Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Koronavirusepidemia
Pudasjärven kaupungin palveluita ja toimintaa avataan hieman – suurin osa kaupunkikohtaisista koronarajoituksista jatkuu 9.5. saakka

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lui­ta ja toi­min­taa avataan hieman – suurin osa kau­pun­ki­koh­tai­sis­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta jatkuu 9.5. saakka

23.04.2021 13:00
Pudasjärvellä koronarokotusajan voivat varata jo kaikki yli 60-vuotiaat – ajan voi varata netissä tai puhelimitse

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan voivat varata jo kaikki yli 60-vuo­tiaat – ajan voi varata netissä tai pu­he­li­mit­se

23.04.2021 09:39
Tilaajille
Pudasjärven koronatartuntarypäs on saatu tukahdutettua – vappuakin tulee viettää vastuullisesti

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­tar­tun­ta­ry­päs on saatu tu­kah­du­tet­tua – vap­pua­kin tulee viettää vas­tuul­li­ses­ti

21.04.2021 16:12
Pudasjärven Hirsikampuksen yläkoululla palataan lähiopetukseen maanantaina – uusia koronavirustartuntoja ei ole ilmennyt

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen ylä­kou­lul­la pa­la­taan lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole il­men­nyt

16.04.2021 09:37
Koronarokotteen on saanut jo 2 188 pudasjärveläistä – Kela korvaa koronarokotusmatkat

Ko­ro­na­ro­kot­teen on saanut jo 2 188 pu­das­jär­ve­läis­tä – Kela korvaa ko­ro­na­ro­ko­tus­mat­kat

14.04.2021 17:00
Tilaajille
Ylikääkäri: "Melkoinen ryvästymä tästä on tullut" – Pudasjärvellä altistumisia koronavirukselle etenkin nuorten välisissä kohtaamisissa

Yli­kää­kä­ri: "Mel­koi­nen ry­väs­ty­mä tästä on tullut" – Pu­das­jär­vel­lä al­tis­tu­mi­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­le etenkin nuorten vä­li­sis­sä koh­taa­mi­sis­sa

14.04.2021 10:00
Tilaajille
Pudasjärven koronatilanteen takia toimenpiteitä: nuorisotilat kiinni ja kaupungin toteuttama nuorten ryhmäharrastustoiminta tauolla tämän viikon ajan

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ti­lan­teen takia toi­men­pi­tei­tä: nuo­ri­so­ti­lat kiinni ja kau­pun­gin to­teut­ta­ma nuorten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta tauolla tämän viikon ajan

12.04.2021 11:41
Hirsikampuksen koko yläkoulu siirtyy varotoimena etäopetukseen – Pääsiäisenä Pudasjärvellä ilmenneeseen koronaviruksen altistumisketjuun liittyen karanteenissa on yli 100 ihmistä

Hir­si­kam­puk­sen koko ylä­kou­lu siirtyy va­ro­toi­me­na etä­ope­tuk­seen – Pää­siäi­se­nä Pu­das­jär­vel­lä il­men­nee­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­ket­juun liit­tyen ka­ran­tee­nis­sa on yli 100 ihmistä

11.04.2021 18:56 1
Pudasjärven kaupunkikohtaiset rajoitukset jatkuvat ennallaan – Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön ja ravintolat saavat avautua

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki­koh­tai­set ra­joi­tuk­set jat­ku­vat en­nal­laan – Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rä ra­ja­taan 10 hen­ki­löön ja ra­vin­to­lat saavat avautua

09.04.2021 09:47
Pudasjärven Hirsikampuksen koulun 7C-luokka etäopetukseen korona-altistusten takia – Valtaosa Pudasjärven uusista tartunnoista on tullut esille karanteenin sisällä

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen koulun 7C-luok­ka etä­ope­tuk­seen ko­ro­na-al­tis­tus­ten takia – Val­ta­osa Pu­das­jär­ven uusista tar­tun­nois­ta on tullut esille ka­ran­tee­nin sisällä

08.04.2021 20:36
Oulunkaaren terveyspalveluiden palvelupäällikkö: "Laajat altistumisketjut muistuttavat aina siitä, kuinka helposti koronavirus leviää erilaisissa tapaamisissa" – Tällaiset ovat karanteeniohjeet

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö: "Laajat al­tis­tu­mis­ket­jut muis­tut­ta­vat aina siitä, kuinka hel­pos­ti ko­ro­na­vi­rus leviää eri­lai­sis­sa ta­paa­mi­sis­sa" – Täl­lai­set ovat ka­ran­tee­ni­oh­jeet

08.04.2021 11:41
Tilaajille
Ensi kesän elo on edelleen kysymysmerkki – Säästyimme Pudasjärvellä pitkään virukselta, mutta hiljattain hyvä putki katkesi
Pääkirjoitus

Ensi kesän elo on edel­leen ky­sy­mys­merk­ki – Sääs­tyim­me Pu­das­jär­vel­lä pitkään vi­ruk­sel­ta, mutta hil­jat­tain hyvä putki katkesi

07.04.2021 15:34
Tilaajille
Yli 70-vuotiaat voivat varata koronarokotusajan puhelimitse Pudasjärvellä – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat näillä näkymin ensi viikolla

Yli 70-vuo­tiaat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan pu­he­li­mit­se Pu­das­jär­vel­lä – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set jat­ku­vat näillä näkymin ensi vii­kol­la

06.04.2021 20:15
Tilaajille
Pudasjärvellä viime päivinä todetut koronatartunnat ovat lähtöisin samasta ketjusta – karanteenissa on tällä hetkellä 65 henkilöä

Pu­das­jär­vel­lä viime päivinä todetut ko­ro­na­tar­tun­nat ovat läh­töi­sin samasta ket­jus­ta – ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 65 hen­ki­löä

06.04.2021 16:07
Tilaajille
Pudasjärven Hirsikampuksella joukkoaltistuminen, 5A-luokka etäopetukseen – kaikki koronalle altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sel­la jouk­koal­tis­tu­mi­nen, 5A-luok­ka etä­ope­tuk­seen – kaikki ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet on jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

04.04.2021 10:12
Koronavirusaltistumiset ovat olleet mahdollisia joissakin Pudasjärven keskustan liikkeissä tällä viikolla tiettyinä aikoina

Ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tu­mi­set ovat olleet mah­dol­li­sia jois­sa­kin Pu­das­jär­ven kes­kus­tan liik­keis­sä tällä vii­kol­la tiet­tyi­nä aikoina

01.04.2021 21:33
Pudasjärvellä koronarokotepiikki on pistetty yli 1500 henkilölle – rokotukset jatkuvat myös Astra Zenecan rokotteella

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­te­piik­ki on pis­tet­ty yli 1500 hen­ki­löl­le – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat myös Astra Zenecan ro­kot­teel­la

31.03.2021 11:27
Tilaajille
Koronarokotuksen ajanvarausmahdollisuutta laajennettu: Pudasjärven yli 75-vuotiaat voivat varata ajan rokotusnumerosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­mah­dol­li­suut­ta laa­jen­net­tu: Pu­das­jär­ven yli 75-vuo­tiaat voivat varata ajan ro­ko­tus­nu­me­ros­ta

26.03.2021 10:48
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palveluissa ja toiminnassa jatketaan nykyisiä koronarajoituksia 25. huhtikuuta saakka – tässä lista rajoituksista

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­luis­sa ja toi­min­nas­sa jat­ke­taan ny­kyi­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 25. huh­ti­kuu­ta saakka – tässä lista ra­joi­tuk­sis­ta

24.03.2021 16:30
Oulunkaarella perutaan joitakin rokotusaikoja Astra Zenecan käytön keskeytyksen takia

Ou­lun­kaa­rel­la pe­ru­taan joi­ta­kin ro­ko­tus­ai­ko­ja Astra Zenecan käytön kes­key­tyk­sen takia

21.03.2021 20:07
Tilaajille