Työllistäminen
Kunta työllistäjänä – pitäisikö palata jonkin verran taaksepäin?
Lukijalta Mielipide Erkki Honkanen

Kunta työl­lis­tä­jä­nä – pi­täi­si­kö palata jonkin verran taak­se­päin?

18.03.2021 10:16
Uusi työntekijä Vahvaksi-hankkeessa – Marjo-Riitta Alatalo aloitti työn osatyökykyisten työllistämisen parissa

Uusi työn­te­ki­jä Vah­vak­si-hank­kees­sa – Mar­jo-Riit­ta Alatalo aloitti työn osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­sen parissa

28.12.2020 07:00
Tilaajille
Pudasjärven Laavu pitchasi parhaiten – palkintona kuvattiin video Jongulla

Pu­das­jär­ven Laavu pitc­ha­si par­hai­ten – pal­kin­to­na ku­vat­tiin video Jon­gul­la

29.10.2017 10:00
Työllistävä Me-toimisto sai puskurilainansa Pudasjärven kaupunginvaltuustolta

Työl­lis­tä­vä Me-toi­mis­to sai pus­ku­ri­lainan­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tol­ta

18.09.2017 12:00
Unelmatehtaan jatkokuvioille lykkäystä kaupunginhallituksessa yksimielisellä päätöksellä

Unel­ma­teh­taan jat­ko­ku­vioil­le lyk­käys­tä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa yk­si­mie­li­sel­lä pää­tök­sel­lä

13.09.2017 13:30
Unelmatehtaan vetovastuu siirtymässä paikallisille voimille – neuvotteluja on käyty talotehtaasta ja puhelinmyynnistä

Unel­ma­teh­taan ve­to­vas­tuu siir­ty­mäs­sä pai­kal­li­sil­le voi­mil­le – neu­vot­te­lu­ja on käyty ta­lo­teh­taas­ta ja pu­he­lin­myyn­nis­tä

31.08.2017 10:00
Vielä voi hakea ja tarjota kesätöitä Pudasjärvellä – nuorimmat ovat innokkaimpia hakemaan työkokemusta

Vielä voi hakea ja tarjota ke­sä­töi­tä Pu­das­jär­vel­lä – nuo­rim­mat ovat in­nok­kaim­pia ha­ke­maan työ­ko­ke­mus­ta

19.06.2017 12:00
Pudasjärven kaupungin metsiä ja yleisiä alueita raivataan kesällä – Työpetari työllistämässä metsätöihin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin metsiä ja yleisiä alueita rai­va­taan kesällä – Työ­pe­ta­ri työl­lis­tä­mäs­sä met­sä­töi­hin

29.05.2017 07:00
Unelmatehtaan tekstiilikierrätyshanke sai rahoituksen – kiertotaloudesta haetaan kestävää toimeentuloa

Unel­ma­teh­taan teks­tii­li­kier­rä­tys­han­ke sai ra­hoi­tuk­sen – kier­to­ta­lou­des­ta haetaan kes­tä­vää toi­meen­tu­loa

19.05.2017 07:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00

Kylien yh­tei­nen hanke tar­vit­see pus­ku­ri­lai­naa – ta­voit­tee­na työl­lis­tää kaik­kiaan 44 hen­ki­löä

28.04.2017 10:00

Kylien yh­tei­nen hanke tar­vit­see pus­ku­ri­lai­naa – ta­voit­tee­na työl­lis­tää kaik­kiaan 44 hen­ki­löä

28.04.2017 10:00
Työllistämiseuroja monelle yhdistykselle yhteishankkeessa – väkeä palkataan kylien hyvinvointiin liittyviin tehtäviin

Työl­lis­tä­mis­eu­ro­ja monelle yh­dis­tyk­sel­le yh­teis­hank­kees­sa – väkeä pal­ka­taan kylien hy­vin­voin­tiin liit­ty­viin teh­tä­viin

28.04.2017 10:00
Nämä ovat aitoja karjalanpiiraikoita! – Unelmatehtaalla uutta toimintaa piirakanpaistosta suojapeitteiden valmistukseen

Nämä ovat aitoja kar­ja­lan­pii­rai­koi­ta! – Unel­ma­teh­taal­la uutta toi­min­taa pii­ra­kan­pais­tos­ta suo­ja­peit­tei­den val­mis­tuk­seen

23.03.2017 09:30
Uudenlaista itsensä brändäämistä ja mediapajatoimintaa – lue, millainen on hyvä työhakemus

Uu­den­lais­ta itsensä brän­dää­mis­tä ja me­dia­pa­ja­toi­min­taa – lue, mil­lai­nen on hyvä työ­ha­ke­mus

17.03.2017 12:00
Unelmatehas täynnä työllistämisen mahdollisuuksia – Honkalampi-säätiö käynnistämässä toimintaa Rimmillä

Unel­ma­te­has täynnä työl­lis­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia – Hon­ka­lam­pi-sää­tiö käyn­nis­tä­mäs­sä toi­min­taa Rim­mil­lä

02.02.2017 10:00
Työntekijöille Unelmatehas on kasvualusta – Rimmin tilat käyttöön monipuolisesti

Työn­te­ki­jöil­le Unel­ma­te­has on kas­vu­alus­ta – Rimmin tilat käyt­töön mo­ni­puo­li­ses­ti

02.02.2017 10:00
Työttömyys nousussa Pudasjärvellä – joulukuun lopussa työttömiä oli yhteensä 580

Työt­tö­myys nou­sus­sa Pu­das­jär­vel­lä – jou­lu­kuun lopussa työt­tö­miä oli yh­teen­sä 580

27.01.2017 09:00
Unelmatehas sai pääomalainan enemmistöpäätöksellä

Unel­ma­te­has sai pää­oma­lai­nan enem­mis­tö­pää­tök­sel­lä

05.01.2017 06:00
Unelmatehtaalle nimettiin hallitus – tavoitteena luoda työpaikkoja ja lisätä työelämävalmiuksia

Unel­ma­teh­taal­le ni­met­tiin hal­li­tus – ta­voit­tee­na luoda työ­paik­ko­ja ja lisätä työ­elä­mä­val­miuk­sia

30.11.2016 08:00