kirjasto
Langoista muodostuu kukkia ja kissoja – taidokkaita ristipistotöitä esillä Pudasjärven kirjastossa

Lan­gois­ta muo­dos­tuu kukkia ja kissoja – tai­dok­kai­ta ris­ti­pis­to­töi­tä esillä Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

04.02.2019 08:00
Kirjasto jättää jäähyväiset muovikasseille – asiakkaille tarjolla lainattavia kangaskasseja

Kir­jas­to jättää jää­hy­väi­set muo­vi­kas­seil­le – asiak­kail­le tar­jol­la lai­nat­ta­via kan­gas­kas­se­ja

10.01.2019 09:00 0
Pudasjärven kirjasto ja uimahalli saivat sosiaalisen taiteen teokset – Hilma jää kirjastoon, monoliitit Puikkariin

Pu­das­jär­ven kir­jas­to ja ui­ma­hal­li saivat so­siaa­li­sen taiteen teokset – Hilma jää kir­jas­toon, mo­no­lii­tit Puik­ka­riin

23.12.2018 10:00
Pudasjärven kirjasto kokeilee läksykerhoa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa

Pu­das­jär­ven kir­jas­to ko­kei­lee läk­sy­ker­hoa yh­teis­työs­sä nuo­ri­so­toi­men kanssa

17.11.2018 15:00 0
Niemitalo sai kirjat ja tuliaiset – Pudajärven kirjaston kotipalvelu saatiin alkuun

Nie­mi­ta­lo sai kirjat ja tu­liai­set – Pu­da­jär­ven kir­jas­ton ko­ti­pal­ve­lu saatiin alkuun

15.11.2018 08:00
Palvelu monipuolistuu ja aukioloajat laajenevat – Mitä kaikkea Pudasjärven kirjastolla tapahtuu uusia tiloja odotellessa?

Palvelu mo­ni­puo­lis­tuu ja au­ki­olo­ajat laa­je­ne­vat – Mitä kaikkea Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la ta­pah­tuu uusia tiloja odo­tel­les­sa?

27.10.2017 10:00
Kuvataiteen klassikot innoittavat Martti Outilaa – Leikimme, huudamme - mitä muutamme -näyttely Pudasjärven kirjastossa

Ku­va­tai­teen klas­si­kot in­noit­ta­vat Martti Outilaa – Lei­kim­me, huu­dam­me - mitä muu­tam­me -näyt­te­ly Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

09.09.2017 11:00
Päiväkodille laatikkokaupalla laatukirjoja – ostotuella tuetaan kunnallisia tieto- ja kaunokirjallisuuden hankintoja

Päi­vä­ko­dil­le laa­tik­ko­kau­pal­la laa­tu­kir­jo­ja – os­to­tuel­la tuetaan kun­nal­li­sia tieto- ja kau­no­kir­jal­li­suu­den han­kin­to­ja

18.06.2017 12:00
Pitäisikö hälytyskellojen soida? – valeuutisia metsästämään kirjastolle ensi viikolla

Pi­täi­si­kö hä­ly­tys­kel­lo­jen soida? – va­le­uu­ti­sia met­säs­tä­mään kir­jas­tol­le ensi vii­kol­la

14.04.2017 10:00
Lumikengät kovassa menossa – lisää liikuntavälineitä saatu kirjaston liikuntavälinelainaamoon

Lu­mi­ken­gät kovassa menossa – lisää lii­kun­ta­vä­li­nei­tä saatu kir­jas­ton lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moon

01.04.2017 09:00
Leikkaa, liimaa ja taittele vanhoista kirjoista – näin ilahdutat ystävää kirja-askartelulla

Leik­kaa, liimaa ja tait­te­le van­hois­ta kir­jois­ta – näin ilah­du­tat ystävää kir­ja-as­kar­te­lul­la

10.02.2017 09:00 0
Tietokirjallisuus kiinnostaa – 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa kirjastonäyttelynä

Tie­to­kir­jal­li­suus kiin­nos­taa – 100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa kir­jas­to­näyt­te­ly­nä

01.01.2017 12:00
Kirjailija Minna Rytisalo Pudasjärvellä: ”Kalenterissa ei lue koskaan aikaa unelmille”

Kir­jai­li­ja Minna Ry­ti­sa­lo Pu­das­jär­vel­lä: ”Ka­len­te­ris­sa ei lue koskaan aikaa unel­mil­le”

27.12.2016 09:00
Kirjastokortti toimii festaripassina – lyhytelokuvafestarit vuoden lyhimpänä päivänä kirjastolla

Kir­jas­to­kort­ti toimii fes­ta­ri­pas­si­na – ly­hyt­elo­ku­va­fes­ta­rit vuoden ly­him­pä­nä päivänä kir­jas­tol­la

20.12.2016 07:00
100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely saapuu Pudasjärven kirjastoon

100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa -näyt­te­ly saapuu Pu­das­jär­ven kir­jas­toon

12.12.2016 07:00
Tietokoneoppia matalan kynnyksen takaa – kirjaston Hyvän mielen paikasta apua

Tie­to­ko­ne­op­pia matalan kyn­nyk­sen takaa – kir­jas­ton Hyvän mielen pai­kas­ta apua

10.12.2016 10:00
Kävelysauvoja, kahvakuulia ja palloja – kirjaston liikuntavälinelainaamoon saa esittää toiveita hankinnoista

Kä­ve­ly­sau­vo­ja, kah­va­kuu­lia ja palloja – kir­jas­ton lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moon saa esittää toi­vei­ta han­kin­nois­ta

17.11.2016 12:00 0
Kirjastonjohtajan paikka auki – haussa laajemman palvelukokonaisuuden johtaja

Kir­jas­ton­joh­ta­jan paikka auki – haussa laa­jem­man pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den johtaja

18.09.2016 12:00
Hyvän mielen paikka kirjastossa on avoinna kaikille – Tykkyläinen tulee pitämään taidetyöpajaa

Hyvän mielen paikka kir­jas­tos­sa on avoinna kai­kil­le – Tyk­ky­läi­nen tulee pi­tä­mään tai­de­työ­pa­jaa

07.09.2016 13:00
Iso Karhu menestyi kirjastoautojen kauneuskilpailussa, toinen perintöprinsessa nyt tauolla

Iso Karhu me­nes­tyi kir­jas­to­au­to­jen kau­neus­kil­pai­lus­sa, toinen pe­rin­tö­prin­ses­sa nyt tauolla

13.06.2016 12:30