Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

unelmatehas
Kööki valmis, kynnys matala – tuotekehityskeittiön neljä tuotantotilaa palvelevat erilaisissa tarpeissa

Kööki valmis, kynnys matala – tuo­te­ke­hi­tys­keit­tiön neljä tuo­tan­to­ti­laa pal­ve­le­vat eri­lai­sis­sa tar­peis­sa

04.10.2017 10:00
Köökin avajaiset Rimmillä tiistaina – jo maanantaina tarjolla ilmaista koulutusta tuotekehityksestä

Köökin ava­jai­set Rim­mil­lä tiis­tai­na – jo maa­nan­tai­na tar­jol­la il­mais­ta kou­lu­tus­ta tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä

29.09.2017 13:00
Puolet pois, päätti kaupunginhallitus Unelmatehtaan konsultoinnista

Puolet pois, päätti kau­pun­gin­hal­li­tus Unel­ma­teh­taan kon­sul­toin­nis­ta

28.09.2017 06:30
Honkalampi-säätiön esitys Unelmatehas-sopimuksesta harkintaan – toiminnan juurruttaminen säätiön ykköstavoitteena

Hon­ka­lam­pi-sää­tiön esitys Unel­ma­te­has-so­pi­muk­ses­ta har­kin­taan – toi­min­nan juur­rut­ta­mi­nen säätiön yk­kös­ta­voit­tee­na

15.09.2017 16:00
Unelmatehtaan jatkokuvioille lykkäystä kaupunginhallituksessa yksimielisellä päätöksellä

Unel­ma­teh­taan jat­ko­ku­vioil­le lyk­käys­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa yk­si­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä

13.09.2017 13:30
Unelmatehtaan vetovastuu siirtymässä paikallisille voimille – neuvotteluja on käyty talotehtaasta ja puhelinmyynnistä

Unel­ma­teh­taan ve­to­vas­tuu siir­ty­mäs­sä pai­kal­li­sil­le voi­mil­le – neu­vot­te­lu­ja on käyty ta­lo­teh­taas­ta ja pu­he­lin­myyn­nis­tä

31.08.2017 10:00
Tuotekehityskeittiö Köökin verkkosivut valmistuivat – varauskalenteri toimii verkossa

Tuo­te­ke­hi­tys­keit­tiö Köökin verk­ko­si­vut val­mis­tui­vat – va­raus­ka­len­te­ri toimii ver­kos­sa

31.07.2017 16:20
Koulumuistojen kimppuun - ensin eurolla, sitten ilmaiseksi

Kou­lu­muis­to­jen kimp­puun - ensin eu­rol­la, sitten il­mai­sek­si

20.07.2017 16:15
Köökin toimintamallia uudistetaan – remontin jälkeen useampi toimija voi työskennellä Rimmin tiloissa yhtäaikaa

Köökin toi­min­ta­mal­lia uu­dis­te­taan – re­mon­tin jälkeen useampi toimija voi työs­ken­nel­lä Rimmin ti­lois­sa yh­täai­kaa

24.06.2017 09:00
Odotukset ylittyivät Unelmatehtaalla: tupa täynnä väkeä, kierrätysmyymälä oli vetonaula

Odo­tuk­set ylit­tyi­vät Unel­ma­teh­taal­la: tupa täynnä väkeä, kier­rä­tys­myy­mä­lä oli ve­to­nau­la

25.05.2017 07:00
Odotukset ylittyivät Unelmatehtaalla: tupa täynnä väkeä, kierrätysmyymälä oli vetonaula

Odo­tuk­set ylit­tyi­vät Unel­ma­teh­taal­la: tupa täynnä väkeä, kier­rä­tys­myy­mä­lä oli ve­to­nau­la

25.05.2017 07:00
Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen: "Unelmista puhuminen voi olla kirosana raskaan työn raatajille"

Ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Jorma Pie­ti­läi­nen: "U­nel­mis­ta pu­hu­mi­nen voi olla ki­ro­sa­na raskaan työn raa­ta­jil­le"

25.05.2017 07:00
Unelmatehtaan tekstiilikierrätyshanke sai rahoituksen – kiertotaloudesta haetaan kestävää toimeentuloa

Unel­ma­teh­taan teks­tii­li­kier­rä­tys­han­ke sai ra­hoi­tuk­sen – kier­to­ta­lou­des­ta haetaan kes­tä­vää toi­meen­tu­loa

19.05.2017 07:00
Unelmatehtaan tuotekehityskeittiön nimeksi Kööki – Rimmille vuokrattavia tiloja elintarvikkeiden kehittämiseen sekä pitopalvelutoimintaan

Unel­ma­teh­taan tuo­te­ke­hi­tys­keit­tiön nimeksi Kööki – Rim­mil­le vuok­rat­ta­via tiloja elin­tar­vik­kei­den ke­hit­tä­mi­seen sekä pi­to­pal­ve­lu­toi­min­taan

22.04.2017 10:00
Nämä ovat aitoja karjalanpiiraikoita! – Unelmatehtaalla uutta toimintaa piirakanpaistosta suojapeitteiden valmistukseen

Nämä ovat aitoja kar­ja­lan­pii­rai­koi­ta! – Unel­ma­teh­taal­la uutta toi­min­taa pii­ra­kan­pais­tos­ta suo­ja­peit­tei­den val­mis­tuk­seen

23.03.2017 09:30
Unelmatehtaalle viritellään poistotekstiilien keruuta, käsittelyä ja jatkojalostusta

Unel­ma­teh­taal­le vi­ri­tel­lään pois­to­teks­tii­lien ke­ruu­ta, kä­sit­te­lyä ja jat­ko­ja­los­tus­ta

03.03.2017 09:00
Tuotekehittämö kiihdyttää elintarvikkeiden tuotantoa Rimmillä – yrittämisen alkuriski loivemmaksi

Tuo­te­ke­hit­tä­mö kiih­dyt­tää elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­toa Rim­mil­lä – yrit­tä­mi­sen al­ku­ris­ki loi­vem­mak­si

20.02.2017 10:00
Unelmatehtaan lainasta äänestys valtuustossa – yhtiön toiminta käynnistymässä

Unel­ma­teh­taan lai­nas­ta ää­nes­tys val­tuus­tos­sa – yhtiön toi­min­ta käyn­nis­ty­mäs­sä

03.02.2017 14:30
Unelmatehas täynnä työllistämisen mahdollisuuksia – Honkalampi-säätiö käynnistämässä toimintaa Rimmillä

Unel­ma­te­has täynnä työl­lis­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia – Hon­ka­lam­pi-sää­tiö käyn­nis­tä­mäs­sä toi­min­taa Rim­mil­lä

02.02.2017 10:00
Työntekijöille Unelmatehas on kasvualusta – Rimmin tilat käyttöön monipuolisesti

Työn­te­ki­jöil­le Unel­ma­te­has on kas­vu­alus­ta – Rimmin tilat käyt­töön mo­ni­puo­li­ses­ti

02.02.2017 10:00