Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Lukijan kynästä
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liu­ku-ku­mi­ken­kiä ja te­ry­lee­niä – "Jo syk­syl­lä oli ha­vain­to­ja, että kaup­poi­hin oli il­mes­ty­nyt uusi ku­mi­ken­kä­mal­li. Kenkä poik­ke­si täy­del­li­ses­ti edel­tä­jis­tään rus­keis­ta Pek­ka-ken­gis­tä sekä vielä enemmän fi­la­de­raa­li­sen kaupan kaynnin yh­tey­des­sä Neu­vos­to­lii­tos­ta tuo­duis­ta muo­vi­ken­gis­tä"

24.10.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaikeaa puut­tua, vai­keam­paa jättää puut­tu­mat­ta – "Jo­kai­nen joutuu joskus ti­lan­tee­seen, jossa kas­va­tuk­ses­sa saadut ohjeet ja terve ar­ki­jär­ki vaa­ti­vat puut­tu­maan nä­ke­mään­sä tai koh­taa­maan­sa väärään tekoon tai avun tar­pee­seen"

22.10.2021 04:00
Pohjoista syvyyttä – aidosti, ylpeästi ja koko sydämellä: "Haastaisin siis kaikki kunnat ja kaupungit, yritykset ja yhteisöt viemään viestiä Pohjoisesta maailmalle aidosti ja yhdessä toimien"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­ta sy­vyyt­tä – ai­dos­ti, yl­peäs­ti ja koko sy­dä­mel­lä: "Haas­tai­sin siis kaikki kunnat ja kau­pun­git, yri­tyk­set ja yh­tei­söt viemään viestiä Poh­joi­ses­ta maail­mal­le aidosti ja yhdessä toi­mien"

17.10.2021 20:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­nen media tiedon vä­lit­tä­jä­nä: "Mi­nul­la on hyviä ko­ke­muk­sia niin pai­kal­lis­leh­den mutta myös so­siaa­li­sen median mah­dol­li­suu­des­ta vä­lit­tää tie­to­ja, jotka hyö­dyn­tä­vät no­peas­ti myös jul­kis­ta yh­tei­söä"

16.10.2021 04:00
Carpe diem – tartu hetkeen: "Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja kaupunkilaiset itse ovat uskaltaneet tarttua hetkeen toteuttaakseen näyttävät ja tarpeelliset muutostyöt"
Mielipidekirjoitus

Carpe diem – tartu het­keen: "Kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löt, vir­ka­mie­het ja kau­pun­ki­lai­set itse ovat us­kal­ta­neet tarttua hetkeen to­teut­taak­seen näyt­tä­vät ja tar­peel­li­set muu­tos­työt"

10.10.2021 04:00
Mielipidekirjoitus

Valtio ei ole ”tai­ka­sei­nä” – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt kiin­tiö­pa­ko­lai­sia koskien kaksi val­tuus­toa­loi­tet­ta, joissa toi­ses­sa esi­te­tään kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taan­oton lo­pet­ta­mis­ta

07.10.2021 05:00
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Pu­das­jär­vel­lä menee ko­meas­ti. Isot ra­ken­nuk­set ter­va­taan mus­tik­si"

03.10.2021 04:00
Missä me Pudasjärvellä olemme – "Nyt alkaa olla vähän pysähtymisen aika, onko esim asuntojen rakentamisessa, väljyys vai tiukkuus suunnitelmissa, halutaanko asua maaseudulla, eri kyläkulmilla"
Mielipidekirjoitus

Missä me Pu­das­jär­vel­lä olemme – "Nyt alkaa olla vähän py­säh­ty­mi­sen aika, onko esim asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, väljyys vai tiuk­kuus suun­ni­tel­mis­sa, ha­lu­taan­ko asua maa­seu­dul­la, eri ky­lä­kul­mil­la"

02.10.2021 05:59
Vanhemmat
Liikunnasta hyvinvointia kuntalaisille ja säästöä yhteiskunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nas­ta hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le ja säästöä yh­teis­kun­nal­le

18.09.2021 19:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On luo­vut­ta­va hank­keis­ta, jotka eivät ole pa­kol­li­sia

11.09.2021 04:00
Syötteelle tarvitaan lisää uusia ja päivitettyjä opasteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syöt­teel­le tar­vi­taan lisää uusia ja päi­vi­tet­ty­jä opas­tei­ta

10.09.2021 09:06 1
Lukijan runo: Iijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Iijoki

07.09.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­lan myr­kyl­li­syy­des­tä – "Tuo ai­ka­kau­si on muis­tois­sa­ni pimeä lu­kuu­not­ta­mat­ta ku­va­tai­teen tun­te­ja"

06.09.2021 05:01
Keskustan ilme on muuttunut – "Minä olen tykönäni miettinyt, että pitääkö näin olla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan ilme on muut­tu­nut – "Minä olen ty­kö­nä­ni miet­ti­nyt, että pitääkö näin olla"

05.09.2021 11:22
Koulutapahtuma Siurualla – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita koulukavereita ja samalla käydä kotikylällä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ta­pah­tu­ma Siu­rual­la – "Onhan tämä mukavaa kun saa nähdä useita kou­lu­ka­ve­rei­ta ja samalla käydä ko­ti­ky­läl­lä"

29.08.2021 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tus­an­te­ja – "Ku­lu­nut kesä oli ihan­teel­li­nen ja her­kul­li­nen meille au­rin­gon antamaa lämpöä ja väriä kai­paa­vil­le"

28.08.2021 05:00
Kotirintaman Helmiä tapaamassa – "Kyynel silmäkulmassa voin kertoa liikuttavasta hetkestä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vierestä ”Kodin vartijat” -laulun"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­rin­ta­man Helmiä ta­paa­mas­sa – "Kyynel sil­mä­kul­mas­sa voin kertoa lii­kut­ta­vas­ta het­kes­tä, kun lauloin Helmin luvalla ja nuotin vie­res­tä ”Kodin var­ti­jat” -lau­lun"

22.08.2021 10:27
Rimminkankaan nuorisovankilasta – Asuntolassa toteutettiin ”Janten lakia”
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan nuo­ri­so­van­ki­las­ta – Asun­to­las­sa to­teu­tet­tiin ”Janten lakia”

21.08.2021 20:13
Tekstarit ja soitot: "Kaupungin olisi pitänyt alunperinkin miettiä myös toinen paikka palvelutalon sijoittamiseksi"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Kau­pun­gin olisi pitänyt alun­pe­rin­kin miettiä myös toinen paikka pal­ve­lu­ta­lon si­joit­ta­mi­sek­si"

21.08.2021 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­eh­toi­nen ko­ronapas­si vie kohti nor­maa­lia arkea – Kesän lopulla alkanut ko­ro­na­epi­de­mian uusi kiih­ty­mi­nen, ns. neljäs aalto on nos­ta­nut Suo­mes­sa­kin esiin ko­ronapas­sin tarpeen

20.08.2021 20:55