Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijan kynästä
Kuukausi
Syöpäyhdistys kävi Lumiareenan konsertissa – laulaja Jyrki Anttila järjesti yllätyksen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­pä­yh­dis­tys kävi Lu­mi­aree­nan kon­ser­tis­sa – ­lau­la­ja Jyrki Anttila jär­jes­ti yl­lä­tyk­sen

27.09.2023 06:00
Sokkoretkeläiset eivät tiedä matkansa kohdetta – Kuljettajamme Antti ajeli aluksi hämäysmutkia kunnes auton nokka tasaantui
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sok­ko­ret­ke­läi­set eivät tiedä mat­kan­sa koh­det­ta – Kul­jet­ta­jam­me Antti ajeli aluksi hä­mäys­mut­kia kunnes auton nokka ta­saan­tui

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Hetekylän Aittovaaran tuulivoimahankkeesta kysellään, vuoden myöhässä – kannattaa vastata huolella
Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län Ait­to­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta ky­sel­lään, vuoden myö­häs­sä – kan­nat­taa vastata huo­lel­la

21.09.2023 10:12 1
Tilaajille
Hyödyttävätkö leikkaukset kuntia ja miten hallitusohjelmaa aletaan toteuttaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­dyt­tä­vät­kö leik­kauk­set kuntia ja miten hal­li­tus­oh­jel­maa aletaan to­teut­taa?

20.09.2023 09:00
Tilaajille
”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa” – Veteraanien Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivässä koskettavia puheita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Suo, Herra toivon kynt­ti­löi­den lois­taa” – Ve­te­raa­nien Poh­jois-Poh­jan­maan kirk­ko­päi­väs­sä kos­ket­ta­via puheita

12.09.2023 05:00
Tilaajille
Hetekylän vetovoima ei ole tuulivoima – päättäjät herätkää tuulivoiman haitoille ja kuunnelkaa asukkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

He­te­ky­län ve­to­voi­ma ei ole tuu­li­voi­ma – päät­tä­jät he­rät­kää tuu­li­voi­man hai­toil­le ja kuun­nel­kaa asuk­kai­ta

11.09.2023 06:30
Tilaajille
Mukana Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukana Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­las­sa

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Ensimmäinen puoli vuotta Pohteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­nen puoli vuotta Poh­teel­la

05.09.2023 12:00
Tilaajille
Nivankangas: Vastustamista vastustamisen vuoksi vai vastuunkantoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ni­van­kan­gas: Vas­tus­ta­mis­ta vas­tus­ta­mi­sen vuoksi vai vas­tuun­kan­toa?

05.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden vaalintaa – katseet takapihoille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­lin­taa – katseet ta­ka­pi­hoil­le

01.09.2023 06:00
Tilaajille
Muisti pätkii ja tuskastuneisuus kasvaa – jos muistin toiminta alkaa selkeästi häiritä, on viisasta hakeutua tutkimuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muisti pätkii ja tus­kas­tu­nei­suus kasvaa – jos muistin toi­min­ta alkaa sel­keäs­ti häi­ri­tä, on vii­sas­ta ha­keu­tua tut­ki­muk­siin

31.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven Syöpäkerho käynnisti syyskauden makkaranpaisto- ja kahvittelutilaisuudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Syö­pä­ker­ho käyn­nis­ti syys­kau­den mak­ka­ran­pais­to- ja kah­vit­te­lu­ti­lai­suu­del­la

25.08.2023 11:00
Tilaajille
Pudasjärven Kokoomus: Taloustilanne puhututtaa – miksi kaupunki ei ole huolehtinut kiinteistöjensä kunnosta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Ko­koo­mus: Ta­lous­ti­lan­ne pu­hu­tut­taa – miksi kau­pun­ki ei ole huo­leh­ti­nut kiin­teis­tö­jen­sä kun­nos­ta?

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Keskusta: Valoa talouskeskusteluun – asukaslähtöiset palvelut turvataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Kes­kus­ta: Valoa ta­lous­kes­kus­te­luun – asu­kas­läh­töi­set pal­ve­lut tur­va­taan

23.08.2023 14:30
Tilaajille
Maisema ja monimuotoisuus kohenivat Mursunlammen saarilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maisema ja mo­ni­muo­toi­suus ko­he­ni­vat Mur­sun­lam­men saa­ril­la

23.08.2023 08:00
Tilaajille
Kuntien taloudessa tiukkaa aikaa – Pudasjärvelläkin on tarve säästää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ta­lou­des­sa tiukkaa aikaa – Pu­das­jär­vel­lä­kin on tarve säästää

19.08.2023 14:10
Tilaajille
Pudasjärveläisiä mukana Raatteen marssilla – Tapahtuma nosti esiin sodan mielettömyyden
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ve­läi­siä mukana Raat­teen mars­sil­la – Ta­pah­tu­ma nosti esiin sodan mie­let­tö­myy­den

17.08.2023 13:05
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan liikunnallisissa kesätilaisuuksissa kokoonnutaan iloisesti yhteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lii­kun­nal­li­sis­sa ke­sä­ti­lai­suuk­sis­sa ko­koon­nu­taan iloi­ses­ti yhteen

16.08.2023 15:35
Tilaajille
Pudasjärven kylillä on paljon hienoja ja turvallisia asuinpaikkoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven kylillä on paljon hienoja ja tur­val­li­sia asuin­paik­ko­ja

12.08.2023 09:00
Tilaajille
Mukavaa yhdessä tekemistä Pudasjärven kesäpilkkikisoissa – tapahtumassa on aina oma erityinen tunnelma ja meininki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukavaa yhdessä te­ke­mis­tä Pu­das­jär­ven ke­sä­pilk­ki­ki­sois­sa – ta­pah­tu­mas­sa on aina oma eri­tyi­nen tun­nel­ma ja mei­nin­ki

02.08.2023 18:46
Tilaajille