Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Korona
Pudasjärvellä luovuttiin koronarajoituksista

Pu­das­jär­vel­lä luo­vut­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta

01.05.2022 16:27
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan yli 80-vuotiaille Pudasjärvellä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan yli 80-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä

14.04.2022 12:01
Pudasjärven koronarajoitukset: Turvavälit, hygienia ja maskit edelleen suosituslistalla

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Tur­va­vä­lit, hy­gie­nia ja maskit edel­leen suo­si­tus­lis­tal­la

04.04.2022 13:01
Koronapotilaiden määrä ja henkilökunnan sairastavuus haasteena – OYS joutuu siirtämään kiireettömiä ajanvarauksia

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ja hen­ki­lö­kun­nan sai­ras­ta­vuus haas­tee­na – OYS joutuu siir­tä­mään kii­reet­tö­miä ajan­va­rauk­sia

24.03.2022 12:04
Korona jyllää edelleen – rokotteet kannattaa ottaa ja suosituksia noudattaa

Korona jyllää edel­leen – ro­kot­teet kan­nat­taa ottaa ja suo­si­tuk­sia nou­dat­taa

23.03.2022 04:00
Tilaajille
”Jotain erikoista alueella on, sillä sairastamme vielä hyvin lievänä” – kukaan ei tiedä, miksi koronatartunnat vievät pohjoisen väkeä vähän sairaalaan: lähiviikot näyttävät, jatkuuko suuntaus

”Jotain eri­kois­ta alueel­la on, sillä sai­ras­tam­me vielä hyvin lie­vä­nä” – kukaan ei tiedä, miksi ko­ro­na­tar­tun­nat vievät poh­joi­sen väkeä vähän sai­raa­laan: lä­hi­vii­kot näyt­tä­vät, jat­kuu­ko suun­taus

23.02.2022 11:01
Tilaajille
Koronavirusta edelleen paljon liikkeellä – tauti pääosin lieväoireinen ja sairastetaan kotona flunssan tapaan

Ko­ro­na­vi­rus­ta edel­leen paljon liik­keel­lä – tauti pääosin lie­vä­oi­rei­nen ja sai­ras­te­taan kotona fluns­san tapaan

16.02.2022 14:10 1
Pudasjärven Kurenkartanossa todettu koronatartuntoja – vierailut yksiköissä kielletty

Pu­das­jär­ven Ku­ren­kar­ta­nos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja – vie­rai­lut yk­si­köis­sä kiel­let­ty

07.02.2022 16:19
Palvelut ja yleisötilaisuudet avautuvat Pudasjärvellä –  riskiä rajoitetaan vielä kävijämäärillä

Pal­ve­lut ja ylei­sö­ti­lai­suu­det avau­tu­vat Pu­das­jär­vel­lä – riskiä ra­joi­te­taan vielä kä­vi­jä­mää­ril­lä

01.02.2022 10:38
Valtaosa pitkäaikaissairaista pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta – hoitoon sitoudutaan hyvin, mutta hoitoon hakeutumisessa monilla viivettä

Val­ta­osa pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta pitänyt kiinni so­vi­tuis­ta ta­paa­mi­sis­taan ter­vey­den­huol­lon kanssa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ­hoi­toon si­tou­du­taan hyvin, mutta hoitoon ha­keu­tu­mi­ses­sa monilla vii­vet­tä

01.02.2022 11:16
Tilaajille
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 17:14
Tilaajille
Kolmansia rokotteita saatavilla yli 50-vuotiaille Pudasjärvellä – "tällä hetkellä järjestämme rokotuksia pääosin ajanvarauksella"

Kol­man­sia ro­kot­tei­ta saa­ta­vil­la yli 50-vuo­tiail­le Pu­das­jär­vel­lä – "tällä het­kel­lä jär­jes­täm­me ro­ko­tuk­sia pääosin ajan­va­rauk­sel­la"

17.01.2022 09:04
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

16.01.2022 09:06
Tilaajille
Rokotetta jouduttiin jonottamaan Pudasjärvellä – ajanvarausrokotukset jatkuvat ensi viikolla

Ro­ko­tet­ta jou­dut­tiin jo­not­ta­maan Pu­das­jär­vel­lä – ajan­va­raus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat ensi vii­kol­la

07.01.2022 11:46
Aluehallintovirasto jatkaa koronarajoituksia tammikuun loppuun saakka: yleisötilaisuudet kiellettyjä 15. päivään saakka

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tam­mi­kuun loppuun saakka: ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­let­ty­jä 15. päivään saakka

05.01.2022 11:48
Uusi vuosi, sama vitsaus: "Moni tuntuu turhautuneen ja väsyneen koko virukseen, rajoituksiin ja takeltelevaan matkaan kohti sitä uutta normaalia"
Kolumni

Uusi vuosi, sama vit­saus: "Moni tuntuu tur­hau­tu­neen ja vä­sy­neen koko vi­ruk­seen, ra­joi­tuk­siin ja ta­kel­te­le­vaan matkaan kohti sitä uutta nor­maa­lia"

05.01.2022 05:00
Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon – tilanne koskee esimerkiksi kuntosaleja

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

30.12.2021 15:58
Tilaajille
Koronanyrkki päätti pitää koronarajoitukset ennallaan ainakin ensi viikon tiistaihin saakka

Ko­ro­na­nyrk­ki päätti pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­set en­nal­laan ainakin ensi viikon tiis­tai­hin saakka

28.12.2021 22:31
Näin koronatapausten määrät ovat muuttuneet viikoittain Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – Yli puolet iäkkäimmistä saaneet jo kolmannet rokotukset

Näin ko­ro­na­ta­paus­ten määrät ovat muut­tu­neet vii­koit­tain Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – Yli puo­let iäk­käim­mis­tä saaneet jo kol­man­net ro­ko­tuk­set

28.12.2021 04:02
Moni suomalainen kantaa Alzheimerin taudille altistavaa geenimuotoa, joka kaksinkertaistaa myös riskin sairastua vakavaan COVID-19-tautiin, selviää tuoreesta tutkimuksesta

Moni suo­ma­lai­nen kantaa Al­zhei­me­rin tau­dil­le al­tis­ta­vaa gee­ni­muo­toa, joka kak­sin­ker­tais­taa myös riskin sai­ras­tua va­ka­vaan CO­VID-19-tau­tiin, selviää tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta

27.12.2021 12:09
Tilaajille