Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hankkeet
Hankkeille ja yrityksille jaossa noin 7 miljoonaa paikalliseen kehittämiseen – tällaisia ovat Oulun Seudun Leaderin uudet EU-tukimuodot, jotka kannustavat kokeilemaan ja investoimaan

Hank­keil­le ja yri­tyk­sil­le jaossa noin 7 mil­joo­naa pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen – täl­lai­sia ovat Oulun Seudun Lea­de­rin uudet EU-tu­ki­muo­dot, jotka kan­nus­ta­vat ko­kei­le­maan ja in­ves­toi­maan

31.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityksiä kiinnostaa digitaalisuuden hyödyntäminen – Kohota-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin yritysten tueksi kehitetty digiopas

Pu­das­jär­ven yri­tyk­siä kiin­nos­taa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen – Ko­ho­ta-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin yri­tys­ten tueksi ke­hi­tet­ty di­gi­opas

17.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Kehitys Oy:ssä aloittaa uusi työntekijä – Kaisu Tuohiluoto lähtee kehittämään Syötteen alueen matkailua osana kolmevuotista hanketta

Pu­das­jär­ven Kehitys Oy:ssä aloit­taa uusi työn­te­ki­jä – Kaisu Tuo­hi­luo­to lähtee ke­hit­tä­mään Syöt­teen alueen mat­kai­lua osana kol­me­vuo­tis­ta han­ket­ta

14.07.2023 11:00
Tilaajille
Maisemahelmiä kiillotetaan Pudasjärven Iinattijärvellä – perinnekasvit kukoistavat kunnostetuilla niityillä

Mai­se­ma­hel­miä kiil­lo­te­taan Pu­das­jär­ven Ii­nat­ti­jär­vel­lä – pe­rin­ne­kas­vit ku­kois­ta­vat kun­nos­te­tuil­la nii­tyil­lä

28.06.2023 05:00
Tilaajille
Yksityishenkilökin voi hakea rahoitusta omaan luonnon monimuotoisuutta tukevaan projektiin – Koillismaalta ei vielä yhtään hakemusta, aika käy vähiin: "Byrokratian rattaista haku ei ainakaan ole kiinni"

Yk­si­tyis­hen­ki­lö­kin voi hakea ra­hoi­tus­ta omaan luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vaan pro­jek­tiin – Koil­lis­maal­ta ei vielä yhtään ha­ke­mus­ta, aika käy vähiin: "By­rok­ra­tian rat­tais­ta haku ei ai­na­kaan ole kiinni"

13.04.2023 07:54
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa Oulun seudun leaderille jaettavaksi yritys- ja hanketukiin

Yli kuusi mil­joo­naa euroa Oulun seudun lea­de­ril­le jaet­ta­vak­si yritys- ja han­ke­tu­kiin

11.02.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta löytyi tuhansien neliökilometrien edestä uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita – selvitystyö alueista valmistuu kokonaisuudessaan toukokuussa

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta löytyi tu­han­sien ne­liö­ki­lo­met­rien edestä uusia po­ten­tiaa­li­sia tuu­li­voi­ma-aluei­ta – sel­vi­tys­työ alueis­ta val­mis­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan tou­ko­kuus­sa

30.04.2022 13:15
Tilaajille
Kurenala muutosten pyörteissä: "Nyt kun oikein ajattelen asiaa, niin mielestäni Pudasjärven keskusta on tiivistynyt muutosten myötä"

Ku­re­na­la muu­tos­ten pyör­teis­sä: "Nyt kun oikein ajat­te­len asiaa, niin mie­les­tä­ni Pu­das­jär­ven kes­kus­ta on tii­vis­ty­nyt muu­tos­ten myötä"

09.09.2021 06:00
Tilaajille
Uusi työntekijä Vahvaksi-hankkeessa – Marjo-Riitta Alatalo aloitti työn osatyökykyisten työllistämisen parissa

Uusi työn­te­ki­jä Vah­vak­si-hank­kees­sa – Mar­jo-Riit­ta Alatalo aloitti työn osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­sen parissa

28.12.2020 07:00
Tilaajille
Ouluun haettavaksi ehdotettu uusi museo esittelisi eräkulttuuria ja luontoa – "Tällaista ilmiötä ei ole nähty ikinä Suomessa"

Ouluun haet­ta­vak­si eh­do­tet­tu uusi museo esit­te­li­si erä­kult­tuu­ria ja luontoa – "Täl­lais­ta ilmiötä ei ole nähty ikinä Suo­mes­sa"

09.12.2020 13:45
Tilaajille
Oulun Seudun Leaderiltä euroja jakoon – kolme pudasjärveläistä yritystä sai yritystukea ja Kairan Kuitu hanketukea

Oulun Seudun Lea­de­ril­tä euroja jakoon – kolme pu­das­jär­ve­läis­tä yri­tys­tä sai yri­tys­tu­kea ja Kairan Kuitu han­ke­tu­kea

25.11.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärvi mukana 5,9 miljoonan hankkeissa – Livokkaalle työllistämishankkeeseen yli puoli miljoonaa euroa

Pu­das­jär­vi mukana 5,9 mil­joo­nan hank­keis­sa – Li­vok­kaal­le työl­lis­tä­mis­hank­kee­seen yli puoli mil­joo­naa euroa

04.11.2020 05:00
Tilaajille
Syöte saamassa tukea digipalvelujensa kehittämiseen – rahoitusta luvassa kahdelle matkailualan hankkeelle

Syöte saa­mas­sa tukea di­gi­pal­ve­lu­jen­sa ke­hit­tä­mi­seen – ra­hoi­tus­ta luvassa kah­del­le mat­kai­lu­alan hank­keel­le

12.10.2020 06:44
Tilaajille