Työttömyys
Viimeisin tunti
ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan työttömyysluvut yhä korkealla tasolla, työllisyystilanteen parantuminen siintää kuitenkin näköpiirissä

ELY-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­myys­lu­vut yhä kor­keal­la ta­sol­la, työl­li­syys­ti­lan­teen pa­ran­tu­mi­nen siintää kui­ten­kin nä­kö­pii­ris­sä

18:00
Vanhemmat
Työttömyys lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla yhtä kuntaa lukuunottamatta – maakunnassa 4 000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten

Työt­tö­myys li­sään­tyi Poh­jois-Poh­jan­maal­la yhtä kuntaa lu­kuu­not­ta­mat­ta – maa­kun­nas­sa 4 000 työ­tön­tä enemmän kuin vuosi sitten

30.03.2021 10:36
Kela: Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva jatkuu kesäkuun loppuun saakka

Kela: Yrit­tä­jien vä­li­ai­kai­nen työt­tö­myys­tur­va jatkuu ke­sä­kuun loppuun saakka

17.03.2021 18:00
Pudasjärven työttömyysaste joulukuun lopussa 17 prosenttia – mikä syynä yhtäkkiseen työttömyyden nousuun?

Pu­das­jär­ven työt­tö­myys­as­te jou­lu­kuun lopussa 17 pro­sent­tia – mikä syynä yht­äk­ki­seen työt­tö­myy­den nou­suun?

04.02.2021 05:00
Tilaajille
Työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksuttomia opintoja Oulun avoimessa yliopistossa – myös muilla mahdollisuus maksuttomiin opintoihin

Työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le tar­jo­taan mak­sut­to­mia opin­to­ja Oulun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa – myös muilla mah­dol­li­suus mak­sut­to­miin opin­toi­hin

28.12.2020 10:25
Työttömyys kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla, lomautettujen määrä vähentynyt keväästä – koko maakunnan työttömyysaste 11,9 prosenttia

Työt­tö­myys kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lo­mau­tet­tu­jen määrä vä­hen­ty­nyt ke­vääs­tä – koko maa­kun­nan työt­tö­myys­as­te 11,9 pro­sent­tia

22.12.2020 10:11
Työttömyys lisääntyi – syyskuun lopulla Pudasjärvellä oli 392 työtöntä

Työt­tö­myys li­sään­tyi – syys­kuun lopulla Pu­das­jär­vel­lä oli 392 työ­tön­tä

25.10.2020 07:00
Tilaajille
Pudasjärven työllisyys parani elokuussa – noussut loppukesästä lähemmäs maakunnan keskiarvoa

Pu­das­jär­ven työl­li­syys parani elo­kuus­sa – noussut lop­pu­ke­säs­tä lä­hem­mäs maa­kun­nan kes­ki­ar­voa

25.09.2020 12:12
Korona synkensi työllisyyslukuja – näiden alojen ammattilaisista on silti kysyntää Pohjois-Pohjanmaalla

Korona syn­ken­si työl­li­syys­lu­ku­ja – näiden alojen am­mat­ti­lai­sis­ta on silti ky­syn­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.09.2020 06:00
Tilaajille
Työttömyys laski viime vuodesta kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, myös Pudasjärvellä

Työt­tö­myys laski viime vuo­des­ta kai­kis­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa, myös Pu­das­jär­vel­lä

14.01.2019 07:00
Työllisyystilanteessa paljon parannusta – Pudasjärven työttömyys vähenee reippaasti

Työl­li­syys­ti­lan­tees­sa paljon pa­ran­nus­ta – Pu­das­jär­ven työt­tö­myys vähenee reip­paas­ti

26.11.2018 09:00
Osuuskunta työllistää ja tuottaa palveluja Pudasjärvellä – Työpudas toiminut viisitoista vuotta

Osuus­kun­ta työl­lis­tää ja tuottaa pal­ve­lu­ja Pu­das­jär­vel­lä – Työ­pu­das toi­mi­nut vii­si­tois­ta vuotta

28.10.2017 11:00
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven työ­mark­ki­noil­la on pet­rat­ta­vaa – työ ei aina kohtaa te­ki­jään­sä

25.10.2017 06:00
Työttömyys laskusuunnassa Pudasjärvelläkin – myös lomautusten määrässä huomattavaa vähennystä

Työt­tö­myys las­ku­suun­nas­sa Pu­das­jär­vel­lä­kin – myös lo­mau­tus­ten mää­räs­sä huo­mat­ta­vaa vä­hen­nys­tä

10.09.2017 11:00
Pudasjärvellä työvoimapula – elinvoimavaliokunta erikoisen ongelman edessä

Pu­das­jär­vel­lä työ­voi­ma­pu­la – elin­voi­ma­va­lio­kun­ta eri­koi­sen on­gel­man edessä

23.08.2017 18:00
Työttömyys jatkoi laskuaan Pudasjärvellä – avoimien työpaikkojen määrä lähes kaksinkertaistui

Työt­tö­myys jat­koi ­las­kuaan Pu­das­jär­vel­lä – avoi­mien ­työ­paik­ko­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui

25.07.2017 12:15
Pudasjärvellä ansaitaan 140 miljoonaa euroa vuodessa – millaiset ovat pudasjärveläisten keskimääräiset tulot?

Pu­das­jär­vel­lä an­sai­taan 140 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa – mil­lai­set ovat pu­das­jär­ve­läis­ten kes­ki­mää­räi­set tulot?

05.05.2017 07:00
Helmikuu ei helpottanut Pudasjärven työttömyyttä – 561 pudasjärveläistä hakee töitä, avoimia paikkoja alle 50

Hel­mi­kuu ei hel­pot­ta­nut Pu­das­jär­ven työt­tö­myyt­tä – 561 pu­das­jär­ve­läis­tä hakee töitä, avoimia paik­ko­ja alle 50

04.04.2017 07:05
Pudasjärveläisten työttömyys jatkuu korkeana, mutta luvut ovat paremmat vuoden takaiseen verrattuna

Pu­das­jär­ve­läis­ten työt­tö­myys jatkuu kor­kea­na, mutta luvut ovat pa­rem­mat vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

23.02.2017 07:00
Unelmatehtaan lainasta äänestys valtuustossa – yhtiön toiminta käynnistymässä

Unel­ma­teh­taan lai­nas­ta ää­nes­tys val­tuus­tos­sa – yhtiön toi­min­ta käyn­nis­ty­mäs­sä

03.02.2017 14:30