Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijan kynästä
Kuukausi
Miten päivystyksen ruuhkat Pudasjärvellä vähenisivät?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten päi­vys­tyk­sen ruuhkat Pu­das­jär­vel­lä vä­he­ni­si­vät?

18.05.2022 13:22
Tilaajille
Hyvinvointialueen strategia hyväksytty: "Hyvinvointialueella henkilöstöä ei suojaa viiden vuoden irtisanomiskielto, mihin kuntaliitosten yhteydessä on totuttu"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­gia hy­väk­syt­ty: "Hy­vin­voin­tia­lueel­la hen­ki­lös­töä ei suojaa viiden vuoden ir­ti­sa­no­mis­kiel­to, mihin kun­ta­lii­tos­ten yh­tey­des­sä on to­tut­tu"

05.05.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nos­tan­pa jälleen kes­kus­te­luun Pu­das­jär­vel­le paljon kai­va­tun jää­hal­lin: Vai­kut­taa siltä, ettei asiaan tar­peek­si pa­neu­du­ta ja valmiit suun­ni­tel­mat­kin ka­do­te­taan sinne ö-map­piin

29.04.2022 07:23 1
Ajatuksia Raatteen tieltä Libanonin kautta Ukrainaan – "Neuvostoliiton hajottua Ukraina on ollut itsenäinen valtio. Se on pyrkinyt olemaan demokraattinen maa vaihtelevalla menestyksellä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia Raat­teen tieltä Li­ba­no­nin kautta Uk­rai­naan – "­Neu­vos­to­lii­ton ha­jot­tua Ukraina on ollut it­se­näi­nen valtio. Se on pyr­ki­nyt olemaan de­mo­kraat­ti­nen maa vaih­te­le­val­la me­nes­tyk­sel­lä"

26.04.2022 13:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­mät­tö­mät kus­tan­nuk­set: "Suo­mes­sa vain 10 % ta­va­ra­lii­ken­tees­tä kulkee muutoin kuin ku­mi­pyö­ril­lä. Tätä taustaa vasten polt­to­ai­neen hinnan nousu on hyvää vauhtia hal­vaan­nut­ta­mas­sa yh­teis­kun­taa"

25.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pie­ni­kin apu on monelle suuri apu – "ar­tik­ke­lin yh­tey­des­sä oli kuva Pu­das­jär­ven nuorten työ­pa­jan Kar­hu­pa­jan muu­ta­mia vuosia sitten käyn­nis­te­tys­tä oi­val­li­ses­ta ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta"

24.04.2022 19:00
Vanhemmat
Talvisavotassa 1950-luvulla – moottorisahat tekivät viisikymmentä-luvulla tuloaan metsätöihin ja tekomiehet tekivät roiman päätöksen hypätä kehityksen kelkkaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­sa­vo­tas­sa 1950-lu­vul­la – moot­to­ri­sa­hat tekivät vii­si­kym­men­tä-lu­vul­la tuloaan met­sä­töi­hin ja te­ko­mie­het tekivät roiman pää­tök­sen hypätä ke­hi­tyk­sen kelk­kaan

22.04.2022 14:04
Tilaajille
Ilottelusta korvat kylläisiksi – "Pudasjärven Eläkeliitto ry:n mainio matkanvetäjä Reijo Pekkala laittoi tuumasta toimeen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilot­te­lus­ta korvat kyl­läi­sik­si – "Pu­das­jär­ven Elä­ke­liit­to ry:n mainio mat­kan­ve­tä­jä Reijo Pekkala laittoi tuu­mas­ta toi­meen"

22.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

17.04.2022 06:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota

12.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuuleen huu­ta­mis­ta – re­hel­li­syy­den nimissä

10.04.2022 20:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Koil­lis-Te­len An­na-Ma­ri laittaa äly­lait­tei­den oikut ojen­nuk­seen het­kes­sä"

04.04.2022 04:01
Ommaisraati – vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Om­mais­raa­ti – vai­kut­ta­mi­sen foorumi omais­hoi­ta­jil­le

03.04.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä si­jait­see kir­kon­ky­län väes­tö­suo­ja­ti­lat? No en tiedä

27.03.2022 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä kor­jaus­neu­von­taa ikäih­mi­sil­le? – Pu­das­jär­ven yleisin asun­to­tyyp­pi on oma­ko­ti- tai ri­vi­ta­lo, jotka ovat kes­ki­mää­rin 50 vuotta van­ho­ja.

26.03.2022 05:00
Lukiolaisten autoja palelee! – Muutama vuosi sitten lukiolaisilla oli sama mahdollisuus saada lämmityspaikka talvikauden ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opettajilla, mihin tämä oikeus on hävinnyt?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­kio­lais­ten autoja pa­le­lee! – Muutama vuosi sitten lu­kio­lai­sil­la oli sama mah­dol­li­suus saada läm­mi­tys­paik­ka tal­vi­kau­den ajaksi yhtä suurta maksua vastaan kuin opet­ta­jil­la, mihin tämä oikeus on hä­vin­nyt?

23.03.2022 16:37 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­hal­le­ja ra­ken­ta­maan Pu­das­jär­vel­le ja Tai­val­kos­kel­le – "Kan­nat­taa käydä kat­so­mas­sa, miten in­nok­kaas­ti ja run­sas­lu­kui­ses­ti nuoret Tai­val­kos­ken kun­nas­sa har­ras­ta­vat jää­kiek­koa"

20.03.2022 04:10 1
Tekstarit ja soitot: "Koronaa on edelleen. Ei kannata unohtaa käsidesejä ja maskeja. Näyttää Pudasjärvellä nyt kovasti unohtuneen, kun ei joka päivä enää muistutella ja tartuntalukuja kerrota"
Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit ja soitot: "Ko­ro­naa on edel­leen. Ei kannata unohtaa kä­si­de­se­jä ja mas­ke­ja. Näyttää Pu­das­jär­vel­lä nyt kovasti unoh­tu­neen, kun ei joka päivä enää muis­tu­tel­la ja tar­tun­ta­lu­ku­ja ker­ro­ta"

16.03.2022 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me voi­sim­me tehdä – Ait­to­jär­vel­lä meillä on kaunis kou­lu­ra­ken­nus tyh­jil­lään. Sinne mah­tui­si pa­ko­lai­sia

15.03.2022 17:59
Terveiset Pohjois-Pohjanmaan aluehallinnosta "Hallituksessa olemme laittaneet auki 14 johtavaa virkaa, esimerkiksi pelastustoimenjohtajan ja yliopistosairaalan johtajan virat ulkoiseen hakuun"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­set Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­lin­nos­ta "Hal­li­tuk­ses­sa olemme lait­ta­neet auki 14 joh­ta­vaa virkaa, esi­mer­kik­si pe­las­tus­toi­men­joh­ta­jan ja yli­opis­to­sai­raa­lan joh­ta­jan virat ul­koi­seen hakuun"

12.03.2022 04:00