Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koronarokotukset
THL julkaisi lausunnon koronarokotusstrategian muutostarpeista, rokotteiden merkitys omikrontartuntojen ja tartuntaketjujen hallinnassa vähentynyt

THL jul­kai­si lau­sun­non ko­ro­na­ro­ko­tus­stra­te­gian muu­tos­tar­peis­ta, ro­kot­tei­den mer­ki­tys omik­ron­tar­tun­to­jen ja tar­tun­ta­ket­ju­jen hal­lin­nas­sa vä­hen­ty­nyt

10.02.2022 19:32
Kesäksi lomamatkalle lähtevän kannattaa laittaa koronarokotuksen lisäksi muut tarpeelliset rokotukset kuntoon: "On jo kiire, jos tarvitaan kolmas koronarokote kesäkuuksi"

Kesäksi lo­ma­mat­kal­le läh­te­vän kan­nat­taa laittaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen lisäksi muut tar­peel­li­set ro­ko­tuk­set kun­toon: "On jo kiire, jos tar­vi­taan kolmas ko­ro­na­ro­ko­te ke­sä­kuuk­si"

06.02.2022 09:00
Tilaajille
Kolmansia rokotteita saatavilla yli 50-vuotiaille Pudasjärvellä – "tällä hetkellä järjestämme rokotuksia pääosin ajanvarauksella"

Kol­man­sia ro­kot­tei­ta saa­ta­vil­la yli 50-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä – "tällä het­kel­lä jär­jes­täm­me ro­ko­tuk­sia pääosin ajan­va­rauk­sel­la"

17.01.2022 09:04
Näin koronatapausten määrät ovat muuttuneet viikoittain Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – Yli puolet iäkkäimmistä saaneet jo kolmannet rokotukset

Näin ko­ro­na­ta­paus­ten määrät ovat muut­tu­neet vii­koit­tain Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – Yli puo­let iäk­käim­mis­tä saaneet jo kol­man­net ro­ko­tuk­set

28.12.2021 04:02
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 17:47
Pudasjärvelle kirjattiin viime viikolla 21 uutta koronatapausta, ja maanantaina tuli viisi lisää – Kolmannet rokotukset edenneet verkkaisesti

Pu­das­jär­vel­le kir­jat­tiin viime vii­kol­la 21 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, ja maa­nan­tai­na tuli viisi lisää – Kol­man­net ro­ko­tuk­set eden­neet verk­kai­ses­ti

13.12.2021 12:07
Pudasjärven ja Taivalkosken koronatartunnat selvässä nousussa – Kolmannet rokotukset kiihtyivät Pudasjärvellä

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä nou­sus­sa – Kol­man­net ro­ko­tuk­set kiih­tyi­vät Pu­das­jär­vel­lä

06.12.2021 14:30
Yli 12-vuotiaiden koronarokotuskattavuus nytkähti Pudasjärvellä yli 80 prosentin – Taivalkoskella yli puolet vanhimmista kuntalaisista rokotettu kolmeen kertaan

Yli 12-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus nyt­käh­ti Pu­das­jär­vel­lä yli 80 pro­sen­tin – Tai­val­kos­kel­la yli puolet van­him­mis­ta kun­ta­lai­sis­ta ro­ko­tet­tu kolmeen kertaan

29.11.2021 10:39
Viikon saldo: Pudasjärvellä kahdeksan uutta koronatapausta – Taivalkoskella kolmannet rokotukset käyneet kaupaksi etenkin vanhimmille kuntalaisille, Pudasjärvellä eivät niinkään

Viikon saldo: Pu­das­jär­vel­lä kah­dek­san uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Tai­val­kos­kel­la kol­man­net ro­ko­tuk­set käyneet kau­pak­si etenkin van­him­mil­le kun­ta­lai­sil­le, Pu­das­jär­vel­lä eivät niin­kään

22.11.2021 11:09
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

20.11.2021 04:00
Tilaajille
"Miksi estää koulunkäynti, kun korona ei ole lapsille vakava tauti?" – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kuusamossa tauti jyllää pahempana kuin Lapissa, jossa on enemmän voimavaroja ja aktiivisuuttakin vastatoimiin

"Miksi estää kou­lun­käyn­ti, kun korona ei ole lap­sil­le vakava tauti?" – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kuu­sa­mos­sa tauti jyllää pa­hem­pa­na kuin La­pis­sa, jossa on enemmän voi­ma­va­ro­ja ja ak­tii­vi­suut­ta­kin vas­ta­toi­miin

16.11.2021 08:00
Tilaajille
Koronarokotuskattavuus junnaa paikallaan Pudasjärvellä, mutta kohentuu Taivalkoskella

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus junnaa pai­kal­laan Pu­das­jär­vel­lä, mutta ko­hen­tuu Tai­val­kos­kel­la

15.11.2021 04:02
Pohjois-Pohjanmaa palasi koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja maskisuositukset muuttuvat – rokottamattomille tiukemmat suositukset

Poh­jois-Poh­jan­maa palasi ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen ja ­mas­ki­suo­si­tuk­set muut­tu­vat – ro­kot­ta­mat­to­mil­le tiu­kem­mat suo­si­tuk­set

09.11.2021 17:17
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Pudasjärvelle merkittiin viime viikolla kaksi uutta koronatartuntaa, Taivalkoskelle yksi – rokotustilanne säilynyt liki muuttumattomana

Pu­das­jär­vel­le mer­kit­tiin viime vii­kol­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Tai­val­kos­kel­le yksi – ro­ko­tus­ti­lan­ne säi­ly­nyt liki muut­tu­mat­to­ma­na

08.11.2021 08:02
Nuorten koronarokotukset etenivät verkalleen Pudasjärvellä lokakuussa – Kahden annoksen suoja 77,6 prosentilla yli 12-vuotiaista, Taivalkoskella hieman harvemmalla

Nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ni­vät ver­kal­leen Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuus­sa – Kahden an­nok­sen suoja 77,6 pro­sen­til­la yli 12-vuo­tiais­ta, Tai­val­kos­kel­la hieman har­vem­mal­la

01.11.2021 07:58
Kolmansia koronarokotuksia annetaan nyt kaikille THL:n määrittelemille ryhmille myös Pudasjärvellä – aika varattava puhelimitse

Kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan nyt kai­kil­le THL:n mää­rit­te­le­mil­le ryh­mil­le myös Pu­das­jär­vel­lä – aika va­rat­ta­va pu­he­li­mit­se

27.10.2021 16:45
THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmille

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta kai­kil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le sekä ris­ki­ryh­mil­le

19.10.2021 20:00
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 15:28
Tilaajille
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee – Pohjois-Pohjanmaalla 45 uutta tartuntaa

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 45 uutta tar­tun­taa

14.10.2021 13:31