Opiskelu
Kuukausi
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Anu vaihtoi alaa aikuisena ja siirtyi myyntitiskin takaa ohjaajaksi kouluun – "Tuli tunne, että tuonne haluan hakea"

Anu vaihtoi alaa ai­kui­se­na ja siirtyi myyn­ti­tis­kin takaa oh­jaa­jak­si kouluun – "Tuli tunne, että tuonne haluan hakea"

15.01.2021 10:18
Tilaajille
Uusi ohjaajakoulutus alkaa helmikuussa Pudasjärvellä – työllisyystilanne on hyvä ja ohjaajien tarve on kouluilla jatkuva

Uusi oh­jaa­ja­kou­lu­tus alkaa hel­mi­kuus­sa Pu­das­jär­vel­lä – työl­li­syys­ti­lan­ne on hyvä ja oh­jaa­jien tarve on kou­luil­la jatkuva

15.01.2021 10:17
Tilaajille
Työelämässä on avautunut uusia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua, jos vanhat urat puuduttavat
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Työ­elä­mäs­sä on avau­tu­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia, joihin kan­nat­taa tart­tua, jos vanhat urat puu­dut­ta­vat

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksuttomia opintoja Oulun avoimessa yliopistossa – myös muilla mahdollisuus maksuttomiin opintoihin

Työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le tar­jo­taan mak­sut­to­mia opin­to­ja Oulun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa – myös muilla mah­dol­li­suus mak­sut­to­miin opin­toi­hin

28.12.2020 10:25
Vanhemmat
OSAO Taivalkosken oppilaista suurin osa asuntolassa – Rukan koulun oppilaat kävivät tutustumassa

OSAO Tai­val­kos­ken op­pi­lais­ta suurin osa asun­to­las­sa – Rukan koulun op­pi­laat kävivät tu­tus­tu­mas­sa

08.11.2020 08:00
Tilaajille
OSAO meni etuajassa maskipakkoon – Miehistönkuljetuksissa käyttöön jo kuukausi sitten

OSAO meni etu­ajas­sa mas­ki­pak­koon – Mie­his­tön­kul­je­tuk­sis­sa käyt­töön jo kuu­kau­si sitten

25.09.2020 15:06
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 13:05
Näin kansalaisopiston kausi käynnistyy – Pudasjärven kansalaisopistossa useita henkilöstömuutoksia

Näin kan­sa­lais­opis­ton kausi käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tos­sa useita hen­ki­lös­tö­muu­tok­sia

03.09.2020 06:00
Tilaajille
Mitä ammattiopistolle kuuluu? – OSAOn Pudasjärven yksikön opiskelijat, opettajat ja yksikönjohtaja kertovat

Mitä am­mat­ti­opis­tol­le kuuluu? – OSAOn Pu­das­jär­ven yksikön opis­ke­li­jat, opet­ta­jat ja yk­si­kön­joh­ta­ja ker­to­vat

28.08.2020 10:00
Tilaajille
Unelma lentäjän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Kajaanista Pudasjärven lukioon ilmailulinjalle

Unelma len­tä­jän urasta heräsi jo lapsena – Vilma tuli Ka­jaa­nis­ta Pu­das­jär­ven lukioon il­mai­lu­lin­jal­le

17.08.2020 11:30
Tilaajille
Vuoroin vieraissa, Yläkartanolta käytiin ammattiopistolla – viime vuonna kaikille Pudasjärven OSAO:n yksiköstä valmistuneille löytyi jatkopaikka

Vuoroin vie­rais­sa, Ylä­kar­ta­nol­ta käytiin am­mat­ti­opis­tol­la – viime vuonna kai­kil­le Pu­das­jär­ven OSAO:n yk­si­kös­tä val­mis­tu­neil­le löytyi jat­ko­paik­ka

22.02.2019 12:00
Sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön OSAO:ssakin

So­siaa­li- ja ter­veys­alan pääsy- ja so­vel­tu­vuus­ko­keet otetaan käyt­töön OSAO:s­sa­kin

19.02.2019 12:00
Valta vaihtui Pudasjärven lukiolla – katso kuvat vanhojen tanssien pyörteistä

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00
Pudasjärven abiturientit penkkariajelulla – katso millaisissa asuissa Hirsikampuksen abit juhlivat

Pu­das­jär­ven abi­tu­rien­tit penk­ka­ria­je­lul­la – katso mil­lai­sis­sa asuissa Hir­si­kam­puk­sen abit juh­li­vat

14.02.2019 13:00
Nuorten koulutusmessut torstaina Hirsikampuksella – tarjolla ttietoa jatko-opiskelupaikoista ja yrittäjyydestä

Nuorten kou­lu­tus­mes­sut tors­tai­na Hir­si­kam­puk­sel­la – tar­jol­la ttietoa jat­ko-opis­ke­lu­pai­kois­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä

24.01.2019 07:00
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
OSAO:n yksiköitä tehtiin tutuiksi – avoimissa ovissa tarjolla tietoa ja kilpailua, Taitaja9-voitto Ranualle

OSAO:n yk­si­köi­tä tehtiin tu­tuik­si – avoi­mis­sa ovissa tar­jol­la tietoa ja kil­pai­lua, Taitaja9-voit­to Ra­nual­le

15.11.2018 07:45
Lähihoitajan opinnot suosiossa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pudasjärven yksikössä opiskelee paljon aikuisia

Lä­hi­hoi­ta­jan opinnot suo­sios­sa, useilla aloilla vielä tilaa – OSAO:n Pu­das­jär­ven yk­si­kös­sä opis­ke­lee paljon ai­kui­sia

22.09.2017 07:00
Liiketoimintajohtaja Tiina Ruotsalainen hakee keskusteluyhteyttä ja vuorovaikutusta – "Etuja pitää valvoa moneen suuntaan"

Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Tiina Ruot­sa­lai­nen hakee kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta – "Etuja pitää valvoa moneen suun­taan"

21.09.2017 09:30