Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

rimmi
Kööki valmis, kynnys matala – tuotekehityskeittiön neljä tuotantotilaa palvelevat erilaisissa tarpeissa

Kööki valmis, kynnys matala – tuo­te­ke­hi­tys­keit­tiön neljä tuo­tan­to­ti­laa pal­ve­le­vat eri­lai­sis­sa tar­peis­sa

04.10.2017 10:00
Köökin avajaiset Rimmillä tiistaina – jo maanantaina tarjolla ilmaista koulutusta tuotekehityksestä

Köökin ava­jai­set Rim­mil­lä tiis­tai­na – jo maa­nan­tai­na tar­jol­la il­mais­ta kou­lu­tus­ta tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä

29.09.2017 13:00
Puolet pois, päätti kaupunginhallitus Unelmatehtaan konsultoinnista

Puolet pois, päätti kau­pun­gin­hal­li­tus Unel­ma­teh­taan kon­sul­toin­nis­ta

28.09.2017 06:30
Unelmatehtaan vetovastuu siirtymässä paikallisille voimille – neuvotteluja on käyty talotehtaasta ja puhelinmyynnistä

Unel­ma­teh­taan ve­to­vas­tuu siir­ty­mäs­sä pai­kal­li­sil­le voi­mil­le – neu­vot­te­lu­ja on käyty ta­lo­teh­taas­ta ja pu­he­lin­myyn­nis­tä

31.08.2017 10:00
Köökin toimintamallia uudistetaan – remontin jälkeen useampi toimija voi työskennellä Rimmin tiloissa yhtäaikaa

Köökin toi­min­ta­mal­lia uu­dis­te­taan – re­mon­tin jälkeen useampi toimija voi työs­ken­nel­lä Rimmin ti­lois­sa yh­täai­kaa

24.06.2017 09:00
Odotukset ylittyivät Unelmatehtaalla: tupa täynnä väkeä, kierrätysmyymälä oli vetonaula

Odo­tuk­set ylit­tyi­vät Unel­ma­teh­taal­la: tupa täynnä väkeä, kier­rä­tys­myy­mä­lä oli ve­to­nau­la

25.05.2017 07:00
Odotukset ylittyivät Unelmatehtaalla: tupa täynnä väkeä, kierrätysmyymälä oli vetonaula

Odo­tuk­set ylit­tyi­vät Unel­ma­teh­taal­la: tupa täynnä väkeä, kier­rä­tys­myy­mä­lä oli ve­to­nau­la

25.05.2017 07:00
Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen: "Unelmista puhuminen voi olla kirosana raskaan työn raatajille"

Ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Jorma Pie­ti­läi­nen: "U­nel­mis­ta pu­hu­mi­nen voi olla ki­ro­sa­na raskaan työn raa­ta­jil­le"

25.05.2017 07:00
Unelmatehtaan tuotekehityskeittiön nimeksi Kööki – Rimmille vuokrattavia tiloja elintarvikkeiden kehittämiseen sekä pitopalvelutoimintaan

Unel­ma­teh­taan tuo­te­ke­hi­tys­keit­tiön nimeksi Kööki – Rim­mil­le vuok­rat­ta­via tiloja elin­tar­vik­kei­den ke­hit­tä­mi­seen sekä pi­to­pal­ve­lu­toi­min­taan

22.04.2017 10:00
Nämä ovat aitoja karjalanpiiraikoita! – Unelmatehtaalla uutta toimintaa piirakanpaistosta suojapeitteiden valmistukseen

Nämä ovat aitoja kar­ja­lan­pii­rai­koi­ta! – Unel­ma­teh­taal­la uutta toi­min­taa pii­ra­kan­pais­tos­ta suo­ja­peit­tei­den val­mis­tuk­seen

23.03.2017 09:30
Unelmatehtaalle viritellään poistotekstiilien keruuta, käsittelyä ja jatkojalostusta

Unel­ma­teh­taal­le vi­ri­tel­lään pois­to­teks­tii­lien ke­ruu­ta, kä­sit­te­lyä ja jat­ko­ja­los­tus­ta

03.03.2017 09:00
Tuotekehittämö kiihdyttää elintarvikkeiden tuotantoa Rimmillä – yrittämisen alkuriski loivemmaksi

Tuo­te­ke­hit­tä­mö kiih­dyt­tää elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­toa Rim­mil­lä – yrit­tä­mi­sen al­ku­ris­ki loi­vem­mak­si

20.02.2017 10:00
Unelmatehtaan lainasta äänestys valtuustossa – yhtiön toiminta käynnistymässä

Unel­ma­teh­taan lai­nas­ta ää­nes­tys val­tuus­tos­sa – yhtiön toi­min­ta käyn­nis­ty­mäs­sä

03.02.2017 14:30
Työntekijöille Unelmatehas on kasvualusta – Rimmin tilat käyttöön monipuolisesti

Työn­te­ki­jöil­le Unel­ma­te­has on kas­vu­alus­ta – Rimmin tilat käyt­töön mo­ni­puo­li­ses­ti

02.02.2017 10:00
Unelmatehtaalle nimettiin hallitus – tavoitteena luoda työpaikkoja ja lisätä työelämävalmiuksia

Unel­ma­teh­taal­le ni­met­tiin hal­li­tus – ta­voit­tee­na luoda työ­paik­ko­ja ja lisätä työ­elä­mä­val­miuk­sia

30.11.2016 08:00
Betoni murskataan ja metalli myydään – valtaosa purkurakennuksista menee uusiokäyttöön

Betoni murs­ka­taan ja metalli myydään – val­ta­osa pur­ku­ra­ken­nuk­sis­ta menee uu­sio­käyt­töön

29.11.2016 06:00
Rimmillä nyt täyden varustelun koirapuisto – Kyläyhdistys käy jätösten kimppuun Kurenalla

Rim­mil­lä nyt täyden va­rus­te­lun koi­ra­puis­to – Ky­lä­yh­dis­tys käy jä­tös­ten kimp­puun Ku­re­nal­la

04.11.2016 11:00
Uusitussa Rimminkankaan koirapuistossa on juhlan aika – sitä ennen jaetaan vanha aita pois

Uu­si­tus­sa Rim­min­kan­kaan koi­ra­puis­tos­sa on juhlan aika – sitä ennen jaetaan vanha aita pois

20.10.2016 06:00
Rimmin ja Kurenalan koulun tilat tyhjennetään vuoden loppuun mennessä: tavaraa tulossa myös yleiseen myyntiin

Rimmin ja Ku­re­na­lan koulun tilat tyh­jen­ne­tään vuoden loppuun men­nes­sä: tavaraa tulossa myös ylei­seen myyn­tiin

10.10.2016 09:00
Monitoiminen Unelmatehas ottaa ensiaskeleita Rimmillä – Vesa Illikainen aloittanut myyntikoordinaattorina

Mo­ni­toi­mi­nen Unel­ma­te­has ottaa en­si­as­ke­lei­ta Rim­mil­lä – Vesa Il­li­kai­nen aloit­ta­nut myyn­ti­koor­di­naat­to­ri­na

07.10.2016 11:00