä muu­tam­me -näyt­te­ly Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

09.09.2017 11:00
Rakkaudesta jokeen – I love Iijoki -esitys toi villilohen Iijokeen 50 vuoden odotuksen jälkeen

Rak­kau­des­ta jo­keen – I love Iijoki -esitys toi vil­li­lo­hen Ii­jo­keen 50 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

12.07.2017 17:30
Luokkasen näyttelyssä näkyy tekemisen ilo – selkäsauna oli ensimmäinen tunnustus taitelijan uralla

Luok­ka­sen näyt­te­lys­sä näkyy te­ke­mi­sen ilo – sel­kä­sau­na oli en­sim­mäi­nen tun­nus­tus tai­te­li­jan uralla

12.07.2017 16:00
Ryyspoksista kiinnostuttiin Ruotsissa – ohjaaja ei torppaa näytelmän viemistä länsinaapuriin

Ryys­pok­sis­ta kiin­nos­tut­tiin Ruot­sis­sa – ohjaaja ei torppaa näy­tel­män vie­mis­tä län­si­naa­pu­riin

12.07.2017 10:00
Hattaraa ja hurjia ohjelmanumeroita – Sirkus Tähti saapuu Pudasjärvelle ensimmäistä kertaa

Hat­ta­raa ja hurjia oh­jel­ma­nu­me­roi­ta – Sirkus Tähti saapuu Pu­das­jär­vel­le en­sim­mäis­tä kertaa

08.07.2017 07:30
Katukulttuuri on kaikkea tätä – oikea asenne tekemissä on kaikkein tärkeintä

Ka­tu­kult­tuu­ri on kaikkea tätä – oikea asenne te­ke­mis­sä on kaik­kein tär­kein­tä

03.06.2017 09:30
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Rakkaustarinoita Iijoelle ja Iijoesta – monitaiteellinen esitys rantautuu Pudasjärvelle keskelle kauneinta kesää

Rak­kaus­ta­ri­noi­ta Ii­joel­le ja Ii­joes­ta – mo­ni­tai­teel­li­nen esitys ran­tau­tuu Pu­das­jär­vel­le kes­kel­le kau­nein­ta kesää

27.04.2017 10:00
Rakkaustarinoita Iijoelle ja Iijoesta – monitaiteellinen esitys rantautuu Pudasjärvelle keskelle kauneinta kesää

Rak­kaus­ta­ri­noi­ta Ii­joel­le ja Ii­joes­ta – mo­ni­tai­teel­li­nen esitys ran­tau­tuu Pu­das­jär­vel­le kes­kel­le kau­nein­ta kesää

27.04.2017 10:00
Satakieli-ilta Hirsikampuksella keskiviikkona – kaiken kansan kohtaamista ja yhdessä tekemistä

Sa­ta­kie­li-il­ta Hir­si­kam­puk­sel­la kes­ki­viik­ko­na – kaiken kansan koh­taa­mis­ta ja yhdessä te­ke­mis­tä

29.03.2017 06:00
Rennosti viisikymppinen – kansalaisopiston monipuolinen juhlaviikko kutsuu kaikkia mukaan

Ren­nos­ti vii­si­kymp­pi­nen – kan­sa­lais­opis­ton mo­ni­puo­li­nen juh­la­viik­ko kutsuu kaikkia mukaan

25.03.2017 09:00
Markalla opetusta koko lukuvuodeksi – kansalaisopistossa oppimistakin tärkeämpää on yhteisöllisyys

Mar­kal­la ope­tus­ta koko lu­ku­vuo­dek­si – kan­sa­lais­opis­tos­sa op­pi­mis­ta­kin tär­keäm­pää on yh­tei­söl­li­syys

25.03.2017 09:00
Pudasjärven suurin oppilaitos juhlii työn merkeissä – mikä on kansalaisopiston rooli tulevaisuudessa?

Pu­das­jär­ven suurin op­pi­lai­tos juhlii työn mer­keis­sä – mikä on kan­sa­lais­opis­ton rooli tu­le­vai­suu­des­sa?

25.03.2017 09:00