VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Aluevaalit 2022
Viikko
Näkökulma: Aluehallinnossa luottamushenkilöiden työt kannattaa tehdä kunnolla, eikä vain toisella kädellä hutaisten – tehtäviin tarvitaan osaamista ja  aikaa

Nä­kö­kul­ma: Alue­hal­lin­nos­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den työt kan­nat­taa tehdä kun­nol­la, eikä vain toi­sel­la kädellä hu­tais­ten – teh­tä­viin tar­vi­taan osaa­mis­ta ja aikaa

21.01.2022 11:00
Tilaajille
Aluevaalit Pohjois-Pohjanmaalla: Keskustan ehdokkaista enemmistö sitä mieltä, että aluehallinnon ylimpien poliittisten päättäjien oltava päätoimisia

Alue­vaa­lit Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kes­kus­tan eh­dok­kais­ta enem­mis­tö sitä mieltä, että alue­hal­lin­non ylim­pien po­liit­tis­ten päät­tä­jien oltava pää­toi­mi­sia

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Vaalirahoituksen leivät, laulut ja hys-hys-kynnys
Kolumni

Vaa­li­ra­hoi­tuk­sen leivät, laulut ja hys-hys-kyn­nys

20.01.2022 07:51
Tilaajille
Aluevaalien h-hetki lähestyy – katso yleiset äänestysohjeet ja toimintaohjeet äänestämiseen hengitystieoireisena tai karanteenissa

Alue­vaa­lien h-hetki lä­hes­tyy – katso yleiset ää­nes­tys­oh­jeet ja toi­min­ta­oh­jeet ää­nes­tä­mi­seen hen­gi­tys­tie­oi­rei­se­na tai ka­ran­tee­nis­sa

19.01.2022 15:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi – Pudasjärvellä vaisumpaa, Taivalkoskella aktiivisempaa kuin maakunnassa keskimäärin

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

19.01.2022 07:49
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken ehdokkaat tehneet nihkeästi ennakkoilmoituksia vaalirahoituksesta – neljästä puolueesta ei ainuttakaan ilmoitusta

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eh­dok­kaat tehneet nih­keäs­ti en­nak­ko­il­moi­tuk­sia vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta – ­nel­jäs­tä puo­luees­ta ei ai­nut­ta­kaan il­moi­tus­ta

18.01.2022 04:02
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Nyt ää­nes­te­tään lä­hi­pal­ve­luis­ta: " So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den uu­dis­tuk­ses­sa ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uutta, tar­koi­tus ei ole korjata vanhaa"

14.01.2022 13:43
Jo yli viisisataa käynyt Pudasjärvellä äänestämässä

Jo yli vii­si­sa­taa käynyt Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­mäs­sä

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Kuuden puolueen edustajat kohtasivat aluevaalipaneelissa – Katso tallenne nimekkään ehdokasjoukon keskustelusta, jossa Pudasjärvikin oli edustettuna

Kuuden puo­lueen edus­ta­jat koh­ta­si­vat alue­vaa­li­pa­nee­lis­sa – Katso tal­len­ne ni­mek­kään eh­do­kas­jou­kon kes­kus­te­lus­ta, jossa Pu­das­jär­vi­kin oli edus­tet­tu­na

13.01.2022 13:08
Aluevaaliehdokkaat haluavat ilmasto- ja ympäristönäkökulman mukaan kaikkeen päätöksentekoon – vaalikonevastauksissa penätään myös suhteellisuudentajua

Alue­vaa­li­eh­dok­kaat ha­lua­vat il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­man mukaan kaik­keen pää­tök­sen­te­koon – vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­sa pe­nä­tään myös suh­teel­li­suu­den­ta­jua

13.01.2022 13:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut su­ju­vas­ti ja no­peas­ti: "Maa­kun­tam­me jo­kai­ses­sa kun­nas­sa pitää olla vä­hin­tään yksi so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­ma"

13.01.2022 11:30
Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyi – "Jos ei äänestä, ei saa purnatakaan"

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi – "Jos ei ää­nes­tä, ei saa pur­na­ta­kaan"

12.01.2022 17:00
Tilaajille
Miltä sinun sote-palvelusi näyttävät tulevaisuudessa? Kalevan aluevaalipaneeli kerää ehdokkaat tentattaviksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen polttavimmista kysymyksistä

Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Kalevan alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

12.01.2022 09:00
Pudasjärven ja Taivalkosken aluevaaliehdokkaat yksimielisiä: palveluiden on säilyttävä saavutettavina

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alue­vaa­li­eh­dok­kaat yk­si­mie­li­siä: pal­ve­lui­den on säi­lyt­tä­vä saa­vu­tet­ta­vi­na

12.01.2022 07:59
Ennakkoäänestys käynnistyy tänään – Kokosimme tietopaketin: Mitä äänestäjän pitää tietää aluevaaleista? Missä ja milloin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella voi ennakkoäänestää?

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy tänään – Ko­ko­sim­me tie­to­pa­ke­tin: Mitä ää­nes­tä­jän pitää tietää alue­vaa­leis­ta? Missä ja milloin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la voi en­nak­koää­nes­tää?

12.01.2022 04:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­nos­ta­va mah­dol­li­suus ke­hit­tää pal­ve­lu­tuo­tan­toa: "Pal­ve­lust­ra­te­gias­sa ja pal­ve­lu­ver­kon mää­räy­ty­mi­ses­sä tulee uuden val­tuus­ton on­nis­tua, jotta uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­siin voidaan pääs­tä."

11.01.2022 04:00
Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit ovat ar­vo­vaa­lit: "Tä­män­het­ki­sen pal­ve­lu­jär­jes­tel­män haas­teet ovat tie­dos­sa, mutta nyt meillä uusi mah­dol­li­suus ra­ken­taa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta meille paras"

10.01.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le il­mai­set lääk­keet – Tämän lisäksi ter­veys­kes­kuk­set pitää saada täysin il­mai­sek­si.

09.01.2022 19:01
Mielipidekirjoitus

Alueen laajuus on mah­dol­li­suus: "Ou­lu­kes­kei­syy­des­tä pu­hu­taan paljon, mutta se ei tar­koi­ta, ett­ei­vät­kö pal­ve­lut toimisi myös muual­la"

09.01.2022 08:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut tur­vat­ta­va: "Kun pää­tös­val­ta siirtyy yhä kauem­mas asuk­kais­ta, kuka pitää huolen siitä, että pal­ve­lut ovat oi­keas­ti lähellä tar­jol­la?"

09.01.2022 04:00