Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveydenhoito
Alueellinen terveydenhuolto on kriisissä – Nyt Taivalkoskella pitäisi koota kriisiryhmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen ter­vey­den­huol­to on krii­sis­sä – Nyt Tai­val­kos­kel­la pitäisi koota krii­si­ryh­mä

25.03.2023 17:00
Tilaajille
Kiireettömän lääkäriajan saaminen Pudasjärvellä on osoittautunut vaikeaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­reet­tö­män lää­kä­ri­ajan saa­mi­nen Pu­das­jär­vel­lä on osoit­tau­tu­nut vai­keak­si

25.03.2023 14:00
Tilaajille
Laboratoriopalveluiden ajanvaraus siirtyy Pohjois-Pohjanmaalla NordLabille – Pudasjärvellä toiminto käyttöön maaliskuun lopulla

La­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­den ajan­va­raus siirtyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la Nord­La­bil­le – Pu­das­jär­vel­lä toi­min­to käyt­töön maa­lis­kuun lopulla

14.02.2023 13:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tii­mi­työs­ken­te­lys­tä – puhelin ja siihen vas­taa­mi­nen on nopein tapa ih­mi­sil­lä saada asiansa toi­mi­tet­tua

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven terveysaseman vastaanottoon kaksi puhelinnumeroa – tällainen on uusi Omatiimi-malli, jonka tavoitteena on mahdollisimman sujuva hoitopolku

Pu­das­jär­ven ter­veys­ase­man vas­taan­ot­toon kaksi pu­he­lin­nu­me­roa – täl­lai­nen on uusi Oma­tii­mi-mal­li, jonka ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man sujuva hoi­to­pol­ku

17.10.2022 17:00
Tilaajille
Miten päivystyksen ruuhkat Pudasjärvellä vähenisivät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten päi­vys­tyk­sen ruuhkat Pu­das­jär­vel­lä vä­he­ni­si­vät?

18.05.2022 13:22
Tilaajille

Syn­ny­tys­lai­tos­ta ei pe­rus­tet­tu Pu­das­jär­vel­le – "Maa­her­ran­vi­ras­tos­sa­kin oli huo­mat­tu pu­das­jär­ve­läis­ten riuska li­sään­ty­mis­tah­ti. Sieltä oli lä­he­tet­ty kun­ta­päät­tä­jil­le kir­jel­mä, jossa vaa­dit­tiin syn­ny­tys­lai­tok­sen pe­rus­ta­mis­ta "

21.02.2022 04:00
Tilaajille
Perusterveydenhuollon suoriutumisessa on alueellisia eroja – uhkana palveluiden lisääntyvä eriarvoistuminen

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon suo­riu­tu­mi­ses­sa on alueel­li­sia eroja – uhkana pal­ve­lui­den li­sään­ty­vä eri­ar­vois­tu­mi­nen

02.11.2021 13:15
Tilaajille