MAANVILJELY: Ohra kasvaa rehuksi Pu­hok­sen ran­nal­la – Eero Hyt­ti­nen ei oman viljan rieskaa ei ole pais­ta­nut: Viljely on työ­läs­tä, mutta lop­pu­tu­los pie­nen­tää re­hu­las­kua

Lukijan kynästä
Kuukausi
Pettymys hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pet­ty­mys hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan

29.09.2022 08:54
Tilaajille
”Arkihuolesi kaikki heitä!" – Kohdallani näyttää käyvän toteen, että yksi suljettu ovi aukaisee monta uutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Ar­ki­huo­le­si kaikki heitä!" – Koh­dal­la­ni näyttää käyvän toteen, että yksi sul­jet­tu ovi au­kai­see monta uutta

28.09.2022 11:24
Tilaajille
Kuntien talousarviot teossa – on tärkeää saada palvelut toimimaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien ta­lous­ar­viot teossa – on tärkeää saada pal­ve­lut toi­mi­maan

22.09.2022 06:00
Tilaajille
Kesä, jota ei voi unohtaa!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesä, jota ei voi unoh­taa!

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Politiikka kaipaa uusia tuulia ja nuorta voimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­ka kaipaa uusia tuulia ja nuorta voimaa

15.09.2022 06:00
Tilaajille
Kotikirkon seurakuntavaalit Taivalkoskella – tulevaisuuden kirkon tulee keskittyä omaan ydinsanomaansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit Tai­val­kos­kel­la – tu­le­vai­suu­den kirkon tulee kes­kit­tyä omaan ydin­sa­no­maan­sa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Mietelauseita: Ajatuksen korpivaellus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­te­lau­sei­ta: Aja­tuk­sen kor­pi­vael­lus

11.09.2022 15:25
Tilaajille
Yhteisöllisyys oli käsinkosketeltavaa ja lähiruoka kunniassa Sotkajärven laidunpäivässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­söl­li­syys oli kä­sin­kos­ke­tel­ta­vaa ja lä­hi­ruo­ka kun­nias­sa Sot­ka­jär­ven lai­dun­päi­väs­sä

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Tehdään kestävästä arjesta entistä helpompaa ja houkuttelevampaa
Mielipidekirjoitus

Tehdään kes­tä­väs­tä arjesta entistä hel­pom­paa ja hou­kut­te­le­vam­paa

08.09.2022 15:00
Tilaajille
Suomalaiset metsät valuvat ulkomaille – tehdään 2022-luvun Lex Kallio
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­set metsät valuvat ul­ko­mail­le – tehdään 2022-lu­vun Lex Kallio

07.09.2022 14:26
Tilaajille
Vanhemmat
Tahdissa Mars! – Pudasjärven maanpuolustusnaiset Oulussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tah­dis­sa Mars! – Pu­das­jär­ven maan­puo­lus­tus­nai­set Oulussa

03.09.2022 09:55
Tilaajille
Kintut ja mieli korkealle kesän riemussa Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kintut ja mieli kor­keal­le kesän rie­mus­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2022 15:50
Tilaajille
Aika ja tavat muuttuvat – ilmastonmuutosta vastaan taistellaan ja markkinavoimat jyllää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika ja tavat muut­tu­vat – il­mas­ton­muu­tos­ta vastaan tais­tel­laan ja mark­ki­na­voi­mat jyllää

25.08.2022 15:00
Tilaajille
Mikä on pärjänsuolaisuuden ydin? – Kolme tositarinaa kuvaavat pärjänsuolaista identiteettiä, mutta pohdittavaa silti jää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on pär­jän­suo­lai­suu­den ydin? – Kolme to­si­ta­ri­naa ku­vaa­vat pär­jän­suo­lais­ta iden­ti­teet­tiä, mutta poh­dit­ta­vaa silti jää

25.08.2022 06:00
Tilaajille
Eläkkeensaajat kokoontuivat 300 henkilön voimin juhlimaan 50-vuotista taivalta Pikku-Syötteelle Pudasjärvelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläk­keen­saa­jat ko­koon­tui­vat 300 hen­ki­lön voimin juh­li­maan 50-vuo­tis­ta tai­val­ta Pik­ku-Syöt­teel­le Pu­das­jär­vel­le

24.08.2022 18:00
Tilaajille
Tasapainoisesti eloa koko Suomeen – Tahdon tehdä työtä talouden ja hyvinvoinnin jakautumiseksi Suomessa mahdollisimman tasaisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa­pai­noi­ses­ti eloa koko Suomeen – ­Tah­don tehdä työtä ta­lou­den ja hy­vin­voin­nin ja­kau­tu­mi­sek­si Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man ta­sai­ses­ti

24.08.2022 15:00
Tilaajille
Voisiko säästää jouluvaloista? – Jos koko valtakunnassa olisi suositus, että hillittäisiin tai luovuttaisiin siitä hömppävalaistuksesta, niin olisihan se jotain
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko säästää jou­lu­va­lois­ta? – Jos koko val­ta­kun­nas­sa olisi suo­si­tus, että hil­lit­täi­siin tai luo­vut­tai­siin siitä hömp­pä­va­lais­tuk­ses­ta, niin oli­si­han se jotain

24.08.2022 04:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Pudasjärven paikallisosaston väki kokoontui Liepeessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Pu­das­jär­ven pai­kal­lis­osas­ton väki ko­koon­tui Lie­pees­sä

20.08.2022 16:32
Tilaajille
Omaishoitaja, kuinka sinä jaksat? – Omaishoitajan hoitopalkkio pitäisi olla verotonta tuloa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­ja, kuinka sinä jaksat? – Omais­hoi­ta­jan hoi­to­palk­kio pitäisi olla ve­ro­ton­ta tuloa

18.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Koululaisten matka-aika ei saa kestää liian kauan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lais­ten mat­ka-ai­ka ei saa kestää liian kauan

15.08.2022 11:51