Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Koronavirus
Viikko
Aluehallintovirasto antoi päätöksen rajoitusten ja koronapassin käytön laajentamisesta koko Pohjois-Pohjanmaalla – lasten harrastamismahdollisuuksiin ei puututa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi pää­tök­sen ra­joi­tus­ten ja ko­ro­na­pas­sin käytön laa­jen­ta­mi­ses­ta koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lasten har­ras­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin ei puututa

03.12.2021 20:36
Pohjois-Pohjanmaalla todettu yhteensä 269 koronatartuntaa perjantaina, joista neljä Pudasjärvellä ja kolme Taivalkoskella –  tartuntoja todettu 16 kunnan alueella

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu yh­teen­sä 269 ko­ro­na­tar­tun­taa per­jan­tai­na, joista neljä Pu­das­jär­vel­lä ja kolme Tai­val­kos­kel­la – tar­tun­to­ja todettu 16 kunnan alueel­la

03.12.2021 16:11
Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön 20 henkilön kokoontumisrajoitus yleisötilaisuuksiin – vielä tiukempia rajoituksia luvassa jo perjantaina

Poh­jois-Poh­jan­maal­la käyt­töön 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus ylei­sö­ti­lai­suuk­siin – vielä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia luvassa jo per­jan­tai­na

02.12.2021 18:48
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkin mielestä koronapikatestit ovat hyvä lisä – kysyimme, kannattaako myös oireettomien testata itsensä varmuuden vuoksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyr­kin mie­les­tä ko­ro­na­pi­ka­tes­tit ovat hyvä lisä – ky­syim­me, kan­nat­taa­ko myös oi­reet­to­mien testata itsensä var­muu­den vuoksi

01.12.2021 18:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Pudasjärvellä kolme – OYSin kuormittuneen teho-osaston potilaita siirretään Kuopioon

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Pu­das­jär­vel­lä kolme – OYSin kuor­mit­tu­neen te­ho-osas­ton po­ti­lai­ta siir­re­tään Kuo­pioon

01.12.2021 13:56
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 97 uutta koronavirustartuntaa, joista yksi Taivalkoskella – tehohoidossa olevien potilaiden määrä noussut OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 97 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista yksi Tai­val­kos­kel­la – te­ho­hoi­dos­sa olevien po­ti­lai­den määrä noussut OYSissa

30.11.2021 13:20
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 16:20
Tilaajille
Kuukausi
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 210 uutta koronatartuntaa – Taivalkoski ja Pudasjärvi myös tilastoihin

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tai­val­kos­ki ja Pu­das­jär­vi myös ti­las­toi­hin

25.11.2021 14:26 1
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 145 uutta koronatartuntaa – Pudasjärvi mukana listalla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 145 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Pu­das­jär­vi mukana lis­tal­la

24.11.2021 13:13
Lasten osuus koronaan sairastuneissa on noussut: Kuinka moni on joutunut sairaalahoitoon?

Lasten osuus ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­sa on nous­sut: Kuinka moni on jou­tu­nut sai­raa­la­hoi­toon?

24.11.2021 11:38
Tilaajille
THL ehdottaa kolmansia koronarokoteannoksia riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä hoitaville

THL eh­dot­taa kol­man­sia ko­ro­na­ro­ko­tean­nok­sia ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via hen­ki­löi­tä hoi­ta­vil­le

19.11.2021 16:27
Päivä Paloasemalla -tapahtuma pääosin peruttu Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen takia –  järjestäminen mahdollista vain kahdessa kunnassa

Päivä Pa­loa­se­mal­la -ta­pah­tu­ma pääosin peruttu Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen takia – jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta vain kah­des­sa kun­nas­sa

19.11.2021 12:00
Tilaajille
Päivä Paloasemalla -tapahtuma perutaan lähes kokonaan Pohjois-Pohjanmaalla

Päivä Pa­loa­se­mal­la -ta­pah­tu­ma pe­ru­taan lähes ko­ko­naan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

18.11.2021 11:49
THL: Pudasjärvellä kolme uutta koronatartuntaa, mikä nostaa koko viikon saldon jo kuuteen – Pohjois-Pohjanmaalle merkittiin keskiviikkona 204 tapausta

THL: Pu­das­jär­vel­lä kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mikä nostaa koko viikon saldon jo kuuteen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­le mer­kit­tiin kes­ki­viik­ko­na 204 ta­paus­ta

17.11.2021 14:21
Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä pitää koronapassin käyttöönottoa hyvänä toimena vaikeutuneessa epidemiatilanteessa – "Välttämättömiä rajoituksia pystytään kohdentamaan vaikuttavasti"

Poh­jois-Poh­jan­maan koor­di­naa­tio­ryh­mä pitää ko­ro­na­pas­sin käyt­töö­not­toa hyvänä toimena vai­keu­tu­nees­sa epi­de­mia­ti­lan­tees­sa – "Vält­tä­mät­tö­miä ra­joi­tuk­sia pys­ty­tään koh­den­ta­maan vai­kut­ta­vas­ti"

16.11.2021 16:39
Ravintolarajoituksia Pohjois-Pohjanmaalle – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ronapas­sil­la

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia Poh­jois-Poh­jan­maal­le – toi­min­taa voi jatkaa ra­joi­tuk­set­ta ko­ro­na­pas­sil­la

16.11.2021 11:21
Koronaviruksen kotitestien myynti ei ole ottanut tuulta alleen – flunssakausi ja pikkujoulusesonki saattavat nostaa kysyntää

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tien myynti ei ole ottanut tuulta alleen – fluns­sa­kau­si ja pik­ku­jou­lu­se­son­ki saat­ta­vat nostaa ky­syn­tää

07.11.2021 13:07
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaa valtakunnallisesti hännillä rokotuskattavuudessa – OYSin johtajaylilääkärin mukaan sairaalakuormitusta seurataan tarkasti tartuntamäärien noustessa

Poh­jois-Poh­jan­maa val­ta­kun­nal­li­ses­ti hän­nil­lä ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa – OYSin joh­ta­jay­li­lää­kä­rin mukaan sai­raa­la­kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan tar­kas­ti tar­tun­ta­mää­rien nous­tes­sa

05.11.2021 19:53
Tilaajille
Taivalkoskella ensimmäinen uusi koronatartunta yli kuukauteen –THL:n tilastojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 117 uutta koronatapausta

Tai­val­kos­kel­la en­sim­mäi­nen uusi ko­ro­na­tar­tun­ta yli kuu­kau­teen –THL:n ti­las­to­jen mukaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 117 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

03.11.2021 15:25